Kies op maat

Inloggen Menu

Global Development IssuesDeze minor wordt zowel in het Nederlands als Engels aangeboden
This minor is offered in both Dutch and English

CLICK HERE OR SCROLL BELOW FOR THE ENGLISH TEXT


De wereld wordt gekenmerkt door diverse ontwikkelingsvraagstukken, zoals ruimtelijke ongelijkheid, de tegenstelling arm tegen rijk, milieuvraagstukken, de productie van voldoende en veilig voedsel voor iedereen, gewelddadige conflicten en ziektes. Als burger, consument en aanstaande professional ben je nauw betrokken bij deze mondiale ontwikkelingsvraagstukken. Dit vraagt om doordachte keuzes en het stellen van de juiste vragen op het gebied van duurzame ontwikkeling, rechtvaardigheid en interculturaliteit.

Zou het niet interessant zijn om meer te weten te komen over deze mondiale vraagstukken, deel te kunnen nemen aan het debat hierover en mee te werken aan kleinschalige oplossingen tijdens een stage in het buitenland? Als je antwoord hierop ‘ja’ is, is Global Development Issues de ideale minor voor jou!

Doel

Het doel van de minor is om studenten door middel van kennis, vaardigheden en inzicht een compleet en objectief beeld te leren vormen met betrekking tot mondiale ontwikkelingsvraagstukken en interculturaliteit. Daarnaast is het doel dat studenten deze kennis, vaardigheden en inzichten leren inzetten in hun toekomstige beroepssituaties.

De student kan mondiale ontwikkelingsvraagstukken signaleren, analyseren en een bijdrage leveren aan mogelijke oplossingen, vanuit de eigen professie, de vier zogeheten bestaansdimensies en een interculturele omgeving. Met dit doel is de minor in staat een bijdrage te leveren aan de competentieontwikkeling van verschillende bacheloropleidingen binnen verschillende beroepscontexten. Studenten gaan de laatste vier weken van de minor naar een ontwikkelingsland voor een stage. Deze stage  kan dienen ter verdieping of juiste ter verbreding van de major. Voorbeelden van stages:

 

·         Een student Bestuurskunde organiseert activiteiten voor jongeren in Malawi.

·         Een student journalistiek loopt stage in het buitenland en stelt hierover een artikel op met duurzame tips voor het maandblad One World.

·         Studenten met verschillende achtergronden geven Engelse les in Bali.

·         Een student pedagogiek verblijft in Roemenië en ondersteunt hiermee een uitwisselingsproject tussen scholen in Nederland en Roemenië.

·         Studenten met een economische achtergrond begeleiden projecten in Nepal op het gebied van microfinanciering

·         Een student HRM interviewt studenten met een studiebeurs op het platteland van India.

 

Inhoud

De minor bestaat uit vier onderdelen, waarbij de eerste drie onderdelen een sterk  theoretisch karakter hebben waarbij gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijke literatuur en concepten. Dit  met als doel de student een instrument in handen te geven  voor de analyse van diverse ontwikkelingsvraagstukken. Studenten kunnen kiezen voor een Engelstalig of een Nederlandstalig programma waarbij moet worden aangemerkt dat er ook in de Nederlandstalige versie soms gebruik wordt gemaakt van Engelstalige literatuur.

De vier onderdelen zijn:

A. Inleiding in het ontwikkelingsvraagstuk (10EC)
B. Cultuur en Interculturaliteit (6EC)
C. Rechtvaardigheid (4EC)
D. Stage (10EC)

 
A: Inleiding in het ontwikkelingsvraagstuk

In deze module maak je kennis met diverse ontwikkelingsvraagstukken in de wereld. Daarvoor leer je in eerste instantie vanuit een algemeen kader tegen vraagstukken aan te kijken. Dat kader bestaat uit een selectie van literatuur over ontwikkelingstheorieën, opvattingen over (duurzame) ontwikkeling, systeemdenken, globalisering en toekomstdenken. Vervolgens pas je deze kennis toe op vijf cases, zoals het grondstoffenconflict in de Democratische Republiek Congo of het kidnappen van bruiden in Kirgizië. Uiteindelijk toon je aan dat je in staat bent om mogelijke oplossingen voor ontwikkelingsvraagstukken te beoordelen.

