Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Integrale Veiligheid en Internationale Conflicten en Security (IVICS)

Inleiding:

De 21ste eeuw heeft zich in de eerste jaren laten zien als een dynamische, complexe en onvoorspelbare wereld, waarbinnen de internationale veiligheidsomgeving als gevolg van veiligheidsschokken aan snelle veranderingen onderhevig is.

Recente voorbeelden hiervan zijn de BREXIT, de veranderde Trans-Atlantische betrekkingen, het opkomend soevereinisme, de opmars van China en Rusland, de aanhoudende problemen in het Midden-Oosten en het noorden van Afrika, onbeheersbare migratiestromen, cyberaanvallen, internationaal terrorisme en de groeiende strijd om schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen. Al deze veranderingen hebben de potentie in zich om de Nederlandse veiligheid te bedreigen.

Om zich hiertegen te beschermen kiest Nederland voor een integrale en internationale aanpak. De Nederlandse bijdrage aan diverse crisisbeheersingsoperaties op basis van een mandaat van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, onder de vlag van regionale organisaties als NAVO en EU is hiervan een voorbeeld. Maar deelname aan crisisbeheersingsoperaties kan op haar beurt weer leiden tot een hogere veiligheidsdreiging in Nederland.

Ook de Nederlandse doelstelling om duurzame ontwikkeling in de wereld te stimuleren als instrument voor conflictpreventie maakt deel uit van het Nederlandse internationale veiligheidsbeleid. De beschikbaarheid van en toegang tot natuurlijke hulpbronnen, met name olie, ligt aan de basis van vele conflicten in de wereld.

De minor IVICS heeft als doel om de aankomende HBO professionals bewust(er) te maken van de mondiale veiligheidsvraagstukken van de 21e eeuw.

Om dit doel te bereiken worden de deelnemende studenten begeleid en ondersteund in hun cognitieve ontwikkeling naar meer inzicht in internationale veiligheidsvraagstukken en het verwerven van internationale inzichten en expertise op thema’s als:

 • strategie en veiligheidsbeleid van staten, niet statelijke organisaties en bedrijven;
 • het gedrag van staten en drivers voor internationaal handelen van staten, niet-statelijke actoren en internationale veiligheidsorganisaties en de gevolgen voor de internationale veiligheidssituatie;
 • conflict gerelateerde trends en toekomstverkenningen;
 • leiderschap en ethiek;
 • duurzaamheid;
 • cyberspace en security

Studenten leren vanuit internationaal perspectief nationale en internationale veiligheidsvraagstukken te signaleren, analyseren en deze te relateren aan de integrale veiligheidsaanpak van Nederland. Studenten voeren een integraal security project uit, waarbij zij aan de hand van een opgegeven opdracht leren internationale vraagstukken, ethische dilemma’s en leiderschapskwesties in een eigen context te plaatsen.

Aan het einde van deze minor zijn de studenten in staat om adviezen te ontwikkelen ten behoeve van de besluitvorming bij (complexe) veiligheidsvraagstukken op uitvoerend en beleidsvoorbereidend niveau.

Leerdoelen

Leerdoelen:

Alle vakken, integrale opdrachten, tours en gastcolleges zijn erop gericht om bij te dragen aan het behalen van één of meer van de onderstaande leerdoelen:

