Kies op maat

Inloggen Menu

Positieve Psychiatrie

De psychiatrie is volop in beweging. Cliënt, hulpverlener en naasten werken gezamenlijk aan het herstel van de cliënt, waarbij de wensen van de cliënt het uitgangspunt zijn en zorg op maat van groot belang is. De zorg wordt zo veel als mogelijk ambulant georganiseerd, zodat cliënten thuis, in hun wijk en sociaal geïntegreerd kunnen (blijven) functioneren. Verpleegkundigen in de psychiatrie werken nauwer samen met andere disciplines in multidisciplinaire behandelteams. Begrippen als herstel, empowerment, eigen regie en ervaringsdeskundigheid hebben hun intrede gedaan. Kortom, er gaat een frisse wind door de psychiatrie en dit vraagt om specifieke kennis, vaardigheden en bovenal een positieve attitude. Uitgaan van hoop, kracht en mogelijkheden van zowel de cliënt, naasten als de hulpverlener. Positieve psychiatrie!

 

Leerdoelen

De minor Positieve Psychiatrie is verdiepend ten aanzien van verpleegkundige zorg aan cliënten van alle leeftijden met één of meer complexe psychiatrische aandoeningen. Uitgangpunt van de minor is specialistische zorg vanuit een generiek bewustzijn: alle patiëntproblemen op somatisch, psychisch, functioneel, sociaal en existentieel gebied worden gediagnosticeerd en meegenomen in het klinisch redeneren. De minor bereidt studenten voor op het werken als verpleegkundige binnen zowel de (psychiatrische) intramurale zorg, als de extramurale zorg (ambulante zorgverlening). Ten aanzien van het klinisch redeneren worden verschillende classificatiesystemen en behandelmethodieken gebruikt, aangepast op de setting.

Binnen de minor Positieve Psychiatrie staat het klinisch redeneren in complexe psychiatrische zorgsituaties centraal. Een aantal thema’s staan daarbij in de schijnwerpers, zoals preventief werken, herstelgerichte zorg, resilience, ambulantisering, stigmatisatie, zorginnovatie en persoonlijke professionele groei van studenten.

Ingangseisen

Tijdens deze minor loop je drie dagen per week stage (60 dagen) in een werkomgeving waarin de psychiatrische behandeling op de voorgrond staat. Je werkt aan persoonlijke leerdoelen en voorgeschreven leerdoelen. De binnenschoolse bijeenkomsten zijn wekelijks op dinsdag. In het eerste kwartaal van de minor ligt de nadruk van het onderwijs op verpleegkundige zorg voor zorgvragers met complexe en langdurige problematiek. In het tweede kwartaal staat kortdurende zorg op de voorgrond, zoals POH-GGZ en behandeling en begeleiding in de basis GGZ. De eerste periode wordt afgesloten met een kennistoets en de tweede periode met een assessment. De gehele minor werk je individueel aan een opdracht: je verbetert kwaliteit met een op actiegericht onderzoek gebaseerd proces op je stage en presenteert de resultaten en aanbevelingen aan het einde van de minor aan je medestudenten en je opdrachtgever. In een kleinere groep werk je aan de hand van specifieke thema’s samen met je docent en medestudenten aan je ontwikkeling tot een reflectieve professional. In totaal ontvang je 30 studiepunten bij afronding van de minor.

Toetsing

De eerste periode wordt afgesloten met een kennistoets en de tweede periode met een assessment. De gehele minor werk je individueel aan een opdracht: je verbetert kwaliteit met een op actiegericht onderzoek gebaseerd proces op je stage en presenteert de resultaten en aanbevelingen aan het einde van de minor aan je medestudenten en je opdrachtgever. In een kleinere groep werk je aan de hand van specifieke thema’s samen met je docent en medestudenten aan je ontwikkeling tot een reflectieve professional. In totaal ontvang je 30 studiepunten bij afronding van de minor.