Kies op maat

Inloggen Menu

Zingeving voor professionals via afstandsleren

Iedereen kent wel momenten waarop je even op de rem trapt en stilstaat bij datgene wat je bezighoudt, of waarmee je dagelijks bezig bent.

Ben ik bezig met activiteiten die ik zinvol vind? Wat vind ik van waarde in het leven? En hoe kan ik deze doelen en waarden het beste bereiken? Vragen die mogelijk ook wel eens bij jou opkomen.

Deze vragen over de zingeving van je bestaan, kun je ook vertalen naar de beroepspraktijk. Hoeveel professionals vragen zich in de loop van hun loopbaan zich wel eens af, waar ze eigenlijk mee bezig zijn? Vragen dringen zich op over de zin van dat werk, of het nog wel aan hun verwachtingen voldoet. Of er ontstaan vragen rond de moraliteit van hun bezigheden. Belangrijke vragen zijn dat!

Jouw affiniteit met het doel en de kernwaarden van de organisatie waarvoor je werkt zijn bepalend voor je werkvreugde en voor hoe je presteert. Op het moment dat je geen plezier in je werk hebt en de wil om te presteren wat ontbreekt, ervaar je je werk sneller als zinloos. Het is bekend dat voor die mensen eerder burn-out dreigt. Anderzijds putten mensen die hun werk tegen een breder zingevingskader kunnen plaatsen daar energie uit en soms ook de kracht om zich te weer te stellen tegen al te grote druk vanuit de organisatie. Inspiratie maakt weerbaar!

Juist als professional is het van belang dat je je oriënteert op de waarden en idealen die jij van belang vind. De minor Zingeving voor Professionals gaat hier op in.

Leerdoelen

Inhoud
In hieronder genoemde modules leer je visies en achtergronden van enkele levensbeschouwingen, van filosofie en ethiek (beter) kennen. Verder verdiep je je samen met medestudenten van diverse opleidingen in de vraag hoe je zelf in je leven en in je werk wilt staan.
• Anders denken (filosofische denkmethoden)
• Mensbeelden en ethiek
• Levensbeschouwelijke diversiteit en burgerschap
• Het goede leven
• Integratie
• Practicum

Vragen uit 25 eeuwen
Je leert tijdens de Minor Zingeving voor Professionals op welke gronden je in je beroep morele keuzes kunt maken en hoe filosofen en godsdienstige denkers in de loop van 25 eeuwen geantwoord hebben op bijvoorbeeld de vraag wat een goed leven is. Ook denk je na over de mensvisies in relatie tot de ethiek.
Je zult ontdekken dat de waarden, idealen en doelen die essentieel zijn voor een zinvol bestaan per cultuur, organisatie en individu sterk verschillen. De opgedane kennis en vaardigheden stellen je in staat om kritisch te reflecteren op (de zingeving van) de wereld waarin je leeft, de organisatie waarbij je werkt en op je eigen loopbaan in het bijzonder. Kortom, een zinvolle minor die je als hbo-student en later als professional goed van pas komt.

Van kennis naar eigen leven en beroep
Tijdens de twee periodes volg je in totaal zes modules van 5 ec die worden gegeven door docenten van verschillende opleidingen. De modules Integratie en Practicum volg je gedurende beide periodes. Tijdens de integratiedagen werk je met medestudenten intensief aan de vertaling van de opgedane kennis en inzichten naar je persoonlijk leven en je (toekomstige) beroepspraktijk.

De Minor kent drie speciale aandachtspunten:
- Social Work (en Zorg)
- Docentschap
- Techniek

Deze aandachtpunten komen naar voren in de drie verschillende varianten van de module Het goede leven, waarin je vanuit je eigen vakgebied nadenkt over de toekomst.

Aanvullende informatie

De minor gaat van start bij voldoende inschrijving. Toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. Houd er rekening mee dat een minor niet door kan gaan vanwege te weinig aanmeldingen of dat een minor vol kan zijn.

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en bij de contactpersoon binnen is. Wij kunnen op dit moment alleen overeenkomsten behandelen die per mail binnenkomen, dus gelieve geen overeenkomsten per post toesturen.

Let op; deeltijdstudenten betalen vaak een lager bedrag aan collegegeld dan het collegegeld dat voor de deeltijd of voltijdopleiding staat waar zij de minor willen volgen. Houd er rekening mee dat je in dat geval het verschil zelf dient te betalen.

Ben je student van Windesheim? Schrijf je dan in via het aanmeldformulier van je eigen opleiding/domein. Voor studenten Bewegen en Educatie: kijk op de site MinorsBE!

Ingangseisen

Minimaal 3e jaars bachelor; en verder na goedkeuring van de examencommissie van je eigen opleiding.

Toetsing

De toetsing bestaat uit:
Opdrachten,
Deelname aan forumgesprekken,
Portfolio,
Onderzoeksverslag,
Werkstuk

Houd er rekening mee dat wanneer je in het tweede semester een minor volgt en een eventuele herkansing vindt in het volgende studiejaar plaats, je dan opnieuw dient in te schrijven via studielink.

Rooster

De lessen worden op 8 vrijdagmiddagen aangeboden, waarvan de helft online.