Kies op maat

Inloggen Menu

Verpleegkundige Aandachtsvelder Palliatieve Zorg

Let op: Er zijn maximaal 10 plaatsen beschikbaar voor de periode 1 sept 2021 t/m 31 jan 2022. 

Verpleegkundige Aandachtsvelder Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden (Boddaert, Douma, Diphoorn, & Bijkerk, 2017) 

In Nederland wordt palliatieve zorg primair als generalistische zorg gezien. Dit houdt in dat verpleegkundigen zelf palliatieve zorg moeten kunnen verlenen, zo nodig met ondersteuning van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners. Dat stelt eisen aan de kennis en kunde van verpleegkundigen, zowel in de eerste als in de tweede lijn. De opleiding verpleegkunde van Hogeschool Viaa sluit - wat betreft kennis, vaardigheden en attitudeaspecten - aan bij het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020 en bij het onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg 1.0. Binnen de opleiding verpleegkunde van Hogeschool Viaa wordt de minor Verpleegkundige aandachtsvelder palliatieve zorg aangeboden voor studenten die zich verder willen ontwikkelen als verpleegkundige en aandachtsvelder palliatieve zorg.

In verschillende organisaties wordt gewerkt met aandachtsvelders. Dit zijn verpleegkundigen of verzorgenden die binnen hun team een specifiek aandachtsgebied bewaken. Aandachtsvelders palliatieve zorg zijn ambassadeurs op het gebied van de palliatieve zorg. Onderzoek heeft uitgewezen dat de inzet van aandachtsvelders palliatieve zorg in het ziekenhuis tot aantoonbare verbeteringen in de verpleegkundige zorg voor stervenden leidt. Zo wisten verpleegkundigen in het onderzoek vaker of patiënten psychische problemen hadden en was er met meer patiënten gesproken over het naderend overlijden. Daarnaast werden minder niet-essentiële verpleegkundige interventies toegepast gedurende de laatste 24 uur. Ook waren verpleegkundigen kritischer over de kwaliteit van sterven van patiënten op hun afdeling (Witkamp, van der Heide, van der Rijt & van Zuylen, 2017).

Leerdoelen

Leerdoelen

De student kan:

 1. Een verpleegkundige visie verwoorden op palliatieve zorg, de eigen rol als verpleegkundige en aandachtsvelder hierin, met als doel om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een levensbedreigende aandoening en hun naasten te bevorderen en waar nodig te verbeteren;
 2. Kennis uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg en kennis over verschillende doelgroepen in de palliatieve zorg toepassen in de verpleegkundige praktijk;
 3. De behoefte aan verpleegkundige zorg op lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel gebied vaststellen door de methodiek van klinisch redeneren te combineren met de uitgangspunten van palliatieve zorg, symptomen te benaderen vanuit de vier dimensies van palliatieve zorg en relevante meetinstrumenten in te zetten waar nodig;
 4. De rol en taken van de aandachtsvelder palliatieve zorg verkennen door het inzetten van Evidence-Based Practice en onderzoekend vermogen;
 5. De deskundigheid van medestudenten en collega’s bevorderen in de rol van aandachtsvelder palliatieve zorg;
 6. De aandacht voor de spirituele dimensie van palliatieve zorg bevorderen door hulpmiddelen, zoals de webapp Levensvragen, daarvoor in te zetten;
 7. De eigen ontwikkeling als verpleegkundige en aandachtsvelder palliatieve zorg monitoren door middel van een persoonlijk ontwikkelingsplan en intervisie;
 8. Reflecteren op de eigen ontwikkeling tot verpleegkundige en aandachtsvelder palliatieve zorg;
 9. Aan de hand van de Infographic van Fibula uitleggen welke disciplines en organisaties op welk niveau werkzaam zijn in de palliatieve zorg; 
 10. Het landschap van de palliatieve zorg verkennen door het inzetten van Evidence-Based Practice en onderzoekend vermogen; 
 11. Kennis over interdisciplinaire samenwerking in de palliatieve zorg toepassen in de praktijk en waar nodig deze samenwerking bevorderen en verbeteren; 
 12. Samen met betrokkenen (zoals patiënten, naasten, zorgverleners en managers) mogelijkheden ontplooien in de praktijk om de kwaliteit van de palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten te verbeteren.

Ingangseisen

Voltijdstudenten (alle routes)

De minor Verpleegkundige aandachtsvelder palliatieve zorg is toegankelijk voor derde- en vierdejaars studenten HBO-verpleegkunde, na een afgeronde propedeuse. In overleg met de minorcoördinator zoek je zelf een praktijkplek in de palliatieve zorg voor 2 dagen per week (minimaal 16 uren). Indien mogelijk loop je mee met een aandachtsvelder palliatieve zorg. De praktijkplek betreft geen stage, maar vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld bij een hospice, de thuiszorg, een verpleeghuis of een afdeling van een ziekenhuis. Bij duale studenten betreft de praktijkplek de eigen werkplek. De praktijkplek dient geregeld te zijn uiterlijk in de week voordat de minor begint. Je dient de minorcoördinator hiervan op de hoogte te stellen (c.roorda@viaa.nl). Zonder praktijkplek kun je niet deelnemen aan het onderwijs van deze minor.

