Kies op maat

Inloggen Menu

Jeugdzorg en Onderwijs

Wil je vaardiger worden in het signaleren en aanpakken van sociaal-emotionele problemen van kinderen en gezinnen, zoals kindermishandeling? Wil je in je vingers krijgen hoe je helderheid schept in onoverzichtelijke situaties? Wil je vastgelopen discussies in je team weer op gang kunnen helpen? Het zorgsysteem verbeteren? Multidisciplinair werk realiseren? Wil je je visie ontwikkelen op de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg? Dan is deze minor voor jou bedoeld! Zeker als je op een school betrokken wil zijn bij signalering en bij de interne leerlingenzorg, maar ook als je op een dagverblijf werkt.

Er zijn werkcolleges en trainingen, maar je gaat ook meedoen aan een lopend onderzoek. Je kan kiezen uit: (1) diversiteit / homoseksualiteit / dialoog in het onderwijs; (2) anti-pestbeleid; (3) echtscheiding en de school; (4) kindermishandeling en (5) schooluitval / mentoraat. Het is belangrijk voor je keuze, dat minstens twee van deze thema's je aanspreken, want dit betreft een groot onderdeel van de minor (éénderde deel). 
Al vóór de start zullen de onderzoeksgroepen worden samengesteld waarbij we ons best doen je bij het onderwerp te plaatsen dat je sterkste interesse heeft. Soms zal je echter met je tweede keus tevreden moeten zijn.
Er komen pittige onderwerpen aan de orde, zoals kindermishandeling, zelfbeschadiging en hechtingsproblemen. Studenten die persoonlijk worstelen met zulke problemen kunnen beter een minor zoeken die minder confronterend is.

Leerdoelen

In deze minor werk je op het niveau van de hbo-bachelorstandaard aan je capaciteit om reflectief, procesmatig, ontwikkelingsgericht, systemisch, multidisciplinair en volgens beroepsethische normen te werken op het grensgebied van onderwijs en jeugdhulp. 
Je vergroot daartoe je kennis van methodisch werken, jeugdhulp- en onderwijsbeleid, gedragsproblemen, automutilatie, drankmisbruik, pesten, discriminatie, echtscheiding, seksuele ontwikkeling en voorlichting, met extra aandacht voor het omgaan met homoseksualiteit en het aanpakken van kindermishandeling.  Vaardigheden ontwikkel je met betrekking tot methodisch werken, het gebruik van een protocol voor de aanpak van kindermishandeling, motiverende gespreksvoering rondom bovengenoemde problemen en het gebruik van theorieën en onderzoekstechnieken. 
De attitude die wordt bevorderd is er een van openheid, met een onderzoekende grondhouding en het nemen van verantwoordelijkheid bij het zien van risicovolle opvoedingssituaties.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Jurjen Tak, j.a.tak@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Lia Stip, c.stip@hva.nl
Kosten:

​• Downloads van de sites van de minor: studiehandleidingen, sheets, etcetera. Kosten ca. € 15.
• Diverse video’s, te bekijken via het intranet.
• Reiskosten voor het uitvoeren van eigen onderzoek: variabel.
• Reis- en verblijfskosten voor (eventuele) excursie: ca. € 150,00
• Als een bijeenkomst van de module ‘aanpak kindermishandeling’ wordt gemist, is het volgen van een e-learningmodule verplicht: kosten € 15,00.
Schatting van de totale kosten: circa € 310,00.

Let op: De inschrijfperiode voor HvA-studenten is eerder dan de inschrijfperiode voor niet-HvA-studenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de minor al vol is voor de inschrijfperiode via Kies op Maat start. De minor komt in dat geval te vervallen.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Het is behulpzaam als je (stage)ervaring hebt in onderwijs of jeugdzorg (of kinderopvang) – maar de ambitie om verantwoordelijkheid te leren nemen voor zorg en ondersteuning is belangrijker. 

Deze minor is toegankelijk voor studenten van binnen en buiten de HvA. Studenten van andere opleidingen dan pedagogiek zijn van harte welkom (we houden zelfs een aantal plekken vrij voor studenten van buiten de HvA). We willen immers multidisciplinair werken bevorderen! We verwachten wel voorkennis:
1) Op het gebied van methodisch werken, op het niveau van de 2e-jaars module Pedagogiek en Methodisch Werken in de Jeugdzorg. Heb je die niet, lees dan voorafgaand aan de minor de eerste drie hoofdstukken van het Handboek Psychodiagnostiek voor de Hulpverlening aan Kinderen en Adolescenten van Tak, Bosch, Begeer & Albrecht (2014);
2) Op het gebied van ontwikkelingspsychopathologie, op het niveau van de 2e-jaars modules Signaleren, Adviseren en Verwijzen – heb je die niet, lees dan voorafgaand aan de minor hoofdstukken 7, 8, 12 en 13 van Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen van Rigter & van Hintum (2013/2015).
3) Op het gebied van praktijkonderzoek - heb je die niet, zal aanvullende literatuur geadviseerd worden, afhankelijk van het type onderzoek waar je aan werkt.

