Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Religieus erfgoed in Amsterdam

De Reinwardt Academie Amsterdam (RWA) en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit (FRT-VU) bieden samen de minor Religieus erfgoed in Amsterdam aan. In deze interdisciplinaire minor ga je in gesprek met specialisten, wetenschappers, studenten van andere instellingen en beheerders en beleidsmakers op het terrein van religieus erfgoed. We onderzoeken vragen als: Hoe draagt religieus erfgoed bij aan de identiteit van een dorp, stad of land? Welk verhaal vertellen religieuze gebouwen of objecten over onze identiteit? Hoe kun je erfgoed inzetten om dat verhaal over heden en verleden te versterken? Welke invloed heeft de toenemende sluiting van religieuze gebouwen en bijbehorende musealisering van religieus erfgoed hierop? Wat zegt het religieus erfgoed over de geschiedenis van Amsterdam?

Wie deze minor succesvol heeft afgerond, heeft tevens, indien ook de minor-coördinatoren positief adviseren, drempelloos toegang tot de master The Future of Religious Heritage (FRT-VU) aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Bachelor Cultureel Erfgoed, Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)

Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam

Leerdoelen

Het programma is relevant voor studenten die zich verder willen verdiepen in religieus erfgoed, zowel in het ruimtelijke domein als in het museale domein. Dit traject biedt extra

verdieping ten aanzien van de vorming, omgang met en presentatie van materieel en immaterieel religieus erfgoed, van gebouw tot object, en de daarmee samenhangende praktijken.

Naast het opdoen van de nodige inhoudelijke kennis in de collegezaal, ben je ook regelmatig off campus, in Amsterdam, op locatie bezig met onderzoek. Je leert om het erfgoedbeleid kritisch te evalueren en levert een bijdrage aan het debat over (nieuw en/of multifunctioneel) gebruik van religieus erfgoed. Tenslotte leer je om religieus erfgoed attractief met een duidelijk omschreven doelgroep te delen, zowel in digitale alsook in museale presentaties.

Ingangseisen

Deze minor is toegankelijk voor 2de of 3de jaars WO- en 3de en/of 4de jaars HBO-bachelor studenten, en is met name interessant voor studenten uit verschillende studierichtingen in de Humaniora, van erfgoed tot communicatie en mediastudies, van religie/theologie tot architectuur, van archeologie tot geschiedenis en van toerisme tot management. Er zijn daarom geen inhoudelijke ingangseisen voor de minor.

 

Deze minor wordt gezamenlijk aangeboden met de Reinwardt Academie.

o Alle modules uit de minor kunnen ook als afzonderlijke keuzevakken worden gevolgd door WO- en HBO-studenten. Alleen voor de modules 2.2 en 3.1 geldt een ingangseis (zie voor mogelijkheden van vrijstelling de modulebeschrijving).

o De minor biedt ruimte aan maximaal 25 studenten. Studenten die de gehele minor volgen hebben daarbij voorrang op studenten die alleen losse modules volgen.

o Teneinde te helpen de bestaande kloof tussen HBO en WO te overbruggen en verdere samenwerking en doorstroom te bevorderen, is er binnen de modules zelf geen verschillend uitstroomniveau is voor HBO/WO, maar juist een belangrijke rol is weggelegd voor de afzonderlijke inbreng van studenten vanuit verschillende achtergronden (HBO/WO; meerdere studierichtingen).

o Alle modules in periode 1-3 hebben een VU-code en een RWA-code. De resultaten van de WO-studenten worden door een WO-docent geregistreerd, de resultaten van de HBO-studenten door een HBO-student.

Bij aanmelding vragen we je de volgende gegevens mee te sturen:

o Propedeusediploma

o Overzicht behaalde vakken bij je thuisopleiding met een korte beschrijving

Rooster

De minor vindt plaats in het eerste semester (september 2022 t/m januari 2023) in drie perioden:

o Periode 1 (8 weken): september t/m oktober 2022

o Periode 2 (8 weken): november t/m december 2022

o Periode 3 (4 weken): januari 2023

Voor elke module zijn minimaal twee dagdelen per week ingeroosterd. Daaronder vallen ook enkele excursies. Het is een voltijd minor, dus houd rekening met zelfstudie of het voorbereiden van colleges met elkaar.

Toetsing

Het onderwijsaanbod bestaat uit de volgende modules:

Religieus erfgoed, een inleiding (6 ec)

In de eerste module krijg je zicht op de verschillende concepten en benaderingen inzake (religieus) erfgoed, op de ontwikkelingen in het onderzoek naar dat erfgoed en het beleid ten aanzien van religieus erfgoed vanuit overheden en maatschappelijke partners. Ook krijg je in deze module de noodzakelijke tools aangereikt om religieus erfgoed zowel in de historische context te kunnen plaatsen, als ook in de huidige gebruikscontext te kunnen onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken. Dit vak wordt gegeven in periode 1, is Nederlandstalig, en wordt gezamenlijk gecoördineerd en gegeven door docenten van de Reinwardt Academie en de VU.

 

Amsterdam, a historical introduction (6 ec)

In de tweede module staat de ontwikkeling en geschiedenis van de stad Amsterdam centraal. De module geeft inzicht in de stedelijke ontwikkeling en de plek van religieuze gebouwen en materiële cultuur daarbinnen, van de Middeleeuwen tot begin 21ste eeuw. Dit vak wordt gegeven in periode 1, is Engelstalig, en wordt gecoördineerd en gegeven door docenten van de VU.

 

Amsterdam immigrantenstad (6 ec)

Verdiepende module. Focus op invloed van religieuze migrantengemeenschappen in Amsterdam en de daaruit voortgekomen diversiteit. We onderzoeken hoe in deze context sprake is van erfgoedisering en musealisering van Joodse, christelijke en islamitische gebouwen, objecten en tradities. Dit vak wordt gegeven in periode 2, is Nederlandstalig, en wordt gezamenlijk gecoördineerd en gegeven door docenten van de Reinwardt Academie en de VU.

 

Religieus erfgoed op de kaart (6 ec)

In de vierde module zullen plenair verschillende plaatsen, instellingen, bewaarplaatsen en uitingen van religieus erfgoed worden bezocht en met beheerders/gebruikers van dat erfgoed worden gesproken. Daarnaast bestuderen studenten één specifiek religieus object/gebouw/collectie in Amsterdam en leveren als eindresultaat een bijdrage aan de website Religieus Erfgoed op de kaart volgens een gegeven (digitaal) format. Dit vak wordt gegeven in periode 2, is Nederlandstalig, en wordt gecoördineerd en gegeven door docenten van de VU.

Religieus erfgoed en storytelling (6 ec)

In de vijfde module werk je in teamverband heel concreet aan één advies/project voor een museale instelling. Samen formuleer je een advies of ontwerp met betrekking tot een

concreet project, en in samenwerking met maatschappelijke partners. In deze module besteden we ook aandacht aan de popularisering van religieus erfgoed. Dit vak wordt gegeven in periode 3, is Nederlandstalig, en wordt gecoördineerd en gegeven door docenten van de Reinwardt Academie, in samenwerking met een docent van de VU.

 

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin het is aangeboden, dan is er één herkansingsmogelijkheid. Er is geen garantie dat de minor of afzonderlijke modulen het daaropvolgende studiejaar opnieuw aangeboden wordt.