Kies op maat

Inloggen Menu

Kerk in Uitvoering

De minor Kerk in Uitvoering is ontwikkeld voor studenten die als kerkelijk werker binnen de Protestantse Kerk in Nederland geregistreerd willen worden.

Leerdoelen

De student houdt een viering in een van de  nieuwe of bestaande vormen van kerk-zijn (zie: Mozaïek van kerkplekken) in de lijn van traditie(s) en vernieuwing van de PKN met behulp van de verplichte literatuur. De student kan aantoonbaar maken dat hij of zij zich kan verhouden tot andere stromingen binnen de PKN dan zijn of haar eigen stroming en daarmee in dialoog kan zijn. Dat kan door een deel van de periode in een gemeente met een andere modaliteit stage te lopen, dan wel binnen een gemeente met gemeenteleden van verschillende modaliteiten een gesprek te houden of activiteiten te organiseren. De student geeft aan op welke wijze de kerkorde van belang is op de stageplek voor de organisatie en de activiteiten en geeft ook (mogelijke) knelpunten en/of spanningen aan. De student doet dat door een verbinding  te maken tussen de activiteiten en de kerkorde. De student kan zijn/haar inzet en activiteiten (bijv. vieringen) plaatsen binnen het zelfverstaan van deze Protestante Gemeente/pioniersplek (inclusief de kerkorde).

Ingangseisen

a. Voor de Hogeschool Ede geldt: het volgen van propedeuse en hoofdfase, een PKN stage als voorbereiding op dit Minorprogramma.

b. Voor de studenten van Windesheim geldt: het volgen van propedeuse en hoofdfase,  een PKN stage en de minor TV1TV2 als voorbereiding op deze Minor Kerk in uit Uitvoering.  (NB! studenten van Windesheim kunnen niet aanmelden via deze site, informeer bij je eigen opleiding)

Voor studenten van VIAA en Fontys (erkende HBO-opleidingen met wie in gezamenlijkheid het beroeps- en opleidingsprofiel is vastgesteld) geldt dat in de hoofdfase van de opleiding een stage moet worden gevolgd in een gemeente, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Diegenen die een andersoortige theologische opleiding elders hebben behaald, kunnen een verkennend gesprek met studieleiders van beide HBO-opleidingen aanvragen, om te verkennen welk aanvullend opleidingsprogramma moet worden gevolgd.

Je hebt in een stageplek/leerwerkplek nodig met twee contexten. De ene context kan een kerkelijke context zijn. Daarnaast zoek je een andere plek (met een andere context van kerk-zijn, bijv. een pioniersplek, of een jongerengroep, of juist het werken vanuit de kerk in een GV-setting

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt.

Rooster

6-7 lesdagen, op woensdagen van 13.30-20.30

September t/m november

Toetsing

Elk onderdeel (contextbeschrijving, vieringen, reflectie) heeft een eigen deeltoets. Alle onderdelen dienen minimaal met een voldoende te worden afgesloten. De stage is ook een toetsonderdeel. Er volgt 1 eindcijfer. Na afronding van eindtoets en behaald resultaat  wordt aan de (externe) studenten een certificaat uitgereikt. De CHE-studenten kunnen dit certificaat op de CHE inleveren zodat het in cijferadministratie verwerkt kan worden. Voor Windesheim-studenten geldt dat de minor vermeld wordt op de cijferlijst bij het eindgetuigschrift

Aanvullende informatie

1 of 2 excursies in overleg met deelnemers naar werklocaties.

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en bij de contactpersoon binnen is. Wij kunnen op dit moment alleen overeenkomsten behandelen die per mail binnenkomen, dus gelieve geen overeenkomsten per post toesturen. Mail je overeenkomst naar minorsbe@windesheim.nl