Kies op maat

Inloggen Menu

PR & Woordvoering

Vind jij de wereld van journalistiek, woordvoering, PR (-stunts) en crisiscommunicatie interessant? En wil jij een goede woordvoerder, interviewer en gesprekspartner/PR-strateeg worden? Dan is deze Minor PR & Woordvoering echt iets voor jou.

Je leert hier  belangrijke vaardigheden op het gebied van gespreksvoering en woordvoering. Deze zijn ook zeer goed bruikbaar tijdens sollicitatiegesprekken of presentaties  en andere situaties waarin je jouw punt goed wilt maken en overeind moet blijven, ook bij een beetje tegenwind. De minor zit boordevol leuke en leerzame trainingen, simulaties en workshops. We krijgen hier steevast veel positieve feedback over van onze studenten.

Verder werk je ook als groep aan strategische en creatieve plannen voor echte opdrachtgevers. Je gaat je verder individueel verdiepen in een specifiek relevant aspect van PR en woordvoering en wordt op dat gebied een echte expert. 

Wat biedt de minor jou?

In deze minor gaat het niet alleen om de boodschap van de organisatie, maar zeker ook over jouzelf. Je bent zelf het belangrijkste instrument. Dat betekent dus doen: trainen (woordvoeren, interviewen, presenteren), analyseren, observeren en verbeteren. En dan repeat. En nog een keer repeat. Net zolang tot je het zo goed beheerst, dat je anderen kunt overtuigen van jouw rake verhaal. De nadere kennismaking met deze vaardigheden verandert tijdens de minor in echt gereedschap. Hier heb je niet alleen tijdens het optreden als woordvoerder iets aan, maar juist ook in je gewone leven als je een (uitdagend) gesprek moet voeren.

Je wilt de journalistieke wereld leren kennen en hun spelletje van nieuwsmaken meespelen. Je weet wat het monitoren van issues betekent en neemt dat mee in je PR-plannen en woordvoeringslijn. Je maakt voor en in overleg met echte opdrachtgevers een nieuwsplan, een crisiscommunicatieplan en een PR-plan/stunt. Je gaat op een van de aspecten van PR inzoomen en laat aan het eind tijdens een expert-presentatie zien dat jij daar specialist in bent geworden.

Onderwerpen

 • Reputatiemanagement: hoe bouw je een reputatie en hoe behoud je een reputatie?
 • Issuemanagement: zelf bepalen hoe je in de media komt.
 • Journalistiek: denken als een journalist en nieuws creëren, maar ook kritisch interviewen.
 • Strategie: opstellen van strategische PR-plannen.
 • Woordvoering: leren omgaan met de pers.
 • Gespreksvaardigheden: met opdrachtgevers,  journalisten, collega’s
 • Crisiscommunicatie: snel schakelen in een crisis.
 • Adviesvaardigheden: kritisch durven zijn op de inhoud en zuinig op de relatie.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor voor Communicatiestudenten en studenten binnen het commerciële domein (zoals CE en ORM) van de HAN. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Leerdoelen

 • Je leert issues en risico’s op waarde te schatten, te vertalen naar een strategisch advies en de doorvertaling te maken naar de uitwerking in communicatiemiddelen.
 • Je weet welke issues er spelen in de omgeving van een organisatie en waar de stakeholders zich mee bezig houden en een afweging te maken welke het meest relevant is om mee in de media te treden.
 • Je leert de vertaalslag te maken naar concrete beroepsproducten zoals een PR-plan, mediaplanning, persreleases, crisiscommunicatieplan, enz.
 • Je leert jezelf als PR-instrument inzetten. Je wordt getraind om goed beargumenteerd, overtuigend en zelfverzekerd over te komen in bijvoorbeeld 1-op-1 gesprekken zoals advies of sollicitatiegesprekken, maar ook wanneer je spreekt voor een groep, zoals persbijeenkomsten of (live) televisie-optredens.

