Kies op maat

Inloggen Menu

Verpleegkundige Aandachtsvelder Palliatieve Zorg

In verschillende zorgorganisaties wordt gewerkt met aandachtsvelders. Dit zijn verpleegkundigen of verzorgenden die binnen hun team een specifiek gebied bewaken. Aandachtsvelders palliatieve zorg zijn ambassadeurs op het gebied van palliatieve zorg. Onderzoek heeft uitgewezen dat de inzet van deze aandachtsvelders in het ziekenhuis tot aantoonbare verbeteringen in de verpleegkundige zorg voor stervenden leidt. In deze minor krijg jij de mogelijkheid om je te ontwikkelen tot verpleegkundige en aandachtsvelder palliatieve zorg.

Leerdoelen

De student kan

 1. Een verpleegkundige visie verwoorden op palliatieve zorg, de eigen rol als verpleegkundige en aandachtsvelder hierin, met als doel om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een levensbedreigende aandoening en hun naasten te bevorderen en waar nodig te verbeteren;
 2. Kennis uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg en kennis over verschillende doelgroepen in de palliatieve zorg toepassen in de verpleegkundige praktijk;
 3. Met behulp van deze kennis en inzichten (basis)zorg verlenen aan patiënten in de palliatieve fase en mantelzorgondersteuning aan hun naasten;
 4. De methodiek Besluitvorming in de palliatieve fase toepassen op casuïstiek van uiteenlopende aard, symptomen benaderen vanuit de vier dimensies van palliatieve zorg en relevante meetinstrumenten inzetten waar nodig;
 5. De rol en taken van de aandachtsvelders palliatieve zorg verkennen door het inzetten van Evidence-Based Practice en onderzoekend vermogen;
 6. De deskundigheid van medestudenten en collega’s bevorderen in de rol van aandachtsvelder palliatieve zorg;
 7. De eigen persoonlijke ontwikkeling als verpleegkundige en aandachtsvelder palliatieve zorg monitoren door middel van een persoonlijk ontwikkelingsplan en intervisie;
 8. Aan de hand van de Infographic van Fibula uitleggen welke disciplines en organisaties op welk niveau werkzaam zijn in de palliatieve zorg;
 9. Het landschap van de palliatieve zorg verkennen door het inzetten van Evidence-Based Practice en onderzoekend vermogen;
 10. Kennis over interdisciplinaire samenwerking in de palliatieve zorg toepassen in de praktijk en waar nodig deze samenwerking bevorderen en verbeteren;
 11. Samen met betrokkenen (zoals patiënten, naasten, zorgverleners en managers) mogelijkheden ontplooien in de praktijk om de kwaliteit van de palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten te verbeteren.

Aanvullende informatie

Het binnenschools onderwijs van de minor Verpleegkundige aandachtsvelder palliatieve zorg vindt plaats op de woensdag en kan bestaan uit hoorcolleges, onderwijsgroep-bijeenkomsten Palliatief redeneren en/of Evidence Based Practice, vaardighedenonderwijs en begeleide of zelfsturende bijeenkomsten Persoonlijke ontwikkeling.

Hoorcolleges gaan over onderwerpen uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg of over palliatieve zorg aan kinderen/volwassenen/ouderen met een (chronische) ziekte, beperking of kwetsbaarheid, waaronder orgaanfalen, kanker, neurologische aandoeningen en multiproblematiek.

Voor de onderwijsgroep-bijeenkomsten Palliatief redeneren wordt gebruik gemaakt van de methodiek Besluitvorming in de palliatieve fase en casuïstiek, passend bij de hoorcolleges. Onderwijsgroep-bijeenkomsten Evidence Based Practice gaan over de rol en taken van de aandachtsvelder palliatieve zorg. 

Voor het vaardighedenonderwijs (Sociaal Relationele Vaardigheden) wordt de Webapp Levensvragen gebruikt. Daarnaast is er een training over palliatieve sedatie. 

Voltijdstudenten zoeken in overleg met de coördinator van de minor palliatieve zorg zelf een praktijkplek, waarbij zij - indien mogelijk - 2 dagen per week meelopen met een aandachtsvelder palliatieve zorg. De praktijkplek betreft geen stage, maar vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld bij een (kinder)hospice, een vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg organisatie, de thuiszorg, een verpleeghuis of een afdeling van een ziekenhuis. Het vrijwilligerswerk betreft bij voorkeur een combinatie van meelopen in de zorg en bureauwerk. Deeltijdstudenten hebben een werkplek, waarbij zij - indien mogelijk - contact hebben met een aandachtsvelder palliatieve zorg. Op de praktijk- of werkplek ontplooien studenten samen met betrokkenen activiteiten om de palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten te verbeteren.

Ingangseisen

Propedeuse HBO-V

De minor Verpleegkundige aandachtsvelder palliatieve zorg is toegankelijk voor derde- en vierdejaars studenten HBO-verpleegkunde. Voor voltijdstudenten is de voorwaarde dat zij - in overleg met de coördinator van de minor - zelf op zoek gaan naar een praktijkplek (geen stageplek, maar vrijwilligerswerk) voor minimaal 12 uren per week. De praktijkplek dient geregeld te zijn uiterlijk in de week voordat de minor begint. Voltijdstudenten dienen de coördinator van de minor hiervan op de hoogte te stellen. Zonder praktijkplek kunnen voltijdstudenten niet deelnemen aan het onderwijs van deze minor. Voor deeltijdstudenten is de voorwaarde dat zij een werkplek hebben.

Toetsing

De afsluitende formatieve toets betreft een digitaal portfolio, bestaande uit vijf delen:

 1. Palliatief redeneren;
 2. Aandachtsvelder;
 3. Persoonlijke ontwikkeling;
 4. Toepassing Kwaliteitskader (logboek);
 5. Samenwerking & Landschap (zelfstudie, alleen voor voltijdstudenten)

De afsluitende summatieve toets betreft een verpleegkundig artikel. Je verricht literatuuronderzoek naar een thema uit de palliatieve zorg dat je aanspreekt en/of in de praktijk tegenkomt. De resultaten van dit literatuuronderzoek verwerk je in het verpleegkundig artikel en in een posterpresentatie voor het symposium van de minoren van hogeschool Viaa.

Literatuur

In de minor Verpleegkundige aandachtsvelder palliatieve zorg wordt gewerkt met het Kwaliteitskader palliatieve zorg en de richtlijnen palliatieve zorg, beschikbaar op www.pallialine.nl. Daarnaast maken we gebruik van de methodiek Besluitvorming in de palliatieve fase, het boekje Levenseindegesprekken van Bureau MORBidee en artikelen over specifieke onderwerpen uit de palliatieve zorg. Artikelen dien je zelf op te zoeken in de databanken van hogeschool Viaa.

Voor de minor dien je de volgende materialen aan te schaffen:

 • De beslisschijf van de methodiek Besluitvorming in de palliatieve fase van IKNL;
 • Het boekje Levenseindegesprekken van Bureau MORBidee.

Deze materialen dienen in je bezit te zijn uiterlijk in de week voordat de minor begint.

Rooster

Wordt t.z.t bekendgemaakt door de opleiding.

Het binnenschools onderwijs vindt op woensdag plaats in het gebouw van hogeschool Viaa in Zwolle.