Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Expert Class Veiligheid in bedrijven en organisaties

Lijkt het jou interessant om meer te weten te komen over veiligheid in bedrijven en organisaties, en daar actief aan bij te dragen? Dit leer je tijdens de minor Expert Class Veiligheid in bedrijven en organisaties!

 

Ervaring leert dat menselijke fouten één van de root causes van incidenten zijn. Tijdens de minor ga je op zoek naar antwoorden op de vraag waarom mensen bewust overtredingen begaan ondanks dat regels duidelijk zijn uitgelegd en de gevaren helder zijn. Je leert hoe je zulke “rule breakers” managet en ze zo beïnvloedt dat je hen aanzet tot gedragsverandering.

 

In de wereld van safety is het diploma Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) een begrip. Als onderdeel van deze minor bieden wij je de mogelijkheid om ook dit diploma te behalen. Uitgangspunt bij MVK is het herkennen van gevaren en risico’s, de inschatting en het prioriteren ervan en het nemen van passende maatregelen. Na de opleiding IVK weet je dan ook hoe je o.a. een goede risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) opstelt en ben je volledig op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving. MVK is een middelbaar beroepsdiploma waarmee je aantoont over kennis en ervaring te beschikken met betrekking tot o.a. processen, machines, chemische veiligheid enz.

 

Toelichting op het programma:

 

Safety en security zijn elementen in veiligheid die erg dicht bij elkaar staan. Veelal liggen de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden dan ook bij één functionaris of één afdeling in een organisatie. De werking is ook voor een groot deel overeenkomstig, vandaar dat deze beide elementen samen zijn ondergebracht in deze minor.

 

Als veiligheidskundige zorg je er voor dat een organisatie aanvaardbare risico’s neemt. Risico’s zijn er namelijk niet enkel om te vermijden, maar ook om af en toe te nemen. Hoe bepaal je wat de werkelijk risico’s in jouw organisatie zijn en in hoeverre deze aanvaardbaar of juist vermeden moeten worden? En wat betekent dat voor de organisatie in aansturing, operatie en in zijn idealen? Welke houding vergt dat van jou als professional? En wat komt daar in de praktijk allemaal bij kijken?

Na de minor Expert Class Veiligheid in bedrijven en organisaties heb je een totaalbeeld van wat er verwacht wordt van jou als veiligheidskundige, en kun je antwoord geven op al deze vragen.

 

Je gaat, onder begeleiding van een docent met praktijkervaring, stage lopen waarbij je de kennis toepast die je op school opdoet. Dat doe je in organisaties waarbij safety en security belangrijke aspecten zijn bij het productieproces, bijvoorbeeld Boskalis, VDL, en Philips. Hierdoor word jij een expert op het gebied van risicomanagement!

 

Het uitgangspunt bij deze minor is, net als in de praktijk, het verkrijgen van een duidelijk beeld van de organisatie en waar zij voor staat en gaat. Denk hierbij aan de visie, missie en beleid, maar dan ook specifiek gericht op safety en in mindere mate op security. Wat zijn de doelen van de organisatie, en worden deze ook gerealiseerd in de praktijk? In lijn hiermee is het van belang om onderzoek te doen naar de daadwerkelijke bijdrage dat risicomanagement levert ten aanzien van het primaire proces van de organisatie. Hierbij wordt gekeken naar de rol en inzet van (outcome based) risk management waarbij je leert om o.a. meetbare en expliciete doelen te formuleren, en evalueren.  Zo krijgt zowel de organisatie als jijzelf een realistisch beeld van de doelen en idealen.

