Kies op maat

Inloggen Menu

SpelenderWijs

“Playtime is precious. Play builds brain pathways for thinking, creativity, flexibility, empathy and many other lifelong skills” (H, Shumaker, 2012).

Spel en spelen staat de laatste tijd onder druk, er is minder ruimte om te spelen. De prestatiemaatschappij waarin het cognitief presteren belangrijk is, speelt een grote rol. Hoe eerder hoe beter lijkt wel. Daarnaast zitten de agenda’s van kinderen aardig vol met allerlei verplichtingen maar ook de fysieke omgeving en de ambities, angsten en volle agenda’s van ouders zorgen ervoor dat kinderen weinig aan spelen toekomen.

Maar spelen is zo belangrijk voor kinderen (en volwassenen), dat het opgenomen is in het kinderrechtenverdrag van de VN. Artikel 31 VN Verdrag Inzake de Rechten van het Kind: “De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven.”

Spel is de taal van kinderen en daarnaast essentieel voor het welzijn van de mens. Spel beter

begrijpen en in kunnen zetten is een ontzettend waardevolle aanvulling voor iedereen die met kinderen werkt.

Gelukkig komen er steeds meer onderzoeken naar buiten die het belang van spelen, spelend leren en het ontwikkelen van de creativiteit aantonen. Zo is er bijvoorbeeld het onderzoek van Louise Berkhout (2014) waaruit blijkt dat de psychosociale ontwikkeling van jonge kinderen gebaat is bij meer ruimte voor vrij spel.  
Wanneer raak jij geïnspireerd en wat was voor jou een leerzaam moment? En ga maar eens na wanneer kinderen of jongeren hun verhalen met je deelden. Was dit aan een tafel face-to-face of terwijl je aan het spelen, tekenen, wandelen, muziek aan het luisteren of afwassen was? Kinderen/jongeren voelen zich prettiger in een gesprek en vertellen je vaak meer in een ontspannen en speelse omgeving waarin je als volwassene aansluit bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van het kind of de jongere.

We verliezen onze onbevangenheid en creativiteit vaak maar in het werken met kinderen en jongeren is dit ontzettend waardevol. Dit vraagt wel van de volwassene om een drempel over te gaan. Maar een wijs kind zei ooit: “Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan” (Pippi Langkous), dus laat je niet afremmen en speel.

 Leerdoelen

 • De student ontwikkelt met behulp van de methodische cyclus een spelbegeleidingstraject voor een individuele cliënt, voert dit uit, evalueert dit en stelt het bij. De student verantwoordt dit traject vanuit theorie over spelontwikkeling, spelobservatie, spelanalyse, speltechnieken en overige spelinhouden. Daarnaast maakt de student gebruik van theoretische perspectieven die van toepassing zijn voor de individuele cliënt.
 • De student ontwikkelt met behulp van de methodische cyclus een training voor een groep kinderen/jongeren, voert dit uit, evalueert dit en stelt het bij. De training is antwoord op de ontwikkelingsvraag en pedagogische kwestie die is onderzocht en verantwoord vanuit verschillende onderzoeksmethoden (gesprekken, theorie).
 • De student ontwerpt met behulp van de methodische cyclus een creatief product/werkvorm gerelateerd aan een life event / thema, afgestemd op een specifieke doelgroep, waarbij literatuurstudie, werkveld- en materialenonderzoek de basis vormen.
 • De student brengt op creatieve wijze het proces van de eigen beroepsontwikkeling in beeld. Het volgen van de bijeenkomsten beeldproces, speelvaardigheden en creatieve workshops vormen hiervoor de basis.

Aanvullende informatie

Opbouw
Theorie staat in dienst van de praktijk binnen deze minor. Je krijgt theorie welke je (deels) toe gaat passen in de praktijk. De eerste periode staat vooral in het teken van oriënteren en ontwerpen en in periode 2 ga je meer naar de uitvoering en evaluatie.

