Kies op maat

Inloggen Menu

Business Process Management (BPM)

Organisaties groeien en veranderen in de loop van de tijd en dat zorgt ervoor dat bepaalde processen niet zo optimaal lopen als ze zouden moeten. Men merkt dit in de dagelijkse operatie doordat er (kleine) problemen ontstaan. Denk aan: ontevreden klanten of medewerkers, inefficiëntie, miscommunicatie intern of extern, gevoel van te weinig grip op het proces, etc.

Tijdens de Minor BPM leren studenten vanuit een onderzoeksmethodiek deze probleemstellingen onderzoeken,  om vervolgens de gerelateerde processen stevig onder de loep nemen om vast te stellen waar de pijnpunten zitten. Uiteindelijk wordt er vanuit het onderzoek een onderbouwd verander- en implementatieplan opgesteld waarmee de problemen opgelost kunnen worden.

In de minor werk je voor een opdrachtgever die een probleem inbrengt.  De opdrachtgevers zijn bedrijven of non-profit organisaties.

De Minor bestaat uit 3 fases. Het vooronderzoek waarin je de organisatie met zijn probleem in kaart brengt, de literatuurstudie waarin je onderzoekt of er voor het probleem al oplossingen zijn beschreven. De 3e fase is het opstellen van het veranderplan waarin de mogelijke oplossingen worden onderzocht en je de opdrachtgever ondersteunt en adviseert bij het kiezen van een oplossing en een veranderplan opstelt om die oplossing te implementeren.

Parallel aan bovenstaande fasering gaan studenten aan de gang om in samenwerking met studenten uit het MBO te werken aan oplossingen voor problemen die door MKB bedrijven worden ingebracht.

Leerdoelen

Vooronderzoek

Student voert een vooronderzoek welke inzicht geeft hoe de organisatie eruit ziet met gebruikmaking van de erkende modellen. Vervolgens wordt een probleemanalyse uitgevoerd waarin oorzaak en gevolg van het probleem voor de organisatie duidelijk wordt. De scope van het onderzoek in het plan van aanpak wordt beargumenteerd evenals de gekozen methode voor onderzoek. Hierbij laat de student een kritische houding zien.

Literatuurstudie

Student beschrijft wat er al is beschreven/te vinden in de literatuur over het gevonden probleem in het onderzoek. De waarde, inhoud en relevantie van eerder toegepast onderzoek voor zijn eigen onderzoek worden onderzoek. Tot slot worden bestaande modellen en/of methoden beschreven en onderbouwd waarom die van toepassing zouden kunnen zijn met tot slot een motivering voor het gekozen model/theorie.

Veranderplan

Student onderzoekt mogelijke oplossingen voor het probleem en faciliteert de opdrachtgever bij het maken van een onderbouwde keuze voor de gewenste oplossing. Daarna stelt de student een veranderplan op welke aantoonbaar is gebaseerd op resultaten van vooronderzoek en literatuurstudie. De wijze van implementeren wordt beargumenteerd in een implementatie plan en de wijze van communiceren wordt beargumenteerd in een communicatieplan.

Multidisciplinair project

Student leert in samenwerking met studenten van andere opleidingen te werken aan oplossingen voor problemen in de bedrijfsvoering van (kleine) MKB bedrijven uit de regio.

Ingangseisen

Studenten van de opleiding Business IT & Management moeten de propedeuse behaald hebben en 45 credits uit jaar 2 gehaald hebben.

Studenten van andere studies moeten aan kunnen tonen dat zij over voldoende basiskennis beschikken.‚Äč

Literatuur

Procesmanagement in de Praktijk, Hugo Hendriks 2e druk. Daarnaast mogelijk nog extra literatuur, dit is afhankelijk van de opdracht en de technieken die door de studenten gebruikt worden.  

Rooster

Iedere donderdag project dag op locatie. Op deze dag worden er geen lessen gegeven, wel workshops van één dagdeel gericht op BPM .  Tevens zijn op deze dag de docenten beschikbaar voor consult.

Daarnaast werken studenten minimaal 1 dag per week op locatie bij de opdrachtgever.

De rest van de week werken studenten zelfstandig (in hun groepje) aan hun opdracht.

Toetsing

Deze minor bestaat uit 3 vaststaande toetsen en 1 toets uit de vrije ruimte. Je maakt in de loop van de minor drie groepsopdrachten die worden afgetoetst:

1) plan van aanpak

2) literatuurstudie

3) het veranderplan.

Deze drie toetsproducten, inclusief bijlagen worden ingeleverd en verzameld in het BPM Dossier. Elk opdracht wordt gepresenteerd aan de begeleidende docenten en de opdrachtgever.

Het multidisciplinaire project wordt beoordeeld op basis van getoonde professionaliteit op het gebied van samenwerking en communicatie, tevredenheid van opdrachtgever over opgeleverde product en peer review van studenten waarmee is samengewerkt.