Kies op maat

Inloggen Menu

Onderzoekend en ontwerpend leren: bedrijfs- of instellingsopdrachten

Onderzoekend & Ontwerpend leren
Reële vraagstukken vanuit het bedrijfsleven als vertrekpunt voor projecten in de klas

Wil je meer weten over onderzoekend en ontwerpend leren waarbij het ontwikkelen van vaardigheden voor de 21e eeuw een belangrijke rol speelt? Wil je goed voorbereid zijn als leraar van de toekomst?

Onderwijs waarbij je samenwerkt met de omgeving, zoals het bedrijfsleven en instellingen, en daardoor voor jouw leerlingen betekenisvoller wordt? Onderwijs waarin vakoverstijgend en coachend lesgeven centraal staan?

Volg dan de minor "Onderzoekend & Ontwerpend leren” van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, met de mogelijkheid tot het behalen van je O&O-certificaat (of deelcertificaten hiervan).


Stel je voor: je bent docent op een school en je wilt projecten uitvoeren samen met of in opdracht van het technisch/technologisch bedrijfsleven of (educatieve)instellingen. Bijvoorbeeld in het Technasium- ,Bèta Challenge Programma, of Wetenschap & Technologie-onderwijs, dan komen vragen naar boven als:

- Hoe pak je projectonderwijs aan?

- Hoe leg je contact met bedrijven en instellingen?

- Hoe werk je samen met bedrijven en instellingen?

- Hoe vertaal je een vraagstuk vanuit het bedrijfsleven of instelling naar een uitdagende opdracht voor de leerlingen?

- Hoe begeleid je leerlingen bij projectonderwijs?

- Wat zijn de leerdoelen en hoe beoordeel je de leerlingen?

- Wat kun je allemaal met leerlingen in de omgeving van je school samen met bedrijfsleven en instellingen doen?

- Wat is O&O-onderwijs (Technasium)?

- Wat is T&T-onderwijs (Bèta Challenge Programma)?

- Wat is W&T-onderwijs (primair onderwijs)?

- Welke andere typen van projectonderwijs met bedrijven zijn er nog meer (RIJkonderwijs, Geo Future, Maakonderwijs, ..)?

Volg de minor " Onderzoekend & Ontwerpend leren " en je krijgt antwoord op deze en meer vragen! De minor biedt je een gedegen training in het begeleiden en beoordelen van leerlingen bij omgevingsgerichte projecten. Daarnaast loop je stage op Technasium (O&O), Bèta Challenge school (T&T), of educatieve instelling gericht op W&T en bezoek je bedrijven/instellingen om kennis op te doen over bedrijven/instellingen en de diverse beroepen in die bedrijven/instellingen.


Kijk HIER voor een voorbeeld van Projectonderwijs in opdracht van bedrijven bij 't Rijks, T & T-onderwijs (Bergen op Zoom) en beluister de podcast. Voor opzet O&O-onderwijs op Bedrijf opdrachtgever voor Technasia en Bèta Challenge scholen.

Soort minor

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

 

Leerdoelen

Leerdoelen:

 • Onderwijs door middel van projecten  in samenwerking met  de omgeving
  •  Begeleiden van leerprocessen tijdens projectonderwijs
  •  Ontwerpen van leerarrangementen: ontwerpen van projecten voor biologie, natuurkunde, scheikunde (po: natuur & techniek), economie, wiskunde of technische/technologische vakken (po: Wetenschap & Technologie)
  •  Bepalen van de positie van projectonderwijs in samenwerking met de omgeving,  instellingen/bedrijfsleven, binnen het curriculum van een school, visie ontwikkelen op projectonderwijs en het belang van projectonderwijs, dit laatste ook vanuit maatschappelijk perspectief (LoopbaanOriëntatie en -Begeleiding (LOB)).
  •   Ontwikkelen van de vakinhoudelijke en vakdidactische achtergrond in omgevingsgericht projectonderwijs.

