Kies op maat

Inloggen Menu

Intercultureel werken

Vind je ook dat er meer aandacht mag zijn voor een interculturele dialoog en het ontwikkelen van diversiteitscompetenties in het social work? Volg dan de minor Intercultureel werken van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Cultuursensitief aanbod ontwikkelen
De samenleving wordt steeds kleurrijker en de samenwerking tussen mensen uit verschillende (sub)culturen levert vaak mooie resultaten op. Maar dit gaat niet altijd vanzelf. Inclusie is een doel dat constante inzet en aandacht verdient. In de minor Intercultureel werken is ons uitgangspunt dat een cultuursensitief  aanbod van hulp- en dienstverlening om de ontwikkeling vraagt van diversiteitscompetenties, diversiteitbewuste methoden en co-creatie.

Wat ga je doen?

 • Je onderzoekt je eigen culturele bagage en de invloed daarvan op de diversiteitscompetenties die je bezit als social worker
 • Je doet narratief actieonderzoek onder een doelgroep naar voorkeur 
 • Je ontwikkelt intercultureel vakmanschap aan de hand van diversiteitscompetenties 
 • Je doet ervaring op met verschillende methoden voor cultuur-sensitieve hulpverlening, educatie en maatschappelijke ondersteuning
 • Je ontdekt hoe je met creatieve technieken en/of muzisch-ludische media verbindend kunt werken
 • Je creert draagvlak voor inclusiegerichte ontmoetingen en ontwerpt deze ontmoetings- en leeractiviteiten op basis van narratief actieonderzoek

Een deel van dit ontwerp voer je uit in de praktijk en/of in een performance assessment op de opleiding. Je bekwaamt je in co-creatie en innovatieve samenwerking met partijen die andere culturele normen, waarden en gewoontes hebben.

Onderwerpen

 • Narratief onderzoek naar de eigen culturele bagage
 • Narratief actieonderzoek ingang zetten met een doelgroep naar voorkeur
 • Ontwikkelen van diversiteitscompetenties
 • Cultuursensitief werken met migranten & vluchtelingen
 • Draagvlak creëren voor inclusiegerichte ontmoetingen
 • Hanteren van culturele diversiteit met behulp van de intersectionele benadering
 • Verbindend werken met muzisch-ludische media
 • Arrangeren van interculturele ontmoetingen en leeractiviteiten

 

Soort minor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Dit is tevens een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(sprofiel).

De minor is geschikt voor het uitstroomprofiel Jeugdzorg.

Leerdoelen

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Leerdoelen Onderwijseenheid 1 Narratief actieonderzoek en intercultureel vakmanschap

 • Je toont een onderzoekende houding naar de invloed van je eigen culturele bagage op je diversiteitscompetenties
 • Je kunt participatief actieonderzoek in gang zetten met behulp van narratieve methoden
 • Je werkt actief aan de ontwikkeling van je eigen diversiteitscompetenties
 • Je kent goede praktijken van het werken aan een inclusieve samenleving
 • Je kent diverse methoden voor interculturele gespreksvoering en cultuursensitief werken (met o.a. migrantenjongeren en vluchtelingenfamilies)
 •  

Doelen Onderwijseenheid  2 Arrangeren van inclusiegerichte ontmoetingen en leeractiviteiten

  • Je werkt actief aan de ontwikkeling van je eigen diversiteitscompetenties
  • Je hebt kennis en inzicht in actuele concepten, theorieën en methoden op het gebied van diversiteit in de samenleving vanuit het perspectief van verschillende wetenschappen ( w.o. sociologie, transculturele psychiatrie, pedagogiek, culturele antropologie en politieke filosofie).
  • Je kunt alledaagse discriminatie en uitsluitingsprocessen op een creatieve manier bespreekbaar maken
  • Je kunt verbindend en versterkend werken op individueel, collectief en gemeenschapsniveau
  • Je kunt inclusiegerichte ontmoetingen arrangeren die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de betreffende contactgroepen
  • Je kunt in cocreatie inclusiegerichte (leer)activiteiten ontwerpen
  • Je draagt bij aan de implementatie van de resultaten van het actieonderzoek

Competenties

Competentie 1 Contactleggen, oriënteren en analyseren

 1. In dialoog met cliënt/cliëntsysteem zich oriënteren op diversiteits vraagstukken, en mogelijkheden en belemmeringen voor sociale inclusie

Competentie 2 Doelen formuleren en een plan van aanpak ontwerpen

 1. In dialoog met de cliënt/burgers en netwerkpartners ondersteuningsdoelen formuleren.
 2. In dialoog met de cliënt en netwerkpartners een plan van aanpak voor inclusiegerichte ontmoetingen en leeractiviteiten ontwerpen.
 3. Competentie 3 Plan van aanpak uitvoeren en evalueren
 1. De ontworpen activiteiten uittesten en evalueren

Competentie 5 Samenwerken met professionals en anderen

 1. Cocreatief samenwerken met professionals en anderen binnen en buiten het eigen team
 2. Netwerken organiseren of bestaande netwerken inschakelen van professionals, vrijwilligers en/of mantelzorgers

Competentie 9 Eigen professionaliteit ontwikkelen

 1. Diversiteitcompetenties ontwikkelen door reflectie op het eigen beroepsmatig handelen
 2. Een visie op intercultureel/diversiteitsbewust vakmanschap ontwikkelen en onderhouden
 3. Intercultureel/diversiteitsbewust vakmanschap blijvend ontwikkelen door te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in het beroep.