 

Deeltijdstudenten

De minor Verpleegkundige aandachtsvelder palliatieve zorg is toegankelijk voor deeltijdstudenten HBO-verpleegkunde, na een afgeronde propedeuse. Voorwaarde voor deelname aan de minor is dat je een werkplek hebt.

Literatuur

Literatuur
In de minor Verpleegkundige aandachtsvelder palliatieve zorg wordt gewerkt met het Kwaliteitskader palliatieve zorg en de richtlijnen palliatieve zorg, beschikbaar op www.pallialine.nl, en de beschikbare kennis op Palliaweb. Daarnaast maken we gebruik van de methodiek Besluitvorming in de palliatieve fase, de uitgaven Levenseindegesprekken en Ik weet niet wat ik zeggen moet... van Bureau MORBidee en artikelen over specifieke onderwerpen uit de palliatieve zorg. Artikelen dien je zelf op te zoeken in de databanken van hogeschool Viaa. De databanken Academic Search, Cinahl, Springerlink, Sciencedirect en Academia zijn vanuit huis toegankelijk met je Viaa inloggegevens.

Voor de minor dient je de volgende uitgaven aan te schaffen:

Om verzendkosten te besparen is het wellicht handig om deze materialen samen met andere studenten te bestellen. Deze materialen dienen in je bezit te zijn uiterlijk in de week voordat de minor begint.

Voor het raadplegen van de richtlijnen kun je ook gebruik maken van de gratis app PalliArts, die landelijke en regionale informatie biedt over palliatieve zorg overal en op ieder moment. 

Rooster

Het binnenschools onderwijs van de minor Verpleegkundige aandachtsvelder palliatieve zorg vindt plaats op de woensdag en kan bestaan uit hoorcolleges, onderwijsgroep-bijeenkomsten Palliatief redeneren (PR) en/of Evidence-Based Practice (EBP), Vaardigheidsonderwijs (VO) en begeleide/zelfsturende bijeenkomsten Persoonlijke Ontwikkeling (PO).

Hoorcolleges gaan over onderwerpen uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg of over doelgroepen in de palliatieve zorg. Voor de onderwijsgroepbijeenkomsten PR wordt gebruik gemaakt van casuïstiek, passend bij de hoorcolleges, en de methodiek Besluitvorming in de palliatieve fase. Onderwijsgroepbijeenkomsten EBP gaan over de rol en taken van de aandachtsvelder palliatieve zorg. Voor VO-Sociaal Relationele Vaardigheden (SRV) wordt de Webapp Levensvragen gebruikt. De VO-Training palliatieve zorg & contextuele benadering beslaat een dagdeel. De VO-Training palliatieve sedatie bestaat uit Verpleegtechnische aspecten (deel 1) en Sociaal-relationele aspecten (deel 2).

Toetsing

Toetsing

De afsluitende formatieve toets van de minoren van de opleiding HBO-V van hogeschool Viaa is een portfolio. De afsluitende summatieve toets betreft een verpleegkundig artikel.

Portfolio voltijdstudenten (alle routes)
Als ‘lerende aandachtsvelder palliatieve zorg’ ontplooi je samen met betrokkenen activiteiten op je praktijkplek om de palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten te verbeteren. Bij duale studenten betreft de praktijkplek de eigen werkplek. Van deze activiteiten houd je wekelijks een logboek bij. Daarnaast voer je portfolio-opdrachten uit op de praktijkplek. Uitwerkingen van groepsonderwijs tijdens de lesdagen neem je eveneens op in het portfolio.

Portfolio deeltijdstudenten
Als ‘lerende aandachtsvelder palliatieve zorg’ ontplooi je samen met betrokkenen activiteiten op je werkplek om de palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten te verbeteren. Daarnaast voer je portfolio-opdrachten uit op je werkplek. Uitwerkingen van groepsonderwijs tijdens de lesdagen neem je eveneens op in het portfolio. 

Verpleegkundig artikel (alle minorstudenten)
Je verricht literatuuronderzoek naar een thema uit de palliatieve zorg dat je aanspreekt en/of in de praktijk tegenkomt. Daarbij maak je gebruik van een zoekplan. De resultaten van het literatuuronderzoek verwerk je zowel in een verpleegkundig artikel als in een posterpresentatie voor het symposium van de minoren van hogeschool Viaa.