Kies op maat

Login Menu

Intercultureel werken

Vind je ook dat er meer aandacht mag zijn voor een interculturele dialoog en het ontwikkelen van intercultureel vakmanschap? Volg de minor Intercultureel werken van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Cultuursensitief aanbod ontwikkelen
De samenleving wordt steeds kleurrijker en de samenwerking tussen mensen uit verschillende (sub)culturen levert vaak mooie resultaten op. Maar dit gaat niet altijd vanzelf. In de minor Intercultureel werken gaan we  er vanuit dat een cultuursensitief  aanbod van hulp- en dienstverlening om de ontwikkeling vraagt van diversiteitscompetenties, diversiteitbewuste methoden en randvoorwaarden.

Wat ga je doen?

 • Je onderzoekt je eigen culturele bagage en die van cliënten en hun sociale netwerk
 • Je doet narratief onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van verschillende (sub)culturele groepen
 • Je ontwikkelt intercultureel vakmanschap binnen het eigen werkveld
 • Je doet ervaring op met verschillende methoden voor cultuur-sensitieve hulpverlening, educatie en maatschappelijke ondersteuning
 • Je ontdekt hoe je met muzisch-ludische media verbindend kunt werken in ‘de botsing van culturen’
 • Je leert diversiteit in teams en netwerkverbanden te herkennen en op een creatieve manier te benutten
 • Je arrangeert interculturele ontmoetingen en ontwerpt interculturele leeractiviteiten op basis van narratief onderzoek

Een deel van dit ontwerp voer je uit in de praktijk en/of in een performance assessment op de opleiding. Je bekwaamt je in de creatieve en innovatieve samenwerking met partijen die andere culturele normen, waarden en gewoontes hebben.

Onderwerpen

 • Vraaggericht en cultuursensitief werken door narratief onderzoek
 • Omgaan met culturele diversiteit vanuit het kruispuntdenken
 • Maatschappelijke ondersteuning aan migranten en vluchtelingen
 • Cultuursensitieve opvoedings- en leerondersteuning
 • Samenwerken aan een inclusieve samenleving
 • Omgaan met culturele spanningen
 • De verbindende kracht van (levens)verhalen
 • Verbindend werken met muzisch-ludische media
 • Arrangeren van interculturele ontmoetingen en leeractiviteiten

 

Soort minor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Dit is tevens een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(sprofiel).

De minor is geschikt voor het uitstroomprofiel Jeugdzorg.

Leerdoelen

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Leerdoelen Onderwijseenheid 1 Narratief onderzoek en ontwikkeling intercultureel vakmanschap

 • Je ontwikkelt kennis over je eigen culturele bagage en die van anderen
 • Je kunt vraaggericht werken op basis van narratief onderzoek
 • Je kunt misverstanden bij interculturele gespreksvoering aanpakken met behulp van een inclusieve, systeemtheoretische benadering
 • Je kunt omgaan met verschillende vormen van diversiteit vanuit een intersectionele benadering
 • Je kent goede praktijken voor het werken aan een inclusieve samenleving
 • Je kent actuele methoden voor supportgericht werken met o.a. migrantenjongeren en vlichtelingengezinnen
 • Je hebt kennis van diversiteit in opvoedings- en leerstijlen en kunt verkregen inzichten toepassen in de (toekomstige) beroepspraktijk
 • Je weet hoe je verbindend kunt werken met narratieve methoden en  muzisch-ludische media

Doelen Onderwijseenheid  2 Arrangeren van interculturele ontmoetingen en leeractiviteiten

 • Je geeft actief vorm aan je eigen competentie-ontwikkeling
 • Je weet alledaagse discriminatie en  uitsluitingsprocessen op een creatieve manier bespreekbaar te maken
 • Je bent in staat om aan te sluiten bij de leefwereld van mensen met een andere culturele of levensbeschouwelijke achtergrond
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van intercultureel vakmanschap in de praktijk
 • Je kunt interculturele ontmoetingen arrangeren die aansluiten bij de vraagpatronen van verschillende subculturele doelgroepen
 • Je kunt vanuit een inclusieve en narratieve benadering interculturele leeractiviteiten ontwerpen en begeleiden 
 • Je kunt empowermentgericht werken muzisch-ludische media
 • Je kunt een workshop organiseren en begeleiden ter implementatie van het ontworpen programma
 • Je kunt de werkprincipes van diversiteitbewust coachen toepassen

Competenties

Competentie 1 Contact leggen, oriënteren en analyseren

 • In dialoog met de cliënt/het cliëntsysteem zich oriënteren op interculturele vraagstukken, problemen en mogelijkheden
 • Vragen, problemen en mogelijkheden van cliënt/cliëntsysteem analyseren vanuit diversiteitperspectief
 • In dialoog met de cliënt/cliëntsysteem ondersteuningsvragen formuleren   

Competentie 2 Doelen formuleren en een plan van aanpak ontwerpen

 • In dialoog met de cliënt en netwerkpartners ondersteuningsdoelen formuleren
 • In dialoog met de cliënt en netwerkpartners  een plan van aanpak voor interculturele ontmoetingen en leeractiviteiten ontwerpen

Competentie 3 Plan van aanpak uitvoeren en evalueren

 • Een implementatie workshop methodisch uitvoeren en in dialoog evalueren

 Competentie 5 Samenwerken met professionals en anderen

 • Cultuursensitief samenwerken met professionals en anderen binnen en buiten het eigen team
 • Netwerken organiseren of bestaande netwerken inschakelen van professionals, vrijwilligers en familiezorgers

Competentie 9 De eigen interculturele professionaliteit ontwikkelen

 • Intercultureel vakmanschap ontwikkelen door reflectie op het eigen beroepsmatig handelen
 • Een visie op intercultureel vakmanschap ontwikkelen en onderhouden
 • De eigen interculturele professionaliteit blijvend ontwikkelen door te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in het beroep.

