Kies op maat

Inloggen Menu

De betekenisvolle leraar (deeltijd)

Dit is een minor voor deeltijdstudenten Educatie met veel praktijk en ervarend leren en is gericht op verbreding en verdieping van het docentschap. De basisvaardigheden van het voor de klas staan zijn al eigen gemaakt maar de stap naar dynamisch en betekenisvol onderwijs geven is nu te realiseren. Hoe maak je docentschap voor jezelf een vak waar je jaren mee vooruit kunt? Hoe kun je genieten en energie krijgen? Docentschap is een beroep met een missie. Hoe kom je daaraan toe?                                                                                                                                                                           

Drama als middel

Als vakdocent of leerkracht onderzoek je welke dramawerkvormen je kunt inzetten om lesstof met betrekking tot het vakgebied toegankelijker, aantrekkelijker en boeiender te maken. Je geeft de leerlingen op de spelvloer, in een spelvorm een andere ingang tot leren, ervaren en ontmoeten. Als mentor van een klas wil je je klas leren kennen en de onderlinge band versterken. Natuurlijk zal je met enige regelmaat thema’s (zoals: prestatiedruk, stress, huiswerktijd, pesten, alcohol, seksualiteit, vriendschap) moeten en willen aansnijden. Dramawerkvormen geven nieuwe mogelijkheden in een mentorles. Het inzetten van vertellen als didactisch instrument is een veel gebruikte techniek die geplaatst wordt in jouw onderwijscontext. Verhalen brengen de lesstof dichterbij omdat ze concreet, beeldend en spannend kunnen zijn. We bieden je een eigentijdse variant van vertelkunst aan; “digital storytelling” of digitaal vertellen. In je beroepspraktijk of op je stageplaats oefen je met het toepassen van het aangeboden materiaal. Je ontwerpt zelf en past toe in de praktijk.

Pedagogische tact 3

In deze onderwijseenheid onderzoeken we het begrip pedagogische tact. Wat is dat? En hoe geef jij dat vorm? Vanuit deze houding kijken we naar professioneel handelen en zoek je naar handelingsalternatieven aan de hand van ingebrachte casuïstiek.

Er wordt gewerkt vanuit de volgende vragen: Vanuit welke overtuigingen handel je? Wat is de invloed van je socialisatie? Wat zijn jouw waarden en normen en hoe kom je daaraan? Hieraan wordt theorie van normatieve professionalisering verbonden.

Je doet onderzoek, zowel theoretisch als door middel van (reflectie)oefeningen en spel, naar je eigen betekenisgeving. Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Hoe ben ik als leraar? De module wordt afgerond met een onderzoek naar de onderliggende patronen die meespelen in jouw doen en laten in het handelen van alledag als leraar.

Leren en lesgeven met ICT

In deze OWE besteden we ruimschoots aandacht aan hoe je met behulp van digitale media kunt werken met de inhoud van je eigen vakgebied. Je leert een breed scala aan digitale middelen kennen waarmee je jouw onderwijs aantrekkelijker, afwisselender of efficiënter kan maken. Het is de bedoeling dat je nog meer didactische gereedschappen in handen krijgt dan je al had zodat je bijvoorbeeld in kunt zetten op het verhogen van het leerplezier van kinderen en jongeren of zodat je beter tegemoet kunt komen aan verschillen tussen leerlingen. Ook kun je met behulp van digitale middelen leerlingen eenvoudiger een producerende rol in laten nemen.

Gedurende deze onderwijseenheid zal je aan den lijve ervaren hoe het is om les te krijgen en te geven op ICT-rijke wijze.  De verbinding met het werkplekleren is sterk bij deze OWE: dat wat je leert kennen tijdens colleges voer je zelfstandig uit gedurende de rest van de week. 

 Er op uit!

Het kader schetsen wij, de invulling maak jij! In deze onderwijseenheid ga je erop uit. Je gaat op je ‘reis’ op zoek naar waardevolle onderwijs gerelateerde activiteiten die buiten het door jou al gebaande pad om gaan. Je kan denken aan het meedraaien op een andere school (eventueel in het buitenland) en daar ook activiteiten ontwikkelen en uitvoeren. Je kan ook denken aan het bezoeken van symposia, musea, conferenties, bibliotheken en archieven, en vandaaruit nieuw onderwijs toevoegen aan het bestaande aanbod. Dit project kan ook binnen je school afspelen waar je iets geheel nieuws toevoegt aan de bestaande praktijk. Het wordt een combinatie van inspiratie zoeken, ontwerpen en uitvoeren en dat presenteren.

