Kies op maat

Inloggen Menu

Bewegingsonderwijs leergang

Afgestudeerden van de pabo zijn bevoegd bewegingsonderwijs te geven aan groep 1-2 van het basisonderwijs. Om in alle groepen bewegingsonderwijs te mogen geven, biedt de Pabo van de Hanzehogeschool de opleiding Leergang Bewegingsonderwijs als minor aan. Deze leergang leidt op tot vakspecialist bewegingsonderwijs. Na succesvol afronden wordt het getuigschrift voor de brede bevoegdheid bewegingsonderwijs voor het primair onderwijs uitgereikt.

Na het volgen van deze opleiding:

 • ben je in het bezit van de aanvullende bevoegdheid bewegingsonderwijs;
 • kun je lessen bewegingsonderwijs en bewegingsactiviteiten inrichten, instrueren en organiseren aansluitend op de actuele bewegingscultuur voor groep 3 t/m 8;
 • heb je kennis van: ongevallen en veiligheid, (vak)onderwijsconcepten en planning, bewegen in andere contexten, collegiale consultatie, motorische remedial teaching;
 • kun je leerdoelen formuleren en leerhulp bieden binnen bewegingssituaties;
 • kun je bewegingsgedrag observeren en bewegingssituaties reguleren;

Leerdoelen

De leergang bestaat uit 3 blokken die achter elkaar gevolgd worden. De minor start in augustus/september en loopt tot begin februari. De studielast is 200 uur per blok, inclusief contacturen en stages.

Blok 1
Blok 1 heeft als thema: “het aanbieden van activiteiten”. De nadruk ligt hierop om een veelheid aan eenvoudige bewegingsactiviteiten aan te bieden en te ervaren dat deze activiteiten aan kinderen van verschillende leeftijdsgroepen verschillend gepresenteerd en georganiseerd moet worden. De volgende aspecten komen aan bod:

 • inrichten, instrueren en organiseren van bewegingsactiviteiten;
 • volgorde binnen de leerlijnen;
 • differentiatie van bewegingsthema’s;
 • 20 stagelessen in groepen 3 t/m 8.

Blok 2
Het lesgeven in het vak Bewegingsonderwijs bestaat niet alleen uit het aanbieden van uitdagende en veilige bewegingssituaties voor kinderen. Kinderen moeten tijdens de lessen ook motorisch, sociaal, emotioneel en cognitief op hun niveau kunnen leren. In blok 2 ligt het accent op het leren en laten leren van kinderen in bewegingssituaties op verschillende niveaus.

  • reguleren van het onderwijsproces;
  • observeren, leerdoelen, leerhulp;
  • ongevallen en veiligheid;
 • 20 stagelessen in groepen 3 t/m 8.

 

 • Blok 3
  In voorgaande blokken heeft de cursist veel ervaring opgedaan met betrekking tot het bedenken, geven en aanpassen van bewegingsonderwijs aan basisschoolkinderen. Echter, een vakdocent functioneert ook als lid in het team van de basisschool. Daarom komen in blok 3 de volgende thema’s naar voren:
 • onderwijsconcepten en planning;
 • goede bewegers in groep 8;
 • ontwerpen van bewegingssituaties;
 • bewegingsonderwijs en zorgverbreding.

Aanvullende informatie

Eigen vaardigheid
Als vakspecialist bewegingsonderwijs ben je vaardig binnen diverse kernactiviteiten bewegingsonderwijs, zodat je een adequaat voorbeeld kunt geven binnen alle leerlijnen, ervaart wat de bewegingsuitdagingen binnen de bewegingsthema’s zijn en hoe je deze kunt ondersteunen. Dit is essentieel om veilige en effectieve gymlessen te waarborgen. Daarnaast vereist deelnemen aan deze cursus dat je een goede basisfitheid hebt en een aantal basisvaardigheden m.b.t. het bewegen beheerst (zie “assessment”). Lichamelijke beperkingen maken een succesvolle afronding onmogelijk. Gedurende de opleiding loop je stage bij een vakleerkracht (dinsdag t/m donderdag) en neem je deel aan de lessen op de Pabo locatie Zernikeplein 9, 9746 AS Groningen (op maandag en vrijdag).

Stageplaats

In deze minor wordt er om inhoudelijke en bevoegdheid redenen een half jaar stage gelopen bij een vakleerkracht bewegingsonderwijs (ALO afgestudeerd). De stageplaats wordt aangevraagd door de Pabo/Hanzehogeschool, maar de student kan zelf ook een stageplaats regelen in goed overleg met de opleiding waarop les kan worden gegeven aan groep 3 t/m 8. Aangezien er bewijsmateriaal geleverd moet worden via beeldmateriaal, is het van groot belang dat je mag filmen in de gymlessen. We gaan er vanuit dat de stageschool hier beleid op heeft gemaakt en daarin heeft opgenomen dat beeldopnames t.b.v. opleidingsdoeleinden altijd zijn toegestaan.

Ingangseisen

Vooropleiding

In deze minor kunnen vierdejaars Pabo studenten toegelaten worden. Met een getuigschrift van een mbo opleiding sport & bewegen (niveau 4) of een propedeuse van de ALO, is een vrijstelling voor toets onderdelen van blok 1 bespreekbaar. Indien je hiervoor in aanmerking wilt komen, is o.a. een gesprek met de betrokken docenten noodzakelijk.

Assessment en opstart bijeenkomst mei/juni 2019

Er wordt een praktijk assessment afgenomen in Groningen (Blauwborgje 16, 9747 AC – zaal 4) gericht op bewegingsvaardigheid. Dit assessment zal plaatsvinden op 15 mei 2020, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Je ontvangt hierover na 4 mei 2020 bericht.

N.B. Graag rekening houden met dat de KOM-aanmeldingsgegevens uiterlijk 17 april 2020 bij de Hanzehogeschool Groningen binnen zijn, zodat wij je na 4 MEI kunnen berichten over het verplichte assesment. N.B. er zijn maximaal 18 plekken binnen deze minor beschikbaar, waarbij geldt dat pabo-studenten van de Hanzehogeschool voorrang hebben.

Indien je bent toegelaten, vindt een opstart bijeenkomst plaats op de Hanzehogeschool (Groningen, Zernikeplein 9 – Brugsmaborg).

Overig

Om juridische redenen moet een recent (maximaal 6 maanden oud) basis sportmedisch onderzoek zijn afgenomen voorafgaand aan de start van de leergang. De bewijskaart kan in de eerste bijeenkomst worden overlegd aan de docenten.

Voor deze opleiding worden tevens extra kosten in rekening gebracht, houd rekening met €900,-.

Toetsing

Toetsing van de blokken
Elk blok wordt op diverse wijze getoetst:

 • (stage) opdrachten gericht op beroepsproducten (o.a. periodeplanning, lessenseries, visie beschrijving);
 • voortgangs- en eindgesprek;
 • toetsing van portfolio en stageverslagen;
 • eigen vaardigheid (alle blokken).
 • schriftelijke toets.

Rooster

De roosters van de lessen en toetsen worden gepubliceerd via Hanze.nl, pedagogische academie, altijd minimaal twee weken voor aanvang van de periode.