Kies op maat

Inloggen Menu

Begeleiden in de school

Er zijn diverse beroepen en taken in het onderwijs die een appèl doen op de begeleidende rol. Of het nu gaat over begeleiding van het leerproces, persoonlijke begeleiding of keuzebegeleiding rondom vervolgopleidingen; Professioneel leren begeleiden in de school is essentieel!  De focus van deze minor is gericht op het pedagogisch en begeleidend handelen binnen de schoolcontext. Deze minor bied je bij uitstek de mogelijkheid om je hierin verder te ontwikkelen.  Er zijn diverse begeleidingsrollen binnen het onderwijs; denk aan het mentoraat, LOB, de coachende rol, ouderbetrokkenheid en oudergesprekken, BPV-gesprekken,  etc.

De inhoud van de minor ‘Begeleiden in de school’ kent drie pijlers waarin we met elkaar gaan verdiepen en verbreden:

1.      Begeleiding van de groep + structuur van begeleiden in de school

2.      Begeleiding (coaching) van de individuele leerling

3.      Samenwerken met betrokken partners

Binnen deze pijlers werken we samen aan de geformuleerde leeruitkomsten. Je wordt gedurende deze minor door de loopbaangerichte leeromgeving geactiveerd om zelf aan het roer te staan van je leerproces. Deze werkwijze is uniek.  De minor is dialogisch, praktijk- en vraaggericht. Je organiseert dan ook je eigen hybride leeromgeving en formuleert eigen leervragen. De zelfsturing, waarbij keuzemogelijkheden van belang zijn, en vraagarticulatie is essentieel in deze minor. Het ontstaan van het programma is een organisch proces in samenwerking met de studenten en begeleiders.

Leerdoelen

•             Brede professionele basis

-         De student werkt respectvol samen met collega’s, is helder en correct in de communicatie en het taalgebruik.

-         De student verdiept zich in de aangeboden thema’s, werkt aan de eigen ontwikkeling en maakt dat zichtbaar.

-         De student heeft kennis van de (loopbaan)begeleidingsstructuur in de school 

-         De student heeft kennis van de vijf loopbaancompetenties

-         De student kan een loopbaangesprek voeren volgens de methodiek van de vijf loopbaancompetenties

-         De student staat open voor perspectieven van anderen.

-         De student heeft kennis van diverse coachingstechnieken en interventies

-         De student leert de basistechnieken van het coachen

-         De student experimenteert met innovaties in leersituaties en kan reflecteren op zijn/haar eigen handelen en kan op basis daarvan handelingsalternatieven benoemen en toepassen.

-         De student kan onder begeleiding een praktijkvraagstuk onderzoeken en op basis van opgedane inzichten hierover zijn kennis delen met anderen.

 

•             Pedagogisch bekwaam

-         De student kan kritisch kijken naar het eigen pedagogisch handelen en op basis daarvan het handelen aanpassen waarbij zowel bronnen vanuit de praktijk als bronnen uit de relevante theorie worden gebruikt.

-         heeft kennis van groepsprocessen en hoe je deze kunt sturen en begeleiden; hoe je als leraar kan bijdragen aan positieve groepsvorming

-         De student heeft kennis van de zorgstructuur op de eigen school en kent de verschillende actoren

Ingangseisen

  • je hebt minimaal je propedeuse behaald

 

Om deel te nemen aan de manifestatiesessie, waarin studenten hun eindproduct delen met anderen, hanteren wij een aanwezigheidsverplichting. Deze geldt voor de begeleiden en onbegeleide samenkomsten, eveneens geldt dit voor de coaching en de praktijkactiviteiten.

Onze werkwijze is uniek; studenten doorleven de principes van een krachtige loopbaangerichte leeromgeving. De minor is dialogisch, praktijk- en vraaggericht. Het ontstaan van het programma is een organisch proces in samenwerking met de studenten, waardoor aanwezigheid een essentieel onderdeel vormt.

Literatuur

Aanbevolen literatuur

Alblas, G., & Vos, W. (2014). Inleiding Groepsdynamica. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers

Lusse, M., & Diender, A. (2014). Samenwerken aan schoolsucces. School en ouders in het vo en mbo. Bussum: Coutinho

Klooster ten Conny (red.), Wiesfelt Piet, Veenbaas Wibe, e.a., 1995, Ineke Berkhout, Over luisteren gesproken, gespreksvaardigheden in theorie en praktijk, Koog a/d Zaan.

Kuijpers, M. (2012). Architectuur van leren voor loopbaan: inrichting en ruimte (Oratie). Heerlen: Open Universiteit

Meens, E. (2020).  Een leven lang kiezen. Amsterdam: Boom.

Meijers,  F., &  Mittendorf, K. (2017). Zelfreflectie in het hoger onderwijs. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Mulligen,W., Gielis, P., Nieuwenbroek, A.(2006).Tussen thuis en school. Over contextuele leerlingbegeleiding. Leuven: Acco.

Onderwaater, A. (2013). De onverbrekelijke band. Amsterdam: Pearson Assessment.

Rosenberg, M. (2006). Geweldloze communicatie. Lemniscaat.

Steeneveld, M. (2020). Appreciatieve Inquiry. Amsterdam: Boom

Weisfelt, P. (2003). Nestgeuren. Soest: H. Nelissen.

Act in LOB (https://act-in-lob.eu/)

Expertisepunt LOB https://www.expertisepuntlob.nl/

Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders  https://nvs-nvl.nl/

Rooster

Samenkomsten begeleid = 200 uren

Workshops = 20 uren

Praktijkactiviteit (stage) = 220 uren

De student draagt zorgt voor een stageplek (in samenwerking met de betrokken docenten)

Coaching = 40 uren

Voorbereiding manifestatie = 40 uren

Samenkomsten onbegeleid = 40 uren

Ontwikkelingsruimte = 200 uren

Literatuurstudie = 80 uren

 

De begeleide samenkomsten zullen waarschijnlijk op maandag en dinsdag plaatsvinden. 

Toetsing

De student rondt drie keuze deelopdrachten af. 

Deelopdracht: Begeleiding van de groep

Deelopdracht: Begeleiding van de individuele leerling

Deelopdracht: Samenwerken met betrokken partners

 

De student rondt tot slot de minor af door een beroepsproduct (manifestatie) welke in vorm naar keuze, wordt gedeeld met de groep en de evt. opdrachtgever.

Beroepsproduct: manifestatie leerproces   

Beoordelingscriteria:

·        De stappen van het leer- en keuzeproces  zijn beschreven.

·        Het leren is verdiept met relevante literatuur.

·        Er is een beeld en filmmateriaal toegevoegd.

·        Resultaten van het leerproces zijn in verband gebracht met de beroepspraktijk en voornemens tot toekomstig handelen zijn beschreven.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie:
minoren@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/