Kies op maat

Inloggen Menu

DE GGZ AGOOG, DEN BOSCH VOLTIJD

Wat staat centraal in deze minor?

Empowerment en persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met een psychiatrische problematiek en/of verslaving staan binnen deze minor op de voorgrond. ‘Niet de psychiatrische ziekte of stoornis staat centraal, maar de manier waarop de cliënt verder wil en kan leven, ook al blijven sommige symptomen wellicht belemmerend en belastend’

Dat betekent dat er naast theorie over verschillende psychiatrische ziektebeelden en begeleidingsmethoden, binnen deze minor veel aandacht wordt besteed aan de betekenis van een psychiatrische ziekte voor een individu en zijn omgeving. En ook hoe je in afstemming en samenwerking met een cliënt tot een benadering komt die recht doet aan zijn mogelijkheden en behoeftes. 

Een greep uit de thema’s die er binnen de minor o.a. aan de orde komen:

- Herstelondersteunende zorg
- Motiverende gespreksvoering
- Verslaving
- Dubbeldiagnose
- Dwang en drang
- Forensische psychiatrie
- Crisisinterventie
- Transculturele psychiatrie
- Outreachend werken en bemoeizorg

STUDENTPROFIEL

Zie ingangseisen.

PERSPECIEVEN ARBEIDSMARKT

De ggz-agoog heeft tot taak mensen met een psychiatrische stoornis te ondersteunen bij hun proces van herstel en hen te helpen hun plaats in de samenleving zo goed mogelijk weer in te nemen. Hij is vooral gericht op het gezonde van de mens in zijn persoonlijke en sociaal-maatschappelijk functioneren en op het tegengaan van stigmatisering en uitsluiting. De ggz-agoog biedt daarom gerichte ondersteuning in de wisselwerking tussen individu en omgeving. Hij heeft een belangrijke taak bij het versterken van de krachten van mensen zelf, leert hen praktische vaardigheden die nodig zijn om zich staande te houden en coacht mensen in het hervinden van de balans tussen draagkracht en draaglast in hun bestaan.

PERSPECTIEVEN PROGRAMMA

Wat is de opbouw van de minor?

Het onderwijsprogramma van de minor ggz-agoog bestaat uit 2 programmaonderdelen:
Agogische benaderingswijzen 1 en Agogische benaderingswijzen 2.

In het programmaonderdeel ‘Agogische benaderingswijzen 1’ staat toepassing van kennis en vaardigheden centraal met betrekking tot vaak voorkomende vormen van psychopathologie en de daarbij passende agogische benaderingswijzen.

In het programmaonderdeel ‘Agogische benaderingswijzen 2’ staat toepassing van kennis en vaardigheden centraal met betrekking tot complexe en comorbide vormen van psychopathologie.

Op welke wijze vinden de lessen plaats?

Er worden hoorcolleges, casuïstiekbesprekingen en interactieve lezingen door ervaringsdeskundigen en professionals aangeboden, en extra activiteiten zoals een werk- of museumbezoek en debatten over ggz-gerelateerde thema’s. Verder vindt er in kleine groepjes peerfeedback plaats en zijn er consultatielessen met betrekking tot toetsopdrachten.

Een belangrijk onderdeel van deze minor zijn de trainingen die gedurende de gehele minor met regelmaat plaatsvinden. Je oefent in een groep van ongeveer 15 studenten, soms met inzet van trainingsacteurs, met methoden en benaderingswijzen, waardoor je je houding en vaardigheden als professional in de begeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid verder kunt ontwikkelen. 

Er is gedurende de gehele minor veel aandacht voor actuele ontwikkelingen en er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de verhalen van ervaringsdeskundigen.

 

Leerdoelen

De leerdoelen van de minor:

Agogische benaderingswijzen 1:

Leerdoel 1: 

De student past kennis over psychopathologie en relevante benaderings-, begeleidings- en behandelmethoden op adequate wijze toe binnen de situatie van een persoon met psychische problematiek en diens omgeving, zodanig dat hij zijn houding en handelingskeuzes als professional inzichtelijk maakt.

Leerdoel 2:

De student analyseert een herstelproces, zodanig dat hij inzichten opdoet die hij kan inzetten voor persoonlijke empowerment van een cliënt

Leerdoel 3:

De student reflecteert op zijn herstelondersteunende houding en handelen, zodanig dat hij in staat is om eigen kwaliteiten in te zetten en aan ontwikkelpunten te werken. 

Leerdoel 4:

De student bezit een onderbouwde visie / beroepsopvatting, zodanig dat hij duidelijk stelling durft te nemen als professional binnen het ggz-werkveld.

Agogische benaderingswijzen 2:

Leerdoel 5:

De student past zijn kennis over psychiatrische problematiek en passende behandelings-/ benaderingswijzen toe op casuïstiek waarin complexe en comorbide psychopathologie een rol speelt, zodanig hij zijn houding en handelingskeuzes als professional inzichtelijk maakt.

