Kies op maat

Inloggen Menu

Aangepast sporten in revalidatie, onderwijs en vrije tijd

Bewegen is voor jeugdigen en volwassenen met fysieke beperkingen van groot belang voor hun gezondheid en welbevinden. De kracht van sport en bewegen ligt in de focus op mogelijkheden van mensen in plaats van op beperkingen, in de bijdrage aan de fysieke en mentale groei van individuen en de bevordering van hun participatie in de maatschappij. Aangepast sporten en bewegen staat in Nederland volop in de belangstelling, mede dankzij de recente Paralympische spelen. Tegenwoordig staan steeds meer reguliere sportaanbieders, zoals sportverenigingen en fitnesscentra, open voor doelgroepen die aangepast willen sporten. Toch is aangepast bewegen in het onderwijs, de revalidatie en de sport nog lang niet vanzelfsprekend. Deze minor wil bijdragen aan het opleiden van professionals die aangepast sporten en bewegen handen en voeten gaan geven in Nederland.

Deze minor zal zijn aandacht voornamelijk richten op het aangepast sporten bij volwassenen en kinderen met orthopedische, neurologische en chronische aandoeningen.

Leerdoelen

De deelnemende studenten hebben aan het eind van de minor kennis van, inzichten in en eigen vaardigheden m.b.t de volgende leerdoelen;

TheorieblokOrthopedie, chronische aandoeningen en neurologische aandoeningen bij  volwassenen en kinderen.

 • De student heeft kennis  van en inzicht in de etiologie en pathofysiologie van orthopedische, neurologische en chronische aandoeningen  bij zowel volwassenen als kinderen.
 • De student heeft kennis en inzichten over sport- en bewegingsmogelijkheden van kinderen en volwassenen met orthopedische, neurologische en chronische aandoeningen.
 • De student kan op niveau het aangepast sporten zelf uitvoeren zowel in de zaal, op het veld, als in het zwembad.
 • De student kan de sporter met orthopedische, chronische en neurologische aandoeningen observeren en analyseren in het bewegen.

Integrale leerlijn1 : psychosociale aspecten van aangepast sporten

 • De student kent de basisprincipes van sportpsychologie en kan deze toepassen in de coaching en motivering van mensen met een fysieke beperking.
 • De student heeft kennis over en kan analyseren welke psychosociale gevolgen een fysieke aandoening kan hebben en hoe beweeg- en sportprogramma’s hier een positief effect op kunnen hebben.
 • De student leert vaardigheden m.b.t. coaching en motivering om sportstimulering binnen deze populatie te bevorderen zowel binnen de wedstrijdsport als breedtesport.

Integrale leerlijn 2: fysiologische en technische aspecten van aangepast sporten

 • De student heeft kennis van verschillende regels, sporttechnische factoren en classificaties binnen de gehandicaptensport
 • De student kan aangepaste sport en bewegingsprogramma’s aanbieden en maakt daarbij gebruik van zijn kennis en vaardigheden uit op het gebied inspanningsfysiologie en classificatie van aangepast sporten.
 • De student heeft inzicht in relevante theorieën over motorische leren en trainingsprincipes bij het aanbieden van aangepaste sport

 Project

 • De student kan een (gezamenlijk) beroepsproduct produceren en presenteren waarin een bijdrage wordt geleverd aan innovaties en/of ontwikkelingen van aangepast sporten in de revalidatie, onderwijs en/of vrije tijd.
 • De student kan de stage- of projectopdracht op proces en resultaat evalueren zelfstandig maar ook in overleg met de opdrachtgever (externe organisatie met een specifieke vraag op het gebied van het aangepast sporten)

De student gaat binnen deze minor met de volgende competenties aan het werk

 1. Vaardigheid in aangepast sporten
 2. Conceptueel denken en analyseren
 3. Interveniëren  (begeleiden, behandelen en trainen)
 4. Coaching en motivering
 5. Inzicht in beleid en omgeving
 6. Resultaat gericht werken
 7. Wetenschappelijke toepassing/onderzoek

Ingangseisen

Kennis van de anatomie van het bewegingsapparaat.

Literatuur

 • Geertzen J.H.B, Rietman J.S.,Vanderstraeten G.G.,(2014) ‘Revalidatie voor volwassenen’ Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 • Hadders-Algra M., Maathuis K. Pangalila, R. F. (2015) Kinderrevalidatie. Assen: Koninklijke Van Gorcum
 • Handboek Classificatie Gehandicaptensport
 • Valent L. (2012) ‘Hoe blijf je fit met een dwarslaesie’

 

 • Wilmore J.H., Costill D.L., Kenney W.L., (2009) ‘Inspannings- en sportfysiologie’, Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg

Daarnaast diverse artikelen en hoofdstukken uit verschillende (hand)boeken worden aangeboden gedurende de lessen.

Rooster

De onderwijseenheden zullen per half jaar ingeroosterd worden op meerdere dagen van de week, afhankelijk van de beschikbaarheid van (gast)docenten. Gemiddeld zijn er 12 contacturen per week. De maandag en de dinsdag worden gereserveerd om te werken aan een stageproject. Hierover zal de student met je opdrachtgever afspraken maken.

De lessen zullen op woensdag, donderdag en vrijdag ingepland worden.

Toetsing

Tentamens:

 • orthopedie en traumatologie (3ec)
 • chronische aandoeningen (3ec)
 • kinderneurologie (3ec)
 • volwassenneurologie (3ec) 

De tentamens moeten worden afgerond met een 5.5 of hoger. Indien blijkt dat de student een cijfer haalt lager dan een 5,5 heeft de student recht op een herkansing.

Producten:

 • Video presentaties (leerlijn 1: 4ec, leerlijn 2:4ec)
  De videopresentatie bij zowel leerlijn 1 als leerlijn 2 moeten worden afgesloten met een 5,5 of hoger. Indien blijkt dat de student een cijfer haalt lager dan een 5,5 heeft de student recht op een herkansing
 • Project aangepast sporten (10 ec)
  Zowel het project als de posterpresentatie moeten worden afgerond met een 5,5 of hoger. Indien blijkt dat de student een cijfer haalt lager dan een 5,5 heeft de student recht op een herkansing

Houd er rekening mee dat wanneer je in het tweede semester een minor volgt en een eventuele herkansing vindt in het volgende studiejaar plaats, je dan opnieuw dient in te schrijven via studielink.

Aanvullende informatie

De minor gaat van start bij voldoende inschrijvingen. Toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. Houd er rekening mee dat een minor niet door kan gaan vanwege te weinig aanmeldingen of dat een minor vol kan zijn.

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en per mail bij de contactpersoon binnen is.
Mail je overeenkomst naar minorsbe@windesheim.nl.

Let op; deeltijdstudenten betalen vaak een lager bedrag aan collegegeld dan het collegegeld dat voor de deeltijd of voltijdopleiding staat waar zij de minor willen volgen. Houd er rekening mee dat je in dat geval het verschil zelf dient te betalen.

Ben je student van Windesheim? Schrijf je dan in via de intekenapplicatie van Windesheim. Kijk voor meer informatie op de site aanbod persoonlijke profilering