Kies op maat

Inloggen Menu

Energieleverende bebouwde omgeving

Smart City als concept voor een duurzame omgeving. Wat houdt dat eigenlijk in? De bebouwde omgeving, verantwoordelijk voor ca. 40% van de uitstoot van alle broeikasgassen, moet uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Een enorme uitdaging voor de bouw. Want het lijkt ver weg, maar om dit te bereiken zijn nu al ingrijpende maatregelen nodig. Er zijn niet alleen innovatieve duurzame concepten nodig op gebieds- én gebouwniveau (Smart City’s, gasloze wijken, WKO, geothermie, nul-op-de-meter-woningen, etc.), deze moeten ook op grote schaal worden geïmplementeerd in de praktijk. Naast techniek blijken dan ook andere zaken van groot belang, zoals het verkrijgen van draagvlak bij de gebruikers van een gebied of gebouw, een acceptabel financieel plaatje en een optimale samenwerking tussen uitvoerende bedrijven.

In de eerste 10 weken van de minor stel je, in overleg met je groep en opdrachtgever, een projectplan op binnen dit thema. Daarnaast volg je een vakkenpakket om je competenties verder te ontwikkelen, naar keuze op het gebied van ontwerpen, specificeren of realiseren in de bouw / initiëren, ontwerpen of realiseren in de civiele techniek / verdieping in ruimtelijke ontwikkeling.

In de tweede 10 weken werk je in groepsverband je project verder uit, binnen het thema ‘Energie’, waarbij je ook individueel deelvragen onderzoekt. Het is een multidisciplinair project, dat wil zeggen dat je met studenten werkt die verschillende bacheloropleidingen doen in de Built Environment, zoals Bouwkunde, Civiele Techniek of Ruimtelijke Ontwikkeling. Je werkt aan maatschappelijke vraagstukken, waarbij je vanuit deze verschillende disciplines integraal samenwerkt in groepen van 8. Gezamenlijk los je een praktijkprobleem op in opdracht van een bedrijf, waarbij inzichten vanuit elke opleiding een deel van de oplossing vormen. Je wordt daarbij begeleid door experts van Avans Hogeschool en bedrijven die je kunt raadplegen. Per keer dat de minor wordt aangeboden, kunnen de actuele praktijkcases wisselen.

Invulling van het project:
Overheden, bedrijven, advies- en ingenieursbureaus worstelen momenteel met allerlei vragen hoe dit proces van energietransitie binnen de bebouwde omgeving het beste kan worden aangepakt. Bovendien komen steeds meer gegevens beschikbaar van al lopende projecten. Wat kunnen we daarvan leren? In de minor “Energieleverende bebouwde omgeving” worden interessante vraagstukken voorgelegd aan studenten, waarbij de betreffende instantie als opdrachtgever fungeert. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Jij wordt als student uitstekend voorbereid op de praktijk in de toekomst. Op zijn beurt kan de opdrachtgever leren van de onderzoeken die worden verricht.   

In groepen werken studenten aan verschillende projecten, zoals vergelijkend onderzoek naar het energiebeleid van diverse gemeenten. Ontwerpend onderzoek naar het realiseren van een energieneutraal schoolgebouw en een multifunctionele accommodatie. En inventarisatie op wijkniveau van de “do’s en don’ts” bij het (grootschalig) transformeren van bestaande woningen naar nul-op de-meter-woningen. Hierbij wordt de gehele woonomgeving betrokken.

Elke keer dat de minor draait, breiden we de opgedane kennis uit en worden nieuwe projecten opgestart op basis van van nieuwe vragen uit de praktijk.

De vakkenpakketten (naar keuze):
De vakken die je in het eerste kwartaal naar keuze volgt, zijn inhoudelijk niet gekoppeld aan het projectthema, maar bieden jou de mogelijkheid bepaalde competenties verder te ontwikkelen die je kunt inzetten tijdens het project. Je geeft daarmee een accent aan jouw rol daarbinnen, door je bijvoorbeeld meer toe te leggen op initiëren, ontwerpen, specificeren of realiseren. Binnen elk vakkenpakket wordt 1 Engelstalig vak aangeboden.

