Kies op maat

Inloggen Menu

Embrace TEC (Technology Entrepreneurship and Creativity)

 

For English text see below

 

Heb jij een idee om de wereld te verbeteren?

Heeft jouw idee een impact op de omgeving?
Nieuwsgierig naar de technologie die daarin een rol kan spelen?
Geïnteresseerd in 3D-printen Virtual Reality, Internet of things, Robotica of intelligent licht?
Ontwikkel jezelf als een “social entrepreneur”
En onderga een half jaar vol met fieldtrips

 
De toekomst zoekt namelijk studenten die:

HELP!

Ik heb geen technische achtergrond.

Dat maakt niet uit.

Klik en zie hoe Maud, Roma en Nikki technologie combineerden met een non-tech major.

 
Technologie

“Mijn oudste broer in Ghana heeft nu altijd toegang tot electriciteit voor zijn boerderij, als gevolg van mijn zonnepaneel toolkit.” (Michael, student Technical Engineering)

 
Entrepreneurship

“Ik ben een start-up begonnen in de journalistiek, gebruikmakend van 360 videos kan ik mensen het nieuws echt laten ervaren.” (Maartje, student Journalistiek)

 
Creativiteit

 “Ik bedacht DOTS: En breng zo de magie van beweging in educatie.” (Rik, student Sports)

 
Student:
“door deel te nemen aan deze minor werd ik me bewust dat ik hele gave dingen kan doen met de skills die ik allang in huis heb.”

Examens: NEE! Je leerproces laten zien: YES!    

De voertaal is Engels; het is geen probleem als je daar nog je weg in wil vinden.

 Programma van de minor: Per week: 24 uur, geen programma op vrijdag.

Recognizing Technologies (week 1, 2, 3)

Je bezoekt bedrijven die hun organisatiestructuur en -cultuur op een innovatieve manier vormgeven. Externe sprekers zullen je toekomstbeeld verwarren door je te vertellen over de invloed van technologie op de wereld. Ook ervaar je technologie door er op een speelse manier aan te werken en ermee te knutselen.

Opdrachten: 1 Your insights. 2 Shitty robot

Blue Banana (week 4, 5)

Creativiteit en technologie worden gebruikt als werkvorm tijdens excursies, masterclasses en miniprojecten. Wie ben je in je comfortzone en hoe vertaal je deze kernwaarden naar een visie en breng je dit tot uitdrukking door het ontwerpen van een visualisatie. Er worden bedrijven bezocht die redeneren vanuit identiteit en visie. Ontwrichtende, abstracte gedachten worden geactiveerd.

Opdracht: 3 Visualize your core values

Meaningful challenge (week 6, 7, 8)

Je ontwerpt met een groep een zinvolle oplossing voor een lokaal probleem of een lokale uitdaging. Daarbij richt je je op intelligent licht. Je volgt de stappen van ontwerpend denken om uiteindelijk een verlichtingsproject te presenteren aan elkaar en aan het publiek. De focus ligt op het (ontwerp) proces en daarom is er extra aandacht voor creativiteit, samenwerking, betrokkenheid, testen in de doelgroep en “rapid prototyping”.

Opdracht: 4 Iteration passport

 Future Solution (week 9 – 20)
In The Future Solution ontwerp je een oplossing voor een zogenaamde globale uitdaging, waarbij een product wordt ontwikkeld met een grote impact op de gebruiker. In een proces van 11 weken volg je de stappen van het ontwerpend denken en gebruik je tegelijkertijd je ervaringen van de zinvolle uitdaging. Elke week vertegenwoordigt een deel van een stap in het ontwerp denkproces. Je staat constant in contact met je doelgroep, ontwerpt een product met impact en sluit de toekomstige oplossing af met een prototype dat klaar is voor gebruik in de wereld.

Opdracht: 5 Launch prototype

 Identiteit (20 weeks)

Binnen "Identiteit" worden studenten ondersteund, gestimuleerd en uitgedaagd om hun ervaringen te koppelen aan hun persoonlijke en professionele identiteitsontwikkeling. De student kan worden wie hij/zij werkelijk is. Studenten leren voor zichzelf te denken en te handelen en zijn daarbij de norm voor hun eigen acties. Ze worden de persoon die bepaalt of de actie succesvol is en of deze actie heeft bijgedragen aan de zelfbepaalde doelen.

 Learning experience gallery

 Work Play Relax and Learn

Iris, student product design:

“Ik werd vrienden met interessante studenten, afkomstig vanuit de hele wereld. Mijn Engels ging dus erg vooruit. Tijdens de Blue Banana ging ik diep om echt te begrijpen wat belangrijk is in mijn leven. Door de minor kwam ik erachter wat ik echt graag wil en dat is technologie inzetten om mensen in de zorg met elkaar te verbinden.”

