Kies op maat

Inloggen Menu

STEVIG STAAN IN DE JEUGDZORG, DEN BOSCH VOLTIJD

Je voelt je betrokken bij kwetsbare jeugd en wil je bijdrage hier aan leveren door er je beroep van te maken. Omdat je stevig wil staan in het samenwerken met jeugdigen, ouders en hun netwerken, wil je alles weten over actuele methodieken, doelgroepen en ontwikkelingen binnen de jeugdhulpverlening. Ook spreken de complexiteit en diversiteit van het vakgebied je aan. Je wil de hele jeugdketen leren kennen: van ambulante jeugdhulp tot gesloten jeugdzorg, van opvoedondersteuning tot kinderbescherming. Deze minor voldoet aan de SKJ-eisen waarmee jij je kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Je kunt deze minor volgen in Den Bosch of Breda.

Deze minor is vooral interessant voor:

 • Studenten Social Work met een profiel Jeugd (minor vormt verdieping op profiel)
 • Studenten Social Work met een profiel Zorg of Welzijn & Samenleving
 • Studenten Pedagogiek
 • Studenten van andere aanverwante Social Work opleidingen

Avans Social Work Studenten met een profiel anders dan Jeugd behalen met deze minor 30 EC ten behoeve van SKJ registratie.

De minor is ook toegankelijk voor studenten van andere HBO-opleidingen en andere hogescholen. Of je hierbij in aanmerking komt voor 30 EC vrijstelling voor SKJ registratie is afhankelijk van jouw eigen hogeschool. Ook vraagt deelname met een opleiding anders dan Social Work of aanverwant extra zelfstudie en verdieping in de relevante materie.


Visie minor
We willen Jeugd- en Gezinprofessionals opleiden die op alle fronten stevig staan. Zodat zij kinderen in kwetsbare situaties en hun ouders een gezonde en veilige opvoed- en opgroeisituatie kunnen bieden.

Jeugdprofessionals die stevig staan……
Doordat zij werken vanuit het belang van het kind en durven ingrijpen wanneer nodig, maar ook oog en sensitiviteit hebben voor het perspectief van de ouders en kunnen werken vanuit meerzijdige partijdigheid.

Jeugdprofessionals die stevig staan……
Doordat zij geloven in een systemische en integrale aanpak, in de eigen kracht van gezinnen, in normaliseren waar mogelijk en in zoveel mogelijk preventief te werk gaan

Jeugdprofessionals die stevig staan……
Doordat zij verder kijken dan de jeugdige. Opgewassen zijn tegen de complexe systemen in de jeugdketen die constant in ontwikkeling is, goed interdisciplinair kunnen samenwerken, hun handelen methodisch kunnen verantwoorden, hierop kunnen reflecteren en tegelijkertijd kansen zien en durven staan voor hun eigen visie.

En niet in de laatste plaats;

Jeugdprofessionals die stevig staan……
Doordat zij weerbaar zijn, flexibel zijn, zichzelf goed kennen en voor zichzelf staan. Niet alleen weerbaar in het omgaan met agressie en de-escalatie, maar bijvoorbeeld ook bij het maken van ingrijpende keuzes. Zelfzorg valt hier ook uitdrukkelijk onder; wat heb ik nodig om dit werk vanuit betrokkenheid en professionaliteit duurzaam te kunnen doen?

Wat je leert
In deze minor leer je hoe de jeugdhulpverlening in Nederland in elkaar zit. Je verdiept je in diverse werksoorten, doelgroepen, methodieken en actuele thema’s. Hierbij vormen de richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming een belangrijke basis. Je krijgt actuele kennis over opvoeden en opgroeien, ontwikkelt je methodisch handelen en wordt constant uitgedaagd om je eigen handelen te verantwoorden. Ook ontwikkel je een eigen visie op opgroeien en opvoeden, het beroep van de jeugd- en gezinsprofessional en je eigen beroepshouding.

