Kies op maat

Inloggen Menu

Trainen en coachen in organisaties

Werk je graag met mensen aan hun professionele ontwikkeling? Ben je nieuwsgierig hoe je het leerproces en gedragsverandering van anderen kunt stimuleren? En sta je open om ook aan je eigen persoonlijke ontwikkeling te werken? Dan is de minor Trainen en Coachen in organisaties bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen echt iets voor jou!

Het allerbelangrijkste voor het succes van een organisatie zijn de mensen die er werken. Meer dan ooit moeten organisaties zich ontwikkelen om succesvol te blijven, dat vraagt om persoonlijke effectiviteit en soms ook gedragsverandering van medewerkers. Dit kan bevorderd en begeleid worden  in de vorm van trainingen of persoonlijke coaching. Soms door externe professionals, maar steeds vaker door collega s en leidinggevenden. Steeds meer organisaties vragen daarom naar mensen die kunnen trainen en coachen. Lijkt het jou een leuke uitdaging mensen bij hun groeiproces en gewenste verandering te begeleiden, dan is deze minor een aanrader!

Trainen

Als trainer begeleid je leeractiviteiten & gedragsverandering binnen een groep. Je leert een vraag van de opdrachtgever, klant of deelnemers te vertalen naar een passend programma. Je ontwikkelt je kennis van didactiek en leert hoe je het leerproces van je deelnemers kunt stimuleren. Je hebt oog voor het effect van je training en evalueert de bijeenkomsten.

Coachen

Je ondersteunt en stimuleert het leerproces van een individu. Uitgangspunt daarbij is een professionele leervraag van de coachee. Je leert uiteenlopende gesprekstechnieken en werkvormen om het vraagstuk van de lerende vanuit verschillende perspectieven te bekijken en de gewenste gedragsverandering te stimuleren en begeleiden vanuit een coachende rol. Je verrijkt jezelf met kennis van modellen en psychologische principes die hierbij een rol spelen.

Je eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling

Of je nu werkt als trainer of als coach, je bent voor een belangrijk deel zelf het instrument. Daarom besteden we tijdens deze minor ook aandacht aan je eigen persoonlijke ontwikkeling. Wat zijn jouw drijfveren? Wat zijn jouw kwaliteiten? Waar liggen je ontwikkelpunten? In de minor leer je dus niet alleen goed trainen en coachen. Je leert vooral ook veel over persoonlijke en professionele ontwikkeling!

Psychologie als theoretisch fundament

Je krijgt als trainer en als coach te maken met allerlei processen die je vanuit psyhologie leert herkennen en begrijpen. Je leert over groepsdynamica, sociale (leer)processen en over psychologische mechanismen die een rol spelen in de communicatie.

In deze video vertellen studenten over hun ervaringen met de minor Trainen & coachen in organisaties.

Onderwerpen

Tijdens deze minor komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod

 • Trainen – het begeleiden van leerprocessen in een groep
 • Coachen – het stimuleren van leren en gedragsverandering van een individu
 • Sociale psychologie – het aanleren, inzetten en sturen van psychologische principes die het leren ondersteunen
 • Leren van volwassenen – volwassenen leren allen op hun eigen manier, jij leert hoe je hierbij naadloos aansluit
 • Persoonlijke ontwikkeling – je ontdekt je eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten als trainer en coach, maar ook als professional in je eigen werk

Leerdoelen

We geven je graag een inkijkje in de leerdoelen die tijdens deze minor centraal staan. Na afloop van deze minor ben je in staat om het begeleiden van leren individueel (als coach) en in groepsverband (als trainer) vorm te geven en vanuit de psychologie onderbouwde uitgangspunten en methoden te handelen.

