Kies op maat

Inloggen Menu

Creatief begeleiden en coachen (voltijd)

Creatively supporting clients and coaching colleagues

In de minor creatief begeleiden en coachen leer je hoe je jouw doelgroep op creatieve wijze begeleidt en hoe je op creatieve wijze collega’s kunt coachen.

Deze minor is vooral geschikt voor studenten die anders willen leren denken en handelen dan volgens gangbare verbale methodes. Dit vraagt om creativiteitsontwikkeling en zicht op het creatieve profiel van jezelf en de ander. Uitgangspunt in deze module is dat iedereen creatief is en dat nog verder kan ontwikkelen. Hoe kun je bijvoorbeeld door middel van beweging, tekeningen, foto’s contact maken met iemand die minder makkelijk zijn verhaal kan vertellen? Hoe breng je jezelf of een ander tot diepere en andere inzichten middels creativiteit? En hoe kun je door creatieve middelen in te zetten collega’s ondersteunen bij hun professionalisering? In deze minor leer je nieuwsgierig te zijn en jouw nek uit te steken daar waar dat nodig is. Je gaat aan de slag met creatieve vaardigheden zoals flexibel associëren, creatief waarnemen en verbeelden. Je leert kunstzinnige middelen in te zetten om meerdere mogelijkheden/richtingen/oplossingen te zien. Het uitgangspunt is om de eerste oordelen uit te stellen, te experimenteren en vandaaruit (innovatieve) ideeën te ontwikkelen. Daarnaast krijg je kennis mee op het gebied van creatieve processen in het algemeen en  reflecteer je op je eigen proces en de daadwerkelijke resultaten daarvan.

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Leerdoelen

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Je leert hoe je omgaat met de onvoorspelbare en/of weerbarstige kant van het werken met mensen. Je leert afwijken van dat wat gangbaar, afgesproken of vanzelfsprekend is waardoor een ander perspectief op een situatie of gedrag kan ontstaan. Je leert creatieve middelen in te zetten ten behoeve van de begeleiding en/of coaching van anderen en ten behoeve van de bespreking/oplossing van een praktijkthema. Dit alles vraagt om een experimentele houding waarin je bereid bent om nieuwe en onbekende benaderingen en methodes uit te proberen.

Kwalificaties
Kwalificatie 1: Actief openstellen, contact maken en signaleren

Kwalificatie 2: Bevorderen van het vermogen van mensen en hun primaire leefomgeving om actief gestalte te geven aan eigen en elkaars welzijn, ontplooiing en maatschappelijke participatie

Kwalificatie 3: bevorderen van het vermogen van mensen en hun netwerk om actief bij te dragen aan een inclusieve samenleving

Kwalificatie 7: Reflecteren en ontwikkelen van de eigen professionaliteit

Kwalificatie 10: Kritisch en ethische afwegingen maken

Kwalificatie 11: Creatief denken en handelen

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Voor ELKE HBO STUDENT zolang je een leerwerkplek hebt en een werkbegeleider op jouw werkvloer. Creativiteit valt tenslotte in alle beroepen toe te passen. Wel moet je er rekening mee houden dat, als je uit een andere sector komt dan de sociale sector, de meeste studenten en dus ook de lesstof gerelateerd zal zijn aan een mensgericht sociaal beroep. Maar de input van jou uit een ander beroep heeft juist meerwaarde en zal zeer op prijs gesteld worden.
 • Voor studenten die meer willen weten over creatieve innovaties in hun beroep, creatief coachen van collega’s en hun eigen creatieve profiel willen ontdekken.

Voorwaarden voor deelname
Voor zowel voltijd als deeltijd geldt:

 • Een afgeronde propedeuse
 • Een werkkring (betaald of onbetaald) van ongeveer 20 uur per week waar je opdrachten kunt uitvoeren van dit programma en waar de leeruitkomsten in de praktijk beoordeeld kunnen worden door een door een werkplekcoach met minimaal een HBO-AD of Bachelordiploma.
 • Geen overlap met het majorprogramma van jouw opleiding.

