Kies op maat

Inloggen Menu

Consultancy

Deze minor wordt in een Nederlandse- en Engelse* vorm aangeboden (Scroll below for English).

Run samen een adviesbureau!

In het kort

Wil je ervaren hoe de consultancy werkt en voer je graag verschillende opdrachten uit voor ‘echte’ opdrachtgevers van kleine en middelgrote ondernemingen? Samen met je medestudenten van allerlei verschillende ‘bedrijfsgerichte’ opleidingen ga je gedurende twintig weken een adviesbureau runnen. Dit doe je ofwel vanuit ons kantoor op de internationaal georiënteerde High Tech Campus (Fontys Consultancy HTC) ofwel vanaf het creatieve, bruisende Strijp-S (Fontys Consultancy Strijp-S).

Multidisciplinair team
Je gaat deel uitmaken van een gemengd team dat bestaat uit medestudenten van allerlei verschillende opleidingen. Denk hierbij aan (Technische) Bedrijfskunde, Business Administration, (International) Business & Management, Commerciële Economie, (Internationale) Communicatie, Finance & Control, Finance, Tax and Advice, Fiscaal Recht, Financial Services Management, Human Resource Management (HRM), Informatica (ICT), Informatiemanagement, Ondernemerschap & Retail Management, Rechten en Vastgoed & Makelaardij. Andere studies zijn echter ook mogelijk, zolang deze waarde kunnen toevoegen voor onze mkb-opdrachtgevers.

Veel vrijheid
Je krijgt in deze minor veel vrijheid, maar hier staat tegenover dat er wat minder structuur is dan je wellicht bent gewend. Er zijn geen modules, vakken of kennistoetsen, wat inhoudt dat je tijdens de minor gaat leren om zoveel mogelijk zelfsturend te functioneren. Ook gaan we je ondersteunen om een professionele mentaliteit en manier van werken te ontwikkelen, waarmee je een aanwinst bent voor elke werkgever. Hiernaast krijg je door het volgen van deze minor ervaring met projectmatig werken, meerdere opdrachten tegelijkertijd uitvoeren, klantcontact, flexibel plannen en leer je je grenzen beter kennen en op een goede manier bewaken.

Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en wil je graag zelf beslissen wat voor projecten je gaat doen? Dan is deze praktisch ingestelde minor echt iets voor jou!

Werkwijze

Elke junior consultant levert een bijdrage vanuit zijn of haar eigen vakgebied. Door regelmatig met elkaar te sparren zorgen jullie ervoor dat jullie adviezen goed op elkaar en bij de opdrachtgever aansluiten. Bovendien leer je zo ook meer over andere vakgebieden, wat student vaak erg leuk en leerzaam vinden.

Ondersteuning
Je krijgt allemaal een buddy/studentcoach en een bedrijfsmentor/docentcoach toegewezen. De studentcoach is er om jou te helpen bij je ontwikkeling. Samen met je buddy/studentcoach bespreek je waar je eventueel tegenaan loopt. Ook krijg je van je studentcoach regelmatig feedback op je functioneren en ga je samen na in hoeverre je op koers ligt om de leerdoelen van de minor (zie hiervoor de minorregeling) te realiseren. De studentcoach heeft regelmatig contact met je bedrijfsmentor/docentcoach. Deze laat bewust zoveel mogelijk aan jullie zelf over. Als je ergens tegenaan loopt, zoek je dus in eerste instantie met je medestudenten en je studentcoach naar een oplossing. Mocht je er alsnog niet uitkomen, dan kun je terecht bij je bedrijfsmentor/docentcoach. Voor inhoudelijke ondersteuning staan diverse vakdocenten en Partners in Education (professionals uit het werkveld) voor je klaar.