Als trainer ben je in staat om:

 1. de leernoodzaak van de deelnemersgroep in kaart te brengen;
 2. de voorbereiding in een trainershandleiding met draaiboek zo te beschrijven dat een andere trainer in staat is de training ook uit te voeren;
 3. jezelf en een zelfgekozen gedragsthema in kort tijdsbestek te presenteren aan een groep deelnemers;
 4. didactische principes door te voeren in een rollenspel en bij het ontwerpen en afbakenen van een praktijkcasus;
 5. een groep deelnemers interactief te begeleiden in het onderzoeken van en experimenteren met (nieuw) gedrag;
 6. met een rollenspel resultaat- en doelgericht te werken en op leerrendement (ontwikkeling van nieuw gedrag) te sturen;
 7. een rollenspel/praktijksimulatie coachend te begeleiden, waarbij je alternatief gedrag en het leren van de deelnemers met elkaar onderzoekt;
 8. in te springen op eenvoudige groepsdynamische processen.


Als coach ben je in staat om:

 1. de basisvaardigheden en houdingsaspecten van het coachen toe te passen en te ontwikkelen in coachgesprekken;
 2. een intake voor coaching uit te voeren en afspraken vast te leggen (van contact naar contract);
 3. de coachvraag van de coachee te helpen formuleren en te verdiepen;
 4. in gesprek te gaan met een coachee en samen met hem/haar de onderliggende vraag te onderzoeken;
 5. vanuit een goed contact met de coachee het leren coachend te begeleiden;
 6. een coachmodel systematisch in coachgesprek(ken) door te voeren;
 7. technieken in te zetten om de coachvraag te verrijken en vanuit verschillende theoretische perspectieven te onderzoeken;
 8. te reflecteren op eigen houdingsaspecten en begeleidingsstijl en inzicht te hebben in de impact op coaching.


Vanuit de psychologie zijn de leerdoelen:

Je hebt kennis van:

 1. de verschillen tussen coachen en psychotherapie;
 2. oorzaken van gedrag en hoe je al coach hierop kunt interveniëren;
 3. verschillende theoretische invalshoeken wanneer de communicatie niet goed loopt en hoe je daar als coach effectief op ingespeeld kan worden;
 4. de invloed van behoefte, flow, motivatie en self-efficacy bij het vergroten van het leervermogen en weet deze te relateren aan mogelijke interventietechnieken die je als coach ter beschikking staan;
 5. de begrippen overdracht en tegenoverdracht en de betekenis van deze fenomenen in een coaching proces;
 6. verschillende interventietechnieken binnen coaching.
 7. de belangrijkste begrippen uit de sociale psychologie;
 8. de belangrijkste elementen uit de groepsdynamica;
 9. de fasen in groepsontwikkeling;
 10. trainingsinterventies die in de verschillende fasen van groepsontwikkeling ingezet kunnen worden om het leren en zelfsturend leren te bevorderen;
 11. elementen die een rol spelen bij wederzijdse beïnvloeding in groepen en te beredeneren hoe deze van invloed zijn op groepsstructuur en groepsproces.

Ingangseisen

Voor wie?

De minor Trainen en Coachen in organisaties is geschikt voor studenten van alle hbo-opleidingen. Het is immers voor medewerkers in alle branches en organisaties van belang zich te blijven ontwikkelen om goed te kunnen functioneren.

Deze minor is niet geschikt voor studenten van de hbo-opleidingen Learning and Development in Organisations (Opleidingskunde) en Toegepaste Psychologie (binnen de HAN). De inhoud van deze minor heeft namelijk te veel overlap met de vakken die je in deze studies al tijdens je major hebt gehad.

Deze minor is geschikt voor voltijd- en deeltijdstudenten. We hebben ervoor gekozen om de lessen van de minor over 2 lesdagen te spreiden. Lukt het je als deeltijder niet om op 2 lesdagen aanwezig te zijn, dan hebben we een mooi alternatief: de Deeltijd Flex module Trainen en coachen. Deze module kun je als vrije minor aanvragen bij de examencommissie van je opleiding. Let op, je kunt deze module alleen in semester 1 van elk jaar volgen. Neem voor meer informatie contact op met Anja van Aagten, Anja.vanAagten@han.nl.

Voorwaarden voor deelname

 1. Je hebt de propedeuse van je hbo-opleiding behaald;
 2. Je hebt voor groepen gestaan (bijvoorbeeld tijdens een presentatie).


