Kies op maat

Login Menu

Global Development Issues

 

Deze minor wordt zowel in het Nederlands als Engels aangeboden

Voertaal: Nederlands / Engels

CLICK HERE FOR THE ENGLISH TEXT

 

De wereld wordt gekenmerkt door diverse ontwikkelingsvraagstukken, zoals ruimtelijke ongelijkheid, de tegenstelling arm tegen rijk, milieuvraagstukken, de productie van voldoende en veilig voedsel voor iedereen, gewelddadige conflicten en ziektes. Al deze vraagstukken zijn veroorzaakt door mensen en zouden per definitie ook door mensen moeten worden opgelost. Als burgers, consumenten en aanstaande professionals zijn studenten nauw betrokken bij mondiale ontwikkelingsvraagstukken. Dat vraag om weloverwogen keuzes en het vermogen de juiste vragen te kunnen stellen op het terrein van duurzame ontwikkeling, rechtvaardigheid en interculturaliteit. Zo kunnen studenten betrokken raken bij het ontwikkelen van duurzame oplossingen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Als je geen deel van de oplossing bent, dan ben je deel van het probleem!

Doel

Het doel van de minor is om studenten in staat te stellen op grond van kennis, inzicht en vaardigheden een veilige en krachtige omgeving voor zichzelf en voor anderen te kunnen scheppen met betrekking tot mondiale ontwikkelingsvraagstukken en interculturaliteit. De minor is vooral gericht op het verwerven van en flexibel gebruiken van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot mondiale ontwikkelingsvraagstukken in toekomstige beroepssituaties. Met betrekking tot mondiale ontwikkelingsvraagstukken en interculturaliteit in het algemeen, hanteert de minor het volgende doel: De student kan mondiale ontwikkelingsvraagstukken signaleren, analyseren en een bijdrage leveren aan mogelijke oplossingen, vanuit de eigen professie, de vier zogeheten bestaansdimensies en een interculturele omgeving. Met dit doel is de minor in staat een bijdrage te leveren aan de competentieontwikkeling van verschillende bacheloropleidingen binnen verschillende beroepscontexten. Studenten gaan de laatste vier weken van de minor naar een ontwikkelingsland voor hun meesterproef (stage). Deze Meesterproef mag dienen ter verdieping of juiste ter verbreding van de major. Voorbeelden van stages:

 

  • Een student Bestuurskunde organiseert activiteiten voor jongeren in Malawi.
  • Een student van de Fontys Academy for Creative Industries maakt , in opdracht van de Stichting Gandong Kariu, een videoreportage over het duurzaam landbouwproject ‘Dusun Seihutu’ in de gemeente Kariu (Molukken).
  • Een student van de opleiding journalistiek loopt stage in het buitenland en stelt hierover een artikel op met duurzame tips voor het maandblad One World.
  • Een student van de lerarenopleiding verblijft in Roemenië en ondersteunt hiermee een uitwisselingsproject tussen scholen in Nederland en Roemenië.
  • Een student Journalistiek interviewt studenten met een studiebeurs van een studiebeurzenproject op het platteland van India.
  • Studenten met een economische achtergrond begeleiden projecten in Nepal op het gebied van microfinanciering.

Inhoud

De minor bestaat uit vier onderdelen, waarbij de eerste drie onderdelen een aanzienlijk theoretisch karakter hebben waarbij gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijke literatuur en concepten met als doel de student een instrument in handen te geven voor de analyse van diverse ontwikkelingsvraagstukken. Studenten kunnen kiezen voor een Engelstalig of een Nederlandstalig programma waarbij moet worden aangemerkt dat er ook in de Nederlandstalige versie soms gebruik wordt gemaakt van Engelstalige literatuur.