Competentie 10 Bijdragen aan de ontwikkeling en profilering van het beroep

 1. Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van diversiteitsbewust vakmanschap
 2. Narratief actie onderzoek verrichten gericht ter ontwikkeling van inclusiegerichte methoden en/of leermiddelen voor de beroepspraktijk

Competentie 11 Inzetten van creatieve technieken en/of muzisch ludische media (MLM) in de beroepsuitoefening

 1. Inzetten van creatieve technieken en/of MLM bij de diversiteitsbewuste beroepsuitoefening

Aanvullende informatie

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

 

Voor inhoudelijke informatie:

Janneke Peelen
E-mail: Janneke Peelen

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Je wilt je interculturele competenties in een specifieke beroepspraktijk vergroten en je verdiepen in intercultureel werken
 • Je volgt een sociale opleiding, zoals Social Work, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, MWD, CTO, CMV, Pedagogiek of Toegepaste Psychologie of je volgt een educatieve opleiding, zoals de PABO, een lerarenopleiding of Opleidingskunde
 • De minor is geschikt voor het uitstroomprofiel Jeugdzorg

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt basiskennis van systeem- en communicatietheorie, pedagogiek, agogiek methodiek en didactiek, samenwerken in een arbeidsorganisatie, ontwikkelingspsychologie en/of leerpsychologie en praktijkonderzoek
 • Je hebt binnen je sociale of educatieve opleiding de competenties voor de beroepstaken van de major op niveau 2 behaald
 • Je hebt minimaal een half jaar praktijkervaring/stage gelopen in een relevante setting
 • Je hebt bijzondere ervaring met en/of interesse voor (culturele) diversiteit, intercultureel leren en intercultureel samenwerken

Goed om te weten
Je krijgt vooraf aan de start van de minor een praktijkopdracht ter voorbereiding op het narratieve onderzoek in de praktijk.

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Onderwijseenheid  1 Narratief actieonderzoek en intercultureel vakmanschap

 1. Beeldverhaal eigen culturele bagage

 2. Dialoogsessie narratief onderzoek

Onderwijseenheid 2 Arrangeren van inclusiegerichte ontmoetingen en leeractiviteiten

 1. Verslag narratief actieonderzoek
 2. Kennistoets

Literatuur

Beekers, B; Kroes, R & Rosmalen, J. van (2017). Creativiteit als uitdaging voor sociaal werk. De waarde van anders. Bussum: Coutinho. ISBN 9789046905579

Dries, M. & Endt-Meijling, M. (2018). Met nieuwe ogen. Meervoudig kijken en verbinden in het sociale domein. Bussum: Coutinho. ISBN 9789046905579

Migchelbrink, F, (2016). De kern van participatief actieonderzoek. Amsterdam: SWP.

Repáraz, L.R., Ardjosemito-Jethoe, S. & Rijk, K. (red.), Diversiteit in de samenleving. Concepten, voorbeelden en methoden voor de hbo­professional Assen: Koninklijke van Gorcum.

Schippers, M. (2017). Kinderen, gevlucht en alleen. Een interculturele visie op de begeleiding van alleenstaande gevluchte kinderen. Utrecht: Nidos.

Tjin a Djie, K. & Zwaan, I. (2016). Beschermjassen.Transculturele hulp aan families. Assen: Van Gorcum

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

 • De contactlessen vinden plaats op dinsdag en vrijdag van 09.30 tot 16.45 uur. De rest van de week werk je ongeveer 1 dag in de week al dan niet met je onderzoeksgroep aan het narratieve actieonderzoek in de praktijk en 1 of 2 dagen in de week zelfstandig aan andere verwerkingsopdrachten.
 • De minor bestaat uit 2 eenheden, (waarvan 7 lesweken, 1 voorbereidingsweek en 1 toetsweek) Daarnaast is er voorafgaand aan de tweede onderwijseenheid een extra week met een themadag.

Werkvormen

 • Interactieve hoorcolleges, filmanalyses en verwerkingsopdrachten
 • Individuele en groepsopdrachten in de praktijk
 • Gastlessen van ervaren praktijkwerkers
 • Groepsbijeenkomsten en subgroepbijeenkomsten
 • Verschillende vaardigheidstrainingen
 • Creatieve werkvormen op het gebied van interculturele communicatie, narratief werken en coaching
 • Excursies naar musea, community-artpraktijken en/of interculturele ontmoetingsplekken