Kies op maat

Inloggen Menu

Avans Innovative Studio - 30 ECTS

Zoek je een creatieve en afwisselende minor waarin je anders leert kijken en echt gaat maken? Dan is Avans Innovative Studio (AIS) in Breda iets voor jou!

In deze minor geen reguliere vakken of standaard klaslokaal. En ook geen gewone toetsen. Wél krijg je studio's, een open en vrije werkomgeving en wisselende opdrachten uit de praktijk. Je leert door te doen! Lees in het AIS-magazine hoe studenten de minor ervaren.

Je werkt elke 2 weken aan een nieuw vraagstuk van een opdrachtgever. Samen met studenten van verschillende opleidingen zoek je naar creatieve en innovatieve oplossingen. Van jullie beste concept maak je prototypes. Je ontwerpt en maakt dus iedere 2 weken een tastbaar product.

De meerwaarde zit in de mix van studenten, echt interdisciplinair dus, de samenwerking met opdrachtgevers, experts en coaches en de snelheid waarmee je vragen oplost. Je bedenkt het niet alleen, maar maakt het ook echt in onze werkplaats! En dat allemaal in sneltreinvaart.

 

Leerdoelen

Je duikt in verschillende vraagstukken van verschillende opdrachtgevers. Je rekt je verbeelding op en leert op andere manieren kijken. Ook een beetje door een roze bril. Vooral naar jezelf, want je ontdekt dat je van alles kan en vol talenten zit.
In een creatieve en veilige omgeving leer je je ideeën om te zetten in een concept en tastbaar prototype. Hierbij word je uitgedaagd om risico te nemen en leer je het meeste van een foutje. Je werkt aan competenties als realisatiekracht, creatief denken, probleemoplossend en reflectief vermogen, interdisciplinair samenwerken, innovatiekracht en professioneel handelen.

In deze minor leer je, afhankelijk van de betrokken bedrijven en organisaties, meer over:

· Wetenschap, engineering, media, computerprogrammeren, elektronica, product design, fashion design, muziek, kunst, film, animaties en documentaires maken

· Kritisch denkvermogen

· Creatief problemen oplossen

· Interdisciplinair samenwerken en co-creëren

· Het inzetten van technieken en technologieën

· Innovatief productdesign en ontwerpprocessen

· Het realiseren van een product en concept in een heel korte tijd

· Het toepassen van sociale en culturele vaardigheden

Ingangseisen

Er zijn geen specifieke ingangseisen. We streven er juist naar om studenten van zoveel mogelijk verschillende opleidingen bij elkaar te brengen. Wel stemmen we vooraf tijdens een intakegesprek de verwachtingen met je af.

Het maximaal aantal deelnemers varieert per periode. Je kunt via innovativestudio@avans.nl checken hoeveel plekken er momenteel zijn. Behalve voor een semester (30 ECTS) kun je ook deelnemen voor een periode van 10 weken (15 ECTS) of 5 weken (10 ECTS).

Algemene informatie

Taal: Nederlands / Engels bij deelname van buitenlandse studenten.

ECTS: 30

Duur: 20 weken (een semester)

Locatie: de eigen Studioruimte in OpenX, Avans locatie Hogeschoollaan 1 Breda. In de Studio werken we zoveel mogelijk op locatie!

Meer informatie: Esther Fijneman, innovativestudio@avans.nl

Literatuur

Je hoeft geen literatuur aan te schaffen. Wel betaal je een bijdrage voor materialen voor het maken van een prototype. Reken op €50,- (tot 10 weken) à €100,- (tot 20 weken). Houd daarnaast rekening met de aanschaf van Adobe Creative Cloud.

Rooster

Maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 15.30 uur. Je start met een PreCamp waarin je creatieve technieken leert en informatie krijgt over onder andere de werkplaats, 3D-printers. Dan is het tijd om aan de slag te gaan. Je maakt kennis met de opdrachtgever, je teamleden (3 à 4 personen) en studiocoach. Samen met hen ontwikkel je stap voor stap een nieuw concept en product. Experts staan klaar om je hierbij te helpen. Na twee weken presenteren de teams het eindresultaat aan de opdrachtgever en aan elkaar. Tussendoor reflecteer je op je leerproces en bepaal je jouw focus voor de volgende studio.

Je doorloopt minimaal zes studio’s, een PreCamp-week en een ProCamp-week (voor gevorderden). Na 20 weken sluit je de minor af met een eindexpositie waarin jij en je medestudenten jullie beste werk laten zien.

Toetsing

Per studio maak je na enkele prototypes, een eindproduct. Tijdens dit proces houd je bij welke beslissingen je neemt, hoe deze uitpakken en hoe je switcht in oplossingsrichtingen. Je vult hiervoor met je team dagelijks een projectblog met beeld en tekst. Je ontvangt regelmatig feedback van de opdrachtgevers, je medestudenten en je studiocoaches. Je wordt beoordeeld op jouw bijdrage en persoonlijke groei gedurende de hele minor. Hierbij wordt gekeken naar: realisatiekracht, probleemoplossend vermogen, creatief denken, innovatiekracht, interdisciplinair samenwerken, reflectieve professional en professioneel handelen. Deze beoordeling wordt gebaseerd op jouw bijdrage, je portfolio, de eindexpositie en een assessmentgesprek.

