Kies op maat

Inloggen Menu

STEVIG STAAN IN DE JEUGDZORG, DEN BOSCH VOLTIJD

Je voelt je betrokken bij kwetsbare jeugd en wil je bijdrage hier aan leveren door er je beroep van te maken. Omdat je later zult samenwerken met jeugdigen, ouders en hun netwerken, wil je alles weten over actuele methodieken, doelgroepen en ontwikkelingen binnen de jeugdhulpverlening. Ook spreken de complexiteit en diversiteit van het vakgebied je aan. Je wil de hele jeugdketen leren kennen: van ambulante jeugdhulp tot gesloten jeugdzorg, van opvoedondersteuning tot kinderbescherming. Deze minor voldoet aan de SKJ-eisen waarmee jij je kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Deze minor is vooral interessant voor:

 • Studenten met uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker (SKJ goedgekeurd)
 • Studenten Social Work met een profiel jeugd (minor vormt verdieping op profiel)
 • Studenten Social Work met een profiel Zorg of Welzijn & Samenleving (met deze minor behaal je 30 EC voor je SKJ registratie)
 • Studenten Pedagogiek
 • Studenten van andere aanverwante social work opleidingen

De minor is ook toegankelijk voor studenten van andere HBO-opleidingen, je verdient er dan alleen geen SKJ punten mee. Ook vraagt deelname dan extra zelfstudie en verdieping in de relevante materie.

Visie minor
We willen jeugdprofessionals opleiden die op alle fronten stevig staan. Zodat zij kinderen in kwetsbare situaties en hun ouders een gezonde en veilige opvoed- en opgroeisituatie kunnen bieden.

Jeugdprofessionals die stevig staan……
Doordat zij werken vanuit het belang van het kind en durven ingrijpen wanneer nodig, maar ook oog en sensitiviteit hebben voor het perspectief van de ouders, kunnen werken vanuit meerzijdige partijdigheid.

Jeugdprofessionals die stevig staan……
Doordat zij geloven in een systemische en integrale aanpak, in de eigen kracht van gezinnen, in normaliseren waar mogelijk en in zoveel mogelijk preventief te werk gaan

Jeugdprofessionals die stevig staan……
Doordat zij verder kijken dan de jeugdige. Opgewassen zijn tegen de complexe systemen in de jeugdketen die constant in ontwikkeling is, goed interdisciplinair kunnen samenwerken, hun handelen methodisch kunnen verantwoorden, hierop kunnen reflecteren en tegelijkertijd kansen zien en durven staan voor hun eigen visie.

En niet in de laatste plaats;

Jeugdprofessionals die stevig staan……
Doordat zij weerbaar zijn, flexibel zijn, zichzelf goed kennen en voor zichzelf staan. Niet alleen weerbaar in het omgaan met agressie en de-escalatie, maar bijvoorbeeld ook bij het maken van ingrijpende keuzes. Zelfzorg valt hier ook uitdrukkelijk onder; wat heb ik nodig om dit werk vanuit betrokkenheid en professionaliteit duurzaam te kunnen doen?

Wat je leert
In deze minor leer je hoe de jeugdhulpverlening in Nederland in elkaar zit. Je verdiept je in diverse werksoorten, doelgroepen, methodieken en actuele thema’s. Hierbij vormen de richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming een belangrijke basis. Je krijgt actuele kennis over opvoeden en opgroeien en wordt constant uitgedaagd je eigen handelen te verantwoorden. Ook ontwikkel je een eigen visie op jeugd, het beroep van jeugdhulpverlener en je eigen beroepshouding.

Praktijk
De basis van de minor vormt een zelf gekozen praktijkplek in het jeugdveld voor 1 dag per week. Binnen deze plek voer je gerichte praktijkopdrachten uit. Hierdoor leer je de context van de jeugdhulpverlening van binnenuit kennen. Je bent gedurende de hele minor actief bezig met het verantwoorden van je handelen en je past het geleerde zoveel mogelijk direct toe in de praktijk.

Ook binnen de verschillende modules oefen je met het methodisch handelen als jeugdprofessional, bijvoorbeeld met communiceren met jeugdigen en hun opvoeders. Via allerlei interactieve werkvormen werk je daarnaast samen met medestudenten aan de te behalen competenties. Ook is er ruime aandacht voor reflectie en sluiten regelmatig jeugdprofessionals uit de praktijk aan voor actuele input.

