Kies op maat

Login Menu

Kunst en cultuur (voltijd)

Kunst en Cultuur:
Jij wordt de spil binnen je (toekomstige) organisatie om participatie aan kunst en cultuur te bevorderen door educatie, coördinatie en samenwerking met de culturele omgeving. Zie ook http://www.kiesvoorkunstencultuur.nl/

In deze kunst- en cultuurminor van de hogeschool van Arnhem en Nijmegen ga je op reis naar de inspirerende en verrassende wereld van kunst en cultuur. Naast je eigen culturele verdieping leer je om binnen je toekomstige beroep kunst en cultuur te bevorderen. Binnen de minor is een studiereis naar Rome gepland.

Deze minor bestaat uit 3 onderdelen:

 • De culturele reis: Ontmoetingen met kunst en cultuur in een breed perspectief. Je volgt een aantal ondersteunende colleges over kunst- en cultuurgeschiedenis en je verzamelt je kunstervaringen in een ‘culturele koffer'. Zo ontwikkel je een persoonlijk smaakoordeel en een visie op cultuurdragerschap. Vervolgens maak je een thematentoonstelling waarbij je laat zien hoe je de publieksbegeleiding vormgeeft. Je ontwerpt en voert een educatieve rondleiding uit (mogelijk in Rome).
 • Cultuur InZicht: Met een opdrachtgever (school of  culturele instelling) wordt vanuit een wens of probleem een vraag/opdracht geformuleerd voor een innovatief ontwerp. Meestal zal het ontwerp een cultuureducatief arrangement zijn, maar het kan ook een beleid- of visievoorstel zijn. Voordat je gaat ontwerpen dien je een uitgebreid vooronderzoek te doen op macro-, meso- en microniveau. Belangrijke informatie uit je onderzoek is de basis of wordt verwerkt in je cultuureducatie arrangement. Bij voorkeur word je gekoppeld aan een collega-student van een andere opleiding/beroep die voor jouw toekomstige beroepspraktijk van belang is.
 • Kunst en cultuureducatie: sleutel tot integratie. Je ontwerpt op basis van onderzoek een inspirerende en vernieuwende cultuureducatieve arrangementen en voert deze mogelijk ook uit.

Het beleid van het ministerie van OCW richt zich al een aantal jaren op het versterken van de cultuurparticipatie en bevorderen van cultuur¬educatie. Gezien de huidige ontwikkelingen dienen er deskundigen te worden opgeleid die het schoolse en buitenschoolse cultuuraanbod kunnen ontwikkelen, coördineren en op elkaar afstemmen zodat het elkaar ondersteunt en versterkt. Bij cultuureducatie gaat het om het echte leven en om te leren van dat echte leven. Daarom gaan we tijdens deze minor regelmatig naar buiten. Op excursie naar musea, balletvoorstellingen, theater en erfgoedinstellingen raak je geïnspireerd en ontdek je waar je passie ligt.

Deze minor bereidt studenten met verschillende achtergronden voor op verschillende taken en functies binnen het toekomstige beroep. Je kunt denken aan kunst- en cultuurcoördinator in het onderwijs, educatief museummedewerker, ondersteuningsfunctionaris kunstbemiddeling en podiumprogrammeur. Je krijgt een landelijk erkend ICC–certificaat (Interne CultuurCoördinator) als je deze minor in totaal met een voldoende afsluit, daarbij moet de stagebeoordeling een voldoende zijn.

Onderwerpen:

 • Wat is Cultuur en cultuureducatie
 • Belang van cultuureducatie
 • Historische ontwikkelingen van cultuureducatie
 • Functies in de culturele sector
 • De interne cultuurcoördinator
 • Cultuureducatie en onderzoek
 • Cultuur in de Spiegel
 • Esthetische beleving
 • Kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing
 • Educatief ontwerpen
 • Publieksbegeleiding en educatie
 • Kennismaking LKCA
 • Beleid op verschillende niveau’s
 • Kwaliteit van cultuureducatie
 • Visies cultuureducatie
 • Creativiteitsontwikkeling
 • Culturele levensloop

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

 

Leerdoelen

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Je kunt praktijkgerelateerde vraag uit het beroepsveld sytematisch onderzoeken
 • Je hebt een visie geformuleerd waarbij je verbanden kunt leggen tussen ontwikkelingen op macro-meso en microniveau
 • Je kunt een innovatief cultuureducatief ontwerp ontwikkelen op basis van onderzoek, uitvoeren en evalueren die een bijdrage leveren aan de participatie van diverse doelgroepen aan het culturele leven
 • Je kunt samenwerken met culturele partners of onderwijsinstellingen waarbij het partnerschap invloed heeft op de kwaliteit van de cultuureducatieve arrangementen
 • Je kunt aantonen dat je gegroeid bent als cultuur(over)drager
 • Je kunt laten zien dat je competent bent als ICCer

BOUWSTENEN COMPETENTIEPROFIEL CULTUURCOÖRDINATOR

Communiceren

 • Je kunt in gesprek met collega’s binnen en buiten de instelling/school persoonlijke opvattingen ten aanzien van de inhoud en de plaats van cultuureducatie op een constructieve wijze kenbaar maken.