Leerdoel 6:

De student oefent met en toont een actieve leerhouding  in:

 • Het motiveren en effectief ondersteunen bij gewenste gedragsverandering via motiverende gespreksvoering
 • Het ontwikkelen van een motiverende professionele houding, waarin verandertaal wordt opgemerkt en hoop en optimisme doorschemeren
 • Systeemgericht werken en een houding van meerzijdige partijdigheid
 • Het creëren van een therapeutisch milieu binnen groepsgerichte behandeling
 • Het herkennen van vormen van overdracht bij cliënten en tegenoverdracht bij zichzelf en / of een collega en het effect daarvan op (beperking van) handelingsvrijheid
 • Het toepassen van cruciale principes bij automutilatie en suïcidedreiging
 • Het bespreekbaar maken van (problemen rondom) seksualiteit
 • Het de-escaleren in crisissituaties
 • Cultuursensitief handelen

Leerdoel 7:

De student signaleert de behoefte aan een grotere zelfregie en participatie (empowerment) bij een persoon of groep personen met een psychische kwetsbaarheid in een vastgelopen situatie en analyseert wat er aan deze behoefte ten grondslag ligt, zodanig dat alle factoren die op dit signaal en deze behoefte van invloed zijn in kaart zijn gebracht.   

Leerdoel 8:

De student ontwerpt, samen met medestudenten, een vernieuwend initiatief dat een persoon (en / of zijn systeem) of een groep personen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunt in het hervinden van de eigen kracht, en voert dit uit, zodanig dat deze persoon / groep personen zelf meer grip ervaart op de eigen situatie en omgeving én het initiatief een bijdrage levert aan destigmatisering of een grotere inzet van informele hulp. Dit initiatief wordt vervolgens aan betrokkenen en aan publiek gepresenteerd en ter discussie gesteld.

Leerdoel 9:

De student reflecteert op de eigen rol in het ondersteunen van personen bij hun empowerment, zodanig dat hij zijn eigen kwaliteiten en leerpunten inzichtelijk maakt.

Ingangseisen

 Toelatingseisen

Deze minor is toegankelijk voor studenten van de opleiding Social Work en daarnaast voor studenten van diverse opleidingen, gerelateerd aan het sociale domein. Een gedeelte van de studenten die deelnemen aan deze minor zullen al stage hebben gelopen binnen een zorg- of welzijnsorganisatie en willen zich op basis van hun ervaringen verder verdiepen in de begeleiding van mensen die kampen met psychische problematiek. Andere studenten kiezen juist voor deze minor als voorbereiding op een stage binnen een (ggz-gerelateerde) organisatie. 

Wat verwachten we van jou dat je al weet:

Bij deelname aan de minor wordt basiskennis van psychopathologie en geestelijke gezondheidszorg als bekend verondersteld. Wanneer je niet over voldoende basiskennis beschikt, is bestudering van een van onderstaande boeken als voorbereiding op deelname aan de minor vereist, namelijk: ‘Psychiatrie, van diagnose tot behandeling’ van Vandereycken en van Deth (2019) of Blanken e.a. met ‘Psychiatrie voor de sociaal werker’ (2016) wordt als voorkennis verondersteld.

Wil je gaan voor de registratie als ggz-agoog?

Bij de ontwikkeling van het programma van deze minor is rekening gehouden met de eisen van het landelijke opleidingsarrangement ggz-agoog. Deze minor is een verplicht onderdeel voor studenten van de opleiding Social Work van Avans hogeschool ‘s- Hertogenbosch, die de registratieroute volgen om zich na diplomering als ggz-agoog te kunnen registreren in het beroepsregister.

Uiteraard kun je zeker ook aan deze minor deelnemen zonder de registratieroute te volgen, om je kennis en vaardigheid in de begeleiding van mensen met psychische problematiek te vergroten. 

Literatuur

Wordt t.z.t. via www.studiebijdehand.nl bekend gemaakt.

Rooster

We zullen proberen de contacttijd zo geconcentreerd mogelijk te roosteren.

Toetsing

De minor ggz-agoog omvat 5 toetsen:

 • Een schriftelijke schooltoets ‘Agogische benaderingswijzen 1’
 • De toets ‘Je beroepsopvatting’.
 • Een mondelinge casustoets ‘Agogische benaderingswijzen 2’.
 • De toets ‘Actieve participatie trainingen’
 • De toets ‘Empowerment initiatief & Symposium’

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie:

Wil je meer weten? Stuur dan een mail naar: s.vandriel1@avans.nl

De minor GGZ Agoog bij AWG Social Work in Den Bosch loopt van 02 september 2024 tot 01 februari 2025.De voertaal is Nederlands.

De Avans-opleiding gekoppeld aan deze minor is: Academie voor Welzijn en Gezondheid - Social Work

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.