Competenties

Koers bepalen

 • De communicatieprofessional begrijpt de strategie van een organisatie en de bredere (internationale) omgeving waarin organisaties actief zijn. Hij heeft zicht op de ontwikkelingen binnen de eigen organisatie, zijn vakgebied en het medialandschap in het algemeen, om zo communicatiestrategieën te kunnen ontwikkelen die aansluiten bij de doelstellingen van die organisatie.
 • De communicatieprofessional houdt zich bezig met het verzamelen (luisteren, dialogiseren, monitoren) en analyseren van (online) data met en over de communicatiedoelgroep. Hij begrijpt het gedrag en de behoeften, motieven en keuzes van de doelgroep en maakt de effectiviteit van communicatiestrategieën inzichtelijk om daar vervolgens op in te spelen.

Realiseren

 • De communicatieprofessional kan communicatieproducten, -diensten en -belevingen conceptmatig ontwikkelen, framen en activeren door middel van creatieve, betekenisvolle content en design. Het gaat om het verbinden van wensen van doelgroepen, organisatiedoelstellingen en media/technologie op basis van een strategie.

Draagvlak creëren

 • De communicatieprofessional draagt de boodschap van de organisatie uit om interne en externe communicatiedoelgroepen te informeren, te adviseren en/of te overtuigen met als doel het realiseren van organisatie- en communicatiedoelstellingen. Hij weet weerstand om te buigen om zo commitment, consensus en/of draagvlak te creëren. 

Professional skills:

Reflecteren:

 • De student is zich bewust van eigen functioneren en reflecteert hierop aan de hand van ontvangen en gevraagde feedback, bijvoorbeeld aan de hand van het DISC-profiel. De student bedenkt acties voor en toont transfer op leerdoelen ten behoeve van de professionele vaardigheden.
 • De student reflecteert op gedragingen door vragen stellen over zijn gedrag in een specifieke situatie; eigen input te geven over eigen gedrag (hoe vond ik het gaan), intervisie kan houden over zijn gedrag in een bepaalde situatie en het gedrag van anderen in kaart kan brengen met de DISC.
 • De student heeft een kritisch zelfoordeel en open houding, is bereid naar zichzelf te kijken, vraagt om feedback, reageert hier professioneel op en weet feedback om te zetten in acties. Hij zoekt actief naar persoonlijke feedback, stelt zich kwetsbaar op en laat zien over een reëel inzicht in de eigen sterke en zwakke punten te beschikken.
 • De student draagt bij aan een feedbackcultuur, waarbij hij anderen stimuleert in hun persoonlijke ontwikkeling door het geven van feedback in een open verstandhouding. Daarnaast heeft de student inzicht in de eigen ambities als professional en kan zijn eigen rol beschrijven, formuleren en zichtbaar maken (personal branding). 

Flexibel zijn:

 • De student anticipeert op tussentijdse veranderingen bij het maken van beroepsproducten zoals anticiperen op tussentijdse feedback, het aanpassen van de persoonlijke agenda ten behoeve van het groepsbelang, etc. 
 • De student observeert zijn omgeving en kan aanpassen aan deze omgeving waar nodig, stuurt gedrag bij waar nodig, om de verbinding met de omgeving te houden (adapteren). De student kan effectief reageren op de omgeving (bv a.h.v. DISC). De student kan problemen oplossen door nieuwe manieren, verder denken dan gangbare oplossing (proactief anticiperen). De student toont lef, stapt uit comfortzone. In onbekende situaties resultaat bereiken door onderbouwing (a.h.v. verschillende bronnen). 
 • De student is breed inzetbaar en kan (proactief) inspelen op tussentijdse of toekomstige veranderingen in het werkproces en kan waar nodig oplossingsgericht handelen. 

Verbinden/netwerken (communicatief vaardig):

 • De student kan zich inleven in de beleving, voorkennis, behoeften, standpunten, en situatie in van teamgenoten en doelgroepen. De student heeft een klein professioneel netwerk opgebouwd via LinkedIn waarbij zijn merkessentie in het profiel naar voren komt. 
 • De student heeft zijn eigen netwerk in kaart en is proactief hierin (zowel online als offline). 
 • De student zorgt voor verbinding en afstemming binnen zijn netwerk. 
 • De student brengt het netwerk binnen en rondom de organisatie in beeld en betrekt nieuwe netwerken bij de organisatie als dat nodig is. Hij helpt medewerkers om (organisatie)waarden te kunnen vertalen naar hun communicatief handelen om zo de communicatie-effectiviteit van medewerkers en teams te vergroten en de organisatie communicatiever te maken.

