Kies op maat

Inloggen Menu

Expertdocent Burgerschap

Burgerschapsonderwijs staat volop in de belangstelling. Scholen hebben de wettelijke plicht om aan burgerschapsvorming doen. Het draagt bij aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van jongeren, maar de Inspectie is kritisch over de huidige kwaliteit van het burgerschapsonderwijs. Deze minor wil bijdragen aan de competentieontwikkeling van docenten (in opleiding) waardoor het burgerschapsonderwijs een kwaliteitsimpuls krijgt.

In deze minor wordt uitgegaan van de vier dimensies van burgerschap (Politiek Juridisch, Economisch, Sociaal Maatschappelijk, Vitaal Burgerschap). Door middel van praktische en inhoudelijke workshops vergroot je je didactische repertoire waardoor je met zelfvertrouwen actuele maatschappelijke vraagstukken kunt vertalen naar het onderwijs. Denk aan het begeleiden van discussies en andere werkvormen, jezelf positioneren als rolmodel, zorgdragen voor een veilige leeromgeving die divers van aard is, bespreekbaar maken van gevoelige thema’s.  Aan het einde van het traject hebben studenten vakinhoudelijke- en vakdidactische kennis, omdat de cursus een praktijkgerichte insteek heeft waarin ook aandacht is voor verdieping en visievorming.

Leerdoelen

  1. De docent (i.o.) ontwikkelt, verzorgt en evalueert vanuit de vier dimensies burgerschapsonderwijs voor een specifieke groep lerenden in het Mbo en/of VMBO waarin deze lerenden maatschappelijke kwesties bevragen, respectvol bediscussiëren en waarin zij beargumenteerd een standpunt innemen.
  2. De docent (i.o.) ontwikkelt, verzorgt en evalueert burgerschapsonderwijs voor een specifieke groep lerenden in het Mbo en/of waarin deze lerenden laten zien dat zij zich respectvol kunnen positioneren in een samenleving die divers is qua opvattingen en leefwijzen. 
  3. De docent (i.o.) ontwikkelt, verzorgt en evalueert burgerschapsonderwijs voor een specifieke groep lerenden in het Mbo en/of waarin deze lerenden kunnen uitleggen hoe zij formeel en informeel invulling kunnen en willen geven aan hun plek in de samenleving binnen een democratische rechtsstaat.
  4. De docent (i.o.) ontwikkelt, verzorgt en evalueert burgerschapsonderwijs voor een specifieke groep lerenden in het Mbo en/of waarin deze lerenden zichzelf positioneren als beïnvloedende actor in het speelveld van de lokale leefomgeving en van de grotere leefomgeving op nationaal, Europees en mondiaal niveau.
  5. De docent (i.o.) is zich bewust van zijn / haar positie als rolmodel en toont voorbeeldgedrag door respectvol, empathisch en gelijkwaardig met leerlingen/studenten om te gaan en tegelijkertijd toeziet op een veilige leeromgeving door kaders te stellen en polariserend gedrag te  doorbreken. 

Er worden negen  ondersteunende kennisworkshops aangeboden. Dit zijn twee workshops per dimensie die met name kenniselementen bevatten. Dit wordt afgesloten met het schrijven van een essay, video presentatie of ander te bepalen middel. Kritisch denken, perspectief denken en vormen van literatuurgebruik worden getoetst. Elke dimensie kent een vorm van formatief toetsen waarbij uiteindelijk voldoende kennis moet terugkomen in het essay, videopresentatie of ander middel. Er zijn criteria opgesteld waaraan het eindproduct moet voldoen.

Er worden drie workshops aangeboden waarin vakdidactiek aan de orde komt. Daarnaast wordt Lesson Study als middel ingezet om vaardig te worden in het voorbereiden van lessen op het gebied van de burgerschapsthema’s. De cyclus wordt twee keer doorlopen en bevat een inleidende workshop. De eerste cyclus is begeleid, de tweede cyclus wordt zelfstandig doorlopen. Dit cyclische proces draagt bij aan kwaliteitsverbetering. Er worden twee onderwerpen uit twee verschillende dimensies gekozen die ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd gaan worden. Er zijn criteria opgesteld waaraan het eindproduct moet voldoen.

Aanvullende informatie

De student moet veel zelfstandig en in een kleine groep werken. Goed plannen, of hulp hierbij inroepen is van belang.

Bij voldoende aanmeldingen wordt de minor uitgevoerd van september tot februari en bij voldoende aanmeldingen van februari tot juni.

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en bij de contactpersoon binnen is. Wij kunnen op dit moment alleen overeenkomsten behandelen die per mail binnenkomen, dus gelieve geen overeenkomsten per post toesturen.

Let op; deeltijdstudenten betalen vaak een lager bedrag aan collegegeld dan het collegegeld dat voor de deeltijd of voltijdopleiding staat waar zij de minor willen volgen. Houd er rekening mee dat je in dat geval het verschil zelf dient te betalen.

Ben je student van Windesheim? Schrijf je dan in via het aanmeldformulier van je eigen opleiding/domein. Voor studenten Bewegen en Educatie: kijk op de site MinorsBE!

Ingangseisen

Propedeuse binnen een lerarenopleiding afgerond.

Toetsing

2 afrondingsvormen, die elk voldoende afgerond dienen te worden en 50% van het eindcijfer zijn.
-
een eindopdracht waarbij overdraagbaar didactisch materiaal wordt ontwikkeld middels een vorm van “lesson study”.
- een kritische doordenking burgerschapsonderwijs op te leveren in een zelfgekozen product (essay, film, verslag enz.).

Literatuur

nader te bepalen naslagwerken, niet verplicht voor aanschaffen

Rooster

Bij deze minor is sprake van blended onderwijs.

1 Dag per week vinden op de dinsdag workshops plaats. Daarnaast zelfstudie en contact met een (v)mbo school voor uitvoeren van opdrachten.

Het verplicht aantal contacturen is 8 uur per week (daarnaast zelf te plannen in teams)