De vier onderdelen zijn:

A Rechtvaardigheid

B Inleiding in het ontwikkelingsvraagstuk

C Cultuur en Interculturaliteit

D De meesterproef in de praktijk

 

ad A: Rechtvaardigheid

Ontwikkelingsvraagstukken kunnen ook gezien worden als verdelingsvraagstukken. Bij de module rechtvaardigheid staat telkens de vraag centraal in hoeverre de wijze waarop verdeeld wordt, rechtvaardig is. Het oordeel of een bepaalde verdeling rechtvaardig is of niet, hangt niet alleen af van de feitelijke verdeling maar ook van de opvatting over rechtvaardigheid. De student maakt binnen de module rechtvaardigheid kennis met verschillende theorieën over rechtvaardigheid, analyseert situaties op micro-, meso- en macroniveau aan de hand van deze theorieën en kan aan de hand van deze theorieën tot een eigen opvatting over rechtvaardigheid en een oordeel over verdelingsvraagstukken komen.

ad B: Inleiding in het ontwikkelingsvraagstuk

In deze module maak je kennis met diverse ontwikkelingsvraagstukken in de wereld. Daarvoor leer je in eerste instantie vanuit een algemeen kader tegen vraagstukken aan te kijken. Dat kader bestaat uit een selectie van literatuur over ontwikkelingstheorieën, opvattingen over (duurzame) ontwikkeling, systeemdenken, globalisering en toekomstdenken. Vervolgens pas je deze kennis toe op vijf cases, zoals het grondstoffenconflict in de Democratische Republiek Congo ofhet kidnappen van bruiden in Kirgizië. Uiteindelijk toon je aan dat je in staat bent om mogelijke oplossingen voor ontwikkelingsvraagstukken te beoordelen. 

Deze module vormt als het ware de ruggengraat van de minor. Met een groot aantal colleges gedurende twee periodes, workshops en een behoorlijke hoeveelheid literatuur ga je aan de slag om bijbehorende analysevaardigheden in de vingers te krijgen.

ad C: Cultuur en Interculturaliteit

Je leert in dit onderdeel, hoe culturele identiteit geconstrueerd wordt en cultuur/culturen te analyseren aan de hand van theoretische concepten uit de culturele antropologie en aan de hand van culturele dimensies. Tevens kun je na afloop van de cursus de centrale waarden van de Nederlandse cultuur en hun belang voor het eigen oordelen en communiceren herkennen en theorieën over interculturele communicatie in concrete situaties toepassen. Je kunt je eigen culturele positie en die van anderen aan de hand van opvattingen over cultuur (cultuurvisies) reflecteren en geopolitieke conflicten vanuit een culturele invalshoek analyseren.
De theorie uit deze module gebruik je om de cultuuranalyse van de meesterproef te maken.

ad D: De meesterproef in de praktijk

Als je gedurende de hele minor kennis hebt gemaakt met het ontwikkelingsvraagstuk, met rechtvaardigheidsprincipes én met interculturele communicatie, dan is een meesterproef bij uitstek hét moment om al het voorgaande samen te laten komen. Tijdens een stage van vier weken, participeer je in een bestaand project in een ontwikkelingsland, waarbij je – naast inhoudelijke doelen – zult moeten laten zien dat je in staat bent om intercultureel te communiceren. 

 

Houd er rekening mee dat dit onderdeel van de minor de nodige financiële en organisatorische consequenties kan hebben!

Uiteraard denkt je begeleider van de minor met je mee, zodat je in alle gevallen een functionele stage kunt organiseren. Deze stage* mag ter verdieping of juist ter verbreding dienen van je major. 
In de maanden voorafgaand aan de stage wordt je tijdens de wekelijkse bijeenkomsten van de meesterproef voorbereid op je verblijf in het buitenland. Aan de hand van een werkplan formuleer je voor jezelf leerdoelen, beschrijf je het project en bereid je je voor op de lokale omstandigheden. Een goede voorbereiding is noodzakelijk om je naar je stageland af te laten reizen. De voorbereiding bestaat onder andere uit het maken van het eerder genoemde werkplan, een cultuuranalyse en diverse gastcolleges van experts.

* Je bent vrij in het kiezen van een stageplaats. Echter, in verband met hechtingsproblematiek is het niet toegestaan om stage in een kindertehuis te lopen.

Minor regeling

Je kunt hier de minorregeling voor studiejaar 2017-2018 downloaden. Het doel van de minorregeling is je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing er uit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de tekst in de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.

