Kies op maat

Inloggen Menu

Well-being: de mens in de gebouwde omgeving

Tijdens deze minor gaat het om bouwen aan een groene, gezonde, duurzame omgeving, waarin mensen prettig en veilig kunnen verblijven. Het leerdoel is de mens in de relatie tot de gebouwde omgeving. Aandachtsgebieden zijn binnenklimaat en binnenstedelijk klimaat, ‘frisse’ scholen, healing environment, gezond in de stad, fijnstof, geluid, licht, temperatuur en levensloopbestendig bouwen.

In de eerste 10 weken van de minor bereid je in een groep een projectopdracht voor bij dit thema. Daarnaast volg je een vakkenpakket om je competenties verder te ontwikkelen, naar keuze op het gebied van ontwerpen, specificeren of realiseren in de bouw / initiëren, ontwerpen of realiseren in de civiele techniek / verdieping in ruimtelijke ontwikkeling.

In de tweede 10 weken werk je in groepsverband aan het project ‘Well-being’. Dit is een multidisciplinair project, dat wil zeggen dat je met studenten werkt die verschillende bacheloropleidingen doen in de Built Environment, zoals Bouwkunde, Civiele Techniek of Ruimtelijke Ontwikkeling. Je werkt maatschappelijke vraagstukken uit, waarbij je vanuit deze verschillende disciplines integraal samenwerkt in groepen van 8. Gezamenlijk los je een praktijkprobleem op in opdracht van een bedrijf, waarbij inzichten vanuit elke opleiding een deel van de oplossing vormen.

Invulling van het project:
Je gaat aan de slag aan de hand van actuele praktijkopdrachten, afkomstig van organisaties als Movares, gemeente Tilburg of Breda en Avans Hogeschool als eigenaar van schoolgebouwen. Je kiest uit twee werkgebieden:
1) Het verbeteren van het leef- en leerklimaat in een onderwijsgebouw (school)
2) Het verbeteren van het leefklimaat in een bestaande wijk.
Binnen deze gebieden werk je met een groep van 8 studenten aan jouw persoonlijke onderzoeksvraag. Jullie verdelen dus de vraag in 8 deelvragen, waarbij jezelf je voorkeur aangeeft. Dit doe je op basis van jouw talenten, ervaringen en interesses. Een voorbeeld: ‘Wat is het geluidsniveau van een ruimte en hoe is dit te verbeteren voor betere leerprestaties?’ Of: ‘Hoe zijn verkeersroutes in een wijk duurzaam veilig te verbeteren en hoe beïnvloedt dat de leefbaarheid?
De docenten helpen je om je onderzoeksvraag te formuleren en onderzoek te doen. Je wordt begeleid en beoordeeld door specialistische docenten van Avans Hogeschool die je zelf kiest, afhankelijk van jouw onderzoeksonderwerp. Uiteraard kun je ook begeleiding vragen aan andere organisaties of specialisten.

De vakkenpakketten (naar keuze):
De vakken die je in het eerste kwartaal naar keuze volgt, zijn inhoudelijk niet gekoppeld aan het projectthema, maar bieden jou de mogelijkheid bepaalde competenties verder te ontwikkelen die je kunt inzetten tijdens het project. Je geeft daarmee een accent aan jouw rol daarbinnen, door je bijvoorbeeld meer toe te leggen op initiëren, ontwerpen, specificeren of realiseren. Binnen elk vakkenpakket wordt 1 Engelstalig vak aangeboden.

Je hebt de keuze uit de volgende vakkenpakketten:
1. Bouwkunde: ontwerpen. Inhoud: Architecture in historical perspective (Engels), Deliberate engineering in architecture (Engels), Bouwtechniek van de 21e eeuw.
2. Bouwkunde: specificeren. Inhoud: Bouwmethoden en materialen, Vastleggen voor uitvoering, Constructief rekenen en tekenen, Engels.
3. Bouwkunde: realiseren. Inhoud: Sustainable business models (Engels), Managen en innoveren in de bouw, Uitvoeringsmethoden en kwaliteitsborging.

