Kies op maat

Inloggen Menu

Professional in de GGZ

In de Geestelijke Gezondheidszorg kom je mensen tegen met psychiatrische en verslavingsproblematiek. Deze problematiek is vaak belemmerend voor hun functioneren en participeren in de samenleving. We spreken in de GGZ over herstel wanneer mensen, ook wanneer ze nog steeds psychisch kwetsbaar zijn en hun klachten nog steeds bestaan, weer grip krijgen op hun leven, uit de rol van psychiatrisch patiënt komen en weer verschillende rollen als burger kunnen vervullen. Dit herstel wordt vaak ondersteund door belangrijke mensen uit hun netwerk, maar ook door professionele hulpverleners. Professionals uit verschillende beroepsgroepen ondersteunen mensen met een psychische kwetsbaarheid om hun leven op de rit te krijgen en te houden en daar zelf regie over te voeren. Het gaat dan niet alleen om het behandelen van hun klachten, maar ook om ondersteuning in verschillende rollen in het dagelijks leven en om het vinden van betekenis en perspectief. De minor Professional in de GGZ traint je in kennis en vaardigheden om die ondersteuning te kunnen bieden.  

Sociaal werkers met een specialisatie in de GGZ - de GGZ-agogen - zijn bij uitstek de professionals die mensen met psychiatrische- of verslavingsproblematiek in hun herstelproces kunnen begeleiden. Als professionals met een gelijkwaardige relatie richting hun cliënten, een optimistische, herstelgerichte attitude en veel aandacht voor het sociale netwerk van de cliënt. 

Leerdoelen

Deze minor richt zich op de competenties van de GGZ-agoog, zoals beschreven in het Beroepscompetentieprofiel GGZ-agoog. Belangrijke thema's zijn: psychische aandoeningen en hun (medicamenteuze) behandeling, herstel en rehabilitatie, netwerkontwikkeling, gedragsverandering, werken in een gedwongen kader, outreachend werken en ervaringsdeskundigheid.

Ingangseisen

Deze minor is interessant voor de volgende groepen studenten.

 1. SW-studenten die een ander uitstroomprofiel volgen dan GGZ. Met het volgen van deze minor kunnen zij na hun diplomering in een speciaal post bachelor traject het certificaat ggz-agoog behalen.
 2. Studenten Verpleegkunde die zich willen specialiseren in de ggz. (Zij kunnen geen ggz-agoog worden.)
 3. Studenten Theologie die bijzondere belangstelling hebben voor mensen met psychische problemen. Pastorale hulp aan deze mensen maakt geen onderdeel uit van deze minor. Maar je raakt wel goed op de hoogte van psychische aandoeningen en de mogelijkheden van hulpverlening voor deze mensen.

Verdere ingangseisen: 

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Rooster

September - januari

Het exacte rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Toetsing

Met een mix van hoor- en werkcolleges, activiteiten in de praktijk, excursies en colleges van mensen uit het werkveld vormt deze minor de start van het uitstroomprofiel GGZ en een stevige basis voor je jaarstage in de GGZ, de verslavingszorg of aanverwante werkvelden. Wanneer je na de jaarstage afstudeert op een voor de ggz relevant thema kan je tenslotte als gecertificeerde GGZ-agoog de opleiding Social Work verlaten.

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
 2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) mail je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.