Kies op maat

Inloggen Menu

Acuut Complexe Zorg

Informatie studiegids 1920: Minor Acuut Complexe Zorg

De minor Acuut Complexe Zorg (ACZ) bestaat uit een stage (60 dagen, gedurende 20 weken) en een lesdag. De stage dient intramuraal of extramuraal plaats te vinden in een omgeving met complexe (somatische) casuïstiek.

In de minor ACZ ga je je verdiepen in een aantal acute en complexe casussen. In deze casuïstiek staan diverse specialismen centraal. Het interessante van de minor ACZ is, dat je jezelf aan de hand van deze casuïstiek verdiept in zowel de klinische zorg als de extramurale zorg.

Je leert het verpleegkundig klinisch redeneren in ziekenhuissituaties toe te passen. Dit doe je met behulp van de methode ‘proActive nursing’. Tijdens de werkgroepen klinisch redeneren leer je hoe je deze methode toepast. Daarnaast krijg je een uitgebreide simulatietraining, waarbij je door middel van de ABCDE-methode gaat simuleren hoe je in acute situaties moet handelen. Ook leer je hoe je samen met collega’s in een intercollegiaal overleg casuïstiek (volgens proActive nursing) kunt bespreken.

In sommige casuïstiek vervolg je de zorgvrager zodra deze naar huis gaat. Je leert om de indicatiestelling toe te passen in complexe (extramurale) situaties. Je maakt daarbij gebruik van het Omaha systeem. Ook leer je welke complexe verpleegtechnische handelingen je in de thuissituatie tegen kunt komen.

Tijdens de minor werk je aan een project rondom kwaliteitszorg en schrijf je een casestudy waarbij je een indicatiestelling in een complexe situatie uitwerkt. In een kleinere groep werk je samen met je docent en medestudenten aan je ontwikkeling tot een reflectieve professional. Natuurlijk wordt ook je professioneel handelen in de praktijk beoordeeld. In totaal ontvang je 30 studiepunten bij afronding van de minor.

Het mooie aan deze minor is, dat je leert om casuïstiek vanuit een breder perspectief te bekijken, zodat je goed wordt voorbereid om als HBO-verpleegkundige in het ziekenhuis of in de thuiszorg te gaan werken. Ben je benieuwd naar deze minor, kijk dan het introductiefilmpje.

Leerdoelen

 • Leerdoelen:
  1. De student komt op basis van klinisch redeneren volgens de methode van Proactive Nursing, OMAHA en NNN tot passende verpleegkundige zorg voor volwassen zorgvragers die klinische complexe zorg of complexe extramurale zorg ontvangen en/ of een transfer maken van klinisch naar extramuraal (of andersom).
  2. De student beschrijft de indicatiestelling, gebaseerd op besluiten voor zorgvragers in de complexe extramurale zorg op methodische wijze door gebruik te maken van OMAHA, zodanig dat de student op methodische wijze op schrift de anamnese, gebieden, actievlakken, interventies en scores heeft uitgewerkt.
  3. De student neemt actief deel aan een intercollegiaal overleg en past het klinisch redeneren volgens proActive nursing toe, zodanig dat een consultvraag methodisch ingebracht en/of verhelderd wordt. De student heeft zelf een duidelijke inbreng en kan collega-verpleegkundigen adviseren naar aanleiding van de ingebrachte consultvraag. In het redeneerproces past de student de kennis toe op basis van beste practices, richtlijnen en klinische expertise. De student gaat in de besluitvorming uit van de wensen van de zorgvrager en diens naasten, denkt multidisciplinair en geeft eigen beroepsgrenzen aan.
  4. De student draagt actief en positief bij aan de kwaliteitsverbetering een probleem in de beroepspraktijk door middel van het toepassen van de PDCA-cyclus. Zij doet aanbevelingen op basis van best practices, richtlijnen en verworven competenties in de minor complexe klinische en extramurale zorg en presenteert deze aan het werkveld.
  5. De student reflecteert onder begeleiding van een docent voortdurend en methodisch op eigen handelen en betrekt hierbij inhoudelijke procesmatige en moreel-ethische aspecten voor haar keuzes en beslissingen.

Aanvullende informatie

Let op: De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Opleiding tot Verpleegkundige Breda (HBOV-B)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Ingangseisen

Om deel te kunnen nemen aan de minor is het volgende van belang:

 1. Je bent 3e of 4e jaars HBO-Verpleegkunde student. De minor is gebaseerd op verpleegkundige competenties, bouwt voort op het aangeleerde in jaar 1 en 2. Derhalve kunnen studenten van andere opleidingen niet aan deze minor deelnemen.
 2. Je hebt een stageplaats in het ziekenhuis of in de thuiszorg (waarbij sprake is van complexe zorg).
 3. Je hebt per week 1 lesdag in Breda of Den Bosch. De leslocatie wordt enkele maanden voor de start van de minor vastgesteld. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen intern en extern, zal de minor op 1 of 2 locaties worden aangeboden in dezelfde onderwijsperiode
 4. Je loopt per week gemiddeld 3 dagen stage (60 dagen in totaal in 20 weken). In overleg met je stageplaats, kun je in alle diensten ingezet worden.

Toetsing

De minor sluit af met de volgende toetsonderdelen:

 • Een intercollegiaal overleg waarbij een casus wordt besproken volgens proActive nursing.
 • Een casestudy waarbij een indicatiestelling volgens Omaha wordt uitgewerkt voor een zorgvrager in de thuissituatie.
 • Het uitvoeren van leerdoelen op de stageplaats, gebaseerd op de diverse CanMED’s rollen.

Literatuur

Rooster

Opbouw

De minor bestaat uit 1 lesdag per week en 3 dagen stage in ofwel de thuiszorg ofwel een afdeling van het ziekenhuis. Eén dag is gereserveerd voor zelfstudie.

De lessen bestaan uit:

 • Inhoudelijke colleges (waarin gebruik wordt gemaakt van gastdocenten en eigen expertise).
 • Werkgroepen ‘klinisch redeneren’, waarbij aan de hand van een casus de stappen van het klinisch redeneren uitgewerkt worden.
 • Werkgroepen ‘verpleegtechnische handelen’ waarin de ABCDEF methode centraal staat. En waarin gewerkt wordt met een simulatiepop.
 • Werkgroepen ‘gespreksvaardigheden’ waarin geoefend wordt met het voeren van een intercollegiaal overleg.
 • Intervisie groepen, waarin gereflecteerd wordt op het handelen in je stage.

Per lesdag wordt afwisselend ingegaan op de ziekenhuissetting en de thuissituatie.