Kies op maat

Inloggen Menu

Leidinggeven & HRM

Bij leidinggeven wordt aandacht gegeven aan het operationele deel van leidinggeven (het besturen van MIS), het leiding geven aan projecten (verbouwingen, uitrollen van bonuskaart en dies meer), verandertrajecten (strategiewijziging) en het ontwikkelen / herkennen van een persoonlijke leiderschapsstijl . Student krijgt theorieën over leiderschap welke geschikt zijn voor het runnen van de day to day business. Veel aspecten worden centraal bepaald, het is aan de manager op locatie om deze uit te voeren waarbij enige eigen inbreng tot op zekere hoogte is toegestaan. Om ervoor te zorgen dat medewerkers gemotiveerd blijven, aangenomen worden dan wel overgeplaatst / ontslagen, zullen ook diverse HRM-tools de revue passeren tijdens dit blok. Op die manier draagt HRM in belangrijke mate bij aan het operationeel leidinggeven.

Leerdoelen

Leidinggeven, Besturingsmodellen, Leiderschapsstijlen en cultuur, Ethiek in het bedrijfsleven, HRM (in-, door- en uitstroom) binnen retailomgeving, Gesprekstechnieken (beoordelingsgesprek, functioneringsgesprek, aanname, ontslag, slecht nieuws, overplaatsing)

Aanvullende informatie

Doelgroepen: Economie/management

Ingangseisen

De propedeuse dient behaald te zijn.

Toetsing

Kennistoets, gesloten boektentamen  5 EC's: Kennis op gebied van managementstijlen, cultuur, ethiek, besturingsmodellen en HRM-instrumenten,

Adviesrapport schrijven, groepsopdracht, 6 EC's: Doel is om op basis van een verandering in de strategie in een retailorganisatie (offline en/of online) antwoord te geven welke MIS nodig zijn om het proces van de verandering goed te kunnen monitoren, welke leiderschapsstijl gevraagd wordt om het proces goed te kunnen begeleiden en wat deze strategiewijziging betekent voor het huidig gevoerde HRM-beleid.

Gespreksvaardigheid, mondeling 2 EC's: 1 van de 6 gesprekstechnieken (slecht nieuws, sollicitatie, ontslag, funtionering, beoordeling, overplaatsing) zal geassesst worden en de kennis van de persoonlijke leiderschapsstijl . Toetsing gesprekstechnieken zal plaatsvinden op locatie retailbedrijf. 

SLB rapport, 1 EC: Reflectieverslag van het geleerde en een logboekverslag per week

Managementvaardigheid rapport 1 EC: Paper waarin de ontwikkeling van managementinstrumenten en HRM wordt geschetst voor de toekomst.

Literatuur

Operationeel management, sturing en beheersing van het dagelijks werk

HRM: Kluijtmans, 2014

Rooster

Onderwijscontacttijden verspreid over de hele week overdag, 10 uur per week

Werkvormen: hoorcolleges, werkcolleges, gastcolleges, gespreksvaardigheden, managementvaardigheden