Kies op maat

Inloggen Menu

Minor gedrag

De student die de minor Gedragsspecialist volgt, specialiseert zich in gedragsproblemen, en werkt met groepen waarin veel kinderen gedragsstoornissen vertonen of te kampen hebben met psychische problemen. Experts van de Pabo van Avans Hogeschool en uit het werkveld verzorgen deze specialisatie.

De student volgt lessen, gastcolleges en trainingen en loopt stage in het SBO of op reguliere basisscholen waar het gedrag van de leerlingen grote impact heeft op het pedagogisch en methodisch-didactisch handelen van de leerkracht. Aan bod komen o.a. executieve functies en gedragsproblemen, orthopedagogiek, de training ‘Sterk staan voor de klas’ en handelingsgericht werken. De verbinding van de lesgeefpraktijk op de stageschool en de aangeboden kennis en vaardigheid op de PABO staan daarbij voortdurend voorop. Daarnaast volgen de studenten intervisie.

Aanvullende informatie

Begeleiding

Voor de begeleiding vanuit de basisschool geldt verder dat de contactpersoon/begeleider:
- voldoende ervaring heeft op de eerder genoemde thema’s;

- in overleg met zijn collega’s en de minorstudent(en) een schema opstelt voor het geven van de lessen en het uitwerken van de stageopdrachten;

- intermediair is tussen de basisschool en de coördinator van de minor Gedragsspecialist;

- na elke periode de student aan de hand van de beoordelingsformulieren beoordeelt op basis van onder andere de beoordelingen van de mentoren en daarnaast een advies geeft m.b.t. de eindbeoordeling. De verantwoordelijkheid voor de eindbeoordeling ligt bij de Pabo.

Ingangseisen

Bij voorkeur: De student heeft stage-ervaring in het (speciaal) basisonderwijs.

Tijdens een gesprek op de opleiding zal worden vastgesteld of de student over voldoende competenties beschikt om aan de minor te kunnen deelnemen. 

Toetsing

Stagebeoordeling en assessmentgesprek

Rooster

Omvang stage & plaatsing

Het programma bestaat uit drie dagen stage (maandag, dinsdag en woensdag), een dag les op de PABO en een dag voor excursies en zelfstudie. We zijn voor deze minor op zoek naar onderwijskansscholen, of naar scholen waar gedrag grote impact heeft op pedagogisch en methodisch-didactisch handelen. De minor Gedragsspecialist richt zich daarbij op scholen voor regulier onderwijs of scholen voor speciaal basisonderwijs. De student is geen gedragsspecialist, maar staat aan het begin van zijn ontwikkeling.

De student zal voor deze ontwikkeling vooral veel uren voor de klas maken, waarbij hij de reguliere lessen geeft. Hij moet daarnaast de mogelijkheid krijgen om zich o.a. te ontwikkelen door tijdens zijn stage zaken te onderzoeken en in te zetten op het gebied van:

Executieve functies

Handelingsgericht Werken

Sterk staan voor de klas (elementen van Rots en Water)