Adviesopdrachten naar keuze
De opdrachten komen grotendeels binnen via onze lopende contacten en het netwerk van Fontys. Als er een aanvraag voor een opdracht binnenkomt, gaan een of twee studenten met de opdrachtgever in gesprek om te achterhalen wat precies de bedoeling is. Als de opdracht geen adviescomponent heeft, wordt na het gesprek samen met een van de bedrijfsmentoren/coaches gekeken hoe er een adviesaspect aan de opdracht kan worden toegevoegd. Routinematige werkzaamheden worden geweigerd (deze passen niet bij een consultancybureau). Vervolgens bespreekt het consultancyteam welke studenten aan de opdracht willen meewerken en stuurt het team een opdrachtovereenkomst naar de klant. Voor de goede orde: als je een opdracht niet ziet zitten, hoef je deze dus ook niet uit te voeren.

Praktisch

In principe ben je van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur aanwezig op kantoor om aan opdrachten te werken en met elkaar te overleggen, tenzij je naar een opdrachtgever gaat. We zijn echter niet star: als je bijvoorbeeld een dag vanaf huis of een andere locatie wilt werken, is dat natuurlijk geen probleem.

Werkdag
We starten elke werkweek met een werkoverleg, waarbij we onder meer een rondje langs alle teamleden doen. Zo weet iedereen waar jij zoal mee bezig bent en waar je eventueel hulp bij nodig hebt. Ook is dit een goed moment om mededelingen te doen die interessant of nuttig zijn voor het hele team. Elke werkdag werk je -al dan niet samen- aan je opdrachten. Als je een gesprek hebt met je buddy/studentcoach of met je bedrijfsmentor/docentcoach, leg je de feedback van hem/haar digitaal vast. Zo is het mogelijk je ontwikkeling per week te monitoren.

Aanleggen portfolio
Op vrijdagmiddag kijk je samen met je medestudenten terug op de afgelopen week en ga je onder begeleiding van een afstudeerstudent werken aan het aanleggen van je portfolio. Dit portfolio bestaat uit een verzameling ‘bewijsmateriaal’ waarmee je aan het einde van de minor kunt aantonen dat je de leerdoelen hebt behaald. Tijdens het eindgesprek met de bedrijfsmentor/coach licht je op verzoek onderdelen uit dit portfolio toe.

Nadenken over jouw inbreng
Om gerichter op zoek te gaan naar geschikte opdrachten vragen wij je aan het begin van de minor na te denken over wat jij voor opdrachtgevers kunt betekenen en wat voor soort opdrachten je leuk vindt om te doen. Hiernaast is het de bedoeling dat je -naast de leerdoelen vanuit de minor- leerdoelen inbrengt waaraan je graag wilt werken. Als je bijvoorbeeld wilt leren om jezelf beter te ‘verkopen’, kun je er bewust voor kiezen actief mee te doen tijdens acquisitiegesprekken. Wil je juist beter leren plannen, dan ga je daar onder begeleiding van je bedrijfsmentoren/coach aan werken.

Vrije dagen / vakantie
Als je een vrije dag of vakantie wilt inplannen, gaat dat in onderling overleg. De niet-gewerkte dagen haal je dan op een later tijdstip in. Het is echter ook mogelijk om bijvoorbeeld één dag per week bij je stagebedrijf te werken, mits je daar aan je persoonlijke leerdoelen werkt.

Urenregistratie
De uren die je aan een bepaald project werkt, houd je bij in een programma voor urenregistratie. Zo kunnen we goed zien hoeveel uren we als team met een opdracht bezig zijn (geweest).

Aanvullende informatie

Startmomenten: september, februari
Locatie: Eindhoven
ECTs: 30
Duur: 20 weken
Contacturen: wekelijkse coachingsgesprekken, ‘on demand’ extra ondersteuning

Hieronder kun je je aanmelden voor deze minor. Om je aanmelding compleet te maken is het van belang dat je een motivatiebrief (of een filmpje waarin je je motivatie voor deze minor toelicht) stuurt naar minor-fhec@fontys.nl. We nodigen je dan uit voor een intakegesprek. In dat gesprek bekijken we samen in hoeverre de minor aansluit bij je verwachtingen.