Je hebt de keuze uit de volgende vakkenpakketten:
1. Bouwkunde: ontwerpen. Inhoud: Architecture in historical perspective (Engels), Deliberate engineering in architecture (Engels), Bouwtechniek van de 21e eeuw.
2. Bouwkunde: specificeren. Inhoud: Bouwmethoden en materialen, Vastleggen voor uitvoering, Constructief rekenen en tekenen, Engels.
3. Bouwkunde: realiseren. Inhoud: Sustainable business models (Engels), Managen en innoveren in de bouw, Uitvoeringsmethoden en kwaliteitsborging.

4. Civiele Techniek: Initiëren. Inhoud: Flood management (Engels), Verbinden (infra), Managen en re-engineering.
5. Civiele Techniek: Ontwerpen. Inhoud: Designing the future (Engels), Van ontwerp naar realisatie, Waterstromen ontwerpen.
6. Civiele Techniek: Realiseren. Inhoud: Construction & Maintenance of Infra (Engels), Uitvoering van het ontwerp, Plan-do-check-act (in waterbeheer).

7. Ruimtelijke Ontwikkeling: Verdieping. Inhoud: Sustainable real estate development: Creating and maintaining value (Engels), Tenderstrategie: “...Better tender, Best tender...”, Financieel Juridische aspecten vastgoed.

Leerdoelen

-    Leerdoelen formuleren voor je eigen competentieontwikkeling op Bachelor-niveau en daarbij aangeven welke stappen jij gaat zetten en welke experts je gaat raadplegen zodanig dat een concrete planning van je leerproces ontstaat;

-    Een multidisciplinair vraagstuk aanpakken met behulp van een Work Breakdown Structure (WBS) zodanig dat je een multidisciplinair vraagstuk kan analyseren en vertalen in probleemstelling en een concrete doelstelling;

-    Plan van aanpak schrijven voor de vier vragen waarin de verschillende belangen samenkomen (student, bedrijf, kennisteam, maatschappij) en waarin je aangeeft hoe je je onderzoek uit gaat voeren.

Aanvullende informatie

Locatie
Het project wordt aangeboden in ‘s-Hertogenbosch. Bij voldoende inschrijvingen wordt het vakkenpakket ook op deze locatie aangeboden. Op basis van studentenaantallen kan het voorkomen dat het vakkenpakket in het eerste kwartaal op de locatie Tilburg wordt verzorgd.

Let op:
De Avans-opleiding gekoppeld aan deze minormodule is:
Bouwkunde Den Bosch (BOU-H)
Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Taal
De voertaal in de minor is Nederlands, 1 vak wordt Engelstalig aangeboden. Daarnaast zijn mogelijk sommige lezingen in het Engels.

Ingangseisen

- Je bent 3e of 4e jaars student aan een bacheloropleiding Bouwkunde, Civiele Techniek of Ruimtelijke Ontwikkeling.

NB: wij hebben gemerkt dat aanverwante, maar niet precies deze opleidingen meestal onvoldoende aansluiting geven op het vakkenpakket. Informeer voor de zekerheid!

- Propedeuse behaald

Toetsing

Er worden tijdens deze minor verschillende toetsvormen gehanteerd. Bij de vakken kunnen dat bijvoorbeeld schriftelijke tentamens, inleveropdrachten of assessments zijn. Bij het project zijn dat in te leveren producten en presentaties (assessments). Studiepunten worden na toetsing als volgt toegekend:

Vakkenpakket 11 EC
Engelstalig vak: 5 EC
Tweede vak: 3 EC
Derde vak: 3 EC

Projectvoorbereiding: 4 EC

Project: 15 EC

Totaal 30 EC

Rooster

We gaan uit van een fulltime werkweek, waarbij in het eerste kwartaal op alle dagen activiteiten geroosterd worden. Een deel van de uren bestaat uit zelfstudie. In het tweede kwartaal werk je aan het project en is er 4 uur projectbegeleiding en 2x3 uur expertbegeleiding. Als student boek je daarvoor een ‘tijdslot’ in bij 2 experts. Je werkt daarnaast zelfstandig met je projectgroep verder.

Kwartaal 1: 1 startweek, 7 lesweken, 2 toetsweken
Kwartaal 2: 7 lesweken, 2 toetsweken en 1 evaluatieweek