Kies op maat

Inloggen Menu

Oude en Nieuwe Testament

Word verrijkt door een nieuwe manier van Bijbellezen

Vaak bestaat onze kennis van de Bijbel uit een aantal bekende, losse teksten en uit bekende verhalen, die we nog kennen van zondagschool en kinderbijbel. Wil je deze kennis verbreden en verdiepen, dan is deze minor iets voor jou. Tien weken lang denk je fulltime na over de Bijbel. Je leert teksten te plaatsen in het bredere verband van het hele Bijbelboek en van de tijd waarin het boek is ontstaan. Dit geeft verdieping aan je manier van omgaan met de Bijbel en daar heb je je leven lang profijt van.

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor niet door

 

Leerdoelen

In deze minor komt de hele Bijbel aan de orde. Oud- en Nieuwtestamentische boeken worden geplaatst in hun historische en literaire context. Door de contextbepaling ben je in staat teksten beter te begrijpen en kan je de teksten beter toepassen op je persoonlijke leven en op je beroepssituatie. De minor is zo opgezet dat je een totaaloverzicht van de Bijbelboeken hebt en dat je middelen krijgt om teksten uit te leggen en toe te passen. De nadruk ligt op de behandeling van de Bijbelboeken, maar in de colleges leggen we ook verbindingen met hedendaagse situaties in de maatschappij, studie en beroep.

Wanneer je deze minor hebt doorlopen, heb je kennisgemaakt met het Oude en Nieuwe Testament, heb je de Bijbelboeken geplaatst in hun historische en literaire context en kan je de Bijbelteksten verbinden met je eigen leven en toekomstige beroep. Je wordt in dit proces begeleid door twee ervaren CHE-docenten Bijbelwetenschap van de opleiding Theologie. Voor het Oude Testament is dit Cees Stavleu en voor het Nieuwe Testament Marco Rotman. Zij hebben vele jaren als onderzoekers en auteurs gewerkt aan de Studiebijbel, een 30-delige commentaarserie op de hele Bijbel.

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

  1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
  2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
  3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
  4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
  5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

In deze uitdagende minor, is het van belang dat je van lezen houdt. Deze minor kan niet gevolgd worden door Theologie studenten. 

Verdere ingangseisen:

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Begeleiding vindt plaats in tutorgroepen, die bestaan uit ongeveer 10 studenten (1 uur per week). Deze tutorgroepen dienen om de literatuur te bespreken en exegetische onderzoeken te begeleiden.

Tijdens de hoorcolleges (8 uur per week) behandelen de docenten het Oude Testament (4 uur per week) en het Nieuwe Testament (4 uur per week). Zij reiken tijdens de colleges hermeneutische hulpmiddelen aan om de teksten te begrijpen en om een verbinding aan te brengen tussen de tekst en persoon/beroep.

Na afronding van de minor ben je in staat tot nieuwe en grondige bestudering van Bijbelteksten. Je bereikt dit doel door het bestuderen van twee inleidingen op de Bijbel (Oude en Nieuwe Testament) en door het maken van een exegetisch werkstuk, waarin een verbinding wordt aangebracht tussen enerzijds de tekst en anderzijds het leven nu. Je maakt wekelijks leesverslagen met samenvattingen en door jou geformuleerde vragen. Je levert je leesverslagen in bij de inleverbibliotheek. Tijdens de colleges gaan de docenten in op de door jou geformuleerde vragen. Daarnaast bestudeer je een tekstgedeelte in groepjes van twee. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten van de tutorgroepen begeleiden we je in het maken van de groepsopdrachten. Aan het einde van de module volgen portfoliogesprekken over je leesverslagen en je exegetische werkstuk. Tevens is er een toetsing van je kennis van de boeken.

Rooster

november-februari

Het rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt.