Kies op maat

Inloggen Menu

Verpleegkundige Aandachtsvelder Geriatrie en Gerontologie

Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren flink toe. Dit zorgt voor een toename van de zorgvraag. Daarnaast hebben er steeds meer 75-plussers meer dan 3 aandoeningen, dit betekent een toename van complexiteit in de zorgvraag van ouderen (CBS,2019)

Genoeg te doen dus in de ouderenzorg. 

Deze minor biedt meer specialistische kennis over de geriatrische zorgvragers aan toekomstig HBO-verpleegkundigen, als aanvulling op het reguliere Curriculum van de generalistisch HBO-verpleegkundige. Met de kennis van deze minor kun je het beloop van specifieke gezondheidsproblemen bij ouderen analyseren en monitoren en waar mogelijk gunstig beïnvloeden. Deze specialistische kennis is multidimensioneel; het betreft het fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel domein. Het programma leidt op tot verpleegkundige aandachtsvelder Geriatrie en Gerontologie (VAGG).

Het programma bestaat uit weekthema's. Thema's die aan de orde komen zijn onder andere: De oudere aan de leiding, de oudere met veel problemen, de oudere in 2050, de oudere in verschillende zorgsettingen (thuis, verpleeghuis, ziekenhuis) preventie in de zorg voor ouderen. Deze thema's worden uitgewerkt in Hoorcolleges en in Onderwijsgroepen, met aandacht voor casuïstiek, klinisch redeneren, Sociaal Relationele Vaardigheden en het gebruik van instrumenten, zoals EasyCare.

Met het programma aanbod kun jij je competenties gericht op de ouderen verder ontwikkelen en als aandachtsvelder Geriatrie en Geronotologie het verschil maken in de complexe zorg aan ouderen.

Het programma bestaat uit weekthema's. Thema's die aan de orde komen zijn: De oudere aan de leiding, de oudere met veel problemen, de oudere in 2050, de oudere in verschillende zorgsettingen (thuis, verpleeghuis, ziekenhuis) preventie in de zorg voor ouderen, etc. Deze thema's worden uitgewerkt in hoorcolleges en in Onderwijsgroepen, met aandacht voor casuistiek, klinisch redeneren, Sociaal Relationele Vaardigheden, het gebruik van instrumenten, zoals EasyCare.

Met het programma aanbod kun jij je competenties gericht op de ouderen verder ontwikkelen en als aandachtsvelder Geriatrie en Geronotologie het verschil maken in de complexe zorg aan ouderen.

Leerdoelen

Het programma van de minor is gericht op de onderstaande doelstellingen.

De student: 

 • formuleert een persoonlijke visie op de verpleegkundige zorg voor de geriatrische zorgvrager, welke aansluit bij de actuele ontwikkelingen;
 • beschrijft de verpleegkundige zorg gericht op preventie voor zowel de individuele oudere zorgvrager als voor de specifieke (kwetsbare) doelgroepen, aansluitend bij de diversiteit van ouderen in de samenleving.
 • beschrijft de zorg binnen de vier dimensies voor een geriatrische zorgvrager met complexe of multiproblematiek: 
 • op micro niveau, met als fundament de persoonlijke visie en gebaseerd op wetenschappelijke kennis
  • past een methodische analyse toe, van de problematiek en behoeftes van de geriatrische zorgvrager 
  • beslist samen met de zorgvrager gewenste behandeldoelen en interventies zijn en formuleert dit in een verpleegplan.
  • en maakt hierbij de specifieke taken als communicator en samenwerkingspartner inzichtelijk;
 • op meso/macro niveau:
  • creëert nieuwe ideeën, gezichtspunten of werkwijzen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van de geriatrische zorgvrager
  • maakt een hierop aansluitend plan, samen met de betrokken uit de organisatie of breder uit de geriatrische zorgketen;
  • schrijft een wetenschappelijk artikel en geeft hierin antwoord op een onderzoeksvraag uit het domein van geriatrische verpleegkundige zorg. 

Deze doelen sluiten aan bij het profiel Expertisegebied geriatrieverpleegkundige (V&VN,2016)

Ingangseisen

Als toelating voor de minor Geriatrie en Gerontologie is een hbov (voltijd/deeltijd) afgeronde propedeuse nodig.