Plannen en prioriteren:

 • De student geeft sturing aan eigen leer- en werkprocessen door het stellen van prioriteiten en realistische doelen.  
 • De student maakt een realistisch plan en komt deze na; student komt voorbereid naar afspraken; de student stem af met betrokkenen.  
 • De student heeft een goede balans in hulp vragen en zelfstandig werken. 
 • De student heeft een efficiënt en effectief werktempo.
 • De student is in staat middels een projectmatige planning en binnen een bepaald budget vooraf helder geformuleerde doelen te realiseren. Hij werkt daarbij agile zodat er ingespeeld kan worden op de steeds veranderende werkelijkheid.

Samenwerken:

 • De student draagt bij aan een resultaatgerichte samenwerking.
 • De student staat open voor verhoudingen binnen samenwerking.
 • De student toont verantwoordelijkheid richting de groep: zowel bij het afspraken nakomen als kwaliteit leveren.
 • De student weet op de juiste manier feedback te geven en ontvangen.
 • De student werkt en denkt goed mee aan alle groepswerkzaamheden, ook zonder eigen belang.
 • De student voegt eigen expertise toe maar staat ook open voor leren met en van anderen.

Ingangseisen

Voor wie?

PR & Woordvoering is een verdiepende minor voor:

 • Studenten Communicatie
 • Studenten Commerciële Economie en Ondernemerschap & Retailmanagement. We gaan ervan uit dat je de basiskennis van communicatie beheerst. Doe je dit niet, dan kan je vooraf deze kennis inhalen door de volgende literatuur door te nemen: Michels, W.J. (2019), Communicatiehandboek,6e druk, uitgeverij Wolters Noordhoff. Tijdens de eerste lesweek van de minor krijg je hierover een toets.         

Voorwaarden voor deelname:

 • Propedeuse behaald.
 • Je moet als hbo-student een stage hebben gelopen.
 • Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via Osiris. Daarnaast stuur je je motivatie en cv naar Mark.Molewijk@han.nl. Aan de hand daarvan wordt bepaald of je mag deelnemen!
 • Externe studenten moeten eerst een account maken en aanmelden op kies op maat. Daarnaast stuur je je motivatie en cv naar Mark.Molewijk@han.nl. Aan de hand daarvan bepalen we of je mag deelnemen!

Mocht blijken dat je door omstandigheden na de inschrijving toch niet kunt voldoen aan de instapeis 'stage behaald', laat ons dat dan zo snel mogelijk weten. 

Goed om te weten

Deze minor kent een limiet van 25 studenten.

Literatuur

Voor niet-CO’ers: Michels, W.J. (2019), Communicatiehandboek, 6e druk, uitgeverij Wolters Noordhoff. Tijdens de eerste lesweek van de minor krijg je hierover een toets.

Geen verplichte literatuur, wel voldoende aanbevolen literatuur. 

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Deze minor is een fulltime minor van een half jaar. Wij proberen de colleges op 3 of 4 werkdagen te roosteren, zodat je ook lesvrije dagen hebt. Afspraken met opdrachtgevers maak je echter op het meest geschikte moment voor alle partijen, dat kan dus ook op een lesvrije dag zijn. Een PR-stunt of andere werkzaamheden voor opdrachtgevers organiseer je op het meest geschikte moment, eventueel ook in de avonduren of het weekend.

Locatie: Nijmegen.

Werkvormen

 • Hoor- en werkcolleges
 • Gastcolleges
 • Trainingen  en simulaties
 • Bedrijfsbezoeken
 • Projectopdrachten

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • PR-plan (nieuwsplan en crisiscommunicatieplan) met uitwerking PR-toolkit (groepsopdracht)
 • Schriftelijk tentamen
 • Media-optredens (x2)
 • Expert-optreden

Je krijgt uitgebreid feedback op de media-optredens, de ontvangen feedback op je eerste media-optreden neem je mee naar het volgende toetsmoment. Daarnaast ontvang je tussentijds ook feedback op beroepsproducten zoals een issuesanalyse, een persbericht,  interview, etc.

Aanvullende informatie

Voor inhoudelijke informatie:
Susanne de Graaf
E-mail: Susanne.deGraaf@han.nl 
Mark Molewijk
E-mail: Mark.Molewijk@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/