Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Stedenbouw en Landschapsarchitectuur

In deze intellectueel uitdagende maar ook praktisch ingestelde Minor Stedenbouw en Landschapsarchitectuur wordt de voor de Academie van Bouwkunst te Amsterdam typische onderwijsmethode- het  ‘leren van praktische ervaringen’ in wisselwerking met ‘praktisch toepassen van theorie en kennis’ - gehanteerd. De combinatie van studeren en werken maakt daarom wezenlijk onderdeel uit van het programma van deze Minor. Verschillende denkbeelden over stad en land worden besproken en diverse onderzoeks-, onderzoeks- en presentatietechnieken worden geoefend. In deze Minor staat ‘leren door ervaren en eigen meningsvorming’ voorop, de manier van lesgeven is hierop aangepast. 

De masteropleidingen Stedenbouw en Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam leiden studenten op tot behendige en authentieke ruimtelijk ontwerpers. Na het volgen van een masteropleiding aan de Academie zijn studenten in staat om zelf ontwerpopgaves helder te (her)formuleren, krachtige conceptuele denkbeelden te vormen en deze in concrete ruimtelijke ontwerpvoorstellen te vertalen. Daarnaast wordt aan de Academie geleerd hoe zelfstandig een verhaal op te stellen, over ontwerpoverwegingen in debat te gaan en een plan wervend te presenteren.

Het curriculum aan de Academie bestaat uit een theorie- en oefendeel en een praktijkdeel. In het theorie- en oefendeel houden studenten zich bezig met ontwerpprojecten, vaardigheidsoefeningen en informatieve en inspirerende vakcolleges onder leiding van een breed scala aan gastdocenten uit het vakgebied. In het praktijkdeel wordt theorie en oefening toegepast in een realistische bureausituatie, dit onder leiding van professionele stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten die midden in het vak staan. Hier wordt gewerkt aan concrete en professionele vraagstukken waar opdrachtgevers bij betrokken zijn.

In de Minor Stedenbouw en Landschapsarchitectuur is ruimte voor verkenning van verschillende aanverwante disciplines zoals architectuur, kunst, cultuur en media. Naast het maken van ontwerpen bestaat het theorie- en oefendeel uit: onderzoeken, experimenteren, vormstudies, interviewen, excursies en het bezoeken van ontwerpbureaus. In het praktijkdeel werken studenten gezamenlijk met professionals in ateliers aan actuele ontwerpopgaven.

Deze Minor is bedoeld om je inzicht in de vakbeoefening van stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten te vergroten, je te inspireren en je nieuwsgierigheid te voeden en daarnaast een gevoel te geven wat studeren aan de Academie kan inhouden. Een goed doorlopen Minor kan bijdragen aan een vliegende start van een eventuele vervolgstudie aan de Academie.


Met de keuze voor een gecombineerde Minor Stedenbouw en Landschapsarchitectuur en het studiegebied benadrukt de Academie ook het belang dat zij hecht aan het interdisciplinair denken en werken van stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten.

Leerdoelen

1. Kennis van bodem, vegetatie, ecologie, Nederlands cultuurlandschap, het vakgebied en de vak uitoefening van landschapsarchitecten.

2. Kennis van stedelijk programma, functionele systemen, leefmilieus, stadstypologieën, het vakgebied en de vak uitoefening van stedenbouwkundigen.

3. Onderzoeks- en ontwerpvaardigheden op het gebied van culturele, programmatische en technische aspecten.

4. Onderzoeks- en ontwerpvaardigheden op het gebied van planuitwerking, detaillering en materialisering.

5. Vaardigheden op het gebied van conceptueel en academisch denken, debat-, communicatie- en presentatietechnieken.

Ingangseisen

Aanmeldingsprocedure
Naast het aanmelden op Kies op Maat, moet je ook dit formulier invullen. Op deze manier komen jouw gegevens ook direct binnen bij de Academie van Bouwkunst. De deadline is op 9 april 2023. Heb je nog vragen, dan kan je die mailen naar avb-premasters-minors@ahk.nl. 

Om je aan te melden dient je thuisinstelling aangesloten te zijn bij Kies op Maat en bereid te zijn een leerovereenkomst aan te gaan.