 • Je kunt een planmatige manier van aanpak voor interactie met collega’s en personen uit het culturele netwerk van de betreffende instelling/school bedenken.

 • Je hebt het vermogen om de relatie met school, buurt en instelling te realiseren en te versterken.

 • Je kunt daarbij een uitwisseling van ervaringen op gang brengen ten aanzien van cultuureducatie met betrokken participanten.

Plannen ontwikkelen

 • Je kunt de visie van de instelling/school vertalen naar een visie ten aanzien van cultuureducatie.

 • Je kunt vanuit een ontwikkelende visie ten aanzien van cultuureducatie een vertaling maken in activiteiten en een voorstel doen voor inbedding in een curriculum/educatieprogramma.

 • Je kunt een programma rondom cultuureducatie verantwoorden vanuit de bijdrage die cultuureducatie kan leveren aan de ontwikkeling van de betreffende doelgroep.

 • Je kunt een programma rondom cultuureducatie verantwoorden vanuit de bijdrage die cultuureducatie kan leveren aan het werk- en leefklimaat van de doelgroep.

Cultuuraanbod beoordelen

 • Je specialiseert je in één van de cultuurvakken en hebt brede belangstelling voor de hele breedte van kunst en cultuur.
 • Je kunt de kwaliteit van kunst- en cultuuraanbod beoordelen en op basis hiervan een beargumenteerde keuze maken.

Coördineren

 • Je kunt activiteiten en de culturele omgeving op elkaar afstemmen binnen en buiten de instelling/school wat betreft ruimte, tijd, financiën en faciliteiten.

 • Je kunt vanuit de vraag van de opdrachtgever op het gebied van cultuureducatie binnen en buiten de instelling selecteren, initiëren, en organiseren. Je kunt een reële inschatting maken hoe vrijwilligers en anderen daarbij ingezet kunnen worden.

 • Je kunt in goed overleg met anderen flexibel omgaan met onverwachte situaties bij de uitvoering van een cultuuractiviteit.

Samenwerken met externen

 • Je kunt als contactpersoon fungeren tussen instellingen en school; je kunt overleggen en duidelijk aangeven wat gewenst en/of mogelijk is in samenwerking tussen culturele instellingen en/of school. Je kunt vragen vanuit de instelling/school inventariseren.

 • Je bent je bewust van cultuurverschillen tussen culturele instellingen en scholen en gaat hierover in gesprek indien nodig.

 • Je kunt mensen van buiten de instelling/school op een interactieve manier betrekken bij plannen en activiteiten op het gebied van cultuureducatie.

Professionaliseren

 • Je kunt bij het uitoefenen van je taken als cultuurcoördinator je eigen sterke en zwakke kanten benoemen, daaruit leervragen destileren en (na- of bij-)scholing zoeken.

 • Je kunt je netwerken gebruiken voor het opdoen en uitwisselen van kennis en ervaringen.

 • Je kunt via onderzoek een bijdrage leveren aan de onderwijsverbeteringen en ontwikkeling op het gebied van cultuureducatie waarbij je (op je eigen rol) systematisch reflecteert en evalueert.

Samenwerken binnen de instelling/school

 • Je hebt zicht op de verschillende opvattingen van collega's ten aanzien van cultuureducatie en kan deze integreren in producten (plan van aanpak of beleidsplan) of culturele activiteiten.

 • Je kunt draagvlak creëren: doelgericht collega's informeren, adviseren en inspireren op het gebied van cultuureducatie.

 • Je kunt collega's (en derden) inzetten bij het vormgeven van cultuureducatie.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Contactpersonen minor:
Niekje van de Lavoir
E-mail: niekje.vandelavoir@han.nl
Geertje Staring
E-mail: Geertje.Staring@han.nl

Tel: 0628414117 of 06-16766553

 

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Deze minor is uitermate geschikt als je bijvoorbeeld de Pabo doet of Culturele en Maatschappelijke Voming, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Creatieve Therapie, Pedagogiek, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Talen, Bouwkunde, Communicatie, ICA, Onderwijskunde, HTS product design, international  lifestyle Kunstacademie, Gerontologie, kunst en techniek, wetenschap en techniek, bewegingsonderwijs.