Aanvullende informatie

Let op:

De Avansopleiding Business Innovation Den Bosch (BINNO-H) is gekoppeld aan deze minor. Deze informatie heb je nodig voor jouw aanmelding in Studielink.

De locatie van de opleiding Business Innovation (‘s Hertogenbosch) wijkt af van die van Avans Innovative Studio. Je volgt de minor in de eigen studioruimte van AIS in OpenX bij Avans Hogeschool in Breda.

FOR THE ENGLISH VERSION - SEE BELOW -
Are you looking for a creative and varied minor during which you learn to experience the world in a different way and during which you’ll really make things? Then Avans Innovative Studio (AIS) in Breda is the minor for you!

In this minor you won’t get regular classes in ordinary classrooms. You won’t get normal tests either. You do get studios, an open and free working environment and varied assignments from the real world. You learn by doing! In the AIS magazine you can read how previous students experienced their time at the minor.

In periods of two weeks, you’ll work on assignments from real clients. Together with students from different studies you’ll look for creative and innovative solutions to the clients’ problems. You’ll make prototypes based on your best concept. That means that you’ll design and make a physical product every two weeks.

The added value lies within the mix of students (so it’s really interdisciplinary), the collaboration with clients, experts and coaches and the speed at which you need to find answers to the questions. Your solutions won’t just stay in your mind, they will come to life in our workshop! And all that at race pace.

 

Goals

You’ll submerge yourself in different questions from different clients. You’ll stretch the boundaries of your imagination, and you’ll learn to look at things in a different way. Sometimes you’ll have to look through rose-coloured glasses. You’ll have to look mostly at yourself, because you’ll realise that you’re full of skills and talents.

In a creative and safe environment, you’ll learn to transfer your ideas to a concept and tactile prototype. While doing this, you’ll be challenged to take risks because you learn the most if you dare to make a mistake. You’ll work on the competences realisation skills, creative thinking, problem solving and reflective skills, interdisciplinary collaboration, innovation skills and professional attitude.

 

At this minor you’ll learn more about (depending on the involved companies and organisations):

  • Science, engineering, media, computer programming, electronics, product design, fashion design, music, art, film, animations and the making of documentaries
  • Critical thinking
  • Creative problem solving
  • Interdisciplinary collaboration and cocreation
  • The deployment of techniques and technologies
  • Innovative product design and design processes
  • The fabrication of a product and concept in very limited time
  • The application of social and cultural skills

 

Admission requirements

There are no specific admission requirements. We strive to bring as many students from as many different studies as possible together. We do check your expectations beforehand by means of an intake.

The maximum amount of students differs per period. You can check the amount of places that are currently available by sending a mail to innovativestudio@avans.nl. Besides a semester (30 ECTS), you can also participate for a period of 10 weeks (15 ECTS) or 5 weeks (10 ECTS).

 

General information

Language: Dutch, or English when non-Dutch-speaking students participate

ECTS: 30

Duration: 20 weeks (a semester)

Location: Beverweg 2 in Breda (across the road from the Avans location Hogeschoollaan 1). At the studio we try to work on location as much as possible.

More information: contact Esther Fijneman at innovativestudio@avans.nl

 

Literature

You don’t need to purchase any literature. You do have to pay a contribution for the materials that are available at the workshop. That will be a one-time payment of €100 for the whole semester. You also need to keep the costs for an Adobe Creative Cloud license in mind, at the reduced price of €139 for a whole year.

 

Schedule

Monday till Friday, from 9:30am till 3:30pm. You’ll start with a PreCamp during which you’ll learn creative techniques and you’ll get information about the workshop and the 3D printers. Then it’s time to get started. You’ll meet the client, your teammates (three to four people) and studio coach. Together with them you’ll develop a new concept and product step by step. Experts are standing by to help you. After two weeks, the teams will present their end results to the client and to each other. In between studios you’ll reflect on your learning process, and you’ll determine your focus for the next studio.

You’ll complete at least six studios, a PreCamp week and a ProCamp week (for advanced students). After 20 weeks you’ll end the minor with an exhibition at which you and your fellow students will showcase your best work.

 

Grading

You’ll make several prototypes per studio. During this process you have to record the decisions you make, the effects they have and the way you change direction during the problem-solving phase. You have to keep a daily project blog with written text and images. You’ll receive feedback from the clients, your peers and your studio coaches on a regular basis. You will be graded based on your contribution and personal growth during the entire minor. We will keep in mind your realization skills, problem solving skills, creative thinking, innovation skills, interdisciplinary collaboration, reflective professional and professional attitude.

 

Additional information

Attention: the course Business Innovation Den Bosch (BINNO-H) is linked to this minor. You will need this information when signing up through Studielink.

The location of Business Innovation (Den Bosch) is different from that of Avans Innovative Studio. AIS has its own studio space across the road from Avans Hogeschool in Breda.