 

Voor wat betreft de kennis, ervaring en inhoud voor safety ga je aan de slag met OHSE.  Dit staat voor Occupational Health, Safety en Environment. Veelal heeft een veiligheidskundige in de praktijk niet alleen te maken met veiligheid thema’s (Safety), maar ook met de effecten voor de gezondheid (Occupational Health) van werknemers en effecten naar het milieu (Environment). Ook zijn er onderlinge raakvlakken in deze thema’s te herkennen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld blootstelling aan chemicaliën wat gezondheidsrisico’s kent, maar ook een milieurisico geeft wanneer we deze stoffen afzuigen. Daarnaast is OHSE gerelateerd aan verscheidene (veiligheids) functies in het werkveld. Denk hierbij aan verandermanagement, bij het uitbreiden van bijvoorbeeld een productielijn. Hierbij moeten machines blijven voldoen aan wettelijke veiligheidsnormen, zijn een risico-inventarisatie en milieuvergunningen vereist en wordt er gekeken waar de gezondheid van werknemers verbeterd kan worden. Het gaat dan ook niet alleen om veiligheid in de huidige situatie maar ook met oog op de toekomst, en hoe kun je er dan voor zorgen dat veiligheid duurzaam is en blijft.

 

Voor wat betreft de kennis, ervaring voor security en inhoud ga je aan de slag met vier domeinen. Het eerste domein betreft basiskennis op het gebied van security, bijvoorbeeld het implementeren van een securityprogramma om verschillende assets van een organisatie te beschermen. Het tweede domein gaat in op bedrijfsvoering, bijvoorbeeld advies geven en ondersteunen in het ontwikkelen van kritische prestatie indicatoren op het gebied van security. Het derde domein gaat over risicomanagement in relatie tot security, bijvoorbeeld het opzetten en onderhouden van een dreigingsanalyse om inzicht te krijgen in  potentiele dreigingen en hun consequenties voor de organisatie. In het vierde en laatste domein wordt ingegaan op response management, bijvoorbeeld het identificeren van kwetsbaarheden van een asset na een incident en het nemen van tegenmaatregelen voor het beschermen van een asset zodat het niet verder verzwakt.

 

Wanneer de organisatie veiligheid en security serieus neemt en borgt binnen het proces, dan kunnen er alsnog incidenten plaatsvinden. Het is juist dan van belang om goed onderzoek te doen, met name gericht op voorkomen en verbetering naar de toekomst toe. Alles in het licht van veiligheid, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid maar ook budget. We spreken dan van incidentonderzoek en -management.

 

In deze minor maak je kennis met enkele veel gebruikte methodes zodat je weet wat je er mee kan doen in de praktijk. We oefenen met deze methodes en bekijken wat de verschillen zijn. We kijken hoe je de root causes en de GFT (General Failure Types) oftewel de achterliggende oorzaken kunt achterhalen. Ook leer je bijvoorbeeld hoe je een kwantitatieve gegevensverzameling analyseert.

 

Bovenstaande onderwerpen worden verzorgd in een aantal vakken binnen het curriculum van de minor. Hierbij betreft het niet enkel kennis, maar natuurlijk ook de daadwerkelijke toepassing ervan!

 

Het mag duidelijk zijn dat je met het volgen en behalen van de minor Expert Class Veiligheid in bedrijven en organisaties, eventueel aangevuld met het MVK diploma je daadwerkelijke een aanvulling hebt op je HBO diploma.

 

Aanvullende informatie

Let op:

Avans-opleiding gekoppeld aan deze minormodule is:

Integrale Veiligheidskunde Den Bosch (IVK-H).

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Ingangseisen

Ingangseisen

Ben jij een student van de opleiding Integrale Veiligheidskunde en heb je 150 punten behaald en je stage succesvol afgesloten.

Als je geen student bent bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde, schrijf dan een sollicitatiebrief waarin je uitlegt waarom je deze minor graag wilt volgen. Werk je ervaring uit op het gebied van risicomanagement. Mail je brief naar j.jacobs6@avans.nl vóór 30 april 2021.

