Kies op maat

Inloggen Menu

Omgaan met complex gedrag

De afgelopen jaren heeft het onderwijs zich voorbereid op de komst van passend onderwijs (augustus 2014) Hierbij is grote nadruk gelegd op het  kunnen omgaan met de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen  Veel scholen hebben al middelen gevonden om om te gaan met de didactische verschillen (differentiatie modellen,  goed klassenmanagement, enz)  Problemen worden er binnen scholen  vooral ervaren in het omgaan met  (ortho)pedagogische verschillen. (pedagogische OWB) Bijzonder  gedrag stelt leerkrachten voor vragen waar ze met de huidige kennis en vaardigheden geen antwoorden op hebben. Het effect van het bijzondere gedrag is groot op het kind, de leerkracht, de andere kinderen en de interacties tussen al deze betrokkenen.

De minor  Omgaan met Complex gedrag  bereid je goed voor op de actuele onderwijssituatie en de specifieke vragen die kinderen in hun gedrag aan jou kunnen stellen. Het maakt je bekwaam in het omgaan met specifieke (ortho)pedagogische vragen die kinderen in de onderwijspraktijk aan je stellen in hun gedrag. De cyclus en principes van Handelingsgericht werken zijn hierbij dragend.

De colleges worden gevuld met onderwerpen  n.a.v. de leervragen die studenten in de leerteams formuleren. dus: actueel, relevant en aansluitend bij het leerproces waar jij in zit.

Leerdoelen

Je kent informatiebronnen met betrekking tot complex gedrag

Je kent van de verschillende wijzen waarop in de literatuur complex gedrag wordt geordend

Je kunt de verschillende uitingsvormen van complex gedrag in je praktijksituatie inventariseren en ordenen volgens een door jou geselecteerd ordeningskader.

Je formuleert met gebruik making van relevante bronnen complex gedrag   specifieke onderwijsbehoeften voor jongeren uit je stagepraktijk.

Je deelt kennis met betrekking tot het omgaan met complex gedrag met medestudenten d.m.v. intervisie en collegiale consultatie

Je verkent de eigen mogelijkheden en grenzen bij het omgaan met complex gedrag als uitgangspunt voor het formuleren van ontwikkelpunten

Je brengt de mogelijkheden en grenzen van de school, kerk of instelling voor het werk met jongeren in beeld bij het omgaan met complex gedrag in overleg met collega’s van de school, kerk of instelling die zich specifiek bezig houden met complex gedrag van jongeren. Je gebruikt hiervoor beschreven beleid en documenten – indien aanwezig- en ook collega’s als bron.

Je formuleert op grond van de uitkomsten van leerdoel 7 ontwikkelpunten voor de school/instelling en beschrijft deze in aandachtspunten en/of adviezen.

Je beschrijft een visie met betrekking tot de begeleiding van leerlingen / jongeren met complex gedrag vanuit een (ortho)pedagogisch en (ortho)didactisch perspectief

Je verbindt de visie uit leerdoel 9 aan principes van je eigen Persoonlijk Meesterschap en/of professionele profilering.

Je ontwikkelt een plan gericht op de verbetering van de ondersteuning van leerlingen binnen je eigen praktijksituatie.

Ingangseisen

de student moet een stagecontext hebben op het VO en/of stage in het jongerenwerk. Ook een baan(tje) in jongerenwerk kan een mogelijkheid zijn.

Literatuur

Bakx, A. (2015). De pedagogisch sensitieve leraar. Werken aan brede opbrengsten. Bussum: Coutinho.

Bakx, A, Ros. A, Teune, P. (2012). Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen. Bussum: Coutinho.

Bergh, L. van den & Ros. A. (2015). Begeleiden van actief leren. Theorie en praktijk van zelfsturing en samenwerking. Bussum: Coutinho.

Bolks, T. (2015). Professioneel communiceren met ouders. Amsterdam: Boom Lemma Uitgevers.

Bolks, T. (2013). Zelfsturend leren en studeren. Amsterdam: Boom Lemma Uitgevers.

Delfos, M. (2014). Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. Amsterdam: SWP.

Delfos, M. (2011). Ik heb ook wat te vertellen! Communiceren met pubers en adolescenten. Amsterdam: SWP.

Drent, S. & Gerven, E. van (2012). Passend onderwijs voor begaafde leerlingen. Assen: Van Gorcum.

Eijkeren, M. van (2013). Pedagogisch-didactisch begeleiden; Kennisbasis voor de startende leraar. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.

Engelen, R. (2013). Grip op de groep. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.

Hooijmaaijers, T., Stokhof, T. & Verhulst, F. (2012). Ontwikkelingspsychologie voor leerkrachten basisonderwijs. Assen: Van Gorcum.

Korthagen, F. & Nuijten, E. (2015). Krachtgericht coachen. Een aanpak voor diepgaand leren en effectief functioneren. Amsterdam: Boom Lemma Uitgevers.

Munnik C. de & Vreugdenhil, K. (2007). Opvoeden in het onderwijs. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.

Muynck, B. (2013). Opbrengstgericht leren, meer dan presteren. Bussum: Coutinho.

Wolf, K. van der & Beukering, T. (2009). Gedragsproblemen in scholen. Leuven: Uitgeverij Acco.

Rooster

5 bijeenkomsten op de Viaa

 

verder maken studenten leerteams waarin ze geregeld overleg hebben.

Toetsing

de student maakt een verslag conform de eisen in het handboek

Aanvullende informatie

geen