 

Competenties


 •   Interpersoonlijke competentie
  Je stimuleert leerlingen tot gewenst gedrag tijdens projectonderwijs en daaraan gerelateerde lessituaties. Je spreekt de leerlingen zowel individueel als groepsgewijs aan op hun gedrag, zodat een op samenwerking gerichte sfeer ontstaat. Daartoe maak je zelfstandig gebruik van diverse professionele gesprekstechnieken.
  •   Pedagogische competentie
  Je hebt een duidelijk beeld van de sociale verhoudingen en het sociale klimaat binnen een groep leerlingen en van individuele leerlingen tijdens projectonderwijs en daaraan gerelateerde lessituaties. Je analyseert hun gedrag en begeleidt hen zelfstandig.
  •   Vakinhoudelijke en didactische competentie
  Je hebt een helicopter-view. Je legt verbanden tussen de theorie en de praktijk. Daarbij ontwerp je zelfstandig of samen met collega’s onderwijsleeractiviteiten die recht doen aan verschillen tussen leerlingen, met aandacht voor differentiatie en gevarieerde werkvormen met expliciete aandacht voor geïntegreerde didactiek. Je gaat bij de eventuele uitvoering flexibel om met het proces, evalueert dit en betrekt er ook de leerlingen bij.
  •   Organisatorische competentie
  Je richt leeromgevingen op een doelmatige wijze in en stemt de activiteiten van uiteenlopende leeromgevingen op elkaar af. Je bent in staat om relevante procedures voor leerlingen en docenten uit te schrijven.
  •   Samenwerking met collega's
  Je neemt actief deel in vormen van overleg die vereist zijn om projectonderwijs te ontwerpen in te verzorgen. Je geeft en ontvangt collegiale consultatie / intervisie. Specifieke vaardigheden liggen daarnaast op het gebied van samenwerking en afstemming, met collega's met een andere vakspecifieke achtergrond.
  •   Samenwerking met de omgeving
  Je neemt actief deel aan overleg met mensen en instellingen/bedrijven buiten de school, om zo de praktijk op een vakoverstijgende wijze in de school te brengen en bijvoorbeeld voorlichting te geven aan collega's en nieuwe leerlingen over de werkwijze bij omgevingsgericht projectonderwijs.
  •   Reflectie en ontwikkeling
  Je onderzoekt zelfstandig en systematisch jouw werk op het gebied van omgevingsgericht projectonderwijs en betrekt daarbij feedback van collega's, leerlingen en begeleiders. Je bent op de hoogte van actuele onderwijsontwikkelingen. Daarnaast ben je in staat om aan te geven vanuit welke beroepsopvattingen, normen en waarden je invulling geeft aan jouw werk.

Ingangseisen

Ingangseisen:

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.


Voor wie?


•   Voltijd- en deeltijdstudenten van 2e graads lerarenopleiding en Pabo met affiniteit met of interesse in toegepaste technologie


Voorwaarden voor deelname


•   Je volgt een educatieve major aan een 2e graads lerarenopleiding of Pabo en je bent in het bezit van een propedeusediploma
•   Je hebt je je schoolstages in de hoofdfase met een voldoende resultaat afgerond, d.w.z. alle schoolstages van de studiejaren 1 tm 3 (HAN: wpl1 en 2a en 2b).
•   Daarnaast functioneer je tenminste op hbo werk- en denkniveau 2

Rooster

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.
Naast hoor- en werkcolleges ga je vaak het werkveld in gedurende een hele dag. Dit betekent dat je minimaal 4 dagen per week beschikbaar moet zijn.

De groepsbijeenkomsten worden op achtereenvolgende twee dagen gegeven, bijv. maandag/dinsdag of donderdag/vrijdag. Op de overige dagen vindt de stage plaats. Stages mogen in de eigen regio plaatsvinden.

Werkvormen

 •  Hoorcolleges
  •  Werkcolleges
  •  Onderzoek
  •  Schoolstages ( O & O (Technasium), T&T (Bèta Challenge Programma), scholen met maakonderwijs, educatieve instellingen gericht op W&T)
  •  Oriëntaties op bedrijven en/of instellingen

Blokminor

De minor wordt een keer per jaar als een blok in semester 2 (periode februari-juli) aangeboden.

Toetsing

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze. Er vindt een competentiebeoordeling plaats in een assessment met behulp van je eigen Digitaal Portfolio. Voorafgaand aan de beoordelingen werk je aan leer(werk)taken die eindproducten opleveren ten aanzien van je competentieverwerving. Bijvoorbeeld: verslaglegging van bedrijfsoriëntaties en schoolstages, en een uitgewerkt projectplan aan de hand van een probleem/casus uit het bedrijfsleven of instelling.

Daarnaast wordt je beoordeeld op je verworven competenties tijdens de praktijkstage. Het totaaloverzicht van de competenties, doelen en beroepstaken moeten in onderlinge samenhang met een voldoende worden beoordeeld.

Je krijgt feedback op tussenproducten gedurende de minor.

Aanvullende informatie

Voor inhoudelijke informatie:
Karin kiewiet (1e/2e graads lerarenopleiding)
E-mail: Karin.Kiewiet@han.nl
of Maarten Hennekes (Pabo)
E-mail: maarten.hennekes@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/