Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Versterken Healthy Ageing bij verstandelijke beperking

De minor is samen met de beroepspraktijk ontwikkeld. De inhoud van de lessen (theorie, vaardigheden en gastlessen) gaat over mensen met een verstandelijke beperking die een complexe zorg- en ondersteuningsvraag hebben. Je werkt interprofessioneel samen rondom een casus uit de praktijk en een vraagstuk uit de beroepspraktijk. Je bepaalt gedeeltelijk je eigen leerdoelen en de toetsing is op eigen niveau. Het onderwijs vindt afwisselend plaats op de Hanzehogeschool locatie Wiebenga en op locatie (bij verschillende organisaties).
Het onderwijs bestaat uit:

 • Lesdag: Het face-to-face onderwijs vindt één lesdag per week plaats onder begeleiding van docent(en).
 • Samenwerken aan opdrachten: Je maakt met je medestudenten afspraken over welke dag(en) er wordt samengewerkt aan de opdrachten.
 • Zelfstudie: Op basis van online onderwijs bereid je je voor op de lessen. Tijdens de lessen is tijd voor het beantwoorden van vragen of het samen bespreken van het online onderwijs, ervaringen en relevante onderwerpen.
 • Student in de praktijk: In het kader van kennismaken met de praktijk ga je minstens 16 uren meelopen in de praktijk. Je krijgt daarnaast een ‘Observatie opdracht Communicatie en communicatiemiddelen in de praktijk’  van minstens 8 uren. In samenwerking met de praktijk werk je interprofessioneel samen met medestudenten aan het oplossen van een probleem in de beroepspraktijk .

De lesdag is verdeeld in drie leerlijnen Interprofessioneel samenwerken, Theorie en Project.

Interprofessioneel samenwerken
Op basis van casuïstiek ga je samenwerken om te komen een interprofessioneel ondersteuningsplan. Je gaat hierbij samenwerken met andere studenten met verschillende opleidingsachtergronden en –niveaus. Hierbij wordt van jou een eigen inbreng, rol en perspectief verwacht. Door te reflecteren op je eigen ontwikkelingsproces en op dat van anderen, stimuleer je elkaar om het beste uit jezelf te halen. Er zijn drie toetsen verbonden aan deze leerlijn.
 
Toets Interprofessioneel samenwerken om te komen tot een ondersteuningsplan
Je werkt interprofessioneel samen om te komen tot één ondersteuningsplan. De toets bestaat uit een procesverslag waarin je op je eigen niveau reflecteert op de voor jou van toepassing zijnde leeruitkomsten (zie leeruitkomsten WO, HBO en MBO).
 
Toets Methodisch opstellen eigen acties/plan op basis van ondersteuningsplan.
Op basis van de doelen in het interprofessioneel ondersteuningsplan stel je vanuit je eigen discipline en op je eigen niveau acties op om de doelen die interprofessioneel zijn afgesproken te behalen en te evalueren. Tijdens een assessment wordt van je verwacht dat je je eigen specifieke acties kunt uitleggen én verantwoorden (zie leeruitkomsten WO, HBO en MBO).
 
Toets Communicatie en communicatiemiddelen in de praktijk.
Je gaat in de praktijk observeren hoe, wat betreft communicatie, wordt aangesloten bij het niveau en de beleving van de persoon met een verstandelijke beperking en welke communicatiemiddelen ingezet worden. Vervolgens presenteer wat je geobserveerd hebt in de praktijk, of dit overeenkomt met de theorie en hoe je dit kunt toepassen bij jouw eigen specifieke acties/plan (zie leeruitkomsten WO, HBO en MBO).

Theorie
Je zelfstudieactiviteiten worden besproken en is er ruimte voor gastlessen vanuit de praktijk. Het online aangeboden onderwijs en de gastlessen zijn ondersteunend aan het interprofessioneel samenwerken aan het ondersteuningsplan en het werken aan de vraagstukken die spelen bij de casuïstiek.

Project
Tijdens het project werk je interprofessioneel samen aan (onderzoeks)opdrachten of problemen uit de beroepspraktijk. Doel van het project is een bijdrage te leveren aan het verbeteren en vernieuwen van de beroepspraktijk door het genereren van kennis en inzichten op grond waarvan concrete oplossingen kunnen worden aangedragen voor ondervonden praktijkproblemen. Het eindresultaat is over het algemeen een advies, product of een ontwerp met bijbehorende verantwoording.
 
Toets
Je levert hier een aantal deelproducten op: een plan van aanpak, het beroepsproduct (advies, product, ontwerp) en een verantwoordingsverslag (= groepsproduct).
De toetsing is een verdediging op basis van jouw bijdrage aan het project en je ontwikkeling hierin (=individueel product). 

