Kies op maat

Login Menu

Gasturbines

Verdieping van de techniek van  gasturbines,  in al zijn toepassingen, gericht op toepassingen  in de praktijk.  De projecten worden gedefinieerd door en uitgevoerd in  een bedrijf, excursies naar en gastdocenten komen uit de beroepspraktijk.  De minor is / wordt ontwikkeld in directe  samenwerking met bedrijven uit de beroepspraktijk.

Uit flyer minor Gasturbines in Bijlage B:

Gasturbines worden veel gebruikt in de techniek. Je komt ze tegen als voortstuwingsmachines zoals vliegtuigmotoren en motoren van (marine)schepen, maar ook als energieopwekkers.

In het laatste geval zal de gasturbine (in combinatie met stoominstallaties) meer en meer deel gaan uitmaken van de conventionele energieopwekking.

Middels twee blokken van elk 3 x 5 EC’s, biedt de Engelstalige Minor Gasturbines jou de kans om je te verdiepen  in de wereld van gasturbines. Onderwerpen zoals onderhoud, materialen,

techniek, milieu en procesautomatisering  worden in deze minor besproken. De theoretische

kennis die je hier opdoet mag je gelijk gaan toepassen in de projecten uit de industrie.

Middels gastlessen en  excursies word je in contact gebracht met de praktijk en diens professionals.

 

BLOK 1

In dit blok leer je hoe groot deze emissies zijn en hoe je deze kunt reduceren. In dit kader bespreek je dan ook de huidige (internationale) milieuwetgeving.

In deze projecten (loop over het hele semester) zet je de geleerde theorie om in engineeringvaardigheden. Behalve leren en doen, wil je natuurlijk ook iets zien. In blok 1 worden meerdere excursies georganiseerd naar productiefaciliteiten, energiecentrales en naar de luchtvaartindustrie. Ook krijg je gastlessen van experts, waarbij praktijkcases besproken worden.

 

BLOK 2

In Blok 2 leer je allerlei technische aspecten van gasturbines betreffende de gehele levensduur; van ontwerp tot bedrijfsvoering en onderhoud. Je voert projecten uit, waarvoor  de Nederlandse

gasturbine industrie  (zie: www.dgta.nl) opdrachten en vraagstukken aanlevert.

In blok 2 ga je je ook meer specialiseren op het gebied van onderhoud van gasturbines.

Ook de regelingen en besturingen van deze machines komen aan bod.

Hiermee krijg je een vollediger beeld van de bedrijfsvoering.

Gasturbines verstoken (tot nu toe) fossiele brandstoffen. Dit gaat gepaard met emissies.

Ook in blok 2 word je in aanraking gebracht met de praktijk tijdens de excursies en gastcolleges.

 HOGESCHOOLBREDE SAMENWERKING

De Engelstalige Minor Gasturbines is ontwikkeld door Hogeschool Inholland, de Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, het Ministerie van Defensie en Hogeschool Zeeland in samenwerking met een aantal bedrijven uit de gasturbine-industrie.

Leerdoelen

Beoogde competenties, op niveau  3 :  

 

Technische competenties m.b.t. de product life cycle

 

1    Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek (onderzoeken)

 

2    Maken van een conceptueel ontwerp (ontwerpen) OF  detailontwerp:

 

3    Maken van een detailontwerp (ontwerpen)

 

4    Optimaliseren van een product (optimaliseren)

 

5    Beheren en onderhouden van een product

 

Algemene competenties m.b.t. het functioneren als ingenieur binnen een bedrijf

 

6    Opstellen van een projectplan (planmatig werken)

 

7    Zelfsturing

 

Daarnaast verdere verdieping  van de kennis van en verhoging van  de  ervaring  met  gasturbines,  door  de (gast)colleges en projecten.

 

Toetscriteria:

 

1. Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek (onderzoeken)

Analyseert een complexe probleemstelling  en reduceert deze tot overzichtelijke delen

Presenteert resultaten en vat deze samen

Motiveert conclusies en aanbevelingen in relatie tot de resultaten

2. Maken van een conceptueel ontwerp (ontwerpen)

ontwerpfactoren gewogen

verschillende concepten gewogen

onderbouwing berekeningen m.b.v. vuistregels

kwalitatieve onderbouwing op fabriceerbaarheid, duurzaamheid en financiële haalbaarheid

technische documentatie presentatie

 