4. Civiele Techniek: Initiëren. Inhoud: Flood management (Engels), Verbinden (infra), Managen en re-engineering.
5. Civiele Techniek: Ontwerpen. Inhoud: Designing the future (Engels), Van ontwerp naar realisatie, Waterstromen ontwerpen.
6. Civiele Techniek: Realiseren. Inhoud: Construction & Maintenance of Infra (Engels), Uitvoering van het ontwerp, Plan-do-check-act (in waterbeheer).

7. Ruimtelijke Ontwikkeling: Verdieping. Inhoud: Sustainable real estate development: Creating and maintaining value (Engels), Tenderstrategie: “...Better tender, Best tender...”, Financieel Juridische aspecten vastgoed.

Leerdoelen

- Leerdoelen formuleren voor je eigen competentieontwikkeling op Bachelor-niveau en daarbij aangeven welke stappen jij gaat zetten en welke experts je gaat raadplegen zodanig dat een concrete planning van je leerproces ontstaat;

- Een multidisciplinair vraagstuk aanpakken met behulp van een Work Breakdown Structure (WBS) zodanig dat je een multidisciplinair vraagstuk kan analyseren en vertalen in probleemstelling en een concrete doelstelling;

- Plan van aanpak schrijven voor de vier vragen waarin de verschillende belangen samenkomen (student, bedrijf, kennisteam, maatschappij) en waarin je aangeeft hoe je je onderzoek uit gaat voeren.

Aanvullende informatie

Locatie
Het project wordt aangeboden in ’s-Hertogenbosch. Bij voldoende inschrijvingen wordt het vakkenpakket ook op deze locatie aangeboden. Op basis van studentenaantallen kan het voorkomen dat het vakkenpakket in het eerste kwartaal op de locatie Tilburg wordt verzorgd.

Let op:
De Avans-opleiding gekoppeld aan deze minormodule is:
Bouwkunde Den Bosch (BOU-H)
Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Taal
De voertaal in de minor is Nederlands, 1 vak wordt Engelstalig aangeboden. Daarnaast zijn mogelijk sommige lezingen in het Engels.

Ingangseisen

- Je bent 3e of 4e jaars student aan een bacheloropleiding Bouwkunde, Civiele Techniek of Ruimtelijke Ontwikkeling.

NB: wij hebben gemerkt dat aanverwante, maar niet precies deze opleidingen meestal onvoldoende aansluiting geven op het vakkenpakket. Informeer voor de zekerheid!

- Propedeuse behaald

Toetsing

Er worden tijdens deze minor verschillende toetsvormen gehanteerd. Bij de vakken kunnen dat bijvoorbeeld schriftelijke tentamens, inleveropdrachten of assessments zijn. Bij het project zijn dat in te leveren producten en presentaties (assessments). Studiepunten worden na toetsing als volgt toegekend:

Vakkenpakket 11 EC
Engelstalig vak: 5 EC
Tweede vak: 3 EC
Derde vak: 3 EC

Projectvoorbereiding: 4 EC

Project: 15 EC

Totaal 30 EC

Rooster

We gaan uit van een fulltime werkweek, waarbij in het eerste kwartaal op alle dagen activiteiten geroosterd worden. Een deel van de uren bestaat uit zelfstudie. In het tweede kwartaal werk je aan het project en is er 4 uur projectbegeleiding en 2x3 uur expertbegeleiding. Als student boek je daarvoor een ‘tijdslot’ in bij 2 experts. Je werkt daarnaast zelfstandig met je projectgroep verder.

Kwartaal 1: 1 startweek, 7 lesweken, 2 toetsweken
Kwartaal 2: 7 lesweken, 2 toetsweken en 1 evaluatieweek