Leerdoelen

Interprofessioneel samenwerken
WO

De student kan zijn/haar manier van handelen en eigen bijdrage in de professionele samenwerking kritisch beschouwen, theoretisch onderbouwen, herzien, beoordelen en verantwoorden en komen met realistische verbeterpunten ten aanzien van: 

 1. de interprofessionele samenwerking en doelgerichte communicatie met andere professionals en ouders/ belangrijke naasten/ verwanten vanuit evidence-based principes om vanuit verantwoordelijkheid te komen tot een geïntegreerd interprofessioneel ondersteuningsplan   
 2. de betrokkenen op constructieve wijze adviseren en coachen* bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van handelingsadviezen en ondersteuning van/voor mensen met een verstandelijke beperking  
  * wanneer nodig sturend (directief) zijn in het nemen van beslissingen 
 3. professionele samenwerking, gelijkwaardige en respectvolle gespreksvoering ten aanzien van het actief betrekken van de persoon met een verstandelijke beperking en diens ouders/ belangrijke naasten/ verwanten rekening houdend met de ervaringsdeskundigheid   
 4. het herkennen en erkennen van een ethische kwestie of dilemma en die vanuit verschillende kritische gezichtspunten kunnen beschouwen

 
HBO
De student kan zijn/haar manier van handelen en eigen bijdrage aan de interprofessionele samenwerking kritisch beschouwen, theoretisch onderbouwen, beoordelen en verantwoorden en komen met realistische verbeter punten ten aanzien van: 

 1. de interprofessionele samenwerking en doelgerichte communicatie om vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid te komen tot een geïntegreerd interprofessioneel ondersteuningsplan  
 2. de afstemming van eigen acties/plan op de wensen en behoeften van de persoon met een verstandelijke beperking en diens ouders/ belangrijke naasten/ verwanten 
 3. de professionele samenwerking, het actief betrekken en respectvolle communicatie met de persoon met een verstandelijke beperking en diens ouders/ belangrijke naasten/ verwanten, rekening houdend met de ervaringsdeskundigheid  
 4. ​het herkennen en erkennen van een ethische kwestie of dilemma en die vanuit verschillende gezichtspunten kritische kunnen beschouwen

 
MBO
De student kan zijn/haar manier van handelen en de eigen bijdrage aan de interprofessionele samenwerking uitleggen aan de hand van voorbeelden en komen met realistische verbeterpunten ten aanzien van:

 1. de interprofessionele samenwerking en doelgerichte communicatie om vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid te komen tot een geïntegreerd interprofessioneel ondersteuningsplan 
 2. de afstemming van eigen acties/plan op de wensen en behoeften van de persoon met een verstandelijke beperking en diens ouders/ belangrijke naasten/ verwanten
 3. de professionele samenwerking, het actief betrekken en respectvolle communicatie met de persoon met een verstandelijke beperking en diens ouders/ belangrijke naasten/ verwanten, rekening houdend met de ervaringsdeskundigheid 
 4. herkennen en erkennen van ethisch kwestie/dilemma

 
Methodisch opstellen eigen acties/plan op basis van ondersteuningsplan
WO
De student verantwoordt in het assessment aan de hand van een kritische beschouwing:

 1. dat de eigen specifieke acties/plan een aansluitend onderdeel is van het ondersteuningsplan en opgesteld is vanuit een planmatige aanpak en methodische verantwoord afgestemd is op de activiteiten van anderen met behulp van theoretisch onderbouwde analyse, evidence based principes en methodische verantwoording
 2. hoe de planning en coördinatie van de eigen specifieke acties/plan en de onderlinge afstemmen met andere disciplines is geregeld en hoe op een constructieve wijze advisering, coaching, verantwoording en (periodiek) evaluatie met alle betrokkenen plaatsvindt
 3. hoe uitgaande van de wensen en behoeften van de persoon met een verstandelijke beperking en onderbouwd vanuit de theorie aandacht is besteed aan gezond gedrag, gezonde leefstijl en participatie 
 4. hoe rekening is gehouden met wettelijke kaders, de (financiële) mogelijkheden, beperkingen, visie en uitgangspunten van de organisatie

 
HBO
De student verantwoordt in het assessment aan de hand van een kritische beschouwing:

 1. dat de eigen specifieke acties/plan een aansluitend onderdeel is van het ondersteuningsplan en opgesteld is vanuit een planmatige aanpak met behulp van theoretisch onderbouwde analyse, evidence based principes en methodische verantwoording
 2. hoe de planning en coördinatie van de eigen specifieke acties/plan en de onderlinge afstemming met andere disciplines is geregeld 
 3. hoe uitgaande van de wensen en behoeften van de persoon met een verstandelijke beperking en onderbouwd vanuit de theorie aandacht is besteed aan gezond gedrag, gezonde leefstijl en participatie
 4. hoe rekening is gehouden met wettelijke kaders, de (financiële) mogelijkheden, beperkingen, visie en uitgangspunten van de organisatie 