Voorwaarden voor deelname

De minor Kunst en Cultuur kent de volgende toelatingsvoorwaarden:

 • Je kunt aantonen dat je binnen de kernfase van je opleiding  je voldoende hebt ontwikkeld en dat je affiniteit hebt met Kunst en Cultuur
 • Je ambieert om in de sector Kunst en Cultuur (bijv.als cultuurcoördinator) te gaan werken en/of
 • Je bent in staat om de inhoud van de minor te gebruiken binnen de taken van je toekomstige beroep
 • Je voldoet aan de minorinstapeisen van jouw eigen hoofdopleiding (major)

Zo nodig nodigen we je uit voor een oriënterend gesprek.

Je bent in het bezit van de propedeuse. Voor studenten van het Instituut HAN pabo geldt dat als je bij de start van het derde jaar minder dan 45 studiepunten hebt, je in overleg met je slb’er beslist of inschrijven voor de minor verstandig is. Je studieachterstand is dan wellicht te groot om de minor succesvol te doorlopen.

Goed om te weten
De stageopdracht wordt in principe altijd geformuleerd door de minordocenten en de opdrachtgevers waarmee een structureel samenwerkingsverband is. In hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken. Mocht je hiervan graag willen afwijken, neem dan tijdig (twee maanden voor aanvang van de minor) contact op met de minordocenten.

Studenten wordt geadviseerd een museumjaarkaart aan te schaffen. Het is handig om een OV jaarkaart te hebben voor door de week.  Houd rekening met ongeveer 30 euro voor verplichte excursies. Voor de studiereis naar Rome moet er rekening gehouden worden met een bedrag van ongeveer 350 euro.  Informatie hierover 0628414117 of 0616766553

Toetsing

De minor Kunst en Cultuur wordt afgesloten met een integrale portfoliotoets. Het portfolio is afhankelijk van de opleiding digitaal of op papier. Twee examinatoren beoordelen of je bekwaam bent aan de hand van je portfolio (niveau 3). Zij beoordelen jouw competente handelen binnen de beroepstaak “Bijdragen leveren aan visie en beleid van de organisatie op het gebied van cultuureducatie” en de beroepstaak “Bijdragen leveren aan innovatie van het programma cultuureducatie". Ook beoordelen ze jouw groei als cultuurdrager en cultuuroverdrager in relatie met de twee beroepstaken.

Literatuur

 • Kunsthistorisch: 

Je kunt kiezen uit:

 1. Kunst op niveau/P. den Hartog, E.Angel, J.Martin. Uitgeverij Lambo bv, Arnhem. ISBN 978.94.6062.008.9. (met als voorkant: “Meisje met de parel” van Vermeer)
   Dit boek geeft je een snel en helder overzicht van de gehele kunstgeschiedenis.
 2. Kunst begrijpen. Stephen Little. Uigeverij Lebrero Taschen. Dit zijn twee kunstgidsen in één casette.
 3. Algemene Kunstgeschiedenis/ Honour and Fleming. Uitgeverij J.M. Meulenhoff. ISBN 978 90 290 8517 5 Een echt naslagwerk.

Cultuureducatie
Gebruikt wordt (niet zelf aanschaffen)

 1. Aerts, A.van. Hendriks A, Lavoir, N.van de, Tuit,J. Tongeren,C.(2010) Cultuurinzicht Uitgeverij Thieme Meulenhoff. ISBN 978 90 06 95508 8 of Gootjes-Klamer, L ,Nieuwenhuizen,M. (2012) Basisboek cultuuronderwijs . Noordhoff Groningen

 2. Wevers, E. eindred.( 2010) Dossier ICC  Cultuurnetwerk Nederland Utrecht 2010. 

 3. Heusden, B. van, Rass, A., Tans, J. (2016) Cultuur 2 Basis voor Cultuuronderwijs. Van Gorcum Assen. ISBN 9789023254867

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

 • De minor wordt 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden
 • Eén dag in de week lesdag (woensdag)
 • Stage/werktijd stageopdracht is 1,5 dag in overleg met opdrachtgever. Niet alle stageopdrachten vergen fysieke aanwezigheid op de stageplaats
 • De overige dagen zelfstudietijd

 • De studiereis naar Rome zal een gehele week in beslag nemen. Wanneer er minder dan 10 deelnemers aan de minor participeren zal in overleg met de groep een alternatieve excursie worden voorgesteld die minder contacttijd vergt

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Kijkopdrachten
 • Bezoeken van kunst en cultuuruitingen zoals musea, theater, concert
 • Een bezoek aan steunfunctieinstellingen
 • Literatuurstudie en zoekopdrachten internet
 • Stagepraktijk opdracht (onderzoek of cultuureducatief ontwerp)
 • Productontwikkeling: tentoonstelling met publieksbegeleiding en educatie
 • Workshops