Studenten aan een van onderstaande studierichtingen kunnen zich aanmelden voor de minor Stedenbouw en Landschapsarchitectuur:

• HBO bachelor: afstudeerrichting Bouwkunde, Civiele techniek, Landscape design, Ruimtelijke ordening en Planning met differentiatie architectuur, stedenbouw, stad- en streekontwikkeling of planologie.
• Hogeschool Larenstein: Tuin- en landschapsinrichting; alle afstudeerrichtingen.
• Hogeschool Windesheim: post-hbo-opleiding Stedenbouwkundige techniek en ruimtelijke planning.
• Universiteit: afstudeerrichting Ruimtelijke wetenschappen, Planologie en Sociale geografie.
• Kunstacademie: afstudeerrichting Design in Urban Interior Architecture, Openbare ruimte, Micromilieu, Architectonische vormgeving, Interieurarchitectuur.
• Kunstacademie: afstudeerrichting Architectonische vormgeving, Interieurarchitectuur, Monumentale kunst of vergelijkbaar.

Behalve bovenstaande opleidingseisen, vormen een portfolio en een motivatiebrief een verplicht onderdeel van de aanmeldingsprocedure. Heb je geen protfolio, maak dan onderstaande opdracht.

Opdracht

Toelating en beoordeling van geschiktheid voor de cursus gebeurt op basis van een zogenaamd ‘startportfolio’. Dit is een compact vormgegeven document waarin je laat zien wat je ideeën met betrekking tot stad en landschap zijn. Je mag kiezen tussen drie verschillende manieren om dit te doen:

Het beschrijven van de stad of het landschap:
• waar je bent opgegroeid en de wijze waarop deze de laatste jaren is veranderd;
• waar je nu leeft en wat hier je favoriete plekken zijn;
• waar je het meest van houdt en om welke redenen je dat doet.

Middelen die je hierbij kan gebruiken zijn woorden, beelden, tekeningen, film of muziek.
Belangrijk hierbij is voor ons om je persoonlijk handschrift te kunnen zien, dus kies voor een combinatie waarbij tekeningen of schetsen in ieder geval zichtbaar zijn.

Motivatiebrief

Geef duidelijk aan waarom je deze minor wilt volgen.

Het aanleveren van een leerovereenkomst door student en examencommissie ondertekend is een voorwaarde voor starten aan de minor. 

Je motovatiebrief, portfolio/opdracht, CV en leerovereenkomst kan je uploaden in bovenstaand formulier. Je hoeft dan niets meer te mailen of op te sturen naar de Academie van Bouwkunst.

Literatuur

Na aanvang van de minor krijg je een uitgebreide literatuurlijst. Je kunt gebruik maken van de collectie van onze bibliotheek.

Rooster

De minor begint met een driedaagse ontwerpworkshop eind augustus 2023.  De eindpresentatie vindt plaats in januari 2024. Het precieze rooster is nog niet bekend. 

Het basisweekschema geeft aan op welke dagen welke onderdelen van de Minor plaats hebben. Gedurende de periode zijn er een aantal dagdelen die zich onttrekken aan het schema voor presentaties of de voorbereiding hiervan:

Maandag
10:00-18:00: praktijkstage 

Dinsdag
10:00-18:00: praktijkstage
19:30-22:30: Lezing

Woensdag
10:00-18:00: praktijkstage

Donderdag
10:00-18:00: stage
20:00-22:30: Studio

Vrijdag
09:30-18:00: excursie/bureaubezoek/theorie

Wijzigingen onder voorbehoud

Toetsing

De resultaten van de studio’s en workshops en aan het slot de integrale eindpresentatie zullen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie bestaande uit de coördinatoren, aangevuld met gastdocenten en/of de hoofden van de opleidingen. Zij zullen in samenspraak een eindbeoordeling opstellen die duidelijk maakt of de student de Minor met goed gevolg heeft afgerond.

Wanneer de student voor een of enkele onderdelen van de Minor een onvoldoende heeft gehaald zal de beoordelingscommissie dit binnen het geheel aan behaalde resultaten wegen. Dit kan een negatieve beoordeling tot gevolg hebben of mogelijk het verzoek tot het doen van een korte aanvullende opgave van ongeveer twee weken direct na het presenteren van de eindtoets.

Bij de beoordelingen van de studio’s, workshops en eindtoets worden tevens de aanwezigheid bij de lezingen, oefeningen, excursies en bureaubezoeken meegewogen. Er wordt van de student verwacht dat deze alle onderdelen volgt. Een maal absentie kwartaal op basis van gegronde reden en berichtgeving aan studiesecretariaat en coördinatoren heeft nog geen consequentie voor het halen van de Minor

De student krijgt van elke beoordeling een ingevuld beoordelingsformulier met toelichting.

Aanvullende informatie

De voertaal van de minor is Engels.