Kies op maat

Inloggen Menu

Aanpak mensenhandel

Mensenhandel, oftewel moderne slavernij, heeft veel gezichten. Bekend zijn de gedwongen prostitutie, loverboy-praktijken en handel in organen. Maar ook arbeidsuitbuiting en gedwongen misdaad hoort erbij. En dat maakt dat iedereen – en dus ook jij – ermee wordt geconfronteerd.

Studenten geven hun mening over deze minor

“Oprecht het leukste blok van mijn hele opleiding. Ik ben gewoon een beetje expert geworden.”

“Relevanter dan verwacht!”

“Super interessante minor. Heel blij dat ik deze heb gevolgd!”

Doe mee in de strijd tegen onrecht

Hoewel het mogelijk voelt als een ver-van-je-bedshow, zal je ontdekken dat bijna iedere beroepsgroep in Nederland geconfronteerd kan worden met slachtoffers van uitbuiting. De laatste schattingen gaan uit van 50 miljoen slachtoffers per jaar wereldwijd, en criminele winsten van meer dan € 150 miljard per jaar. Door de complexe wereld van mensenhandel te ontdekken, het belang van een multidisciplinaire aanpak te begrijpen en de opgedane kennis toe te passen in je eigen leven/werkveld kun je een bijdrage leveren aan de aanpak van dit onrecht.

Deze minor is uniek in Nederland en werd de afgelopen acht jaar door meer dan 800 studenten gevolgd en heeft een gemiddelde studentbeoordeling van 8,5. Je docenten hebben een achtergrond in hulpverlening en journalistiek en daarnaast werken we samen met gastsprekers uit het werkveld. Ze werken dagelijks samen met organisaties in Nederland en in het buitenland op het gebied van de bestrijding van mensenhandel en geven advies aan overheden op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Naast dat je in deze minor kennis opdoet, ga je ook in groepsverband aan de slag met het ontwikkelen van een product wat bijdraagt aan de aanpak van mensenhandel.

Voor studenten die de minor Aanpak mensenhandel en hun hbo-opleiding succesvol afgerond hebben, bestaat er de mogelijkheid om zich verder te specialiseren op het gebied van de aanpak van mensenhandel. Wanneer zij werkzaam zijn in een functie waarin zij betrokken zijn bij de aanpak van mensenhandel kunnen zij deelnemen aan de verdiepingsopleiding bestrijding mensenhandel.

Leerdoelen

Moderne slavernij is een complex probleem. Daarom vereist de bewustwording en bestrijding van mensenhandel een brede multidisciplinaire aanpak. Je leert in deze minor hoe je mensenhandel kunt herkennen en wat de profielen zijn van daders en slachtoffers. Politiek, recht, cultuur, religie, ethiek, opsporing, hulpverlening en media; het komt allemaal voorbij.

We staan stil bij vragen als: wat is het verschil tussen mensenhandel en mensensmokkel? Welke vormen van mensenhandel zijn er in Nederland? Welke organisaties houden zich bezig met de bestrijding van moderne slavernij? Hoe kun je zelf een rol spelen in de strijd tegen mensenhandel?

Ook thema’s zoals sociale rechtvaardigheid, samenleven, zingeving, identiteit en seksualiteit komen aan de orde. In het programma is veel aandacht voor je eigen visie en persoonlijke ontwikkeling. In de eindopdrachten kun je een specifieke invalshoek en mogelijke oplossingen verder uitwerken. En zo praktisch een bijdrage leveren aan de aanpak van mensenhandel.  

Ingangseisen

Deze minor is relevant voor vrijwel alle studierichtingen:   

(ook voor studierichtingen die hier niet zijn beschreven kan de minor relevant zijn)  

 • Sociale studies: preventie, reclassering en slachtofferhulp. 
 • Integrale veiligheidskunde: barrièremodel, samenlevingsproblematiek en georganiseerde criminaliteit. 
 • Verpleegkunde: indicatoren orgaanhandel, arbeidsuitbuiting, fysieke gevolgen seksuele uitbuiting. 
 • Journalistiek en communicatie: bewustwordingscampagnes, omgaan met slachtoffers in de media, duiding en context complexiteit mensenhandel. 
 • Educatie: herkennen van signalen loverboys, gevaren en mogelijkheden social media, educatie van kwetsbare groepen en potentiële slachtoffers. 
 • HRM/Mens en organisatie: arbeidsuitbuiting, slavernij in productieketens, bewustwording van personeel in bijv. de hotel- en uitzendbranche. 
 • Bedrijfskunde: arbeidsuitbuiting, de productieketen, wetgeving zorgplicht kinderarbeid. 
 • ICT: bestrijding van mensenhandel met technologie, recruitment van slachtoffers 

Verdere ingangseisen: 

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Rooster

September - november. Het rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt. 

Toetsing

De lessen bestaan uit hoorcolleges, werkcolleges en je gaat in studiegroepen met studenten van verschillende opleidingen aan de slag met werkopdrachten n.a.v. de lesstof. Daarnaast krijg je toegang tot een persoonlijke e-learning omgeving waarin je een samenvatting vindt van de lesstof en je je voor kunt bereiden op de toets door middel van een oefenmodule. In de minor werken we met audiovisuele middelen en de colleges zijn interactief. Om de actualiteit van de minor te waarborgen, is er continu contact met het werkveld en zullen er regelmatig gastdocenten worden uitgenodigd van verschillende disciplines om de link te maken van theorie naar praktijk. 

De toetsing bestaat uit 3 onderdelen:  

 • Een QMP-toets waarin je theoretische kennis wordt getest n.a.v. de lesstof; 
 • Een creatieve opdracht gericht op de productieketen en hoe mensenhandel hier in een rol in speelt. Met deze opdracht ga je kijken naar jouw rol als consument, onderzoek doen naar een bepaalde keten en/of product en uitzoeken welke eventuele oplossingen er zijn om als consument bij te dragen aan de bestrijding van mensenhandel.
 • De eindopdracht wordt uitgevoerd in groepsverband met medestudenten van verschillende studierichtingen. Jullie ontwikkelen een product voor een specifieke doelgroep of organisatie dat bijdraagt aan de aanpak van mensenhandel. Je bent vrij in de keuze voor de vorm het product, zolang het maar relevant en praktisch toepasbaar is. Verder kun je het product theoretisch onderbouwen door gebruik te maken van de kennis en inzichten uit de minor en doe je aanvullend onderzoek. Voorbeelden van beroepsproducten zijn o.a. preventielessen over mensenhandel, een onderzoek naar signalen van dwang bij prostitutie voor een specifieke organisatie, training voor professionals, mediacampagnes, fototentoonstellingen, apps voor de melding van mensenhandel, graphic novel voor vluchtelingen en asielzoekerscentra etc.

Aanvullende informatie

Deeltijdstudenten kunnen aan deze minor deelnemen als ze op maandag en donderdag aanwezig kunnen zijn. 

Procedure na inschrijving:

 1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
 2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) mail je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.