Kies op maat

Inloggen Menu

Rekenen

Het hoofddoel van deze minor is om wiskunde- en pabostudenten en verder alle studenten die affiniteit hebben met wiskunde, te laten specialiseren op het rekengebied voor leerlingen in de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het mbo, ofwel het kijken over de grenzen van deze schooltypen heen.

De  expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen, ook wel de commissie Meijerink genoemd, bracht in 2008 haar rapport uit. Er werd onder andere geconstateerd, dat in Nederland de betere leerlingen in rekenen en wiskunde te weinig aan bod komen in ons onderwijs en dus meer moeten worden uitgedaagd.

Ook werd in beeld gebracht, dat bij de overgang van het basisonderwijs naar het VMBO en havo-vwo de beide kanten van de leerlijnen rekenen en wiskunde niet goed op elkaar aansluiten. In de onderbouw van het VO wordt niet meer systematisch gewerkt aan het onderhouden en uitbreiden van de verworven kennis en vaardigheden op het gebied van rekenen. Op basis van de referentieniveaus moeten in nationaal en regionaal overleg tussen scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs die leerlijnen worden geharmoniseerd.

Vooral dit tweede aspect staat centraal in deze minor, waarbij visie en praktisch delen een belangrijke plaats innemen.   

Leerdoelen

Vakinhoudelijk en didactisch competent: je krijgt uitgebreid kennis van de inhouden van de vier rekendomeinen. Verder kan je flexibel de vier handelingsniveaus uit het ERWD – protocol hanteren.

Competent in samenwerken in een team: Op de stagescholen ben je zowel adviseur als ontwikkelaar van rekenmateriaal. Eventueel neem je als expert zitting in een rekenwerkgroep.

Aanvullende informatie

De minor gaat van start bij voldoende inschrijvingen. Toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. Houd er rekening mee dat een minor niet door kan gaan vanwege te weinig aanmeldingen of dat een minor vol kan zijn.

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst ook voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en bij de contactpersoon binnen is.

Let op; deeltijdstudenten betalen vaak een lager bedrag aan collegegeld dan het collegegeld dat voor de deeltijd of voltijdopleiding staat waar zij de minor willen volgen. Houd er rekening mee dat je in dat geval het verschil zelf dient te betalen.

Ben je student van Windesheim? Schrijf je dan in via het aanmeldformulier van je eigen opleiding/domein. Voor studenten Bewegen en Educatie: kijk op de site MinorsBE!

Ingangseisen

Studenten van een lerarenopleiding.

Toetsing

Schriftelijke tentamens

Stage portfolio en eindassessment

Onderzoeksverslag en presentatie

Huiswerkopdrachten

 

Houd er rekening mee dat wanneer je in het tweede semester een minor volgt en een eventuele herkansing vindt in het volgende studiejaar plaats, je dan opnieuw dient in te schrijven via studielink.

Literatuur

Materiaal op de ELO

Rooster

1 dag college op Windesheim (dinsdag)

3 dagen stage

1 dag om te werken aan de opdrachten