 Deze module vormt als het ware de ruggengraat van de minor. Met een groot aantal colleges gedurende twee periodes, workshops en een behoorlijke hoeveelheid literatuur ga je aan de slag om bijbehorende analysevaardigheden in de vingers te krijgen.

 B: Cultuur en Interculturaliteit
Je leert in dit onderdeel hoe culturele identiteit geconstrueerd wordt en je kan cultuur/culturen analyseren aan de hand van theoretische concepten uit de culturele antropologie en aan de hand van culturele dimensies. Tevens kan je na afloop van de cursus de centrale waarden van de Nederlandse cultuur en hun belang voor het eigen oordelen en communiceren herkennen en theorieën over interculturele communicatie in concrete situaties toepassen. Je kan je eigen culturele positie en die van anderen aan de hand van opvattingen over cultuur (cultuurvisies) reflecteren en geopolitieke conflicten vanuit een culturele invalshoek analyseren.


De theorie uit deze module gebruik je om de cultuuranalyse van de Meesterproef te maken.

C: Rechtvaardigheid
Ontwikkelingsvraagstukken kunnen ook gezien worden als verdelingsvraagstukken. Bij de module rechtvaardigheid staat telkens de vraag centraal in hoeverre de wijze waarop verdeeld wordt, rechtvaardig is. Het oordeel of een bepaalde verdeling rechtvaardig is of niet, hangt niet alleen af van de feitelijke verdeling maar ook van de opvatting over rechtvaardigheid. De student maakt binnen de module rechtvaardigheid kennis met verschillende theorieën over rechtvaardigheid, analyseert situaties op micro-, meso- en macroniveau aan de hand van deze theorieën en kan aan de hand van deze theorieën tot een eigen opvatting over rechtvaardigheid en een oordeel over verdelingsvraagstukken komen.

D: Stage
Als je gedurende de hele minor kennis hebt gemaakt met het ontwikkelingsvraagstuk, met rechtvaardigheidsprincipes én met interculturele communicatie, dan is een stage bij uitstek hét moment om al het voorgaande samen te laten komen.  Tijdens een stage van vier weken, participeer je in een bestaand project in een ontwikkelingsland, waarbij je – naast inhoudelijke doelen – zult moeten laten zien dat je in staat bent om intercultureel te communiceren.

Houd er rekening mee dat dit onderdeel van de minor financiële en organisatorische consequenties heeft. Uiteraard denkt je begeleider van de minor met je mee, zodat je in alle gevallen een goede stage kan organiseren. Deze stage mag ter verdieping of juist ter verbreding dienen van je major.

In de maanden voorafgaand aan de stage word je tijdens de wekelijkse bijeenkomsten van de Meesterproef voorbereid op je verblijf in het buitenland. Aan de hand van een werkplan formuleer je leerdoelen, beschrijf je het project en bereid je je voor op de lokale omstandigheden. Een goede voorbereiding is noodzakelijk om naar je stageland af te kunnen reizen. De voorbereiding bestaat onder andere uit het maken van het eerder genoemde werkplan, een cultuuranalyse en diverse gastcolleges van experts.

Praktische zaken

Aanmelding voor de Nederlandstalige variant (start september 2019) is niet meer mogelijk. De Engelstalige variant staat nog wel open voor aanmelding.

Het is mogelijk om op een wachtlijst geplaatst te worden voor de Nederlandstalige variant. Indien je dit wenst kun je dit kenbaar maken door een mail te sturen naar de betreffende contactpersoon (zie hieronder).

Duur: 20 weken fulltime
Contacturen: 15-20 per week
Studiepunten: 30 ects
Periode: september 2019 – februari 2020 & februari 2020 – juli 2020

Voertaal: Nederlands of Engels

Locatie: Fontys Tilburg, Mollergebouw.

Contact
Marij Zollner : coördinator
m.zollner@fontys.nl
Tel: +31 6-16678857
Adres: Professor Goossenslaan 1, Gebouw P1, 5022 DM Tilburg.