Let op! 

 • Minor kan niet gevolgd worden door voltijd studenten Social Work van de HAN.
 • Deze minor kan niet gevolgd worden door HAN studenten deeltijd duaal Social Work die vanaf september 2020 de EVL Contextgebonden werken (20 studiepunten) hebben opgenomen in hun onderwijsovereenkomst als onderdeel van hun leertraject. De EVL Contextgebonden (20 stp) is, naast een keuze-EVL van 10 stp, generiek onderdeel van de volgende modules:
 • Social Work: Creatief begeleiden en coachen;
 • Social Work: Pedagogiek;(Huis op Stelten; opvoeden in een brede context)
 • Social Work: Smart Health; (Technologie in welzijn en gezondheidszorg werkt!)
 • Social Work: Regisseren en motiveren;
 • Social Work: Samenlevingsopbouw.
 • De minor is gebaseerd op deeltijddidactiek. Dit betekent dat je 12 lesdagen hebt en daarnaast veel zelf op de online leeromgeving en in zelfstudie zult moeten doen. Daarnaast is het werken in de praktijk een belangrijk onderdeel, waarbij je zelf in staat moet zijn afspraken te maken met de praktijkplek hoe je aan je leeruitkomsten kunt werken. Een zelfstandige studiehouding is dus van groot belang.

Ingangseisen tentaminering:

 • Praktijkleerovereenkomst ondertekend en ingeleverd.
 • Geschreven producten bevatten een titelblad met naam, studentnummer, datum, aantal woorden en toetskans. Tentamens voldoen aan de onderdelen en woordennorm die in de toetsinstructie is genoemd. Je levert je product in in .doc, .docx of .odt-formaat.

De overige taaleisen moeten voldaan zijn om een voldoende te krijgen. Als je hier niet aan voldoet ontvang je wel inhoudelijke feedback op je tentamen en is er wel een toetskans verbruikt. Zie voor meer informatie onderwijsonline -> toetsing en schrijfwijzer.

Beschrijving van de context van deze module
Deze module vraagt een verdieping op het gebied van kennis, houding en vaardigheden van het sociaal werk. De inhouden van de leeruitkomsten zijn zo omschreven dat er ervaring wordt opgedaan met complexere praktijkcasussen, het verschil tussen individuele, groeps- en collectieve hulpverlening en dat er een zekere mate van zelfstandigheid wordt gevraagd van de student om de leeruitkomsten aan te kunnen tonen.

Literatuur

 • Crasborn, J. & Buis, E. (2015) Hoe-boek voor de coach, Zaltbommel: Uitgeverij Thema
 • Beekers, P., Kroes, R. & Rosmalen, J. van (2017) Creativiteit als uitdaging in sociaal werk, Bussum: Uitgeverij Coutinho

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De lesdagen zijn op maandag.

Er zijn 12 lesdagen per minor van 20 weken, van 9.45-16.45 uur. Daarnaast wordt van je verwacht dat je gemiddeld 12 uur per week in zelfstudie steekt en gemiddeld 20 uur per week in een geschikte praktijksetting werkt of stageloopt. De performancetoets vindt rond week 9 plaats. De portfoliotoets kan elke eerste woensdag van de maand worden ingeleverd.

Werkvormen

 • trainingen
 • peerfeedback op de electronische leeromgeving
 • praktijkwerk
 • zelfstudie
 • leercoaching

Soort minor

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Dit is aanschuifonderwijs. Dat betekent dat je kunt aanschuiven bij onderwijs dat toch al gegeven wordt, maar dat niet tot je major behoort.

