Kies op maat

Inloggen Menu

Healthy Ageing

Gezond opgroeien en ouder worden, dat is waar Healthy Ageing om draait. Natuurlijk gaat dit over een gezonde leefstijl op oudere leeftijd, maar Healthy Ageing gaat over alle leeftijden. Niet alleen in de zorg gaat het om gezond ouder worden, ook de technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen  aan een gezonde leefstijl van zowel kinderen, volwassenen als ouderen. Een combinatie van meerdere disciplines, dus zowel de zorg als bijvoorbeeld de techniek, maakt ontwikkelingen in Healthy Ageing innovatief. Deze innovaties zijn gericht op ontwikkelingen in het zorgstelsel, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van e-health (de inzet van informatie- en communicatietechnologie in de zorg) en op leefsituatie aangepaste of meegroeiende woonfaciliteiten.


Tijdens de minor Healthy Ageing onderzoek je samen met studenten van andere opleidingen hoe mensen op een gezonde manier ouder kunnen worden. Doordat de mens steeds ouder wordt, wordt het belang om het aantal ziektejaren terug te dringen, steeds groter. Daarbij worden er meer en betere behandelmethodes ontwikkeld. Deze intensivering van de zorg maken behandelingen steeds duurder. Door slimme (technologische) innovaties kunnen we de kwaliteit en uitvoerbaarheid van de zorg optimaliseren en de zorg betaalbaar houden.

 

Ontwikkelingen in de zorg

De zorg staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. De verschuiving van het zorglandschap is bijna dagelijks in het nieuws. Binnen deze minor kijk je niet alleen naar lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid, maar vooral hoe de zorg zelf kan worden geoptimaliseerd. Hoe kun je de focus van het genezen van ziekten verschuiven richting zelfmanagement, positieve psychologie, het aanspreken van het eigen vermogen en de eigen kracht van de mens? Hoe kun je de zorg efficiënter en effectiever organiseren? Hoe kan het klantgerichter worden ingericht? Welke technologische hulpmiddelen kunnen worden ingezet om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk een onafhankelijk bestaan kunnen leiden met een goede levenskwaliteit? Hoe kun je kinderen met aanleg voor overgewicht leren wat gezond lekker eten is?

In deze minor kom je meer te weten over levenslooppsychologie en de positieve invloed van regie op het eigen gedrag, en hoe je deze kunt beïnvloeden. Je krijgt inzicht in de ontwikkelingen in de zorg, maatschappelijke vraagstukken en ethische dilemma’s en er is ruim aandacht voor mogelijkheden die de techniek en ICT biedt bij het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten. Denk hierbij aan het ontwerpen van een app die vrijwilligers en zorgvragers bij elkaar brengt, een serious game over gezonde voeding of een hulpmiddel waarmee mensen kunnen meten wat het effect van bepaald (ongezond) gedrag is op de bloeddruk. Bovendien leer je meer vaardigheden om met de doelgroep waarop jij je richt, in gesprek te gaan. Vanaf het begin van de minor werk je in een multidisciplinair samengesteld team aan een projectopdracht binnen binnen het domein Healthy Ageing bijvoorbeeld de kenniswerkplaatsen Healthy Ageing. Deze opdrachten komen van externe opdrachtgevers. Dat betekent dat je aan echte vraagstukken uit de praktijk werkt.

 

Leerdoelen

Maatschappelijke veranderingen vragen van alle HBO-professionals met name dat zij literatuur adequaat beoordelen, reflecteren op het eigen leren en handelen, bijdragen aan praktijkonderzoek en de technologische aspecten van de zorg goed beheersen. Ook beschikken zij over competenties die ‘shared decision making’ faciliteren. Dit betreft zowel de omgang met patiënten als met vakgenoten en andere zorgprofessionals. Het vraagt in het curriculum om meer c.q. andere aandacht voor communicatieve vaardigheden en om een attitude die gericht is op het delen van handelen en taal met de patiënt en collega’s van andere disciplines.

Na afloop is de deelnemer aan de Minor in staat om in het domein van welzijn en zorg multidisciplinair samen te werken aan de ontwikkeling c.q. verbetering van (innovatieve) zorgvoorzieningen. Dit betekent dat de student kan optreden als gesprekspartner van diverse cliënten. Hij kan optreden als gesprekspartner van professionals werkzaam in het domein van Zorg en Welzijn en een actieve rol spelen bij de toepassing van kennis over Healthy Ageing ten behoeve van het oplossen van vragen en problemen die leven bij de doelgroep zelf of bij de professionals die met of voor de doelgroep werken.

Aanvullende informatie

In de projectgroepen participeren 3 tot 4 studenten met elk een andere majoropleiding als achtergrond. Multidisciplinair leren samenwerken is een van de doelstellingen van de Minor.

In de minor Healthy Ageing verwachten we van studenten actieve participatie. Dat betekent dat studenten zich voorbereiden op de lessen, conform de aanwijzingen in de studiehandleiding, op tijd aanwezig zijn bij de lessen, een actieve houding aannemen in de les en zich houden aan de in de les gemaakte afspraken.

Ingangseisen

De minor is bedoeld voor derde- en vierdejaarsstudenten van HBO opleidingen, die de propedeuse hebben behaald en die minimaal 45 credits uit de hoofdfase van hun major hebben gehaald.

Toetsing

Toetsing waarbij het project centraal staat.

Met o.a. onderdelen zoals:
Healthy Ageing: doelgroep verkenning, technologie
Preventie & zelfredzaamheid, Positive Health, Ethische argumentatie & wet- en regelgeving, Professionele gespreksvoering. De toetsing bestaat o.a. uit opdrachten, schriftelijke verantwoording en portfolio.

Literatuur

Wordt na inschrijving bekend gemaakt.

Rooster

Wordt na inschrijving bekend gemaakt. Gedurende de lesweken zijn er gemiddeld 12 lesuren per week, bestaande uit hoorcolleges, werkcolleges, trainingen en workshops. De lesactiviteiten worden meestal verspreid over 3 tot 4 dagen geroosterd.