 

 
Text fact sheet minor GDI

Minor: Global Development Issues

The world is characterized by  various development issues, such as spatial inequality, the contrast between rich and poor, an environment that is under pressure, access to sufficient and safe food, dealing with violent conflicts and bad health. As a global citizen, consumer and future professional, you are likely to be closely involved in these development issues. Wouldn’t it be interesting to learn more about these issues and be able to partake in this debate with well-argued opinions? Moreover, wouldn’t it be motivating to come up with small-scale possible solutions and put these solutions into practice during an internship abroad? Consider doing this minor if your answer to these questions is ‘yes’!

Objective different

The objective of the minor is to provide you with useful knowledge, insights and skills that allow you to look to several development issues from a realistic view. It will help you to build a well-argued opinion on these matters and let you think about possible long-lasting solutions. The tools to do so will be provided during the three different courses and one practical internship. In addition, you will find out how your own professional expertise (your major) is linked one way or the other to global development issues and how this minor can contribute in future professional situations. 

 Content

The minor consists of four parts. The first three components work from a theoretical foundation using scientific literature and concepts in order to give you tools to analyse various development issues in detail. The last component is a practical internship in a developing country.

 The four parts are:

A Course: Justice (4 EC)

B Course: Introduction to  development issues (10 EC)

C Course: Culture and interculturality (6 EC)

D Internship  (10 EC)

 

Important data

Start: September and February
Education type: HVE bachelor
Command level English: B2
Study duration: 20 weeks (full time)
Number of EC's: 30
Course location:  Tilburg, Netherlands

Contact:

Content minor/coordinator minor GDI: Marij Zollner: M.Zollner@fontys.nl

Registration procedure: International Liaison Officer Olga Ligtvoet o.ligtvoet@fontys.nl

Justice
Development is mainly a matter of fair distribution of resources. During the ‘Justice’ module, the central question is always to which extent a distribution policy is just. The judgement whether a given distribution is fair or not, depends not only on the actual distribution, but also on the concept of justice. You will learn different theories about justice, analyse situations based on these theories and come to your own view on what just distribution is.

 Introduction to development issues
During this course, you will get to know various development issues. For that, you will initially learn how to  perceive these issues from a general context. That context consists of a selection of literature on development theories, views on (sustainable) development, systems thinking, globalization and working with future scenarios. You will subsequently apply this knowledge to five specific cases, such as the resource conflict in the Democratic Republic of the Congo. Finally, you will be expected to show your ability to assess possible solutions to development issues.

 Culture and interculturality
In this course, you will learn how cultural identity is constructed and how culture(s) can be analysed on the basis of different theoretical concepts, from cultural anthropology to cultural dimensions. You will learn to recognize the core values of your own culture and their importance for judging and communication. Moreover,  you will learn to apply theories of intercultural communication in specific situations. You will be able to reflect upon your own cultural position and that of others, using different perspectives on culture (culture visions) and to analyse geopolitical conflicts from a cultural point of view.

 Internship
The internship is the synthesis module of all parts of this minor. For four weeks, you will participate in an existing project in a developing country where – in addition to substantive goals – you will have to show that you are able to collaborate with people from different cultures.

In the months leading up to the internship, you will prepare yourself and your stay abroad during weekly meetings. On the basis of a work plan, you formulate learning objectives, you describe the project and you prepare for local conditions. The preparation includes making the previously mentioned work plan, a culture analysis and several guest lectures by experts.

Examples of internships in a developing country in recent years:

 

-          Organizing activities for young people in Malawi.

-          Making a video report about a sustainable agricultural project in the Moluccas.

-          Supporting an exchange project between schools in the Netherlands and Romania.

-          Reorganising and maintaining a school building in rural Nepal.

-          Teaching disabled children in Vietnam.

 

Costs

In addition to the standard costs of a stay abroad, the internship in a developing country brings additional costs of around €1000- 2000 (incl. flight). It also requires necessary preparation concerning, for example, a visa. In cooperation with your teacher you’ll search for a suitable place for your internship.

 

Toetsing

Klik hier voor de brochure met het minoraanbod van Fontys Lerarenopleiding Tilburg