 

Contact

 

Marij Zöllner

m.zollner@fontys.nl

 

The world is characterized by various development issues, such as spatial inequality, the contrast between rich and poor, environmental issues, sufficient and safe food production for all, violent conflicts and diseases. All of these issues are caused by people and would therefore also need to be resolved by people. As a citizen, consumer and upcoming professional, you are closely involved in these global development issues. To be able to make informed choices, you have to ask the right questions in the field of sustainable development, justice and interculturality. This way you can contribute to the development of sustainable solutions from a shared responsibility.

 

Objective

The objective of the minor is to allow you to be able to create a safe and powerful environment for yourself and for others with regard to global development issues and interculturality, based on acquired knowledge, insight and skills. The minor is mainly focused on acquiring and practicing  knowledge, insight and skills related to global development issues in future professional situations. You can identify and analyze global development issues and contribute to possible solutions, based on your own professional experience, the four so-called dimensions of existence and an intercultural environment. During an internship of four weeks, students will participate in an existing project in a developing country.

 

Examples of internships in a developing country in recent years:

·         Organizing activities for young people in Malawi.

·         Making a video report about a sustainable agricultural project in the Moluccas.

·         Supporting an exchange project between schools in the Netherlands and Romania.

·         Interviewing students with a scholarship from a scholarship project in rural India.

·         Teaching disabled children in Vietnam.

 

Content

The minor consists of four parts. The first three components have a theoretical character using scientific literature and concepts in order to give you a tool to analyze various development issues.

 

The four parts are:

A.      Introduction in Global Development (10 ECTS)

B.      Justice and Inequality (4 ECTS)

C.      Culture and Intercultural Communication (6 ECTS)

D.      Internship (10 ECTS) - (including preparatory classes)

 

Justice

Development issues can also be seen as distribution issues. During the ‘Justice’ module, the central question is always to which extent the distribution policy is just. The judgement whether a given distribution is fair or not, depends not only on the actual distribution, but also on the concept of justice. You will learn different theories about justice, analyze situations based on these theories and come to your own view about justice and a judgement about distribution issues.

 

Introduction to the development issue

You will get to know various development issues in the world. For that, you will initially learn how to view issues from a general context. That context consists of a selection of literature on development theories, beliefs about (sustainable) development, systematic thoughts, globalization and forward- thinking. Then you will apply this knowledge to five cases, such as the raw materials conflict in the Democratic Republic of the Congo or the abduction of brides in Kyrgyzstan. Finally, you show that you are able to assess possible solutions to development issues.

 

Culture and Interculturality

In this part, you learn how cultural identity is constructed and how to analyze culture(s) on the basis of theoretical concepts from cultural anthropology and cultural dimensions. You will learn to recognize the core values of your own culture and their importance for judging and communication and you will learn to apply theories about intercultural communication in concrete situations. You can reflect your own cultural position and that of others, on the basis of views on culture (culture visions) and analyze geopolitical conflicts from a cultural point of view.

 

Master thesis in practice

The master thesis is the synthesis module of all parts of the minor. During an internship of four weeks, you participate in an existing project in a developing country where – in addition to substantive goals – you will have to show that you are able to communicate interculturally. In the months leading up to the internship, you will be prepared for your stay abroad during the weekly meetings of the master thesis. On the basis of a work plan, you formulate learning objectives, you describe the project and you prepare for local conditions. The preparation includes making the previously mentioned work plan, a culture analysis and several guest lectures by experts

 

Examples of internships in a developing country in recent years:

Organizing activities for young people in Malawi.

Making a video report about a sustainable agricultural project in the Moluccas.

Supporting an exchange project between schools in the Netherlands and Romania.

Interviewing students with a scholarship from a scholarship project in rural India.

Teaching disabled children in Vietnam.

 

Costs

In addition to the standard costs of a stay abroad, the internship in a developing country brings additional costs and requires necessary preparation concerning, for example, a visa. Are you not able to spend four weeks in a developing country, but you still want to follow the minor?

Please contact the coordinator to discuss the options.

Toetsing

Toetsing Global Development Issues