 • Onderwerpen die aan bod komen binnen spelbegeleiding zijn o.a. spelontwikkeling, spelobservatie, gespreksvoering, spelanalyse, spel plan maken, speltechnieken, spel en diversiteit, risicovol spel etc. Daarnaast ga je bij een kinderdienstcentrum meekijken/spelen en ga je een product ontwikkelen voor de kinderen die daar naartoe komen.
 • Onderwerpen die aan bod komen binnen het opzetten en uitvoeren van een training zijn o.a. groepsdynamica, formuleren van doelen, gespreksvoering, ontwikkelen van een training, trainingstechnieken etc.
 • Naast een vijftal bijeenkomsten beeldproces (in kleine groepen op een creatieve manier kijken naar de eigen ontwikkeling), worden er nog een aantal creatieve workshops aangeboden rondom muziek, beeldende vormen en talenten. Een ander onderdeel zijn de lessen speelvaardigheden. Naast het zelf spelen in de lessen, is er een samenwerking met theaterwerkplaats Tiuri. Tiuri is een theaterwerkplaats voor mensen met een verstandelijke beperking. Binnen deze samenwerking vindt er een theatrale ontmoeting plaats tussen de spelers van Tiuri en studenten die de minor volgen.
 • Je gaat een creatief product rondom een doelgroep en/of problematiek (life event) ontwikkelen. Deze opdracht is heel vrij en vraagt een creatieve inslag. Voor wie en rondom welk onderwerp heb jij altijd al een creatief middel willen ontwikkelen? Voor autistische jongeren die te maken krijgen met rouw of het meisje van 10 die depressieve gevoelens ervaart? Nu krijg je de kans.

Het is binnen de minor belangrijk dat je proactief bent. Je moet bijvoorbeeld zelf op zoek naar een praktijkplek. We noemen het een praktijkplek omdat je jezelf mag zien als ZZP-er die daar gratis een dienst komt leveren. Je bent dus niet een bepaald aantal standaard uren op de praktijkplek aanwezig alleen wanneer het nodig is voor bijvoorbeeld een observatie, een gesprek met ouders of professionals en natuurlijk tijdens de uitvoering van de spelbegeleiding of de training. Belangrijk is om een praktijkplek te vinden voordat je aan de minor gaat starten. Hierbij kun je denken aan basisscholen, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, kinderdagverblijven etc. Veel studenten hebben dan ook twee verschillende praktijkplekken. Een waar ze spelbegeleiding uitvoeren en een waar de training plaatsvindt. Wanneer je twijfelt of een plaats geschikt is, kun je hiervoor contact opnemen met de coördinator van de minor Jeroen van Dingenen: j.vandingenen@fontys.nl.

Andere belangrijke eigenschappen die we zoeken voor studenten die onze minor willen volgen zijn:

- Verantwoordelijkheid nemen

- Zelfstandig kunnen werken

- Flexibiliteit

- Speelsheid

- Openstaan voor nieuwe (creatieve) ervaringen/ out of the box denken en doen

- Durven kijken naar jezelf

- Samen kunnen werken. (De training ontwikkelen en uitvoeren, gebeurt in een drietal.)

Contact
Algemene informatie:
E-mail: minorcoordinatorpedagogiek@fontys.nl

Specifieke informatie:
E-mail: j.vandingenen@fontys.nl
Telefoonnummer: 06-83636027

Ingangseisen
Om deel te nemen aan de minor moet de student de propedeuse Pedagogiek (of propedeuse sociale studies, HRM, management in de zorg, PMK, TP, TG, sportkunde, PABO of Social Work) behaald hebben. Tevens moet de student afkomstig van een andere hogeschool toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding om de minor te volgen.

Uit ervaring is bekend dat ook studenten met een andere major opleiding deze minor met goed gevolg kunnen afsluiten. Voor deze groep studenten is een aparte procedure opgesteld. Zij kunnen zich pas aanmelden nadat zij een oriënterend gesprek gehad hebben met een lid van het minor team. Hiervoor kan contact opgenomen worden met Jeroen van Dingenen (j.vandingenen@fontys.nl).

Rooster
Praktische informatie
Voertalen: Nederlands
Locatie: Je kunt kiezen of je deze minor in Eindhoven of in Tilburg gaat volgen.
Fulltime
Startmoment: september
Periode: periode 1 en 2 (september 2020 – februari 2021)
Studiepunten: 30 EC
Duur: 2 perioden, 20 weken
Contacturen: gemiddeld 15 contacturen per week
Daarnaast is er sprake van zelfstudie, zowel individueel als in groepsverband.

Toetsing

De minor bestaat uit vier toetsen:

 1. Werkstuk over je individuele spelbegeleidingstraject.
 2. Werkstuk van de ontwikkelde en uitgevoerde training.
 3. Verantwoording van het creatieve product en het creatieve product zelf.
 4. Creatief eindbeeld en mondelinge toelichting op het eigen proces.

 De opdrachten lever je aan het einde van de twee periodes in.