Filmeducatie

In deze onderwijseenheid leer je beeld-bekwaam te worden in het onderwijs. Je leert met een open blik naar film en filmcultuur te kijken. Bewegend beeld is overal, hoe worden we erdoor bepaald? Welke thema’s zijn van invloed op onze leerlingen en hoe werkt beeld voor kinderen en binnen een jongerencultuur? In interactie met anderen leer je te verwoorden wat een beeld je kan vertellen en hoe een filmmaker de kijker kan beïnvloeden. We gaan films analyseren en onderzoeken welke waarde er voor het onderwijs in zit. Waar zou je beeld en film in kunnen zetten? Hoe versterkt het je onderwijs? Bij welke verschillende vakken en onderwerpen kan film een meerwaarde zijn? Tijdens deze onderwijseenheid verzamel je lesmateriaal dat je in kan zetten in je eigen lespraktijk. Je gaat concreet ervaring op doen met toepassingen in je eigen praktijk. We werken samen met het landelijk Netwerk Filmeducatie en de Filmhubs. Tot slot ga je praktisch aan de slag met je eigen (korte) film!

Studiereis van het academie educatie

Door deel te nemen aan een studiereis van de HAN Academie Educatie zal je de ontwikkeling met betrekking tot het onderwijs elders een waardevolle inspiratie zijn voor het onderwijs hier. Het wordt een combinatie van bezoeken, ontwerpen en uitvoeren en dat dan presenteren. Het is in overleg mogelijk om deel te nemen aan een studiereis elders, georganiseerd door een andere Hbo-instelling of universiteit.

Soort minor

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep.

Deze minor is een lintminor en duurt dan 10 maanden.

Er zijn twee startmomenten, namelijk september waarin hij hoofdzakelijk als lint te volgen is en in februari. Er zijn vier onderdelen waarbij onderwijs wordt aangeboden. Speciaal voor deeltijders is dit op de dinsdagavonden in lesweken. Wanneer je deze volgt ontstaat er een lintminor. Wanneer je er voor kiest om zelfstandig een onderdeel vorm te geven kun je het traject versnellen.  (er op uit en de studiereis)

Leerdoelen

Doel van deze minor:

 • Het ontwerpen en uitvoeren van leerarrangementen op het gebied van drama.
 • Het ontwerpen en uitvoeren van leerarrangementen op het gebied van film en ict.
 • Het ontwikkelen van eigen presentatie en docentvaardigheden.
 • Het inzicht verwerven in je professioneel handelen.
 • Het reflecteren op eigen ontwikkeling, mede door inbreng in intervisie.
 • Het begeleiden van werkvormen (drama, film en ict) op de werkplek.
 • Leeropbrengsten vertalen naar eigen praktijk.

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Tweedegraads lerarenopleidingen 
 • Pabo

3e of 4e jaars HBO studenten uit deze studierichtingen vinden een goede aansluiting op hun Major programma.

 • Je bent deeltijd student aan een HBO instelling.
 • Je bent in staat 100% aanwezig te zijn en compenseert gemiste bijeenkomsten door middel van een compensatie opdracht.

Goed om te weten
Alleen deeltijdstudenten kunnen deelnemen aan deze minor.

Literatuur

Is steeds actueel en wordt daarom bekend gemaakt bij de start van de minor.

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

Door het hele jaar zullen er in de lesweken op dinsdagavond bijeenkomsten zijn. In een ritme van acht weken les en uitvoeren van opdrachten op een werkplek, heb je daarna nog twee weken tijd voor afronding. De eerste onderwijseenheid start in periode 1 en zo volgt in periode 2 de tweede onderwijseenheid, in periode 3 de derde en periode 4 de vierde. De werkplekcomponenten van de onderwijseenheden worden bij voorkeur in de betreffende periode uitgevoerd. Opdrachten kunnen vaak worden ingepast in het werkplekleren. Het is van belang dat je gedurende deze minor periode opdrachten kunt uitvoeren in het werkveld, op een relevante werkplek of stageschool.

Werkvormen

 • Drama en theaterwerkvormen, filmfragmenten
 • Presentaties individueel en in groepsverband
 • ICT opdrachten
 • Intervisie en stagebegeleiding
 • Deelname specifieke social media
 • Training
 • Huiswerk
 • Stageproducten ontwikkelen en uitvoeren

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • De speelvloer en het beeldscherm worden gebruikt om informatie over te dragen tijdens presentaties die als toets functioneren.
 • Alle toetsen zijn praktijkgericht met een schriftelijke en/of theoretische verwerking.
 • Stageproducten worden getoetst als product waarbij het proces in belangrijke mate meetelt.
 • Reflecteren op eigen ontwikkeling is een vast onderdeel bij de afsluiting van iedere onderwijseenheid.

Aanvullende informatie

Voor inhoudelijke informatie:
Beike Wolfs
E-mail: beike.wolfs@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/