MBO
De student legt in het assessment mondeling uit en geeft voorbeelden:

 1. dat de eigen specifieke acties/plan een aansluitend onderdeel is van het ondersteuningsplan en opgesteld is vanuit een planmatige aanpak met gebruikmaking van theorie, bestaande procedures/ richtlijnen en professionele creativiteit (binnen der beroepsstandaard)
 2. hoe de planning en coördinatie is geregeld van de eigen acties/plan in afstemming met andere disciplines
 3. hoe uitgaande van de wensen en behoeften van de persoon met een verstandelijke beperking aandacht is besteed aan gezond gedrag, gezonde leefstijl en participatie 
 4. hoe rekening is gehouden met de (financiële) mogelijkheden, beperkingen, visie en uitgangspunten van de organisatie

 
Communicatie en communicatiemiddelen in de praktijk
WO
De student verantwoordt in een presentatie:

 1. hoe in de praktijk wordt aangesloten bij het niveau en de beleving van de persoon met een verstandelijke beperking wat betreft gesprekstechnieken (zowel verbaal als non-verbaal) en ondersteunende communicatiemiddelen (ook vanuit diagnostiek)
 2. welke recente wetenschappelijke ontwikkelingen worden toegepast in de praktijk (wat betreft communicatie) en hoe dit de effectiviteit en kwaliteit van de ondersteuning aan de persoon met een verstandelijke beperking kan verbeteren
 3. hoe communicatie en communicatiemiddelen toegepast kunnen worden binnen hun eigen specifieke acties/plan en onderbouwt dit met wetenschappelijke theorie en observatie in de praktijk

 
HBO
De student verantwoordt in een presentatie:

 1. hoe in de praktijk wordt aangesloten bij het niveau en de beleving van de persoon met een verstandelijke beperking wat betreft gesprekstechnieken (zowel verbaal als non-verbaal) en ondersteunende communicatiemiddelen 
 2. hoe in de praktijk (de nieuwste) informatie- en communicatietechnologie (bijv. eHealth, domotica, robotica, apps etc.) wordt toegepast en hoe dit de effectiviteit en kwaliteit van de ondersteuning aan de persoon met een verstandelijke beperking kan verbeteren 
 3. hoe communicatie en communicatiemiddelen toegepast kunnen worden binnen hun eigen specifieke acties/plan en onderbouwt dit met (wetenschappelijke) theorie en observatie in de praktijk

 
MBO
De student legt in een presentatie uit en geeft voorbeelden:

 1. hoe in de praktijk wordt aangesloten bij het niveau en de beleving van de persoon met een verstandelijke beperking wat betreft gesprekstechnieken (zowel verbaal als non-verbaal) en ondersteunende communicatiemiddelen
 2. hoe in de praktijk (de nieuwste) informatie- en communicatietechnologie (bijv. eHealth, domotica, robotica, apps, etc.) wordt toegepast en past dit toe binnen de eigen specifieke acties/plan
 3. hoe communicatie en communicatiemiddelen toegepast kunnen worden binnen hun eigen specifieke acties/plan en onderbouwt dit met theorie (vanuit de lessen) en observatie in de praktijk

 
Project
WO, HBO, MBO
De studenten formuleren leeruitkomsten op basis van hun bijdrage aan het project en hun eigen ontwikkelingsbehoefte. Welke leeruitkomsten die zijn is afhankelijk van het project en van de individuele student (verschillen in kennis en ervaring door: verschillende opleidingen, verschillende studiejaren en verschillend opleidingsniveau).
In het project komen de volgende onderdelen achtereenvolgens aan de orde:  

 • analyseren van de vraag/ het probleem op micro-, meso- en macroniveau (op wetenschappelijke) wijze 
 • verantwoorden van de methodisch opzet en uitvoering van de opdracht  
 • rekening houden met de stakeholders en relevante organisatie-aspecten bij de oplossing/ het advies/ implementatie  
 • op passende wijze delen van de resultaten van het project in overleg met opdrachtgever 

Er is 1 vaststaande leeruitkomst: De student waardeert de eigen kwaliteiten en die van anderen en beschrijft hoe deze zijn benut in het project.

Ingangseisen

Voor WO en HBO studenten: behaalde propedeuse in het hoger onderwijs

Toetsing

TOETS-01: Interprofessioneel samenwerken VERSLAG 10EC
TOETS-02: Methodisch opstellen eigen actieplan ASSESSMENT 5EC
TOETS-03: Communicatie(middelen) in de praktijk PRESENTATIE 5EC
TOETS-04: Project Project ASSESSMENT 10EC