Kies op maat

Inloggen Menu

Psychiatrie, Verslaving en Samenleving. Deeltijd

Waar gaat het over?

De minor is samengesteld vanuit de inzichten van de nieuwe GGZ en sluit aan op het sociale domein. Herstelondersteuning en het bevorderen van participatie zijn belangrijke kerntaken in de beroepscontext. De minor is verbonden aan het lectoraat GGZ en samenleving en is een verplicht onderdeel van het uitstroomprofiel GGZ agoog. Ook andere groepen professionals kunnen profiteren van deze basisvisie op psychiatrie en verslaving en zich de leeruitkomsten eigen maken die gerelateerd zijn aan herstel ondersteunende zorg in een context van psychisch kwetsbare burgers. .
De professional richt zich op het begeleiden en behandelen van mensen met een psychiatrische stoornis of/en verslaving, met het oog op het persoonlijk, het functioneel en het maatschappelijk herstel. De professional beweegt zich op het snijvlak van zorg en welzijn en vervult daarin een belangrijke rol in de huidige transities als gevolg van de participatie samenleving. 

De trend is dat er een sterker beroep gedaan wordt op de ‘eigen kracht’ van burgers en de sociale omgeving waarin de persoon zich bevindt. De professional die werkzaam is in de psychiatrie en verslaving leert te denken vanuit het bio psychosociale model en heeft kennis van psychopathologie in samenhang met andere factoren, zoals alcohol en drugsgebruik en verslaving. De professional gaat kritisch om met het medisch model en richt zich sterker op de persoon in zijn specifieke context dan op de algemene kenmerken van DSM-diagnoses.

Waarom deze minor?

Ambulante en outreachende vormen van hulpverlening nemen toe, de omgeving wordt meer ingeschakeld, de basis GGZ krijgt vorm en de specialistische GGZ stelt hogere eisen aan beroepsbeoefenaars. De geestelijke gezondheidszorg richt zich sterker dan voorheen op de sociale omgeving van de cliënt. Het ondersteunen, begeleiden en behandelen van mensen met psychiatrische problematiek en verslaving vraagt specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van het sociaal-maatschappelijk functioneren en oog voor de persoonlijke geschiedenis en het verhaal van de cliënt. Een bio psychosociale visie is van belang, gecombineerd met een sociaalpsychiatrische benadering die het herstel bevordert en gebruik maakt van de ervaringskennis van de cliënt en omgeving.

Leerdoelen

Voor wie?

De minor is bedoeld voor studenten die zich willen specialiseren in het omgaan met problematieken van (jong)volwassenen met psychiatrie en verslavingsproblematiek.

Deze minor is een verplicht onderdeel voor studenten die het uitstroomprofiel GGZ-Agoog volgen. De GGZ agoog is een in psychiatrie en verslaving gespecialiseerde sociaal agoog of sociaal werker. De GGZ-agoog heeft een bachelorsdiploma met daarnaast een extra certificaat GGZ-agoog.

De minor is geschikt voor: HBO-Verpleegkunde / Pedagogiek/ Psychologie/ Psychomotorische therapie/ Gerontologie/Social Work/Sociaal Pedagogische Hulpverlening/Maatschappelijk Werk en dienstverlening. Bij twijfel kan er contact gezocht worden met de coördinator van de minor en het uitstroomprofiel GGZ agoog: Annemarie Lucas -  ac.lucas@windesheim.nl.

Ingangseisen

Er is een praktijk context nodig waarin studenten aan de leeruitkomsten van de minor kunnen werken. De student heeft basiskennis van de psychiatrie en verslaving en herstel ondersteunende zorg. Vanwege de integratie van theorie en conceptueel denken in complexe zorg en sociale vraagstukken is een afronding van niveau 5 gewenst.

Toetsing

EVL 1: Ondersteunen bij herstel en rehabilitatie

EVL 1: contact leggen en motiveren van gedragsverandering

EVL 3: Creëren van een therapeutisch klimaat

Rooster

De lesdag wordt per semester vastgesteld. 

Leeractiviteiten en ondersteuning sluiten aan bij het leren van volwassenen (contactonderwijs, online onderwijs en begeleiding/intervisie  in leergroepen). Voor de opdrachten zijn contacten met praktijk en cliënten nodig.