Kies op maat

Inloggen Menu

Psychiatrie, Verslaving en Samenleving Voltijd

Waar gaat het over?

De minor is in principe samengesteld voor de GGZ-agoog. Dit is een in psychiatrie en verslaving gespecialiseerde sociaal agoog of sociaal werker. De GGZ-agoog heeft een bachelordiploma met daarnaast een extra certificaat GGZ-agoog. Het beroep richt zich op het begeleiden en behandelen van mensen met een psychiatrische stoornis of/en verslaving, met het oog op het persoonlijk, het functioneel en het maatschappelijk herstel. De GGZ-agoog beweegt zich op het snijvlak van zorg en welzijn en vervult daarin een belangrijke rol in de huidige transities. Ook andere beroepen in de zorg en welzijns-sector hebben steeds vaker te maken met dit snijvlak als gevolg van de participatie samenleving. De trend is dat er een sterker beroep gedaan wordt op de eigen kracht en de eigen omgeving van de cliënt. De GGZ-agoog denkt biopsychosociaal en heeft een flinke hoeveelheid kennis van psychopathologie in samenhang met andere factoren, zoals alcohol en drugsgebruik en verslaving. De GGZ-agoog gaat kritisch om met het medisch model en richt zich sterker op de persoon in zijn specifieke context dan op de algemene kenmerken van DSM-diagnoses. Het beroepscompetentieprofiel stelt: De GGZ-agoog biedt contextuele hulpverlening, wat betekent dat de GGZ-agoog cliënten behandelt, ondersteunt en begeleidt in de dynamiek tussen individu en samenleving bij het herstellen van een psychische aandoening en het (weer) integreren in de samenleving. Andere groepen hulpverleners kunnen profiteren van deze basisvisie op psychiatrie en verslaving en zich competenties eigen maken die gerelateerd zijn aan Herstel Ondersteunende Zorg.

Deze minor bevat 7 modulen (van de 10) van het landelijk vastgestelde onderwijs, Voor deeltijdstudenten gelden geen voorwaarden behalve de eisen aan de leerwerkplek. Voltijd studenten hebben de bachelor fase bereikt en hebben enige stage/werk of levenservaring met psychiatrie en/of verslaving.

Kwalificatie GGZ-agoog 3 Outreachend werken

Kwalificatie GGZ-agoog 4 Herstel (herstel ondersteunende zorg)

Kwalificatie GGZ-agoog 5 Rehabilitatie

Kwalificatie GGZ-agoog 6 Netwerkontwikkeling

Kwalificatie GGZ-agoog 7 Motiveren en ondersteuning gedragsverandering

Kwalificatie GGZ-agoog 8 Werken in een gedwongen kader

Kwalificatie GGZ-agoog 9 Groepsgerichte behandeling

 

Waarom deze minor?

Ambulante en outreachende vormen van hulpverlening nemen toe, de omgeving wordt meer ingeschakeld, de basis GGZ krijgt vorm en de specialistische GGZ stelt hogere eisen aan beroepsbeoefenaars. De geestelijke gezondheidszorg richt zich sterker dan voorheen op de sociale omgeving van de cliënt. Het ondersteunen, begeleiden en behandelen van mensen met psychiatrische problematiek en verslaving vraagt specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van het sociaal-maatschappelijk functioneren en oog voor de persoonlijke geschiedenis en het verhaal van de cliënt. Een biopsychosociale visie is van belang, gecombineerd met een sociaal-psychiatrische benadering die het herstel bevordert en gebruik maakt van de ervaringskennis van de cliënt en omgeving. De GGZ-agoog kan werken in de intramurale GGZ, begeleid wonen in de Forensische GGZ maar vervult ook ambulante functies, werkt in outreachende (FACT) teams, in wijkteams of fungeert als praktijkondersteuner van de huisarts (POH) in de basis-GGZ.

 

 

 

Leerdoelen

Voor wie?

De minor is bedoeld voor studenten die zich willen specialiseren in het omgaan met problematieken van (jong)volwassenen met psychiatrie en verslavingsproblematiek. Het is een verplicht onderdeel voor GGZ-Agogen, SW, MWD en SPH. Ook geschikt voor: HBO-Verpleegkunde / Pedagogiek Psychologie/ Psychomotorische therapie/ Gerontologie/Social Work/Sociaal pedagogische hulpverlening/Maatschappelijk Werk en dienstverlening. Bij twijfel contact zoeken met de coördinatie. Het is van belang dat de studenten enige (stage) ervaring heeft in de GGZ/verslavingszorg of eigen ervaringen heeft.

Aanvullende informatie

Streven is de Minor op maximaal 3 dagen te roosteren voor de voltijd variant. Er wordt een pro-actieve leerhouding verwacht. Voor de opdrachten zijn contacten met praktijk en cliënten nodig, deze kunnen in de minor zelf worden gezocht. Er is geen stage. Deeltijd studenten kunnen hun opdrachten in de eigen leer-werkomgeving doen, zij kunnen uitgaan van 1 lesdag per week.

Ingangseisen

Je hebt 150 EC behaald en je hebt enige ervaring in de psychiatrie en/of verslaving. Ervaring is geldig in allerlei contexten en rollen, we zien ervaringskennis belangrijke bron van kennis. Toelaatbaarheid voor andere opleidingen en/of afwijkend van de instroomeisen graag overleg met de coördinator.

Toetsing

Praktijk gerelateerde opdrachten, theorie toetsen en een integrale toets aan het eind van de minor over alle onderdelen.