Docenten: “Onderdeel zijn van een groep die elkaar na 20 weken nooit meer zal vergeten is iets om heel trots op te zijn.”

Partners van de minor:

Yori Kamphuis
TMC
Innovationspace TU/e
Philip Ross
ASML
Kytopia
Fontys Objexlab
Ramon Vullings
Sectie C
Code Qube

 
Meer informatie? Bezoek de website.

 Minor regeling

 
Heb je nog vragen? Stuur gerust een email.
Minor Embrace Technology Entrepreneurship and Creativity
Address: Lismortel 25

5612AR Eindhoven

Niels Roelofs embracetec@fontys.nl

www.facebook.com/embracetec
www.twitter.com/embrace_tec

 
ENGLISH

Do you have an idea to improve the world?
Does your idea have an impact on the environment?
Curious about the technology that can play a role in this?
Interested in 3D-printing, Virtual Reality, Robotica, Internet of things or intelligent light?
Develop yourself as a social entrepreneur
Enjoy a half year of field trips

The future needs students who:

HELP, I don’t have a technical background!

Don’t worry.

Click and see how Maud, Roma and Nikki combined tech with their non-technical major.

 Technology

“My senior brother in Ghana now has access to stable electricity power for our farm activities, thanks to my solar panel kit.” (Michael, student Technical Engineering)

 Entrepreneurship

“I’ve started my own start-up in journalism, using 360 videos to let people experience the (news)story.” (Maartje, student Journalism)

Creativity

 “I’ve developed DOTS: Bringing the magic of movement into education.” (Rik, student Sports)

 
Student:
“Entering the minor made me realize that I could do really cool stuff with the skills I already have.”

 Exams: NO. Show your learning process: YES  Program of the minor: Schedule: 24 hours a week, no program on Friday.

Recognizing Technologies (week 1, 2, 3)

You will visit companies that shape their organizational structure and culture in an innovative way. External speakers will confuse your future image by telling you about the influence of technology on the world. You will also experience technology by working and tinkering with it in a playful way.

Assignment: 1 Your insights. 2 Shitty robot

Blue Banana (week 4, 5)

Creativity and technology is used as a work form in field trips, masterclasses and mini-projects. Who are you in my comfort zone and how do you translate these core values ‚Äč‚Äčinto a vision and express this by designing a visualization? Companies are visited who reason from identity and vision. Disruptive, abstract thoughts are triggered (diverging).

Assignment: 3 Visualize your core values

Meaningful challenge (week 6, 7, 8)

You will design in groups a meaningful solution to a local problem or a local challenge. You will focus on intelligent light. You will follow the steps of design thinking to eventually be able to present a lighting project to each other and to the public. The focus is on the (design) process and therefore there is extra attention for creativity, collaboration, involvement and testing in the target group and rapid prototyping.

Assignment: 4 Iteration passport

 Future Solution (week 9 – 20)
In The Future Solution you will design a solution for a so-called global challenge, in which a product is developed with a great impact on the user. In a process of 12 weeks you will follow the steps of design thinking and at the same time use your experiences of the meaningful challenge. Every week represents a part of a step in the design thinking process. You are constantly in contact with your target group, design a product with impact and end the future solution with a prototype that is ready for the world to be used.

Assignment: 5 Launch prototype

 Identity (20 weeks)

Within “Identity” students are supported, stimulated, challenged to link their experiences to their personal and professional identity development. The student can become who he/she really is. Students learn to think and act for themselves. Students are the standard of their own actions. They become the person who determines whether the course of action is successful and whether this action has contributed to the self-determined goals.

 Learning experience gallery

 Work Play Relax and Learn

Iris, student product design:

“I became friends with interesting people from all over the world. Therefore, my English improved. During the Blue Banana I had to dive deep to really understand what is important in my life. Because of the minor, I found out what I really want: using technology to connect people in healthcare.”

Teachers: “Being a part of a group that will never forget each other after 20 weeks is a blessing.”

 Partners of the minor:

Yori Kamphuis
TMC
Innovationspace TU/e
Philip Ross
ASML
Kytopia
Fontys Objexlab
Ramon Vullings
Sectie C
Code Qube

Minor regulation

 
More information or questions? Don’t hesitate to send us an email.

Or visit the website
Minor Embrace Technology Entrepreneurship and Creativity
Address: Lismortel 25

5612AR Eindhoven

Niels Roelofs embracetec@fontys.nl

www.facebook.com/embracetec
www.twitter.com/embrace_tec

 

 

 

Toetsing

Toetsing Embrace TEC