Goed om te weten

 • Er kunnen maximaal 54 deelnemers meedoen aan de minor (3 groepen van 18).
 • Er kunnen maximaal 14 deelnemers van andere hogescholen dan de HAN meedoen.

Literatuur

Je ontvangt een overzicht van de verplichte en aanbevolen literatuur tenminste enkele weken voordat je je voor de minor hebt ingeschreven.

Rooster

De lessen van de minor vinden plaats op twee lesdagen in de week, gedurende twee perioden. De locatie is Laan van Scheut 10 in Nijmegen. We zetten in op zoveel mogelijk contactonderwijs en waar nodig zullen we, afhankelijk van RIVM-maatregelen, overgaan op online onderwijs.

Werkvormen

Deze minor kenmerkt zich door veel ‘doen’. We maken gebruik van allerlei soorten interactieve werkvormen. We verwachten van jou als student dan ook een actieve houding. Naast de lesdagen verwachten we dat je buiten de lessen werkt aan de volgende opdrachten:

 • Je organiseert twee coachtrajecten met twee verschillende coachees. Beide trajecten bestaan uit minimaal vijf gesprekken van een uur.
 • Je oefent de coachmodellen en technieken in je subgroep ook buiten de lestijden om
 • Je hebt regelmatig overleg met je maatje (medestudent uit de minorgroep);
 • Je bestudeert en verwerkt de literatuur;
 • Je werkt aan je bijdrages aan het e-magazine
 • Je bereidt de lessen voor (zoals het voorbereiden en uitwerken van werkvormen etc.).

Er is geen stage gekoppeld aan deze minor.

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende manier:

1. Voortgangsgesprekken

Dit zijn leergesprekken in kleine groepen (2 à 3 personen). We bespreken daarin de studievoortgang van individuele student en de wijze waarop je je hebt voorbereid aan de hand van verschillende opdrachten. Deze toets is voorwaardelijk voor deelname aan de andere toetsen.

2. Trainen: Voorbereiding

Schriftelijke (didactische en inhoudelijke) voorbereiding van het performance assessment, in de vorm van een trainingshandleiding (maximaal 5 A4, bijlagen maximaal 6 pagina’s), waarin visie op leren, doelen, opbouw, uitvoering, tijdsbewaking, casuïstiek, theoretisch kader en hulpmiddelen helder en logisch op elkaar volgend zijn verwoord.

Dit onderdeel sluit je enkele weken eerder af dan het performancegedeelte.

3. Trainen: Handelen

Dit is een performance assessment, aan het einde van de minor, waarin je een training uitvoert met daarin een rollenspel. Je voert deze uit, begeleidt en spreekt de werkvorm na. Maximale duur van het assessment: 25 minuten

4. Coachen

Je voert twee coachtrajecten uit met zelf geworven coachees. Deze oefentrajecten vormen samen met de oefeningen tijdens de les en na lestijd met je samenwerkingsgroep de basis om je coachvaardigheden en technieken onder de knie te krijgen. Vervolgens toon je je vaardigheden aan tijdens het assessment. Het assessment duurt in totaal 25 minuten.

 • Je presenteert in maximaal 10 minuten:
  • een selectie van videomateriaal uit vijf verschillende gesprekken, ondersteunend aan de te bewijzen competenties;
  • een theoretische onderbouwing: het toelichten van verschillende theoretische perspectieven van waaruit gewerkt is;
  • een reflectie op de gevoerde gesprekken.
 • Een gesprek met vragen van de examinator van maximaal 15 minuten.

5. Psychologie

Meerkeuze toets over de literatuur (met kennis- en inzichtvragen)

Aanvullende informatie

Voor inhoudelijke informatie:

Sheila Baas, docent L&D in Organisations
E-mail: Sheila.Baas@han.nl
Tel: 06 21 87 66 33 (m.n. voor informatie over trainen) of


Monique Bos-Wijers, docent L&D in Organisations
E-mail: Monique.Bos@han.nl
Tel: 06 52 41 43 70 (m.n. voor informatie over coachen)

Inschrijven? Goed om te weten!

Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:

zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op:

Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/