Kies op maat

Inloggen Menu

Healthy Ageing

Healthy Ageing is een speerpunt binnen de Hanzehogeschool Groningen waardoor dit onderwerp veel aandacht krijgt binnen de organisatie. Gezond opgroeien en ouder worden, dat is waar Healthy Ageing om draait. Natuurlijk gaat dit over een gezonde leefstijl op oudere leeftijd, maar Healthy Ageing kan je breder trekken: dit speerpunt gaat over alle leeftijden en begint al vóór de geboorte. Bij Healthy Ageing gaat het om het optimaliseren van de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid, zodat iedereen, van jong tot oud, actief aan de samenleving kan deelnemen en een onafhankelijk leven kan leiden met een goede levenskwaliteit.

Niet alleen in de zorg gaat het om gezond ouder worden, ook de technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen  aan een gezonde leefstijl van zowel kinderen, volwassenen als ouderen. Een combinatie van meerdere disciplines, dus zowel de zorg als bijvoorbeeld de techniek, maakt ontwikkelingen in Healthy Ageing innovatief. Deze innovaties zijn gericht op ontwikkelingen in het zorgstelsel, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van e-health (de inzet van informatie- en communicatietechnologie in de zorg) en op leefsituatie aangepaste of meegroeiende woonfaciliteiten.

Binnen deze minor kijk je niet alleen naar lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid, maar vooral hoe de zorg zelf kan worden geoptimaliseerd. Hoe kun je de focus van het genezen van ziekten verschuiven richting zelfmanagement, positieve psychologie, het aanspreken van het eigen vermogen en de eigen kracht van de mens? Hoe kun je de zorg efficiënter en effectiever organiseren? Hoe kan het klantgerichter worden ingericht? Welke technologische hulpmiddelen kunnen worden ingezet? Hoe kun je kinderen met aanleg voor overgewicht leren wat gezond lekker eten is?

Je komt meer te weten over doelgroepverschillen (kind-jeugd-volwassenen-ouderen), financiën binnen de zorg, en de positieve invloed van regie op het eigen gedrag en hoe je deze kunt beïnvloeden. Je krijgt inzicht in de ontwikkelingen in de zorg, maatschappelijke vraagstukken en ethische dilemma’s en er is aandacht voor mogelijkheden die de techniek en ICT biedt bij het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten. Denk hierbij aan het ontwerpen van een app die vrijwilligers en zorgvragers bij elkaar brengt. Bovendien leer je meer vaardigheden om met de doelgroep waarop jij je richt, in gesprek te gaan. Vanaf het begin van de minor werk je in een interprofessioneel samengesteld team aan een projectopdracht binnen het domein Healthy Ageing. Deze opdrachten komen van externe opdrachtgevers en zoek je zelf. Dat betekent dat je aan echte vraagstukken uit de praktijk werkt.

Leerdoelen

Context Healthy Ageing:
De student verzamelt en analyseert (wetenschappelijke) theorieën en best practices op het gebied van (ontwikkelingen in) Healthy Ageing vanuit sociaal wetenschappelijke invalshoeken en weet deze toe te passen in de context. 

Ethiek en Healthy Ageing:
Studenten kunnen een interventie beschrijven èn beoordelen aan de hand van gezondheidsnormen, voor het behoud of verbeteren van de kwaliteit van leven van een welomschreven doelgroep, waarbij men gebruik maakt van relevante literatuur, wat leidt tot een product dat voldoet aan de eisen van consistentie, relevantie en doelmatigheid.

Technologie en Healthy Ageing:
Studenten herkennen het nut en de beperkingen van technologie in relatie tot Healthy Ageing.

Gespreksvoering en Healthy Ageing:
De student voert doelgericht gesprekken met eindgebruiker(s), een opdrachtgever en/of andere betrokkenen en doet dit vanuit een professionele en oprecht nieuwsgierige grondhouding en eigenaarschap en door het inzetten van gespreksvaardigheden vanuit een methodiek die aansluit bij de situatie. 

Inrichting en financiering van de zorg en welzijn
De student weet hoe de zorg georganiseerd is en kan de financiering hiervan duiden en toepassen.

Doelgroepverkenning en Healthy Ageing
De student heeft kennis van de actuele thema’s die leven bij de verschillende doelgroepen (per levensfase) en welke gezondheidsrisico’s er spelen bij deze doelgroepen.

Preventie en zelfredzaamheid bij Healthy Ageing
De student weet op basis van literatuur en best practices de doelgroepen van Healthy Ageing te duiden en hiervoor aanbevelingen te doen op het gebied van preventie en zelfredzaamheid.
  
Project Healthy Ageing
De student maakt op grond van nieuwe ideeën ter verdere verbetering van (innovatieve) (zorg)voorzieningen een prototype en onderzoekt het effect daarvan. 
   

Ingangseisen

De minor is bedoeld voor derde- en vierdejaarsstudenten van HBO opleidingen, die de propedeuse hebben behaald en die minimaal 45 credits uit de hoofdfase van hun major hebben gehaald.

Literatuur

Wordt na inschrijving bekend gemaakt.

Rooster

Wordt na inschrijving bekend gemaakt. Gedurende de lesweken zijn er gemiddeld 12 lesuren per week, bestaande uit hoorcolleges, werkcolleges, trainingen en workshops. De lesactiviteiten worden meestal verspreid over 3 tot 4 dagen geroosterd.

Toetsing

Toetsing waarbij het project centraal staat.

Met o.a. onderdelen zoals:
Healthy Ageing: doelgroep verkenning, technologie
Preventie & zelfredzaamheid, Positive Health, Ethische argumentatie & wet- en regelgeving, Professionele gespreksvoering. De toetsing bestaat o.a. uit opdrachten, schriftelijke verantwoording en portfolio.

Aanvullende informatie

In de projectgroepen participeren studenten samen met zo veel mogelijk verschillende majoropleidingen als achtergrond. Interprofessioneel leren samenwerken is een van de doelstellingen van de minor.

In de minor Healthy Ageing verwachten we van studenten actieve participatie. Dat betekent dat studenten zich voorbereiden op de lessen, conform de aanwijzingen van docenten en informatie op de onderwijsleeromgeving, op tijd aanwezig zijn bij de lessen, een actieve houding aannemen in de les en zich houden aan de in de les gemaakte afspraken.

Bij de start en het einde van de minor werken we waar mogelijk oa samen met de minoren Ondernemerschap en Innovatie in Zorg ben Welzijn (OIZW) en Expeditie het Gezonde Noorden. Gezien de transitie naar meer gezonde jaren is het van belang om vanuit meerdere perspectieven vraagstukken aan te kunnen vliegen.