Kies op maat

Inloggen Menu

De oncologische cliënt (voltijd)

In deze minor, de oncologische cliënt van het Instituut Verpleegkundige studies van de HAN staat het behandelen en begeleiden van cliënten met de vier meest voorkomende oncologische aandoeningen centraal (borst-, long-, prostaat en dikke darmkanker en het kind & kanker) uitgaande van de velden; Algemeen ziekenhuis (AGZ), Psychiatrische ziekenhuizen GGZ en de maatschappelijke gezondheidszorg (MGZ)

In het kader van professionalisering en kwaliteitszorg levert de student in de rol van ontwerper, onderzoeker of innovator een bijdrage aan kwaliteitsverbetering van de oncologische zorg en aan het versterken van de positie van de cliënt.

Zie informatiefilm

De centrale beroepstaak: Verlenen van zorg;  niveau- gevorderd.

Op professioneel verantwoorde wijze zorg verlenen waarbij de belangrijkste doelstelling is het ondersteunen van de kwaliteit van leven van de cliënt.

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Leerdoelen

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

De student kan op basis van kennis, inzicht en evidence based ervaringen beschrijven en toelichten:

 • Epidemiologie en etiologie van borst-, long-, prostaat-, dikke darmkanker en leukemie (Klinische Genetica, incidentiecijfers)
 • Preventie en het ontstaan van kanker
 • Diagnostiek bij de oncologische cliënt
 • Reguliere behandelingsmogelijkheden
 • Psycho-sociale en maatschappelijke context (wetgeving, kwaliteit van leven, lotgenotencontact)
 • Ketenzorg en sociale kaart
 • Theorieën over angst, pijn, en stress, waaronder culturele verschillen in angst-, pijn- en stressbeleving
 • Interventies ten aanzien van angst-, pijn- en stressbeleving
 • Zingevings- en copingstrategieën
 • Voeding en kanker
 • Palliatieve zorg
 • Diagnostiek en interventies in de palliatieve fase
 • Palliatieve sedatie, euthanasie, abstineren
 • Verlies- en rouwverwerking/begeleiding
 • Psychosociale begeleiding en ondersteuning in de palliatieve fase
 • Een zorg/behandelplan opstellen in overleg met de oncologische cliënt
 • Een cliënt en zijn naasten begeleiden in zowel de curatieve als palliatieve fase (begeleiding op maat)
 • De multidisciplinaire zorg afstemmen en hierbij de samenwerkingsmogelijkheden en de afzonderlijke benadering- en behandelingswijzen kunnen bespreken (ketenzorg en case management)
 • Ontwikkelingen en factoren signaleren in de maatschappij die van invloed zijn op de positie en mogelijke problemen van de cliënt, waarbij aandacht is voor multiculturele aspecten rondom oncologische en palliatieve zorg
 • Op de hoogte zijn van lokale-, nationale- en internationale organisaties voor oncologische en palliatieve zorg
 • Een bijdrage leveren aan (wetenschappelijk onderbouwde) zorgvernieuwing in de oncologische en palliatieve zorg om de kwaliteit van zorg voor deze cliëntengroepen te verbeteren
 • Kennis en inzicht verwerken bij morele dilemma’s die zich tijdens het ziekteproces kunnen voordoen en hierin een bijdrage kunnen leveren

Competenties

 • Verleent diensten en geeft informatie, voorlichting en advies op basis van kennis over en de gevolgen van een oncologische aandoening aan de individuele cliënt en/of aan groepen
 • Professionele relaties aangaan, onderhouden en afsluiten met de oncologische zorgvrager en diens systeem, collega’s in de zorg en hulpverleners
 • Individuele en collectieve voorlichting geven aan oncologische zorgvragers en hun systeem resp. zorgverleners over indicatie/ intake/ uitvoering en evaluatie en nazorg, revalidatie en ketenzorg
 • Het coördineren van individueel en collectief te verlenen zorg aan de oncologische zorgvrager en diens systeem
 • Het deelnemen aan het verder ontwikkelen, bewaken en borgen van kwaliteitsindicatoren op het gebied van indicatie/ intake/ uitvoering en evaluatie en nazorg, revalidatie en ketenzorg
 • Analyseert, coördineert en managet de dienstverlening in een continu en integraal proces dat gericht is op maatschappelijke participatie, empowerment, kwaliteit van leven en welzijn van de oncologische cliënt 

Aanvullende informatie

Student neemt vooraf de aanmelding eerst contact op met de minorverantwoordelijke:

Yvonne van de Wiel
E-mail: Yvonne.vandewiel@han.nl

Voor algemene informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Studenten Verpleegkunde
 • Studenten Paramedische Zorgopleidingen; vooralsnog fysiotherapie
  Voor de overige paramedische studenten wordt gekeken naar goede aansluiting van het major programma, gericht op het praktijkdeel van deze minor

 

Voorwaarde voor deelname
De student komt in aanmerking voor deelname indien hij/zij:

 • Aantoonbaar patiëntrelaties ervaren heeft in een professionele situatie op midden-complex niveau
 • De basis communicatieve vaardigheden beheerst
 • De basiskennis anatomie/fysiologie en pathologie beheerst

Voorwaarde voor deelname aan OWE 2, het praktijkdeel
De student komt in aanmerking voor deelname aan het praktijkdeel indien hij/zij:

 • Actief heeft geparticipeerd aan het voorbereidende theoriedeel van deze minor

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

OWE 1, Theoretisch deel:

Er wordt 2x per jaar een schriftelijk deeltentamen afgenomen (kennistoets), waarna je in de vorm van een cijfer wordt beoordeeld. Een eventueel hertentamen valt binnen de minorperiode.

OWE 2, Praktijkdeel:

Het deeltentamen van het praktijkdeel wordt afgenomen in de vorm van een presentatie, de presentatie moet met een voldoende (cijfer) worden afgesloten.

Tentamencriteria

De student:

 • Toont  aan de hand van een case-studie door middel van een presentatie zijn/haar competentieontwikkeling
 • Is op basis van concrete ervaringen en resultaten uit het praktijkdeel in staat om via een korte presentatie van maximaal 15 minuten.

Literatuur

Literatuur zal in het Nederlands zijn, in voorkomende gevallen een engelstalige tekst.

Rooster

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, het rooster wordt gepland op vaste dagen maar de inhoud, vorm en opzet van het onderwijs noodzaakt studenten alle dagen beschikbaar te zijn voor onderwijs of groepsopdrachten.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Onderwijsgroepen
 • Practica
 • Bezoek symposia
 • Excursies
 • Praktijkleren met terugkomdagen