Onderwerpen
Samen met ervaren docenten en gastdocenten uit de praktijk ga je aan de slag met boeiende vraagstukken, De minor is onderverdeeld in 6 modules:

 • Basismodule Jeugdhulpverleningsveld, opvoeding en ontwikkelingsbedreigingen (5 EC)
 • Thematische module (5 EC), gebaseerd op actualiteit en thema’s die binnen elke werksoort van belang zijn, denk aan:
  • Weerbaarheid van de jeugdprofessional
  • Complexe scheidingen
  • Radicalisering
  • Diversiteit
  • Jeugd en rouw
  • E-health
  • Internationale ontwikkelingen
 • Praktijkmodule als lintprogramma, je loopt daarbij 1 dag per week mee in een setting waar met jeugdigen en ouders wordt gewerkt (5 EC)

Vervolgens de volgende verdiepende modulen van 5 weken :

 • Werken als jeugdprofessional in de vrij toegankelijke jeugdhulp (5 EC)
 • Werken als jeugdprofessional in de niet vrij toegankelijke jeugdhulp (5 EC)
 • Werken als jeugdprofessionals met dwang en drang (5 EC)

Binnen iedere verdiepende module is zoveel mogelijk aandacht voor:

 • Werken met jongere kinderen
 • Werken met oudere jeugd
 • Werken met ouders
 • Werken binnen de instelling en de keten: Eigen visie en ontwikkelingen

Werkvormen
We gebruiken verschillende werkvormen: hoorcolleges, groepsbijeenkomsten, praktijkopdrachten, teamopdrachten en gastlessen. Daarnaast beschik je over een praktijkplek in het jeugddomein voor 1 dag in de week.

De praktijkdagen voor de minor worden maandag of vrijdag. Het is aan jezelf hoe je deze indeelt, er wordt in elk geval verwacht dat je hier minimaal 8 uur per week aanwezig bent. Automatisch vinden de lessen daarmee plaats op dinsdag t/m donderdag, hou deze dagen daarom vrij voor studie.

 

Leerdoelen

Na afloop van deze minor kun je:

 • Werken met kinderen, ouders en hun netwerk. Je kunt je afstemmen op verschillende doelgroepen, verschillende problematieken en werkt vanuit verschillende settings.

 • Kansen en bedreigingen signaleren in Opvoeden en opgroeien en hier adequaat op inspelen.
 • In samenwerking met andere partijen een bijdrage leveren aan het creëren van een veilige omgeving voor jeugdigen
 • Je verhouden tot het werken met dwang en drang
 • Werken binnen wettelijke en gemeentelijke kaders. Je bent op de hoogte van ontwikkelingen binnen het jeugdveld en verhoudt je je hiertoe op basis van een gefundeerde eigen visie op jeugd.

Aanvullende informatie

Let op:

De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Social Work Den Bosch (SW-D)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Inschrijven voor deze minor kan van 1 februari tot en met 30 juni a.s. of tot het moment wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt.

LET OP: er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar!

Meer informatie en het complete minoraanbod van ASH vind je hier.

Ingangseisen

Wil je deze minor volgen neem dan contact op met Eva Blaauw voor een persoonlijke intake.

Kom je van een niet social work aanverwante HBO-opleiding? Reken dan op een stuk eigen investering in de vorm van zelfstudie en verdieping op basis van de inhoud van de minor.

Ook hierover kan Eva je informeren: es.blaauw@avans.nl

Gewenste vaardigheden en competenties

Je staat stevig in je schoenen en schrikt niet terug van complexe problematiek. Je bent doelgericht, daadkrachtig en flexibel. Je hebt een invoelend vermogen en goede sociale vaardigheden, zodat je kunt communiceren met zowel ouders als jeugd. Je bent reflectief en hebt een flinke dosis zelfinzicht.

Toetsing

De 30 te behalen studiepunten zijn verdeeld over 20 weken. Deze studiepunten tellen mee voor SKJ-registratie voor alle studenten Social Work profiel Zorg en Welzijn & Samenleving* en zijn verplicht voor studenten die gaan voor het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker.

Op verschillende momenten vindt toetsing plaats. In alle gevallen betreft dit praktijkgerichte toetsen waarin je laat zien de opgedane kennis en competenties concreet toe te kunnen passen en je handelen te kunnen verantwoorden.

 

* Deze studenten kunnen na het behalen van hun diploma social work nog een post-HBO traject volgen van 15 EC, waarmee zij zich in combinatie met de 30 EC behaald binnen deze minor kunnen registreren bij het SKJ als Jeugd- en Gezinsprofessional.

Literatuur

Wordt t.z.t. via www.studystore.nl bekend gemaakt.

Heb je interesse in deze minor, dan raden we je aan om je alvast te verdiepen in het competentieprofiel Jeugd- en Gezinsprofessional en de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Beide zijn online beschikbaar. Ook de kennisdossiers van het NJi zijn in het kader van deze minor interessant (https://www.nji.nl/nl/Kennis/Alle-onderwerpen-A-Z)

Rooster

We zullen proberen de contacttijd zo geconcentreerd mogelijk te roosteren.