Kies op maat

Inloggen Menu

Aanpak mensenhandel

Doe mee in de strijd tegen onrecht

Mensenhandel, oftewel moderne slavernij, heeft veel gezichten. De bekendste vormen zijn gedwongen prostitutie en loverboypraktijken. Maar onder de noemer mensenhandel vallen ook orgaanhandel, arbeidsuitbuiting, gedwongen criminele activiteiten en gedwongen bedelarij.

Bijna elke beroepsgroep in Nederland kan geconfronteerd worden met slachtoffers van uitbuiting. Het gaat vaak om mensen die gevoelig zijn voor manipulatie, chantage of dwang. De laatste schattingen gaan uit van 40 miljoen slachtoffers per jaar wereldwijd, en criminele winsten van meer dan € 150 miljard per jaar. Door de complexe wereld van mensenhandel te ontdekken en de opgedane kennis toe te passen in je eigen werkveld, kun je een bijdrage leveren aan de aanpak van dit maatschappelijk onrecht.

Deze minor is uniek in Nederland, werd de afgelopen zes jaar door meer dan 700 studenten gevolgd en heeft een gemiddelde studentbeoordeling van 8,5. Je docenten hebben een achtergrond in hulpverlening, journalistiek en opsporing. Ze werken dagelijks samen met organisaties op het gebied van de bestrijding van mensenhandel en geven advies aan overheden. 

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor niet door.

Leerdoelen

Moderne slavernij is een complex probleem. Daarom vereist de bewustwording en bestrijding van mensenhandel een brede multidisciplinaire aanpak. Je leert in deze minor hoe je mensenhandel kunt herkennen en wat de profielen zijn van daders en slachtoffers. Politiek, recht, cultuur, religie, ethiek, opsporing, hulpverlening en media; het komt allemaal voorbij.

We staan stil bij vragen als: wat is het verschil tussen mensenhandel en mensensmokkel? Welke vormen van mensenhandel zijn er in Nederland? Welke organisaties houden zich bezig met de bestrijding van moderne slavernij? Hoe kun je zelf een rol spelen in de strijd tegen mensenhandel?

Ook sociale rechtvaardigheid, samenleven, zingeving, identiteit en seksualiteit komen aan de orde. In het programma is veel aandacht voor je eigen visie en persoonlijke ontwikkeling. In de eindopdrachten kun je je specifieke invalshoek en mogelijke oplossingen verder uitwerken.

Ingangseisen

Deze minor is relevant voor vrijwel alle studierichtingen (ook voor studierichtingen die hier niet zijn beschreven kan de minor relevant zijn):

 • Sociale studies: preventie, reclassering en slachtofferhulp.
 • Integrale veiligheidskunde: barrièremodel, samenlevingsproblematiek en georganiseerde criminaliteit.
 • Verpleegkunde: indicatoren orgaanhandel, arbeidsuitbuiting, fysieke gevolgen seksuele uitbuiting.
 • Journalistiek en communicatie: bewustwordingscampagnes, omgaan met slachtoffers in de media, duiding en context complexiteit mensenhandel.
 • Educatie: herkennen van signalen loverboys, gevaren en mogelijkheden social media, educatie van kwetsbare groepen en potentiële slachtoffers.
 • HRM/Mens en organisatie: arbeidsuitbuiting, slavernij in productieketens, bewustwording van personeel in bijv. de hotel- en uitzendbranche.
 • Bedrijfskunde: arbeidsuitbuiting, de productieketen, wetgeving zorgplicht kinderarbeid.

Verdere ingangseisen: 

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Rooster

September - november. Het rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt. 

Toetsing

Tijdens de minor werken we veel met audiovisuele middelen en interactieve colleges. Ook werk je veel samen in multidisciplinaire groepen om tot onderlinge kennisdeling te komen. Je mag zelf kiezen over welke vorm van mensenhandel je de eindopdracht maakt, zolang het maar relevant en praktisch toepasbaar is in jouw specifieke werkveld. Een paar voorbeelden van producten uit de afgelopen jaren: een kwartetspel voor jongeren om loverboys te leren herkennen, een onderzoek naar signalen van dwang bij prostitutie, voorlichtingspakketten voor onderwijs, onderzoek naar verkoop van organen, mediacampagnes, fototentoonstellingen, apps voor de melding van mensenhandel, graphic novel voor vluchtelingen en asielzoekerscentra.

Om de kwaliteit van de minor te waarborgen, is er continu contact met het werkveld en ga je op excursie naar relevante werkveldpartners en zullen er regelmatig gastdocenten worden uitgenodigd om de link te maken van theorie naar praktijk.

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
 2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.