3. Maken van een detailontwerp (ontwerpen)

ontwerpfactoren gewogen

verschillende uitwerkingen gewogen

onderbouwing berekeningen

modellering simulatie

kwalitatieve onderbouwing op fabriceerbaarheid, duurzaamheid en financiële haalbaarheid

technische documentatie presentatie

4. Optimaliseren van een product (optimaliseren)

verbetermogelijkheden geïdentificeerd en afgebakend

verbetervoorstellen gegradeerd (prioriteiten aangegeven)

volledige onderbouwing

5. Beheren en onderhouden van een product

informatie toegevoegd (gegenereerd)

technische documentatie ontwikkeld

volledige gedetailleerde rapportage

6. Opstellen van een projectplan (planmatig werken)

De risico’s van het project zijn aangegeven

In de planning is rekening gehouden met realistische levertijden

Er zijn zelf milestones of reviews aangegeven

7. Zelfsturing

Stuurt zichzelf bij op basis van leer- en werkervaringen

Maakt een loopbaanontwikkelingsplan en bepaalt zelf nieuwe leerdoelen

Past eigen functioneren aan op grond van ervaringen

Bepaalt zijn standpunt aan de hand van maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden

Past zich aan verschillende werkomgevingen aan

Trekt lering uit tegenslagen

Formuleert doelstellingen om eigen presteren te verbeteren

Verantwoordt en motiveert eigen handelen naar anderen; verwoordt en motiveert te maken keuzes bij loopbaandilemma’s

Ingangseisen

Bedoeld als differentiatieminor voor  ‘post-propedeuse’  studenten,  na de derdejaars  stage,  binnen een major  Technical  Engineering  van de verschillende hogescholen 
(opleidingen Luchtvaarttechnologie, Scheepsbouwkunde,  Aviation, Werktuigbouwkunde, e.d.)

De  student dient de volgende competenties (op het niveau  2 ) te beheersen :

  • Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek
  • Maken van een conceptueel / detailontwerp
  • Optimaliseren van een product
  • Beheren en onderhouden van een product

       Verder geldt als voorwaarde:

  • Beschikken over  basiskennis gasturbines,  materialen  en thermodynamica.
  • Beschikken over derdejaars  stage-ervaring  ( hoeft niet per  se in de  gasturbine-industrie).

Toetsing

        5 credits:   Materialen  1, onderhoud 1 (geïntegreerde toets) en techniek gasturbines (tentamen). 

        5 credits:   Project  1 (rapport presentatie)

        5 credits:   Prestaties  gasturbines (tentamen),  practica (verslagen),  excursies,  gastlessen.

 

        5 credits :  Onderhoud 2, Materialen 2 (geïntegreerde toets) en emissies gasturbines (tentamen).

        5 credits :  Project  2 (rapport presentatie)

        5 credits :  Regeltechniek (practicumtoets),  practica (verslagen),  excursies,  gastlessen.

 

      O   Theorievakken (techniek gasturbines, prestaties gasturbines, emissies gasturbines) (door

            enkele  inhoudelijke gastlessen):  1 tentamen per theorievak
            (met 1 herkansingsmogelijkheid).

            Geïntegreerde toets van de vakken  Materialen 1 en  Onderhoud 1; en van

            Materialen 2 en Onderhoud 2  (nog  vast te  stellen).

       O  Vak Regeltechniek             :  toetsing door kunnen toepassen van de theorie in een practicum

       O  Projecten 1 en 2                 :  toetsing door rapport  en presentatie

       O  Diverse practica                 :  toetsing door verslaglegging

       O  Excursies  en  gastlessen  :  aanwezigheid

Literatuur

-          Cohen, H; Rogers, GFC;  Saravanamuttoo, HIH; Straznicky PV;  Gas Turbine Theory

6th edition,  Pearson Education Ltd,  2009  (circa  € 70 )

-          Boyce, MP, Gas Turbine Engineering Handbook,  4th edition,  2006 (circa  € 115 )

 

Naslagwerk: Kimmenade, AJM van; Warmteleer vor technici.  9e druk, Noordhoff. (circa  € 60 )

(waarschijnlijk al bij de studenten in bezit uit eerdere studiejaren)

Rooster

Contacturen  per  week:  

      Colleges           :  gemiddeld  7 lesuren per week,  gedurende 7 lesweken

      Gastcolleges   :   gemiddeld  2 lesuren per week,  gedurende 7 lesweken

      Projecten        :   gemiddeld  1 contactuur per week , w.s.  meer met bedrijfsbegeleider(s)

      Practica           :   aantal uren aan 1 of  2 practica  per  blok

      Alleen toegankelijk voor voltijdstudenten.