Kies op maat

Login Menu

Tweedegraadslerarenopleiding

Korte omschrijving 

Volg deze pedagogisch-didactische voorbereiding voor het beroep van docent in het voortgezet onderwijs. Volg theoretische modules maak met een stage kennis met het werkveld. 

In het kort 

De minor is een pedagogisch-didactische voorbereiding voor het beroep van docent in het voortgezet onderwijs. Hierbij kun je denken aan het lesgeven in het vmbo, de onderbouw van havo/vwo en het middelbaar beroepsonderwijs. De minor vormt een integraal onderdeel van de reguliere lerarenopleiding. Na de minor kun je ervoor kiezen om de tweedegraadslerarenopleiding in zijn geheel af te ronden. Dat betekent dat je 'slechts' de vervolgstages moet doen. Je bent dan bevoegd tweedegraads docent in je vakgebied. Je kunt  starten met de vervolgstages wanneer je in het bezit bent van (minimaal) je HBO-diploma.

 

Leerdoelen

Wat leer je?

Het minortraject kent vier onderwijseenheden en een oriënterende stage (totaal 30 ects).

1. Leerlingen en persoonlijkheden
Je leert de leerlingen kennen vanuit diverse gezichtsvelden. Centraal staan het gedrag van adolescenten, leerpsychologie (leren en leerprocessen), leerlingkenmerken, pedagogisch handelen en praktijkvoorbereiding

2. Ontwerpen van onderwijsleersituaties
Je leert onderwijzen en het Nederlandse onderwijssysteem kennen. Je ontwerpt lessen waarbij je rekening houdt met doelstellingen en de beginsituatie van de klas en de leerlingen. Je leert de juiste werkvormen en leerinhouden kiezen, effectieve leermiddelen in te zetten en je onderwijs te evalueren.

3. Ontwerpen van leeromgevingen
Het moduul richt zich specifieker op de vakdidactiek van het vak waar jij een bevoegdheid voor gaat halen, welke ‘methoden en leermiddelen’ daar bij horen en welke rol ICT daarbij kan spelen. De meest gangbare leermiddelen worden op een rij gezet, er is volop aandacht voor klassenmanagement, voor samenwerkend leren en zelfstandig werken. Je leert meer over de didactische implicaties van ICT.

4. Onderwijs aan specifieke groepen en individuen
Als docent krijg je te maken met leerlingen, waarbij het leerproces om één of andere reden minder goed verloopt. Het signaleren van stagnatie en er iets mee doen is belangrijk. Ook de onderwijsprincipes van het studiehuis komen aan de orde, waar van leerlingen wordt verwacht dat ze zelfstandig plannen, organiseren en werken. Je maakt kennis met begeleidingsvaardigheden die nodig zijn bij het meer zelfregulerend leren.

Praktijkcomponent: oriëntatie op een school voor VO en/of MBO
Tijdens een oriënterende stage van 10 dagen voer je opdrachten uit, die je vanuit de modulen worden aangereikt. Je koppelt theorie en praktijk en krijgt een helder inzicht in het werk van een VO- of MBO-docent. Je hoeft nog geen les te geven, maar als dat zo uitkomt mag dat natuurlijk wel.

Aanvullende informatie

Opzet

De minor verloopt via drie activiteitensporen. Zo is er een spoor van zelfstudie. Je verwerkt je de literatuur zelfstandig. De bijeenkomsten vormen het tweede spoor. Deze hebben een sterk interactief karakter. Je kunt volop ervaringen uitwisselen. Hier vindt toepassing van de theorie plaats en de reflectie daar op. Het derde spoor gaat via de praktijk. In een school voor VO voer je opdrachten uit om de theorie en praktijk te integreren.

Het onderstaande schema beschrijft hoe de reguliere opleiding er precies uit ziet. Het grijze deel geeft aan wat je in de minor doet. Het gaat om 4 theoretische modules en een oriënterende stage.

Onderwijseenheid
Eerste fase
Theorie
Leerlingen en persoonlijkheden 7 ECTS
Ontwerpen van onderwijsleersituaties 7 ECTS
Ontwerpen van leeromgevingen 7 ECTS
Onderwijs aan specifieke groepen en individuen 7 ECTS

Praktijk
Oriënterende stage (1) 2 ECTS
Verzorgen onderwijs groepen (2) 13 ECTS
Onderwijs groepen met bijzondere kenmerken (3) 13 ECTS

Tweede fase
Leraar in opleiding (LIO) 28 ECTS
Eindgesprek op basis van portfolio 6 ECTS


Bovenstaand overzicht geeft alle onderdelen van de opleiding weer. Het cursief weergegeven deel vormt het minorenprogramma van 30 ECTS.

Minimum aantal deelnemers
De minor kent geen minimum aantal deelnemers. Wel een maximum van 10 studenten. (Dit is mede afhankelijk van het aantal reguliere inschrijvingen voor de lerarenopleiding. Zorg dus voor een tijdige aanmelding). De opleiding en dus de minor start bij voldoende deelname van reguliere studenten aan de tweedegraadslerarenopleiding.

Deelname aan de minor
Externe studenten dienen er voor te zorgen dat hun leerovereenkomst voor de einddatum van de intekenperiode bij Saxion beschikbaar is.

Vóór
aanmelding via Kies op Maat dient contact te worden opgenomen met de minor-contactpersoon: Gijs Eidhof (g.b.eidhof@saxion.nl) om na te gaan of er plekken vrij zijn.

Ingangseisen

Doelgroep

Je lessen zijn geconcentreerd op één avond (woensdagavond). Om deel te nemen ben je in het bezit van je propedeuse. Let op: voorwaarde is dat je een bacheloropleiding volgt die daadwerkelijk een vakinhoudelijke basis vormt voor het vak waarin je bevoegd wilt worden. Als je dat voor je eigen bacheloropleiding zeker wilt weten, neem dan contact op met de contactpersoon van deze minor.

Wanneer en waar volg je minor?

Start instroom september 2017:


Collegetijden Deventer: woensdag 18.15 tot 21.15 uur.

Deze minor loopt over kwartiel, 1,2,3 en 4.

Start instroom februari 2018:

Collegetijden Enschede: woensdag 18.15 tot 21.15 uur.

Deze minor loopt over kwartiel 3, 4 en in kwartiel 1 en 2 van het volgend studiejaar.

Let op: deze minor duurt dus een heel studiejaar!

Toetsing

Toetsing

Elke leereenheid valt uiteen in verschillende toetseenheden.

Moduul 1 : Leerling en persoonlijkheden
Schriftelijk tentamen 4 ECTS
Werkstuk praktijkopdracht 3 ECTS

Moduul 2 : Ontwerpen van onderwijsleersituaties
Schriftelijk tentamen 4 ECTS
Werkstuk praktijkopdracht 3 ECTS

Moduul 3: Ontwerpen van leeromgevingen
Presentatie 2 ECTS
Werkstuk praktijkopdracht 5 ECTS

Moduul 4: Onderwijs aan specifieke groepen en individuen
Schriftelijk tentamen 4 ECTS
Werkstuk praktijkopdracht 3 ECTS
Oriënterende stage (praktijk)
Werkstuk2 ECTS

Literatuur

De literatuur wordt in de Saxion BISONcatalogus bekend gemaakt.

Rooster

Voor de september instroom wordt het rooster uiterlijk de dinsdag voor de aanvang van de minor via “MijnSaxion” bekend gemaakt. Voor de februari instroom wordt het rooster uiterlijk twee weken voor de aanvang van de minor via “MijnSaxion” bekend gemaakt.