Competentie 10 Bijdragen aan de ontwikkeling en profilering van het beroep

 • Praktijkgericht onderzoek verrichten ter ontwikkeling van cultuursensitieve methoden en/of leermiddelen voor de beroepspraktijk
 • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van intercultureel werken 

Competentie 11 Inzetten van muzisch-ludische media bij de diversiteitbewuste beroepsuitoefening

Aanvullende informatie

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

 

Voor inhoudelijke informatie:

Marian Dries
E-mail: Marian Dries
Tel: 0655291119

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Je wilt je interculturele competenties in een specifieke beroepspraktijk vergroten en je verdiepen in intercultureel werken
 • Je volgt een sociale opleiding, zoals Social Work, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, MWD, CTO, CMV, Pedagogiek of Toegepaste Psychologie of je volgt een educatieve opleiding, zoals de PABO, een lerarenopleiding of Opleidingskunde
 • De minor is geschikt voor het uitstroomprofiel Jeugdzorg

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt basiskennis van systeem- en communicatietheorie, pedagogiek, agogiek methodiek en didactiek, samenwerken in een arbeidsorganisatie, ontwikkelingspsychologie en/of leerpsychologie en praktijkonderzoek
 • Je hebt binnen je sociale of educatieve opleiding de competenties voor de beroepstaken van de major op niveau 2 behaald en van niveau 3 30 studiepunten behaald
 • Je hebt minimaal een half jaar praktijkervaring/stage gelopen in een relevante setting
  Je bent in staat een opdracht te werven voor het doen van actie-onderzoek naar interculturalisatie in een onderwijs- of welzijnsorganisatie
 • Je hebt bijzondere ervaring met en/of interesse voor (culturele) diversiteit, intercultureel leren en intercultureel samenwerken

Goed om te weten
Je krijgt vooraf aan de start van de minor een praktijkopdracht ter voorbereiding op het narratieve onderzoek in de praktijk.

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Onderwijseenheid  1 Narratief onderzoek en ontwikkeling intercultureel vakmanschap

 1. Presentatie beeldverhaal eigen culturele bagage (individuele performancetoets)
 2. Narratief onderzoek (groepsverslag + individuele verantwoording)
 3. Kennistoets intercultureel vakmanschap (open vragen toets)

Onderwijseenheid 2 Arrangeren van interculturele ontmoetingen en leeractiviteiten

 1. Handboek interculturele leeractiviteiten(groepsverslag)
 2. Implementatie workshop (performancetoets in de praktijk met 3 medestudenten)

Literatuur

Biene, M. e.a. (2008). DVD De standaardvraag voorbij: narratief onderzoek naar vraagpatronen. Nijmegen: HAN. Lectoraat voor dienstverlening vanuit klantperspectief (LDVK) (te downloaden via http://blog.han.nl/wmowerkplaatsnijmegen/narratieve-vraagpatronen

Bolsenbroek, A. en Houten, D. van (2010). Werken aan een inclusieve samenleving. Goede praktijken. Baarn: Nelissen

Haaster, J.M. van (2006). Kleine verhalen. Narrativiteit met multimedia in sociale beroepen. Bussum: Coutinho

Keulen, A., van (2010). Van alles wat meenemen. Diversiteit in opvoedingsstijlen in Nederland. Bussum: Coutinho

Tjin, A., Djie, K. en Zwaan, I. (2015). Beschermjassen. Transculturele hulp aan families. Assen: Van Gorcum ISBN: 97890232247357

Wolffers, I., Kwaak, A. vander & Beelen, N. van (2013). Culturele diversiteit in de gezondheidszorg. Bussum: Coutinho.

Indien er op basis van de actualiteit nog andere literatuur noodzakelijk is, wordt dit vooraf aan de minor bekend gemaakt.

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

 • De contactlessen vinden plaats op dinsdag en vrijdag van 8.45 tot 17.30 uur. De rest van de week werk je grotendeels zelfstandig aan verwerkings- en praktijkopdrachten
 • De minor bestaat uit 2 eenheden, (waarvan 7 lesweken, 1 voorbereidingsweek en 1 toetsweek) Daarnaast is er voorafgaand aan de tweede onderwijseenheid een extra week met een themadag.

Werkvormen

 • Interactieve hoorcolleges, filmanalyses en verwerkingsopdrachten
 • Individuele en groepsopdrachten in de praktijk
 • Gastlessen van ervaren praktijkwerkers
 • Groepsbijeenkomsten en subgroepbijeenkomsten
 • Verschillende vaardigheidstrainingen
 • Creatieve werkvormen op het gebied van interculturele communicatie, narratief werken en coaching
 • Excursies naar musea, community-artpraktijken en/of interculturele ontmoetingsplekken