 • De student is in staat om nationale en internationale veiligheidsvraagstukken te signaleren, analyseren en deze te relateren aan de integrale veiligheidsaanpak van Nederland, zodanig dat de student veiligheidsvraagstukken in zijn context kan plaatsen en adviezen kan ontwikkelen ten behoeve van de besluitvorming bij (complexe) veiligheidsvraagstukken op uitvoerend en beleidsvoorbereidend niveau.
 • De student kan het handelen van staten, (internationale) veiligheidsorganisaties en andere niet-statelijke actoren in relatie tot mondiale veiligheidsdreigingen analyseren, zodanig dat de student de gevolgen van dit handelen voor de internationale veiligheidsomgeving in het algemeen en het Nederlandse veiligheidsbeleid in het bijzonder kan duiden.
 • De student kan een relatie leggen tussen conflicten en duurzaamheid, zodanig dat de student creatieve en vernieuwende oplossingen kan bedenken voor het voorkomen van potentiele conflicten.
 • De student is zich bewust van de potentie en dreiging van de ‘digitale wereld’, zodanig dat de student zich een beeld kan vormen van de toenemende rol van cyber bij (potentiele) conflicten en hoe overheden en organisaties zich hiertegen denken te kunnen verdedigen.
 • De student is in staat om in scenario’s te denken, zodanig dat de student beter kan omgaan met onzekerheden en sneller kan anticiperen op onverwachte gebeurtenissen.
 • De student kan anderen door zijn professionele attitude motiveren en overtuigen, zodanig dat dit tot een betere samenwerking en een effectievere uitkomst leidt.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie:

 • De minor heeft een omvang van 30 ECTs.
 • Er is plaats voor maximaal 32 studenten. Gezien het integrale karakter van deze minor zal er gestreefd worden naar een mix van studenten van verschillende opleidingen. Als het aantal aanmeldingen het maximale aantal plaatsen overstijgt zal er een selectie plaatsvinden op basis van studieresultaten en gevolgde opleiding.
 • Van de studenten wordt verwacht dat zij geïnteresseerd zijn, een actieve leerhouding hebben en actief participeren in de colleges en de diverse projecten.
 • Er vinden drie dagexcursies plaats waarvoor een eigen financiële bijdrage wordt verlangd (max. 25 Euro/per excursie).

Ingangseisen

Ingangseisen:

Om aan deze minor te kunnen deelnemen dienen studenten:

 • Een propedeuse hebben behaald.
 • Een stage met voldoende resultaat te hebben afgerond.
 • Belangstelling hebben voor mondiale veiligheidsvraagstukken.
 • In staat zijn Engelse literatuur te lezen en te begrijpen. 
 • Een verplichte motivatiebrief te zenden naar de mailbox van de minor; minoren.bsk.ivk@avans.nl

Toetsing

Toetsing:

De vakken in de minor worden niet vakspecifiek afgetoetst. In twee integrale security projecten wordt d.m.v groepswerkstukken en groepsassessments getoetst hoe je de aangereikte kennis en vaardigheden in de diverse vak- en gastcolleges gebruikt om veiligheidsvraagstukken op te lossen. In een individuele schriftelijke toets (meerkeuzevragen) wordt de basiskennis getoetst, die je hebt verworven door het bestuderen van opgegeven literatuur. Daarnaast wordt je beoordeeld op drie individuele schriftelijke tourverslagen, een individuele boekbeschouwing (mondeling en schriftelijk), en een persoonlijk leiderschapsboek. Alle schriftelijke producten worden opgenomen in een eigen gecreëerde portfolio.

Literatuur

Literatuur:

Tijdens de minor wordt gebruik gemaakt van verschillende formele en informele bronnen, waarvan een deel via downloads beschikbaar wordt gesteld en een deel zelf moet worden aangeschaft (boeken) en verzameld.

Rooster

Opzet en programma:

De minor vindt plaats in het eerste en tweede semester van het opleidingsjaar. Elk semester duurt tien weken.

Het programma bestaat uit vak- en gastcolleges, integrale security projecten en security tours. De minor start met een introductieweek en sluit af met een leiderschapsconferentie.

De projecten staan centraal in de minor. De vak- en gastcolleges ondersteunen je bij de uitvoering hiervan. Hier doe je kennis op en kun je vragen stellen, die je vervolgens toepast in je project. Het belangrijkste doel van deze minor is dat je de opgedane kennis kunt toepassen in praktijkopdrachten, want dat is hoe je later als professional ook te werk zult gaan.