Kies op maat

Login Menu

Kunst, creëren en onderzoek / Art, Creating and Research


Kunst, Creëren en Onderzoek / Art, Creating and Research

(for English text please check below)

Deze minor wordt zowel in het Nederlands als Engels aangeboden.

 

Is dit jouw creatieve toekomst?

Ben jij een toekomstige professional in de creatieve industrie? Organiseer je culturele events en laat een groot publiek van kunst en cultuur genieten? Schrijf jij in de media schrijf over kunst en cultuur? Of, ben je opzoek naar een minor die je anders laat kijken? Dan past de minor Kunst, Creëren en Onderzoek bij jou.

De minor bevindt zich op het snijvlak van kunst en maatschappij. Het is de minor voor iedereen die op zoek is naar een creatieve aanvulling op zijn of haar major.

Wat doe je?

Jij creëert zelf nieuwe producten en culturele ervaringen. Je verdiept je begrip van kunst in haar hedendaagse context. Jij onderzoekt je eigen creativiteit: verbeelding en perspectief op kunst en cultuur. Hier leer je out of the box denken en hierdoor kom je met originele oplossingen. Jij leert anderen creatief te zijn en creëer je innovaties gespitst op jouw beroep van de toekomst.

In de minor maak je het artistieke proces mee van binnenuit. Zo maak jij je artistieke denkwijzen eigen. Je ontwikkelt je vermogen om van verschillende kanten naar iets te kijken, om meerdere scenario’s te verzinnen, en om jezelf opnieuw uit te vinden.

Je werkt aan je persoonlijke groei en krijgt meer inzicht in wie jij als toekomstig professional bent. Je onderzoekt jouw waarden en persoonlijke stijl en je ontwikkelt een netwerk van mensen uit allerlei beroepen die kunst, creativiteit en cultuur net zo belangrijk vinden als jij.

Het programma

De Fontys minor Kunst, Creëren en Onderzoek wordt in blok aangeboden als voltijd semester met contacturen op drie dagen, namelijk maandag, woensdag en vrijdag. De contacturen vinden plaats van 10:00 uur tot 17:00 uur.

Je neemt deel aan drie projecten: Performance creëren en Creëren met media, en op woensdag kies je één keuzeproject. Daarnaast bezoek je voor de studiedagen: lezingen, symposia of andere interessante evenementen.

Je docenten zijn hooggekwalificeerde, enthousiaste professionals die je meenemen de praktijk in. Excursies en bezoek aan congressen/symposia dragen bij aan het verdiepen en verbreden van je inzicht in kunst, creativiteit en cultuur. Je maakt zelf individueel werkstukken en presentaties en werkt daarnaast op de lesdag samen met je medestudenten in discussies en werkcolleges. Zo verwerf je uiteindelijk verschillende competenties die voor jou van belang zijn.

Keuzeaanbod

Op woensdag volg je het door jou gekozen project. Het aanbod bestaat uit een mix van creërende en beschouwende projecten:

 • Concept ontwikkeling
 • Creërend schrijven
 • Kunst- en cultuureducatie
 • Film- en beeldanalyse
 • Filosofie en kunst
 • Muziekspektakel
 • Creëer de Stad

Let op: het aanbod verschilt per semester.

Praktische informatie

De minor heeft twee startmomenten per jaar: in september en in februari.

Locatie: Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg centrum, 8 minuten lopen van station Tilburg.

Voertalen: Nederlands en Engels
Het programma wordt in het Nederlands en/of in het Engels aangeboden. Je kiest zelf in welke taal je geschreven werk oplevert.

Contact

De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Hogeschool voor de Kunsten.

Je kunt de minorregeling opvragen. Het doel van de minorregeling is je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing er uit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Per minorronde kunnen wijzigingen in de minorregeling doorgevoerd worden.

Wil je de minor regeling ontvangen, of heb je een andere vraag? Mail dan naar FHKKCO@fontys.nl.

 

Voor een beter inzicht in de sfeer en activiteiten in de minor, bezoek onze Facebookpagina: Fontys Minor Kunst 

English text

 

Is this your creative future?

Are you a future professional in the creative industry? Do you organize cultural events and are you allowing a large audience to enjoy art and culture? Do you write about art and culture? Or, are you looking for a minor which helps you look differently? Then the minor Art, Creating and Research suits you.

This minor/exchange programme has been designed to provide you with the artistic knowledge and skills required to work in the domain of creative industry, that is booming worldwide. You will focus on the many connections between various art disciplines, where art meets other domains such as science, education and journalism. You will acquire typical art-related skills, such as improvisation, creation and non-linear problem solving.

What do you do?

You create new products and cultural experiences yourself. You deepen your understanding of art in its existing context. You explore your own creativity: imagination and perspective on art and culture. In this minor you will learn to think out of the box and this brings you original solutions. You learn to be creative and create your innovations focused on your career of the future.

In the minor you compose the artistic process from within. This way you create your own artistic thinking and reflection. You develop an ability to look at something from different perspective, to create multiple scenarios, and to reinvent yourself.

You work on your personal growth and gain more insight into who you are as a future professional. You explore your values and your personal style and you develop a network of people from all sorts of professions that all find art, creativity and culture as important as you.

Programme

The Fontys minor Art, Creating and Research is offered as a full-time one semester programme, with three-day of contact hours on Monday, Wednesday and Friday from 10:00 to 17:00.

You participate in three projects om Monday and Friday: Performance Creation and Creating with Media and on Wednesday a project of your choosing. In addition, you will visit the seminars: lectures, symposia or other interesting events.

The offer consists of a mix of creating and contemplating projects. The consists of projects such as:

 • Concept Development
 • Creative writing
 • Arts and culture education
 • Philosophy and art
 • Music spectacle
 • Create the City

Please note: the offer differs by semester.

Practical information

This minor starts twice a year: in September and February.

Location: Fontys School of Fine and Performing Arts, Tilburg center, 8 minutes’ walk from Tilburg station.

Languages: Dutch and English

The programme is offered in Dutch and English. It is up to you if you submit your reports in Dutch, or in English. 

Contact

The minor falls under the responsibility of Fontys School of Fine and Performing Arts.

You can request the minor regulation. The purpose of the minor regulation is to inform the student about what they will learn in the minor, what the evaluation looks like and when the minor is successfully completed.

Would you like to receive the minor regulation, or do you have another question? Contact us at: FHKKCO@fontys.nl.

 

For a better insight into the atmosphere and activities in the minor, visit our Facebook page: Fontys Minor Art

 

Toetsing

Toetsing: Kunst, creëren en onderzoek

Versie: 20180622