Kies op maat

Inloggen Menu

Werken in gedwongen kader

Waar gaat het over?

De minor behandelt verschillende aspecten van de gedwongen hulpverlening. Bij gedwongen hulpverlening kan je denken aan hulpverlening vanuit justitiële kaders (TBS, reclassering, Justitiële jeugdinrichting), kinderbescherming, jeugdzorgPlus instellingen en de geestelijke gezondheidszorg.

Waarom deze minor?

Werken in gedwongen kader vergt een speciale aanpak, die op principiële aspecten verschilt van het werken in een vrijwillig kader. De positie van de professional is wezenlijk anders en kent elementen van beveiliging naast behandeling en re-integratie terug in de maatschappij.

Binnen het gedwongen kader is het de taak van de professional, cliënten zodanig te beïnvloeden, dat de kans op herhaling kleiner wordt en dat ze een plek met meer perspectief in de samenleving kunnen innemen. De moeilijkheid van werken in een gedwongen kader is dat verandering niet tot stand komt als de hulpverlener niet op de een of andere manier weet aan te sluiten bij wat de cliënt motiveert. Alleen maar dwang leidt op zijn best tot schijnaanpassing. Er moet dus een relatie tot stand komen waarbinnen de cliënt tot zijn recht kan komen, maar de hulpverlener tegelijkertijd de grenzen aangeeft van wat maatschappelijk aanvaardbaar is.

Leerdoelen

Inhoud van de minor

Deze minor levert je vaardigheden, maar ook kennis die nodig zijn om binnen een gedwongen kader aan de slag te gaan. De minor is in nauwe samenwerking met (landelijke) vertegenwoordigers van het werkveld ontwikkeld. De inhoud ervan wordt door een stuurgroep van hogescholen en organisaties uit het veld van de gedwongen hulpverlening bewaakt en bijgesteld. Het sluit dan ook aan bij wat het werkveld vraagt.

Je bezit na afloop van deze minor een aantal kwalificaties die voldoen aan een landelijke standaard en die in het werkveld van de gedwongen hulpverlening algemeen erkend worden.

Deze minor kan ook gevolgd worden als je het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker volgt bij de opleiding SPH Windesheim. Wil je graag afstuderen met het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker, maar volg je een andere opleiding? Vraag dan bij je eigen opleiding of je met het volgen van deze minor aan de criteria kan voldoen.

Welke vakken kun je verwachten?

 • Kbs Rapportage
 • Module hulpverlening binnen strafrechtelijk kader
 • Conflicthantering, agressie en de-escalatie
 • Training huiselijk geweld
 • Training methodische gespreksvoering
 • Verslavingspreventie
 • Kbs Rechtszitting
 • Forensische psychopathologie
 • Visie en werkstijl
 • Inleiding criminologie
 • Recht in gedwongen kader

Ingangseisen

De minor WIGK is op bachelor niveau. Dit houdt in dat je tenminste de propedeuse en major 4 afgerond moet hebben. De minor wordt alleen in het voltijd traject aangeboden. Om te weten of je voldoet aan de instapeisen, kun je contact opnemen met de minorcoördinator, Adinda Veldwijk; a.veldwijk@windesheim.nl

Toetsing

 • KBS Rapportage
  Schrijven van een rapportage vanuit een specifieke discipline. Daarnaast een video-opname (in eigen groepje) n.a.v. bespreking cliënt(systeem).
 • Methodische gespreksvoering
  Video-opname (in eigen groepje) van de gesprekstechnieken en reflectieverslag n.a.v. dat gesprek
 • Module jeugdhulpverlening binnen strafrechtelijk kader
  Open vragen tentamen
 • Conflicthantering, agressie en de-escalatie
  Open vragen tentamen en oefenassessment tijdens de les
 • Verslavingspreventie
  MC-toets gecombineerd met open vragen
 • Huiselijk geweld
  Verslag en video-opname
 • KBS Rechtszitting
  Uitspelen rechtszitting en reflectieverslag
 • Visie en werkstijl
  Schrijfopdracht in de vorm van een schriftelijk referaat/betoog
 • Forensische psychopathologie
  Open vragen tentamen en enkele MC vragen
 • Inleiding criminologie
  Open vragen tentamen
 • Recht in gedwongen kader
  Open vragen tentamen