Let op: er is een beperkt aantal plaatsen voor deze minor. Om ervoor te zorgen dat we ook daadwerkelijk multidisciplinaire teams krijgen, worden er max. 3 studenten van dezelfde (of een vergelijkbare) opleiding toegelaten. Hierbij geldt de volgorde van aanmelding. Wees er dus snel bij!

Contact

Voor meer informatie over deze minor kun je een bericht sturen naar minor-consultancy@fhec.nl of telefonisch contact opnemen met de coördinator van deze minor, dhr. Kelly van der Heijden, tel. 06 – 50 242 138.

________________________________________________________________________________

Consultancy

Run a consultancy business together!

In brief

Would you like to experience, first-hand, how a consultancy firm works and would you like to carry out various assignments for 'actual' clients from small and medium-sized companies? You could run a consultancy business for twenty weeks along with fellow students from various 'business-oriented' courses. You can do this either from our office at the Internationally focussed High Tech Campus (Fontys Consultancy HTC) or the one at the creative and vibrant Strijp-S (Fontys Consultancy Strijp-S).

Multi-disciplinary team
You will be part of a mixed team of fellow students from different study programmes. These include (Technical) Business Administration, Business Administration, International Business, Commercial Economics, (International) Communication, Finance & Control, Finance, Tax and Advice, Tax Law, Financial Services Management, Human Resource Management (HRM), Computer Science (ICT), Information Management, Entrepreneurship & Retail Management, Law and Real Estate & Brokerage. Students from other disciplines than the ones mentioned above can be admitted as well, as long as they can add value to the service rendered to our SME clients

Freedom
This minor provides you with a lot of freedom, but this also means that there is less structure than you may be used to. There are no modules, courses or examinations, which means that during the minor you will learn to be as self-reliant as possible. We will also support you in developing a professional attitude and way of working that will make you an asset to any employer. In addition, by following this minor you will gain experience with project-based working, carrying out multiple assignments at the same time, maintaining customer contact, flexible planning and you will get to know your limits better and learn to stay within them.

Do you have a strong sense of responsibility and would you like to decide for yourself what kind of projects you would like to work on? In that case, this practically oriented minor maybe something for you!

Way of working

Each junior consultant contributes from his or her own field of expertise. By means of regularly discussions, you will ensure that your advice is in sync the team and with the needs of the client. Moreover, you also learn more about other disciplines, which students often find interesting and educational.

Guidance
You will each be assigned a buddy/student coach and a company mentor/ teacher coach. The student coach will help you with your development. You can discuss any issues you may encounter with your buddy/student coach. You will also receive regular feedback from your student coach on your performance and together you can check to what extent you are on track in achieving the learning objectives of the minor (see the minor rules). The student coach will be in touch regularly with your company mentor/  teacher coach. You will be left to work on your own, intentionally, as much as possible. If you experience a problem, you will first look for a solution with your fellow students and your student coach. If you are still unable to find a solution, you can contact your company mentor/ teacher coach. Various teachers (subject matter experts) and Partners in Education (professionals from the field) are available for substantive guidance.

Consultancy assignments of your choice:
Most of the assignments come in through our current contacts and the Fontys network. When a request for an assignment comes in, one or two students from the team talk to the client to find out the specifications. If the assignment does not have an advisory component, after the meeting with the client, it will be further discussed, in the presence of the company mentors/coaches, on how an advisory component can be added to the assignment. Assignments involving routine work are not accepted (since these are not suitable for a consultancy firm). The consultancy team will then discuss, amongst themselves, about which students want to participate in the assignment and then they will send an assignment agreement to the client. For the record: if you do not like an assignment, you do not have to carry it out.

Routine:
In principle, you will be present at the office from Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m. to work on assignments and to consult with each other, unless you visit a client. However, we are not very rigid: if you want to work from home or another location for a day, that will not be a problem.