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Creatief begeleiden van cliënten en teamkwesties

Als sociaal werker wil je impact kunnen maken waarmee je in de beroepspraktijk echt een verschil maakt. Bijvoorbeeld  doordat jij nieuwe, verrassende perspectieven ziet en alternatieve oplossingen biedt. Veel mensen met wie je werkt zijn gebaat bij andere wijzen van (bege)leiden dan alleen maar de traditionele, vaak verbale, manier. Jij bent in staat om ook met non-verbale middelen en technieken te werken. Met een breed begrip van creativiteit en jouw creatieve vermogens help je cliënten, klanten, collega’s of vrijwilligers verder in hun welzijn en/of ontwikkeling.  Door je bewust te zijn van je eigen mogelijkheden kun je creatieve middelen en technieken inzetten op die momenten dat het past bij de vraag en behoefte van de ander.  Daar horen bewuste keuzes bij. De preciezere creatieve aanpak is persoonlijk en wordt bepaald door jouw specifieke creatieve profiel.

Experimenteren met en demonstreren van creatieve kracht: Je verlegt de grenzen van je creatief agogische mogelijkheden door te experimenteren met diverse creatieve handelswijzen in je beroepspraktijk. Hiertoe maak je een analyse van een praktijkthema en zoek je naar passende creatief agogische werkwijzen. Je onderbouwt je keuze voor de experimenten op basis van de kenmerken van jouw doelgroep, relevante bronnen en jouw visie op creativiteit in sociaal werk. Je demonstreert hoe je beweging in jouw contact met je doelgroep creëert. Je maakt inzichtelijk hoe je collega’s enthousiasmeert om hun handelingsmogelijkheden uit te breiden met creatief agogische technieken.

Behalve het praktijkthema m.b.t. de doelgroep, pak je ook een kwestie die in het team speelt met creatieve middelen aan.

Door zowel op cliënt-als teamniveau met creatieve middelen te werken, ontwikkel je zicht op jouw eigen creatieve vaardigheden en eigen creatieve stijl. Je toont aan dat je met de inzet van creatieve middelen collega’s positief kan beïnvloeden in het creatief handelen als sociaal professional en hoe jijzelf jouw grenzen daarin verlegd hebt.

Methodieken en/of werkwijzen:
In de loop van de geschiedenis zijn verschillende coachingsmethodes ontwikkeld waarvan we er in deze module 3 aanbieden: socratisch coachen, provocatief coachen en narratief coachen. Je gaat je verder verdiepen in deze drie methodes, zodat je - afhankelijk van situaties die zich voordoen - leert schakelen tussen verschillende methodieken. Je krijgt daarmee, metaforisch gezien, meer mogelijkheden in je hulpverlenersrugzak waaruit je kunt kiezen wat passende begeleiding is bij jouw coachee in bepaalde situaties waardoor je meer aansluit bij de mens met een bepaalde leerwens, uniek karakter en achtergrond in bepaalde situaties. 

Je werkt met methodieken en werkwijzen die passen bij jouw werkcontext. Je maakt inzichtelijk vanuit welke grondhouding je werkt, denk hierbij bijvoorbeeld aan bejegening, meerzijdige partijdigheid en vormen van samenwerking. Je verkent verschillende methodieken, afgestemd op de werkwijze binnen de werkcontext van bijvoorbeeld welzijnswerkers, creatief agogen, pedagogen, casemanagers. De gekozen methodieken en werkwijzen zijn effectief binnen de begeleiding van individuen, systemen en/of groepen. Je laat zien dat je in dialoog blijft afstemmen met het individu, systeem of de groep. Je laat in de evaluatie zien welke werkzame factoren binnen de gekozen methodiek en werkwijzen hebben bijgedragen aan het welbevinden van het individu en/of groep. Je reflecteert op dilemma’s en/of spanningsvelden die je hebt ervaren binnen de door jou gekozen methodieken en werkwijzen

Aanvullende informatie

Voor inhoudelijke informatie:
Judith Slabbers
E-mail: Judith Slabbers
Tel: +31655500221

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/