Kies op maat

Inloggen Menu

Consultancy

De minor Consultancy is gericht op studenten die zich willen ontwikkelen op het gebied van organisatie- en beleidsadvies. Je ontwikkelt competenties die van belang zijn voor een extern adviseur, maar ook voor een interne advies- of beleidsfunctie passen de aangeleerde vaardigheden goed. Na de minor Consultancy beschik je over het niveau van een junior (bedrijfskundig) consultant; een grote pré op je CV! 

Leerdoelen

Met acht medestudenten vorm je een adviesbureau. Met dit adviesbureau doorloop je het hele adviestraject van een consultancy-opdracht aan de hand van real-life cases. Het traject loopt vanaf de intake, via het maken van een offerte tot aan de presentatie van het adviesrapport. De cases komen uit het bedrijfsleven en de overheid en worden beoordeeld door de echte klant of door de betrokken externe consultants. 


Daarnaast werk je aan je eigen portfolio door het maken van praktijkopdrachten, individueel of in twee- of drietallen. Adviesbureaus van uiteenlopende soort geven interessante gastcolleges en trainingen en ondersteunen bij de beoordeling van de opgeleverde adviesproducten. 


Ook krijg je meerdere trainingen op het niveau van een (beginnend) professional. Je leert je theoretische kennis praktisch toe te passen. Ook is er veel aandacht voor vaardigheden zoals adviesvaardigheden, omgaan met weerstanden, projecten leiden, presenteren, rapporteren, discussiëren e.d. En we besteden aandacht aan je eigen normen en waarden en de effecten daarvan op jouw stijl van adviseren. Ook is gedurende de minor ieder teamlid een periode projectleider waarin je geacht wordt het team samen met je medeprojectleider echt aan te sturen inclusief het houden van functioneringsgesprekken.


Een belangrijk onderdeel van de minor is het leren gebruik maken van de verschillende kennis en kunde en karakters die in het adviesteam aanwezig zijn zodat een optimaal resultaat ontstaat. Daarom nodigen we ook niet BDK studenten van binnen en ook van buiten Avans van harte uit om in te schrijven.

Ingangseisen

De minor is opengesteld voor alle (semi)economische opleidingen en alle opleidingen met voldoende ‘bedrijfskundige' vakken in de eerste jaren, mits toestemming is verkregen van de opleiding of van de minorcoördinator. Het hebben afgerond van je propedeuse is verplicht en de afronding van je stage wordt met klem aangeraden.

Voldoe je niet (volledig) aan deze ingangseisen neem dan contact op met een van de coördinatoren om te beoordelen of deelname alsnog mogelijk is

Rooster

De ervaring leert dat het een drukke minor is en dat ernaast werken in het eerste maar zeker in het tweede blok lastig wordt. De minor Consultancy duurt 20 weken (30 studiepunten) en bestaat onder andere uit:

 • Gastcolleges van ervaren consultants over consultancy-vaardigheden en –inhoud.
 • Workshops en mini-colleges op het gebied van:
  • verandermanagement, organisatiediagnose, economie, (arbeids-) recht, procesherontwerp, psychologie en ethiek;
  • strategieformulering, besluitvorming en organisatieverandering;
  • diverse management- en analysemodellen;
  • wetgeving die een rol speelt bij grote veranderingen (arbeidsrecht, medezeggensrecht e.d.)
  • besturingsvraagstukken en corporate governance;
  • financiën (w.o. begroten en budgetteren);
 • Trainingen (interviewen, klantgericht presenteren, functioneringsgesprekken, adviseren, leiding geven en professioneel rapporteren, debatteren, creatief denken etc.);
 • Het analyseren van verschillende cases, zoals fusies, reorganisaties, organisatieverandering door automatisering, internationaliseren, e.d.;
 • Rollenspellen.

Toetsing

De 30 studiepunten worden verkregen door onder andere de volgende verschillende elementen met goed gevolg af te ronden:
De beoordeling vindt plaats op drie aspecten:

 • De prestaties van het adviesteam (groepscijfer).
 • Je beroepshouding en professionaliteit en je verkregen vaardigheden en inzichten, die je uiteindelijk laat zien in een tussen- en eindassessment.
 • Je eigen portfolio (opdrachten waarmee je je consultantsvaardigheden kunt aantonen).

Het groepscijfer wordt behaald door met je team verschillende producten op te leveren. Je maakt o.a. een bedrijfsfilm, een offerte en een adviesrapport.
Je beroepshouding wordt beoordeeld op je deelname in het team, je invulling van je rol als leidinggevende en je vermogen om te reflecteren op je eigen adviseursstijl en ontwikkeling daarin.
Je portfolio wordt beoordeeld op basis van je individuele opdrachten.
Je sluit de minor af met een assessment waarin je je vaardigheid als beginnend consultant dient aan te tonen. 

Aanvullende informatie

Studentprofiel:

 • Goede sociale vaardigheden en team-working skills;
 • Analytisch vermogen;
 • Affiniteit met analyse en onderzoek doen;
 • Ervaring met projecten en groepsopdrachten;
 • Gedreven en gemotiveerde houding;
 • Interactief leervermogen / nieuwsgierig / ambitieus;
 • Bereid tot reflectie op eigen handelen;
 • Tact, inlevingsvermogen en een klantgerichte houding;
 • Flexibel en vaardig qua timemanagement.

Perspectieven programma:

De minor is een echte doe-minor. Je werkt intensief aan groepsopdrachten en individuele opdrachten. De nadruk ligt niet op het aanbieden van nieuwe kennis maar met name in het toepassen van de al in de studie verkregen kennis op een concrete adviesopdracht, het zelf  verwerven en toepassen van aanvullende kennis die voor de specifieke opdracht relevant is en het ontwikkelen van vaardigheden die voor een (externe) consultant van belang zijn. Ook het gedurende langere tijd in een groter gevarieerd team samenwerken is een belangrijke leerervaring.

Perspectieven arbeidsmarkt:
In welke functies kun je terecht komen met de opgedane competenties:

De minor is ingericht vanuit het perspectief van een externe consultant maar ontwikkelt kennis en vaardigheden voor:

 • junior organisatieadviseur bij een adviesbureau of bij een groot accountantskantoor met een eigen adviestak;
 • intern adviseur (financieel, juridisch, hrm) bij een grotere organisatie;
 • project manager;
 • zzp-er met eigen adviesbureau;
 • toekomstig leidinggevende;
 • beleidsmedewerker, beleidsadviseur.

Aanvullende informatie

Let op: Avans-opleiding gekoppeld aan deze minormodule is: Bedrijfskunde