Toetsing

Studiedelen - Aantal EC - Toetsvormen
Verbreding en verdieping 1 - 5 - MC in deeltentamens tijdens het programma; herkansing meteen na afsluiting blok.
Methodische reflectie - 5 - Werkstuk met peerfeedback en docentfeedback, zowel individueel als in groepsgesprek.
Verbreding en verdieping 2 - 5 - MC in deeltentamens tijdens het programma; herkansing meteen na afsluiting blok.
Casustoets kindermishandeling - 5 - Open-boektoets over developing case.
Praktijkonderzoek - 10 - Artikel en/of verslag te schrijven met coachgroep.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

​Er wordt in ieder geval gebruik gemaakt van de volgende literatuur:
· Tak, J.A., Bosch, J.D., Begeer, S. & Albrecht, G. (red.) (2014). Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten. Utrecht: De Tijdstroom (8e, sterk verbeterde druk).
· Rigter, J. & Hintum, (2013/2015). Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen. Bussum: Coutinho.

· Vermande, M., Meulen, M. van der, Reijntjes, A. (red.) (2015). Pesten op school. Achtergronden en interventies. Den Haag: Boom Lemma.
· Maaren, P. van (2004). Mijn meester is een homo. Amsterdam: Uitgeverij SWP. ISBN 978-90-6665-583-6.€ 14,90 

Onder voorbehoud van het ontdekken van geschiktere publicaties (niet meteen aanschaffen dus) wordt gebruik gemaakt van
· Berge, I. ten, Addink, A., Baat, M. de, Bartelink, C., Rossum, J. van & Vinke, A. (2012). Stoppen en helpen. Een adequaat antwoord op kindermishandeling. Amsterdam: Uitgeverij SWP. ISBN 978-90-8560-060-2. € 21,90
· Boer, G.M.M. de (2012). Voorlichtingsbrochure Kinderen en Ouderschap bij Scheiding. Te bestellen viagerdadeboer@kinderen-echtscheiding.nl. € 3,50 p.st., excl. verzendkosten.
· Groenhuijsen, L. (2008). En ze leefden nog lang en gelukkig. Kinderen en scheiding. Amsterdam, Uitgeverij SWP. ISBN 97-890-6665-9322. € 23,40.
· Tweede titel inzake echtscheiding wordt nog gekozen.
· Hermanns, J. (2008). Het bestrijden van kindermishandeling. Een aanpak die werkt. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut (NJi.) ISBN 9789088300400; € 24, 50.
· Veen, M. van der, & Goijarts, F. (2012). Motiverende gespreksvoering voor sociaal-agogisch werk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 9789031392100.
Levenkron, S. (2006). Zelfbeschadiging. Zelfverwonding begrijpen en overwinnen. Amsterdam, Uitgeverij SWP. 978-90-6665-742-7. €27,50

Rooster

​De minor wordt in het tweede semester gegeven. De hoor- en werkcolleges en trainingen zijn altijd op de donderdag. De werkgroepen worden in overleg met de coaches en groepsleden gepland; in principe op maandag of donderdag. Je hebt meestal om de week begeleiding. De meeste toetsen zijn op donderdag - halverwege blok 4 kan de vrijdag een enkele keer ingeroosterd worden voor nabesprekingen van werkstukken. De eerste weken wordt op maandagmorgen coaching gegeven voor het maken van een kritische methodische reflectie.

We beginnen op donderdag om 09:15 met een deeltoets; het werkcollege begint om 10:00, met korte pauzes om de 3 kwartier en een middagpauze van een uur; daarna gaan we door tot 16:30 met actieve oefeningen en na een half uur pauze beginnen de coachgroepen, voor wie dat van toepassing is. In dat geval ben je om 18:00 klaar.

Op andere dagen ben je bezig met studie, onderzoek in het veld en overleg met je coachgroep.

Dit rooster is onder voorbehoud, je kunt er geen rechten aan ontlenen.