Toetsing

Tentamens

Blok 1 10 weken: 4 tentamens/1 mondeling examen/

                          1 presentatie 

Blok 2 10 weken: 1 onderzoeksrapport, verdediging

Literatuur

Boekenlijst is t.z.t. zichtbaar op Studystore.nl

 

Docent:                                 Jane Jacobs (j.jacobs6@avans.nl)

Opleiding                              Integrale Veiligheidskunde

Plaats:                                  ‘s-Hertogenbosch

Start:                                    30 augustus 2021 –

                                            24 januari 2022

Niveau:                                 HBO-bachelor, jaar 4               

EC:                                      30,0

Opleiding:                             Voltijd

Type:                                    Minor

Rooster

Curriculum

1e blok (15 EC), 10 weken

De risk professional (2  EC):

Het algemene doel is om uw professionele veiligheid vaardigheid te ontwikkelen, zodat u kunt navigeren in verschillende veiligheids- en beveiligingsomgevingen.

  • Beveiliging, veiligheid, bewustzijn van bedrijfscontinuïteit
  • Bedreigingen en gevaren herkennen
  • Leiderschap & belonen
  • Menselijk gedrag; ABC theorie
  • Managen van overtreden van regels
  • VR bril: hoe kan VR techniek een veiligheidskundige helpen, veiligheid in een organisatie verbeteren.

 

Outcome based risk management (4 EC):

Algemene doelstelling is het ontwikkelen van een strategisch plan (fit) dat bijdraagt ​​aan het vaststellen van risicobeheer (beveiliging, veiligheid en bedrijfscontinuïteit) dat flexibel, klantgericht is, het succes van de organisatie ondersteunt (primair proces) en duurzaam is (toekomstbestendig) .

Wat vragen de stakeholders in een organisatie voor de resultaten van beveiliging, veiligheid en bedrijfscontinuïteit?

Op basis van deze resultaten: hoe organiseert u beveiliging, veiligheid en bedrijfscontinuïteit op de best mogelijke manier?

 

Van het voorzorgsprincipe en onzekerheid tot een acceptabele risicograad tegen acceptabele kosten (economie van veiligheid en beveiliging).

U leert hoe u belangrijke prestatie-indicatoren kunt gebruiken om de beveiliging te beheren.

 

Incident onderzoek (2 EC.):

Inzicht in de invloeden van de omgeving waarin het incident plaatsvond.

Aan het licht brengen van basis oorzaken in zowel  de organisatie als gedrag die incidenten mogelijk maken.

Verschillende onderzoekstechnieken worden besproken waarmee oorzaken en tekortkomingen worden bepaald zonder de schuld vraag te benoemen.

 

EHS: Environment, Health en Safety (4 EC.):

We gaan dieper in op onderwerpen die spelen in organisaties op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid. Vervolgens gaan we vast stellen hoe deze onderwerpen in de praktijk aandacht krijgen, tijdens de dag in de week dat je bij je stage bedrijf bent.  Onderwerpen die besproken worden zijn: machine en elektriciteit veiligheid, ergonomie, asbest, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en geluid, water-, bodem-, lucht vervuiling.

 

Security (2 EC):

Voor wat betreft de kennis, ervaring voor security en inhoud ga je aan de slag met vier domeinen binnen security. Het eerste domein betreft basiskennis op het gebied van security bijvoorbeeld het implementeren van een securityprogramma om verschillende assets van een organisatie te beschermen. Het tweede domein gaat in op bedrijfsvoering rondom security bijvoorbeeld advies geven en ondersteunen in het ontwikkelen van kritische prestatie indicatoren op het gebied van security. Het derde domein gaat over risicomanagement in relatie tot security bijv. het opzetten en onderhouden van een dreigingsanalyse om inzicht te krijgen in  potentiele dreigingen en hun consequenties voor de organisatie. In het vierde en laatste domein wordt ingegaan op response management bijv. het identificeren van kwetsbaarheden van een asset na een incident en het nemen van tegenmaatregelen voor het beschermen van een asset

Master - begeleiding leerling (1 EC.):

In de 1ste 10 weken (1e blok ) ligt de focus op de voorbereiding op uw onderzoek. Je bereidt je voor op het toegepaste onderzoek in de 2de blok ( 10 weken ). Je tutor is een ervaren professional. Om de week breng je een dag door met je tutor en medestudenten om feedback te ontvangen en ideeën over je onderzoek uit te wisselen.