Praktijk
In deze minor zit je niet alleen in de klas, maar ben je ook 1 dag in de week actief op een  zelf gekozen praktijkplek in het jeugdveld. Op deze plek ga je aan de slag met een actueel vraagstuk uit de praktijk. Je bent gedurende de hele minor actief bezig met het verantwoorden van je handelen en je past het geleerde zoveel mogelijk direct toe in de praktijk.

Ook binnen de verschillende modules oefen je met het methodisch handelen als jeugdprofessional, je leert verschillende methodieken kennen waarbij communiceren met jeugdigen en hun opvoeders altijd centraal staat. Via allerlei interactieve werkvormen werk je daarnaast samen met medestudenten aan de te behalen competenties. Ook is er ruime aandacht voor reflectie en sluiten regelmatig jeugdprofessionals uit de praktijk aan voor actuele input.


Onderwerpen
Samen met ervaren docenten en gastdocenten uit de praktijk ga je aan de slag met boeiende vraagstukken, De minor is onderverdeeld in verschillende modules.

De eerste 10 weken ga je aan de slag met onderstaande inhoud:

 • Basismodule Jeugdhulpverleningsveld, opvoeding en ontwikkelingsbedreigingen en Werken als jeugdprofessional in de vrij toegankelijke jeugdhulp

 

In de tweede helft van de minor staan vervolgens centraal:

 • Werken als jeugdprofessional in de niet vrij toegankelijke jeugdhulp
 • Werken als jeugdprofessionals met dwang en drang

 

Gedurende de hele minor werk je daarnaast aan:

 • Actuele gastcolleges en workshops, gebaseerd op thema’s die binnen elke werksoort van belang zijn, denk dan aan: Weerbaarheid van de jeugdprofessional, Complexe scheidingen, Radicalisering, Diversiteit, Jeugd en rouw, E-health. Ook bieden we je de mogelijkheid om Internationale ontwikkelingen te onderzoeken door een studiereis naar het buitenland.
 • Praktijkopdracht, waarbij je 1 dag per week actief bent in een setting waar met jeugdigen en ouders wordt gewerkt

 

Werkvormen

We gebruiken verschillende werkvormen: hoorcolleges, groepsbijeenkomsten, praktijkopdrachten, teamopdrachten en gastlessen. Daarnaast beschik je over een praktijkplek in het jeugddomein voor 1 dag in de week.

Je wordt minimaal 1 dag per week vrij geroosterd zodat je in de praktijk aanwezig kunt zijn. Deze dag vindt plaats op maandag of op vrijdag. De roosters zijn een paar weken voor aanvang programma bekend.

Het is aan jezelf hoe je deze indeelt, er wordt in elk geval verwacht dat je hier minimaal 8 uur per week aanwezig bent. Daarnaast volg je het lesprogramma, waarmee je op een fulltime  studiebelasting uit komt.

Leerdoelen

Na afloop van deze minor kun je:

 • Stevig staan in je werk als Jeugd- en Gezinsprofessional.
 • Methodisch werken met jeugdigen, ouders en hun netwerk. Je kunt je afstemmen op verschillende doelgroepen, verschillende problematieken en werkt vanuit verschillende werkvelden binnen het jeugddomein.
 • Kansen en bedreigingen signaleren in opvoeden en opgroeien en hier adequaat op inspelen.
 • In samenwerking met andere partijen interdisciplinair een bijdrage leveren aan het creëren van een veilige omgeving voor jeugdigen
 • Werken in dwang en drang situaties
 • Werken binnen wettelijke en gemeentelijke kaders. Je bent op de hoogte van ontwikkelingen binnen het jeugdveld en verhoudt je je hiertoe op basis van een gefundeerde eigen visie op jeugd.

Aanvullende informatie

Let op:

De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Social Work Den Bosch (SW-D)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Social Work Breda (SW-B)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Inschrijven voor deze minor kan van 1 februari tot en met 30 mei a.s. of tot het moment wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Meer informatie en het complete minoraanbod van Avans Social Work Den Bosch vind je hier.

Meer informatie en het complete minoraanbod van Avans Social Work Breda vind je hier.

 

 

Ingangseisen

Wil je deze minor volgen en volg je een niet Social work aanverwante HBO-opleiding of kom je van een andere hogeschool dan Avans?

