Kies op maat

Inloggen Menu

Zorg om Kind en Jeugd

Deze minor bestaat uit twee delen van ieder 10 weken (15 ECTS), het eerste deel heet Interprofessioneel werken in het Jeugddomein en is Viaa Breed onderwijs waarbij je met meerdere disciplines werkt aan een praktijkprobleem dat één discipline alleen niet kan aanpakken. Je kunt denken aan zorgkinderen op scholen, het samenwerken in jeugdteams in gemeenten of concretere problemen zoals pesten of overgewicht in bepaalde wijken/scholen. Het tweede deel heet Veilig Opgroeien en is een verpleegkundige verdieping op het gebied van kind en jeugd. Tijdens dit deel van de minor verdiep je, je in fysieke, psychisch en psychiatrische aandoeningen die bij kinderen voorkomen. Daarnaast doe je kennis op over het belang van ouders en de sociale omgeving in de zorg voor kinderen. Ook thema’s als , zingevingsvragen van kinderen, kindermishandeling en ethische dilemma’s komen aan de orde. Gedurende de minor werk je aan een artikel over een thema wat speelt in de zorg voor kind en jeugd om dit artikel uiteindelijk te presenteren op een gezamenlijke symposium met alle minoren binnen Viaa. Gedurende de minor voer je vrijwilligerswerk uit. Student is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een plek om vrijwilligerswerk, welke gericht is op kind en jeugd.

Leerdoelen

Overstijgende leerdoelen blok 1:

1. De student kent de behandelde actuele maatschappelijk en professionele ontwikkelingen ten aanzien van de doelgroep hulpvragers: opvoedingsondersteuning, kind en echtscheiding, multiproblemgezinnen en toont een proactieve houding ten aanzien van het bijblijven van deze ontwikkelingen.

2. De student is in staat ten aanzien van een praktijksituatie of casuïstiek systemisch te werken vanuit een benoembare domeinoverstijgende visie.

3. De student kan aantoonbaar holistisch en domeinoverstijgend denken en werken in de aanpak, uitvoer en evaluatie van een praktijksituatie.

4. De student kent de diversiteit van de doelgroep (schoolgaande) kinderen en jongeren en is in staat hierin op empathische wijze te acteren en de student is in staat in nieuwe situaties een eigen aanpak in te richten en te verantwoorden.

5. De student kan zijn handelen verantwoorden en daarop reflecteren en daarbij een relatie leggen met persoonlijk meesterschap.

6. De student stelt zich onderzoekend en ondernemend op.

Overstijgende leerdoelen blok 2:

De student:

1.     kan kennis over de fysiologische problematiek die bij kinderen en jeugdigen in de verpleegkundige zorgverlening veel voorkomen toepassen op casuïstiek;

2.     kent de psychologische en psychiatrische problematiek die bij kinderen en jeugdigen in de verpleegkundige zorgverlening veel voorkomen;

3.     kan de sociale, ontwikkeling-gerelateerde en ethische aspecten van veilig opgroeien beschrijven aan de hand van een praktijksituatie;

4.     is in staat de regierol van de verpleegkundige in een specifieke praktijksituatie op te pakken door een evidence based advies uit te brengen aan een specifieke verpleegkundige zorgsetting;

5.     kan in de rol van verpleegkundige spirituele zorg verlenen aan kinderen en jeugdigen, waarbij rekening gehouden wordt met verschillende culturen;

6.     kent en erkent het belang van de rol van ouders in de zorg voor (chronisch) zieke kinderen en jeugdigen.

Aanvullende informatie

Module 1 heeft een maximum aantal studenten van 45, waarbij interne studenten van Viaa voorrang hebben bij plaatsen. Let op: Aangezien deze module voor studenten van meerdere opleidingen, kan deze dubbel geregistreerd staan in KOM bij andere academies van Viaa (zonder module 2).

Ingangseisen

Voor het eerste deel (blok 1, 15 ECTS) kunnen naast Pabo studenten en SW studenten ook studenten vanuit een aanpalende discipline in aanmerking komen. Mocht een student uit een andere discipline dan verpleegkunde enkel blok 1 (Interprofessioneel werken in het Jeugddomein) willen volgen, kan ingeschreven worden bij dit blok via alleenstaande module.

Propedeuse HBO Verpleegkunde

Toetsing

Module 1: een STOP assessment, een gezamenlijk adviesrapport, een individueel reflectieverslag

Module 2: Een individueel reflectieverslag, een portfolio en een artikel dat je presenteert d.m.v. posterpresentatie op een symposium georganiseerd voor alle minoren op Hogeschool Viaa.

Rooster

Wordt t.z.t. verstrekt door de opleiding. Er is ieder week in ieder geval 1 lesdag.