Working day:
We start each working week with a meeting, in which all team members get a chance to talk. By doing so, everyone is updated about what you are working on and whether you may need some help. This is also a good opportunity to share information or updates that might be interesting and/or helpful for the whole team. On each working day, you work on your assignments, either together or on your own. When you have a meeting/discussion with your buddy/student coach or with your business mentor/teacher coach, record the feedback from him/her digitally. This will makes it possible for you to monitor your development on a weekly basis.


Compiling your portfolio:
Each Friday afternoon, you and your fellow students will look back upon the week gone by and you will work compiling your own portfolio, under the supervision of a student from the graduation phase. This portfolio will consist of 'evidence' with which you will be able to prove that you have achieved the learning objectives, at the end of the minor. During the final interview with the company mentor/coach, you will be able to explain any components of this portfolio, if you are asked to do so.

Think about your input
In order to find suitable assignments for you, we will ask you to think, at the start of the minor, about what you can do for the clients and what kind of assignments you would like to take on. In addition, we want you to think of your personal learning objectives which you would to work on, besides the learning objectives of the minor itself. For e.g., if you want to learn how to 'sell' yourself better, you could actively choose to take part in the acquisition meetings. If you want to improve your planning skills, you could work on it, under the supervision of your company mentors/coach.

Days-off / vacations
You can plan a day off or a holiday in agreement with the team. You can make up for the days of absence on a later date. It is also possible, for e.g., to work at your internship company one day a week, provided you work on your personal learning goals there.

Registration of working time.
The hours that you work on a particular project should be maintained in the time registration programme, By doing so, we can keep track on how many hours we, as at team, have been working on a project.

Assessments

You will compile a portfolio for this minor. This portfolio consists of a collection of "evidence" that you can use to prove that you have met the learning objectives, at the end of the minor. You will have a final interview, during the final week(s) of the minor, in which you will explain components of this portfolio, upon request. There will be no exams for this minor. You can find more information on assessments in the minor regulations.

Minor rules

You can download the minor rules here. The purpose of the minor rules is to inform you about what you will learn in the minor, what the assessments process is and when you can successfully complete the minor. Students can derive rights from the minor rules.


Supplementary information

Start minor: September, February
Location: Eindhoven
ECTs: 30
Duration: 20 weeks
Contact moment: Weekly coaching sessions, with extra ‘on demand’ guidance

You can apply for this minor here below. In order to complete your application, it is important that you send a covering letter (or a video reflecting your motivation for following this minor) to minor-fhec@fontys.nl. We will then invite you for an intake interview. In that interview, we will discuss as to what extent the minor matches your expectations.

Please note that there are a limited number of places for this minor. To ensure that we get multidisciplinary teams, a maximum of 9 students from the same (or similar) study programme will be admitted. The applications will be accepted based on the order in which they come in. So be quick!

Contact

For more information about this minor you can send a mail to minor-consultancy@fhec.nl or call the minor coordinator, Mr. Kelly van der Heijden, tel. 06 – 50 242 138.

Toetsing

Voor deze minor stel je een portfolio samen. Dit portfolio bestaat uit een verzameling ‘bewijsmateriaal’ waarmee je aan het einde van de minor kunt aantonen dat je de leerdoelen hebt behaald. In de laatste week / weken van de minor krijg je een eindgesprek, waarin je op verzoek onderdelen uit dit portfolio toelicht. Er zijn dus geen kennistoetsen. In de minorregeling vind je meer informatie over het onderwerp ‘toetsing’.

Minorregeling

Je kunt hier de minorregeling downloaden. Het doel van de minorregeling is om je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing eruit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.

________________________________________________________________________________

Assessments

You will compile a portfolio for this minor. This portfolio consists of a collection of "evidence" that you can use to prove that you have met the learning objectives, at the end of the minor. You will have a final interview, during the final week(s) of the minor, in which you will explain components of this portfolio, upon request. There will be no exams for this minor. You can find more information on assessments in the minor regulations.

Minor rules

You can download the minor rules here. The purpose of the minor rules is to inform you about what you will learn in the minor, what the assessments process is and when you can successfully complete the minor. Students can derive rights from the minor rules.