 

Den Bosch

Neem voor de minor contact op met Eva Blaauw, es.blaauw@avans.nl

 

Breda

Neem voor de minor in Breda contact op met Michelle Reijntjens, mcm.reijntjens@avans.nl

 

We kijken dan samen naar de mogelijkheden. Reken sowieso op een stuk eigen investering in de vorm van zelfstudie en verdieping op basis van de inhoud van de minor.

Gewenste kennis, houding en vaardigheden

Je staat stevig in je schoenen en schrikt niet terug van complexe problematiek. Je bent gemotiveerd, doelgericht, daadkrachtig en flexibel. Je hebt een invoelend vermogen en goede sociale vaardigheden, zodat je kunt communiceren met zowel ouders als jeugdigen. Je bent reflectief en hebt een flinke dosis zelfinzicht. Je beschikt over kennis van de ontwikkelingspsychologie van jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar ne bent vaardig in de basisgesprekstechnieken. Je bent bereid 40 uur per week in de minor te investeren. 

Toetsing

De 30 te behalen studiepunten zijn verdeeld over 20 weken. Deze studiepunten tellen mee voor SKJ-registratie voor alle Avans studenten Social Work profiel Zorg en Welzijn & Samenleving*.

Op verschillende momenten vindt toetsing plaats. In alle gevallen betreft dit praktijkgerichte toetsen waarin je laat zien de opgedane kennis en competenties concreet toe te kunnen passen en je handelen te kunnen verantwoorden. De toetsing bestaat uit:

 • Week 8/9: Uitvoering van een Multidisciplinair overleg (4 EC)
 • Week 9/10: Schriftelijke individuele casusanalyse (4 EC)
 • Week 18/19: Schriftelijke verantwoording praktijkproduct (6 EC)
 • Week 18/19: Schriftelijke casuïstiek toets niet vrij toegankelijke jeugdhulp (4 EC)
 • Week 18/19: Schriftelijke casuïstiek toets jeugdbescherming en jeugdreclassering (4 EC)
 • Week 18/19: Individueel mondeling assessment (8 EC)

* Deze studenten kunnen na het behalen van hun diploma social work nog een post-HBO traject volgen van 15 EC, waarmee zij zich in combinatie met de 30 EC behaald binnen deze minor kunnen registreren bij het SKJ als Jeugd- en Gezinsprofessional. Voor studenten van andere hogescholen, geldt dat hun eigen hogeschool bepaalt of de vrijstelling van 30 EC toegekend wordt.

Literatuur

De literatuur kan op basis van evaluaties nog aangepast worden. Om alvast een indruk te krijgen, studiejaar 2019-202 bestond de verplichte literatuur uit:

 • Bolt, A, (2018). Het gezin centraal. Handboek voor ambulant hulpverleners. Amsterdam: SWP. ISBN9789088506598 (tiende druk 2018)                   
 • Hoof, van L. en Vries, de M, (2014). Als opvoeden niet vanzelf gaat. Orthopedagogiek in de praktijk. Amersfoort: ThiemeMeulenhof. ISBN9789006978193 (2de druk, 5de oplage 2018)
 • Pont, S. (2010). Er zit systeem in. De introductie van een systeemtheoretisch model voor de jeugdhulpverlening. Amsterdam: Pont.
 • Nieuwboer, C. (2015). In contact met ouders. Empowerment gericht adviseren bij opvoedvragen. Groningen: Noordhoff Uitgevers. ISBN9789001865221                                               
 • Rigter,J., & Van Hintem van, M.(2015). Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen: een inleiding.(3e druk) Bussum: Uitgeverij Coutinho                                                  
 • Omer, H., Streit, P., Kruk-de, B. C., & Boxelaar, P. (2018). Nieuwe autoriteit voor ouders: Opvoeden op basis van veilige verbinding, waakzame zorg en geweldloos verzet. Amsterdam: Hogrefe.                  
 • Weijers, I. (2018). Jeugdrecht in de praktijk. Amsterdam, SWP.

Rooster

We zullen proberen de contacttijd zo geconcentreerd mogelijk te roosteren.