Voor het praktijkdeel van de minor zoekt iedere student actief naar een organisatie waar een (verbeter)project uitgevoerd kan worden. Daarnaast zoekt de hogeschool een aantal projecten in de regio. Hiervoor kunnen studenten bij aanvang van de minor hun belangstelling aangeven en volgt er in afstemming met de studenten een selectie. Het kan voorkomen dat een student geen mogelijkheid voor een project heeft gevonden, dit heeft geen invloed op de toewijzing van hogeschool aanbod van projecten aan studenten.

Globale omschrijving van het project

Het Project betreft de organisatie en uitvoering van verpleegkundige zorg aan een geriatrische zorgvrager. Het project kan zich in de breedte van het werkveld bevinden: binnen de acute zorg in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis, in een intramurale woonvorm (verpleeghuiszorg of kleinschalige woonvoorziening) of in een woning in de wijk, met of zonder thuiszorg.

Het vertrekpunt van het project is een knelpunt, welk de kwaliteit van leven van de geriatrische zorgvrager beperkt. De doelstelling van de opdracht is: het verbeteren van de kwaliteit van leven van de geriatrische zorgvrager door een knelpunt in de organisatie en/of uitvoering van verpleegkundige zorg op te lossen.

In de uitvoering van het project betrekt de student de geriatrische zorgvrager en/of diens naaste. In de uitvoering toont de student de toepassing van beschikbare kennis verkregen door literatuuronderzoek en indien passend, vanuit praktijkonderzoek.

De student ontvangt tenminste 6 weken voor de start van de minor een uitgebreide omschrijving van het praktijkdeel, waaronder het project. 

De omvang van dit Project varieert tussen de voltijd en de deeltijd route.

Voorbeelden van een mogelijk project zijn:

Voorbeelden van een mogelijk project zijn:

1. In jouw regio zijn verschillende expertise netwerken actief (dementie- palliatieve zorg), maar je merkt dat de medewerkers van de intramurale zorgafdeling deze kennis niet toepassen in de dagelijkse zorg.  

2. Je merkt dat diverse zorgvragers in de wijk opzien tegen een bezoek aan de specialist, tevens merk je dat de informatie slecht of versnipperd terugkomt. Als wijkverpleegkundige kun je de zorg daardoor niet afstemmen op datgene wat is besproken. 

3. Je merkt in je thuiszorg route dat een groot aantal van de geriatrische zorgvragers eenzaam is. Je weet dat er in de wijk diverse activiteiten worden aangeboden, maar dit lijkt jouw zorgvragers niet te bereiken. Je gaat onderzoeken hoe vraag en aanbod beter op elkaar af kan worden gestemd.

Voltijd route

De student zoekt een organisatie waar gewerkt kan worden aan een project (12 uur per week). Tevens zoekt de student een vrijwilligersplek waarin er contact/omgang is met ouderen (4 uur per week). Het enige selectiecriterium voor de vrijwilligersplek is dat er contact is met ouderen. Het soort vrijwilligerswerk mag variëren en dit bied je de kans om een plek bij jou interesse te zoeken.  Deze beide onderdelen mogen zowel binnen 1, als bij 2 organisaties worden uitgevoerd. 

Deeltijdroute

De student werkt voor 8 uur per week aan een project. Deze 8 uur kan de student invullen bij de eigen organisatie of bij een andere organisatie.

Samenwerking tussen studenten

De student werkt bij voorkeur samen met een medestudent aan de projectopdracht. De matching tussen projecten en studenten gebeurt in de eerste week van de minor.

Rooster

Rooster

Wordt t.z.t bekendgemaakt door de opleiding.

Het binnenschools onderwijs vindt in studiejaar 20-21 op woensdag plaats in het gebouw van hogeschool Viaa in Zwolle.

Indien er bijzondere omstandigheden zijn (zoals bij COVID-19) worden de bijeenkomsten aangeboden via een digitale leeromgeving.

Toetsing

Afsluitende toetsing

De (summatieve) toetsvorm heeft de vorm van een verpleegkundige artikel. Dit artikel dient geschreven te zijn volgens richtlijnen van een bestaand tijdschrift voor verpleegkundige vakliteratuur, specifiek Tijdschrift voor verpleegkundigen en verzorgenden (TVZ), Onderwijs en Gezondheidszorg (OenG) of een Engelstalig vaktijdschrift. Als aanvullende eis wordt een Engelstalige samenvatting geïncludeerd. Voor alle schriftelijke opdrachten geldt de Viaa Verpleegkunde-Verwijzingsrichtlijn.

Binnen de minor vormt de student een portfolio. Dit portfolio vormt de formatieve toetsing. In de onderwijs content is beschreven welke onderdelen in het portfolio opgenomen moeten worden.